Akte të botuara në Fletoret Zyrtare 2017

Fletore Zyrtare 169 E premte, 22 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.514, datë 20.9.2017 "Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP), të rishikuar".

Fletore Zyrtare 168 E enjte, 21 shtator 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr.18, datë 16.8.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 - 2018”".

Fletore Zyrtare 167 E mërkurë, 20 shtator 2017

Vendim i Kuvendit nr.85, datë 14.9.2017 "Për zgjedhjen e byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit".

Vendim i Kuvendit nr.86, datë 14.9.2017 "Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit".

Vendim i Kuvendit nr.88, datë 14.9.2017 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004, “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.89, datë 14.9.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”".

Vendim i Kuvendit nr.90, datë 14.9.2017 "Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit".

Dekret i Presidentit nr.10620, datë 19.9.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.899, datë 14.9.2017 "Për anulimin e udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe qendrës së trajnimit privat të punonjësve të SHPSF-së”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.564, datë 18.9.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik z. Frederik Vorfi, anëtar i Këshillit të Bashkisë Mirditë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.33, datë 6.9.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Maliq".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.34, datë 6.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 4, datë 3.2.2017, “Për licencim sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Elbasan”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.35, datë 6.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 51, datë 2.12.2016, “Për rinovimin e licencës të sh.a. Ujësjellës Malësi e Madhe”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.36, datë 6.9.2017 "Për licencimin për herë të parë të sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Cërrik".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.37, datë 6.9.2017 "Për miratimin e udhëzuesit për organizimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Spiro Zoga".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Erinda Vladi".

Fletore Zyrtare 166 E martë, 19 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.493, datë 13.9.2017 "Për shpalljen e vitit 2018 “Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.494, datë 13.9.2017 "Për krijimin e Komisionit Shtetëror për organizimin e veprimtarive, në kuadër të “Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.495, datë 13.9.2017 "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.496, datë 13.9.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 332, datë 17.3.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.497, datë 13.9.2017 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuara nga ligji nr. 84/2016".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.498, datë 13.9.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), te Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, të pronës së paluajtshme shtetërore, apartamentet nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, të ndodhura në godinën nr. 57, në bulevardin “Zogu I”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.499, datë 13.9.2017 "Për dhënien e ndihmës financiare, nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta dhe përmbytjet në shtator 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.500, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.501, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.502, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.503, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.504, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.505, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.506, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.507, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Kulturës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.508, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.509, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.510, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Diasporën".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.511, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.512, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural".

Fletore Zyrtare 165 E hënë, 18 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.513, datë 15.9.2017 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.134, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Operatori i sistemit të transmetimit OST sh.a.”, në aktivitetin e operimit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.135, datë 6.9.2017 "Mbi miratimin e rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.136, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për tё licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.137, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Alin Trading” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.138, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Afrimi K” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Thanzë” me fuqi të instaluar 2 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.139, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Power Plant of Korça” sh.p.k. për vendosje të pengut mbi kuotat e kapitalit, sendet e luajtshme, si dhe hipotekën mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.140, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.141, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.142, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifës së përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.143, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.144, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Energy to Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.4083/6, datë 11.9.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës Shën Prodhomit”, si dhe “Projekti japonez dhe kopshtet e komunitetit”, në Bashkinë e Korçës".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Arsino Mersini".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Evanthi Klemo".

Fletore Zyrtare 163 e martë, 12 shtator 2017

Vendim Kuvendi nr. 83, datë 9.9.2017 "Për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit".

Vendim Kuvendi nr. 84, datë 13.9.2017 "Për miratimin e përbërjes dhe programit politik të Këshillit të Ministrave".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10603, datë 9.9.2017 "Për emërimin e Kryeministrit".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10604, datë 10.9.2017 "Për emërimin e Këshillit të Ministrave".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10605, datë 10.9.2017 "Për emërim zëvendëskryeministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10606, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10607, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10608, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10609, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10610, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10611, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10612, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10613, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10614, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10615, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10616, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10617, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10618, datë 10.9.2017 "Për emërim ministri".

Fletore Zyrtare 163 e martë, 12 shtator 2017

Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 46, datë 6.9.2017 "Për miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka."

Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 47, datë 6.9.2017 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka”..

Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 48, datë 6.9.2017 "Për miratimin e rregullores “Për raportimet në Bankën e Shqipërisë të statistikave të normave të interesit”."

Vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 50, datë 6.9.2017 "Për miratimin e rregullores “Për funksionet e strukturave drejtuese në procesin e vendimmarrjes për administrimin e rezervës valutore”."

Fletore Zyrtare 162 E premte, 8 shtator 2017

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10600, datë 29.8.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10601, datë 29.8.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10602, datë 31.8.2017 "Për emërimin e rektorit të Akademisë së Studimeve Albanologjike".

Fletore Zyrtare 161 E mërkurë, 30 gusht 2017

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10596, datë 22.8.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10597, datë 22.8.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10599, datë 29.8.2017 "Për thirrjen e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë nr.349, datë 23.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr.18, datë 20.7.2017 "Për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës shoqërisë së kursim-kreditit “UniFin”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.123, datë 16.8.2017 "Mbi kërkesën e kompanisë KESH sh.a. për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet KESH sh.a. dhe OST sh.a., lidhur me përmbushjen e detyrimit të shërbimit publik që rrjedh nga vendimi i ERE-s nr. 194, datë 30.12.2016, “Për miratimin e kërkesës së shoqërisë OST sh.a., lidhur me mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit, shërbimet ndihmëse dhe disbalancat”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.124, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave të përkohshme për mekanizmin balancues të energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.125, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullave të harmonizuara të alokimit të kapaciteteve të interkonjeksionit për vitin 2018 për Zyrën e Koordinimit të Ankandeve të Kapaciteteve të Interkonjeksionit në Europën Juglindore (SEE CAO)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.126, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.127, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.128, datë 16.8.2017 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Ayen As Energji” sh.a. për modifikimin e licencës së “Prodhimit të energjisë elektrike” nr. 273, seria PV15K, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.3.2015".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.129, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Energy To Energy” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.130, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Eurobiznes” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike, nga HEC-et: “Lusen 1”, me fuqi të instaluar 0.315 MW; “Lusen 2”, me fuqi të instaluar 0.6 MW; “Lusen 3”, me fuqi të instaluar 0.6 MW; dhe me fuqi totale të instaluar 1.515 MW".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.131, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-i “Goricë”, me fuqi të instaluar 1.747 MW".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.132, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.2728/10, datë 24.8.2017 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim-asfaltim i unazës së qytetit, faza I, bashkia Maliq”".

Anekset e vendimit të Entit Rregullator të Energjisë nr.115, datë 27.7.2017 "Anekset e vendimit të Entit Rregullator të Energjisë, nr. 115, datë 27.7.2017, “Për miratimin e rregullave për garancitë financiare të pjesëmarrësve për regjistrim në tregun e energjisë elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 157, datë 9.8.2017".


Fletore Zyrtare 160 E enjte, 24 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Financave nr.96, datë 18.8.2017 "Për një ndryshim në urdhrin nr. 94, datë 3.8.2017 “Për delegim kompetence”".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.5080, datë 21.8.2017 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.118, datë 27.7.2017 "Mbi miratimin e rregullave për publikimin e të dhënave bazë të tregut të energjisë elektrike".

Vendim(i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr. , datë "Vendim(i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Stiliano Elmazi".

Fletore Zyrtare 159 E enjte, 17 gusht 2017

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 16.8.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.3, datë 4.8.2017 "Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4729/8, datë 10.8.2017 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 158 E martë, 15 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë nr.343, datë 11.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.11540, datë 8.8.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të Marrëveshjes me Bosnjë - Hercegovinën".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.122, datë 8.8.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s me nr. 75, datë 26.5.2017, “Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 25, datë 15.2.2017, “Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 169, datë 31.10.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".


Fletore Zyrtare 159 E enjte, 17 gusht 2017

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 16.8.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.3, datë 4.8.2017 "Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4729/8, datë 10.8.2017 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 158 E martë, 15 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë nr.343, datë 11.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.11540, datë 8.8.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të Marrëveshjes me Bosnjë - Hercegovinën".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.122, datë 8.8.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s me nr. 75, datë 26.5.2017, “Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 25, datë 15.2.2017, “Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 169, datë 31.10.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".


Fletore Zyrtare 157 E mërkurë, 9 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Financave nr.94, datë 3.8.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.254, datë 3.8.2017 "Për delegim kompetencash".


Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme nr.817, datë 4.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.43, datë 2.8.2017 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Credins sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.109, datë 27.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alin Trading” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.110, datë 27.7.2017 "Mbi miratimin e “Rregullores për përcaktimin/klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.111, datë 27.7.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë RTS sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.112, datë 27.7.2017 "Mbi rishikimin e programit të transparencës së ERE-s".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.113, datë 27.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Operatori i Sistemit të Transmetimit OST sh.a. në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.114, datë 27.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.115, datë 27.7.2017 "Për miratimin e rregullave për garancitë financiare të pjesëmarrësve për regjistrimin në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.116, datë 27.7.2017 "Mbi kërkesën për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 148, datë 26.12.2014, për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët tariforë për vitin 2015".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.117, datë 27.7.2017 "Mbi kërkesën e shoqërisë OSHEE sh.a. për miratimin e përfundimit të kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike me shoqërinë “Star NRG” sh.p.k., në mënyrë të njëanshme".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.119, datë 27.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.120, datë 27.7.2017 "Mbi përcaktimin e çmimeve të blerjes së energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet e vogla gjeneruese fotovoltaike, me kapacitet të instaluar deri në 2 MW, dhe eolike me kapacitet të instaluar deri në 3 MW".


Fletore Zyrtare 156 E hënë, 7 gusht 2017

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.2125, datë 3.8.2017 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.56, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2904, datë 30.3.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.57, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 5041, datë 13.6.2011, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1136, datë 11.5.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-299, datë 12.2.2015, të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.58, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-1766 (132), datë 3.3.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.59, datë 28.7.2017 "Me objekt: - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.- Detyrimi i Ministrisë së Financave për të dëmshpërblyer kërkuesit".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.60, datë 31.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit nr. 19/2016 "Për masat shtesë të sigurisë publike".- Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.61, datë 31.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2329, datë 22.12.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.62, datë 31.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 526, datë 18.10.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.63, datë 31.7.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur Vendim (i shkurtuar)"Për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fetih Shyqyri Tarko".


Korrigjim gabimi material Korrigjim gabimi material, në vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë nr. 97, datë 4.7.2017"Për miratimin e rregullores për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror", botuar në Fletoren Zyrtare nr. 146, datë 18 korrik 2017".


Fletore Zyrtare 155 E mërkurë, 2 gusht 2017

Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.1276/5, datë 27.7.2017 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror".

Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.1276/6, datë 27.7.2017 "Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.247, datë 28.7.2017 "Për miratimin e tarifave të njësuara të shërbimit të dokumentacionit në Rrjetin Arkivor Kombëtar të Republikës së Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.251/1, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.28, datë 18.7.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Durrës".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 18.7.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Berat - Kuçovë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.31, datë 18.7.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Durrës sh.a".

Fletore Zyrtare 154 E martë, 1 gusht 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.492, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, markatës së mishit, fruta-perimeve dhe sheshit “Avni Rustemi".

Urdhër i ministrit të Financave nr.66, datë 15.6.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.67, datë 20.6.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.69, datë 29.6.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.71, datë 3.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.72, datë 3.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.75, datë 6.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.78, datë 12.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.82, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.83, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.84, datë 24.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.85, datë 25.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.86, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave nr.87, datë 27.7.2017 "Për shfuqizimin e aktit nr. 16, datë 11.7.2017, “Për ndryshime në përbërjen e Këshillit Mbikëqyrës të “Agjencisë së Trajtimit të Kredive".

Urdhër i ministrit të Financave nr.89, datë 28.7.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.251, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.10937, datë 26.7.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.11211, datë 31.7.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të Marrëveshjes me Italinë".


Fletore Zyrtare 153 E martë, 1 gusht 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.52, datë 24.7.2017 "Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshëm me Kushtetutën, të vendimit nr. 00-2015-4277, datë 21.12.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.53, datë 24.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2570, datë 19.9.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).- Pezullimi i ekzekutimit të vendimeve nr. 336, datë 14.4.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2016-2570, datë 19.9.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.54, datë 24.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të vendimeve nr. 00-2016-1648, datë 5.5.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi); nr. 467, datë 9.3.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 1181, datë 25.3.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.- Rikthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.55, datë 24.7.2017 "Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshëm me Kushtetutën, të vendimit nr. 00-2016-571, datë 3.3.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.4144, datë 20.7.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i qendrës së qytetit, loti 1”, Cërrik".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ervin Hasanaj".


Fletore Zyrtare 152 E premte, 28 korrik 2017

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.554, datë 24.7.2017 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, në qarkun Fier, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.89, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës “Për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla, të rinovueshme nga dielli dhe era”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.104, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “EFT Tirana” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.105, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Ayen As Energy” sh.a., për modifikimin e licencës së “Prodhimit të energjisë elektrike” me nr. 273, seria PV15K, të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 32, datë 4.3.2015".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.106, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Energjia Valamara” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Mesmal 1”, me fuqi të instaluar 410 kw; “Mesmal 2”, me fuqi të instaluar 1 473 kw; “Mesmal 3”, me fuqi të instaluar 235 kw; “Selca 2”, me fuqi të instaluar 2 388 kw dhe me fuqi totale të instaluar 4 506 kw, për një afat 30-vjeçar".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.107, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për shoqërinë OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.108, datë 10.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Skatina HEC” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Skatina”, me fuqi të instaluar 2677 kw".

Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.3072/6, datë 20.7.2017 "Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken si rezultat i krijimit të perimetrit të sigurisë fizike të objekteve me rëndësi strategjike të godinave të Qendrës Kombëtare Dispeçer, Zyrave të reja të OST sh.a. dhe Dispeçerisë Qendrore, Kashar".

Kërkesë e e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.4002/1, datë 20.7.2017 "Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken nga “Ndërtimi i linjës 110 kv, Memaliaj - Gjirokastër, shtylla lidhëse me nënstacionin”".

Fletore Zyrtare 151 E enjte, 27 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10592, datë 20.7.2017 "Për një ndryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012, “Për dhënie të shtetësisë shqiptare”".

Dekret i Presidentit nr.10593, datë 24.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3616/3, datë 21.7.2017 "Mbi rregullat për zbatimin e sistemeve inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe lidhjet me mënyrat e tjera të transportit".

Urdhër i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nr.83, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetencash".

Korrigjim gabimi nr., datë "Kërkesë për korrigjim material në ligjin 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 97, viti 2017".


Fletore Zyrtare 150 E mërkurë, 26 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10587, datë 18.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10588, datë 19.7.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10589, datë 19.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10510, datë 20.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.551, datë 19.7.2017 "Për dhënien e mandatit të deputetit të kuvendit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike në qarkun Lezhë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.3912/3, datë 18.7.2017 "Për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga ndërtimi i Korridorit të Sistemit të Gazsjellësit dhe rrugët hyrëse te Valvulat e Bllokimit (pjesa e dytë), në zonat Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar, pjesë e projektit TAP".

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1774/10, datë 19.7.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim brenda lagjes “Isa Boletini”, faza IV”, bashkia Vlorë".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Edmond Dinaku".

Korrigjim gabimi nr., datë "Korrigjim gabimi material në tabelën që i bashkëlidhet vendimit nr. 871, datë 14.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë të disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale”, botuar në Fletoren Zyrtare, nr. 246, viti 2016".

Fletore Zyrtare 149 E martë, 25 korrik 2017

Urdhër i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3746, datë 10.7.2017 "Pёr disa shtesa dhe ndryshime nё urdhrin nr. 151, datё 9.4.2014, “Pёr miratimin e rregullores pёr kёrkesat teknike dhe procedurat administrative pёr operimet ajrore”".


Fletore Zyrtare 148 E premte, 21 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.488, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruge në trekëndëshin e hyrjes së rrugës së palmave, pranë stacionit elektrik”, Lushnjë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.489, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 110 kV Orikum dhe nënstacionit 110 kV Himarë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.490, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Vlora - ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë ‘P4 C2 a, b, c’”, dhe “Ndërtim i rrugës - vazhdimi i unazës Vlorë - Uji i Ftohtë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.491, datë 19.7.2017 "Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre".


Fletore Zyrtare 147 E enjte, 20 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.487, datë 19.7.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 380, datë 25.5.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”, të ndryshuar".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3917, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3918, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa nё udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016, “Pёr përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3919, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa nё udhëzimin nr. 20, datё 10.10.2007, “Për modelet e licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, tё ndryshuar".


Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4321/4, datë 18.7.2017 "Për miratimin e modelit të kontratës që lidhet midis shoqërisë përmbarimore/përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së interesuar përpara fillimit të procedurave të ekzekutimit".


Fletore Zyrtare 146 E martë, 18 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10567, datë 12.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10568, datë 12.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10569, datë 12.7.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.486, datë 14.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtimi i sipërfaqes së varrezave publike Tufinë”, Tiranë".

Urdhër i ministrit të Financave nr.73, datë 5.7.2017 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.91, datë 4.7.2017 "Për fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për OSHEE sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.92, datë 4.7.2017 "Për fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për KESH sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.93, datë 4.7.2017 "Për licencimin e shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.94, datë 4.7.2017 "Mbi rinovimin e licencës nr. 176, seria T12 të shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.95, datë 4.7.2017 "Mbi miratimin e rregullores për kushtet dhe procedurat e vendosjes së gjobave dhe masën konkrete për çdo shkelje në sektorin e gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.96, datë 4.7.2017 "Mbi shtyrjen e afatit të vendimit të ERE-s nr. 115, datë 7.8.2016, “Mbi përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit të energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.97, datë 4.7.2017 "Për miratimin e rregullores për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.98, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të pajtueshmërisë dhe miratimin e emërimit të zyrtarit të pajtueshmërisë të propozuar nga OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.99, datë 4.7.2017 "Mbi miratimin e disa ndryshimeve në marrëveshjen e shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe furnizuesit miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 23, datë 15.2.2017".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.100, datë 4.7.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Luçente koncensionare” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.101, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “M.T.C Energy” sh.p.k., në favor të bankës “Raffeisen Bank” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.102, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Fletore Zyrtare 145 E premte, 14 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.485, datë 13.7.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Zhvillimit Urban tek Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., të një pjese të pronës me numër pasurie 1/63, ndodhur në zonën kadastrale nr.8150, rruga “Abdi Toptani”, Tiranë".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3743, datë 10.7.2017 "Mbi modelet dhe standardet e biletave të transportit rrugor të udhëtarëve".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.156, datë 14.7.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.19, datë 11.5.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Librazhd".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.22, datë 7.6.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Mat".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.23, datë 7.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 7, datë 3.2.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Poliçan”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.24, datë 7.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 49, datë 2.12.2016, “Licencimin për herë të parë të sh.a. Ujësjellës Kanalizime Belsh”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.25, datë 7.6.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Skrapar".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Ludovik Luigj Gruda".


Fletore Zyrtare 144 E Martë, 11 korrik 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.45, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 81, datë 16.3.2011, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr. 644, datë 15.10.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2016-721, datë 28.4.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.46, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2016-2911, datë 9.11.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. - Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i shkronjave “c” dhe “ç” të nenit 45, si dhe i shkronjave “c” dhe “ç” të nenit 56 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.47, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2015-3553, datë 26.10.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 1289, datë 30.5.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.48, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2016-710, datë 24.3.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 3880, datë 22.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 200, datë 2.4.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.49, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 51, datë 28.4.2015, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2016-656, datë 21.4.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.50, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2015-1315 (223), datë 14.4.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara me ligj - Pagesa e pagës nga ana e Ministrisë së Brendshme deri në ekzekutimin e aktit të emërimit - Interpretimi i nenit 8, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil”- Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2015-1315 (223), datë 14.4.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.51, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. - Shpërblimi i dëmit për shkak të cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm".


Fletore Zyrtare 143 E Hënë, 10 korrik 2017

Udhëzim i ministrit të Financavenr.16, datë 5.7.2017 "Për një shtesë dhe ndryshime në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar..".


Fletore Zyrtare 142 E enjte, 6 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10560, datë 30.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10561, datë 30.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.75, datë 22.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 63, datë 6.7.2016, “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Fondi për Gratë Sipërmarrëse në Bashkinë e Tiranës””".


Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.76, datë 22.6.2017 "Autorizim i dhënies së ndihmës shtetërore “Për krijimin e Fondit të Sipërmarrjes Turistike”".


Fletore Zyrtare 141 E Mërkurë, 5 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministravenr.480, datë 3.7.2017 "PËR LIRIMIN DHE EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT TË PËRGJITHSHËM TË AGJENCISË SË LEGALIZIMIT, URBANIZIMIT DHE INTEGRIMIT TË ZONAVE/ NDËRTIMEVE INFORMALE".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.481, datë 3.7.20177 "PËR LIRIM NGA DETYRA".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.482, datë 5.7.20177 "PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT, PËR VITIN 2017".

Vendim i Këshillit të Ministravenr.483, datë 5.7.20177 "PËR BLERJEN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA SHOQËRIA “KESH”, SH.A., NË ZBATIM TË MARRËVESHJES SË HUAS, TË LIDHUR NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE BANKËS NDËRKOMBËTARE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM, NË PËRMBUSHJE TË DETYRIMIT E SHËRBIMIT PUBLIK NË KUSHTET E NJË VITI TË PAFAVORSHËM HIDRIK, DHE PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.244, DATË 30.3.2016, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE ".


Fletore Zyrtare 140 E hënë, 3 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10533, datë 27.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10558, datë 29.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10559, datë 30.6.2017 "Për thirrjen e Kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm për bërjen e betimit të Presidentit të Republikës".


Fletore Zyrtare 139 E premte, 30 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10512, datë 21.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10513, datë 21.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.385/6, datë 26.6.2017 "Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat".


Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.385/7, datë 28.6.2017 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat".


Fletore Zyrtare 138 E enjte, 29 qershor 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.44, datë 19.6.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 45, datë 26.2.2015, të Gjykatës së Apelit Shkodër, dhe nr. 00-2015-2466(158), datë 7.10.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.83, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e Draftrregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit; Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit, si dhe Marrëveshjes së lidhjes në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.84, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Diteko” sh.p.k. për barrësimin e aseteve të kompanisë (pajisjet elektromekanike) në favor të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.85, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.86, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.87, datë 7.6.2017 "Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Kurum International” sh.a. në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.88, datë 7.6.2017 "Mbi miratimin e kërkesës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në favor të bankave “Green For Growth Fund Southeast Europe SA (GGF)” dhe “Oesterreeichische Entwicklungbank Ag (OeEB)”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.90, datë 7.6.2017 "Mbi miratimin e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “Albgaz” sh.a. për periudhën 5.1.2017 - 20.9.2017".


Fletore Zyrtare 137 E hënë, 27 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.7, datë 20.6.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Kuvendit nr.8, datë 20.6.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Udhëzim i ministrit të Mjedisit nr.2, datë 3.3.2017 "Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat për vjeljen e materialit drusor me qëllim sigurimin e druve të zjarrit për ngrohje".


Vendim i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.4, datë 19.6.2017 "Për miratimin e “Rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë”".


Fletore Zyrtare 136 E premte, 23 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10458, datë 15.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10462, datë 19.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10483, datë 19.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.478, datë 23.6.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të restaurimit të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, në varësi të Ministrisë së Kulturës, me qëllim akomodimin e organeve të Vetting-ut".


Fletore Zyrtare 135 E martë, 20 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10407, datë 9.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10411, datë 12.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.16191/13 "Ana Veizi dhe të tjerët kundër Shqipërisë".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.29, datë 7.6.2017 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare’’".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.30, datë 7.6.2017 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Veneto Banka sh.a".


Fletore Zyrtare 134 E hënë, 19 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.75, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 25, datë 15.2.2017, “Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 169, datë 31.10.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.76, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e disa ndryshimeve në vendimet e bordit të ERE-s nr. 140, datë 22.11.2013, dhe nr. 61, datë 7.7.2014, mbi “Rregullat për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.77, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e programit të përputhshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit për gazin natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.78, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të Përputhshmërisë në sektorin e gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.79, datë 26.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë Alb Energy Market sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.80, datë 26.5.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë Alb Energy Market sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Fletore Zyrtare 133 E hënë, 19 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.80, datë 17.6.2017 "Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 45/2017 “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me vendimin e Kuvendit nr. 73/2017".


Vendim i Kuvendit nr.81, datë 17.6.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 46/2017 “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me vendimin e Kuvendit nr. 74/2017".


Vendim i Kuvendit nr.82, datë 17.6.2017 "Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.474, datë 8.6.2017 "Për një rishpërndarje të fondeve të buxhetit të vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.475, datë 8.6.2017 "Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Nato-s në Letoni".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.476, datë 9.6.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, më 25 qershor 2017".Fletore Zyrtare 132 E enjte, 15 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.44, datë 27.3.2017 "Për miratimin e raportit vjetor të ERE-s, “Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2016”".


Fletore Zyrtare 131 E mërkurë, 14 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10404, datë 6.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10409, datë 9.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10410, datë 9.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.43, datë 5.6.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të pikave 4 të nenit 2 dhe 8 të nenit 4, si dhe nenit 12 të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ferdinand Mihaj".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Altin (Artur) Daja".


Fletore Zyrtare 130 E mërkurë, 14 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.82, datë 25.5.2017 "Mbi certifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i gazit natyror”, Albgaz sh.a".


Fletore Zyrtare 129 E premte, 9 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.798/3, datë 8.6.2017 "Për delegim kompetence".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr.4557/1, datë 1.6.2017 "Për regjistrimin e titujve në shoqërinë Qendra e Regjistrimit të Aksioneve sh.a., Tiranë".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.1, datë 31.5.2017 "Për përdorimin e materialeve propagandistike dhe vendet për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.2, datë 1.6.2017 "Për miratimin e procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve financiarë".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.3, datë 2.6.2017 "Për mënyrën e përllogaritjes së kostos financiare të veprimtarive, shërbimeve apo materialeve që do të përdoren për qëllime zgjedhore ose politike, nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.3350, datë 1.6.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Shtimi i sipërfaqes së varrezave publike Tufinë”, Tiranë".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.906/6, datë 6.6.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe ndriçim, Rruga e Malit, Rruga Kalaja” në bashkinë Krujë".


Fletore Zyrtare 128 E mërkurë, 7 qershor 2017

Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 308, datë 22.5.2017 "Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të SHPSF-së".


Fletore Zyrtare 127 E hënë, 5 qershor 2017

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.8351, datë 5.6.2017 "Për botimin e datës së hyrjes në fuqi të dy marrëveshjeve".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Ermal Xhelo".


Kërkesë për ndreqjen e një gabimi material nr., datë "Kërkesë për ndreqjen e një gabimi material në tekstin e vendimit nr. 473, datë 1.6.2017, të Këshillit të Ministrave, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 126, viti 2017".


Fletore Zyrtare 126 E , premte 2 qershor 2017

Ligj nr.73, datë 27.4.2017 "Për miratimin e shtesës së Marrëveshjes së Koncesionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si autoritet kontraktues, dhe NESKO METAL SAN.TIC.A.Ş, si Koncesionari, për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.469, datë 30.5.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.470, datë 30.5.2017 "Për shkarkimin nga detyra të drejtorit të Cirkut Kombëtar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.471, datë 30.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.472, datë 30.5.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të transportit për në atdhe të trupit të të ndjerit Gjovalin Kadeli".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.473, datë 1.6.2017 "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.124, datë 1.6.2017 "Për shfuqizimin e urdhrit nr. 113, datë 22.5.2017, “Për delegimin e kompetencave”".


Fletore Zyrtare 125 E mërkurë, 31 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.448, datë 22.5.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 1691, datë 10.10.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për prefektët në qarqe dhe administratën e prefektëve, nënprefektët dhe administratën e nënprefektëve dhe për Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile (Drejtorisë së PMNZSH-së)”, të ndryshuar".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.113, datë 22.5.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.42, datë 25.5.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2015-3668 (569), datë 3.11.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.74, datë 23.5.2017 "Mbi kërkesën e OST sh.a., për rishikimin dhe korrigjimin e vendimit të bordit të ERE-s, nr. 52, datë 6.4.2017, “Mbi lënien në fuqi të vendimit nr. 190, datë 22.12.2016, të bordit të ERE-s, deri në 31.12.2017”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Klodjana Toçilla".


Fletore Zyrtare 124 E martë, 30 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr.15, datë 19.5.2017 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017 – 2018".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.62, datë 11.5.2017 "Mbi miratimin e kontratës për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti/KESH sh.a. dhe furnizuesit të shërbimit universal OSHEE sh.a. për periudhën 1.1.2017 – 31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.63, datë 11.5.2017 "Për miratimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.64, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen e shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe furnizuesit miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 23, datë 15.2.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.65, datë 11.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.66, datë 11.5.2017 "Mbi miratimin e kërkesës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në favor të bankës “Societe Generale Albania” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.67, datë 11.5.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Balkan Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.68, datë 11.5.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.69, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë “Kurum International” sh.a., në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.70, datë 11.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.71, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 176, seria T12 të shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.72, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.73, datë 16.5.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë CGC sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror".


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.2276-5, datë 25.5.2017 "Për marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të përhershëm të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga ndërtimi i korridorit të ndërtimit (pjesa e dytë), sistemit të gazsjellësit (pjesa e dytë) në zonat Korçë, Devoll, Berat, Skrapar, pjesë e projektit TAP".


Fletore Zyrtare 123 E premte, 26 maj 2017

Udhëzim i Ministrisë së Financave nr.15, datë 18.5.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Financave nr.6132-1, datë 16.5.2017 "Për ndryshimin e urdhrit të përbashkët nr. 3069 datë 14.6.2016 për caktimin e tarifave të shërbimeve portuale në portet detare Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin".


Urdhër i Ministrit të Mjedisit nr.154, datë 19.5.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i Inspektorit të Përgjithshëm nr.808, datë 25.5.2017 "Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore, të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1343-6, datë 22.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi dhe rivitalizimi i parkut “Aqif Pasha””, në bashkinë e Elbasanit".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2987, datë 22.5.2017 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga projekti “Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve të Tiranës së madhe”, për pasuritë e llojit “arë”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.3069, datë 19.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruge në trekëndëshin e hyrjes së rrugës së palmave, pranë stacionit elektrik”".


Fletore Zyrtare 122 E enjte, 25 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.443, datë 22.5.2017 "Për bashkëfinancimin e shtesës së kontratës “Për ndërtimin e vijës bregdetare të Vlorës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.444, datë 22.5.2017 "Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, që dërgohen në misione ushtarake dhe stërvitje jashtë vendit, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.445, datë 22.5.2017 "PPër miratimin e strukturës e të limitit organik dhe përcaktimin e funksioneve korresponduese për çdo gradë në Gardën e Republikës së Shqipërisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.446, datë 22.5.2017 "Për miratimin e numrit të përgjithshëm të personelit të Policisë së Shtetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.447, datë 22.5.2017 "Për shpërndarjen e fondit të investimeve për funksionin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në disa njësi të vetëqeverisjes vendore, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.449, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në vendimn nr. 1240, datë 10.9.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pogradec, të qarkut të Korçës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.450, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.451, datë 22.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Gelardina Prodani (Duçka) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.452, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.453, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.454, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.455, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.456, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.457, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.458, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.459, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.460, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Durrësit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.461, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Fierit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.462, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Elbasanit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.463, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Korçës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.464, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Dibrës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.465, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.466, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.467, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Fletore Zyrtare 121 E mërkurë, 24 maj 2017

Udhëzim i përbashkët i Prokurorit të Përgjithshëm, ministrit të Punëve të Brendshme, ministrit të Mjedisit dhe ministrit të Shëndetësisë nr.2487, datë 15.5.2017 "Për trajtimin e bimëve, lëndëve narkotike apo psikotrope dhe prekursorëve kimikë, të sekuestruara".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.40, datë 16.5.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2016-731 (87), datë 28.4.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 737, datë 8.4.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 2281, datë 8.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 "Me objekt deklarimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 5, neneve 19 - 58, nenit 61, nenit 103, neneve 117 - 156, nenit 159, nenit 169/5, nenit 235, si dhe të nenit 285 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Bici nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Bici".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Hoti nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Hoti".


Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Fletore Zyrtare 120 E mërkurë, 24 maj 2017

Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.137, datë 11.5.2017 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Ruajtjen e pelikanit kaçurrel (Pelecanus crispus) në Shqipëri".


Fletore Zyrtare 119 E mërkurë, 24 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.439, datë 17.5.2017 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë 2016 – 2020".


Fletore Zyrtare 118 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.89, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10367, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Ligj nr.90, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10368, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Ligj nr.91, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10369, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Vendim i Kuvendit nr.56, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Zëvendëskryeministrit".


Vendim i Kuvendit nr.57, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Zëvendëskryeministrit".


Vendim i Kuvendit nr.58, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.59, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.60, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.61, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.62, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.63, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.64, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Financave".


Vendim i Kuvendit nr.65, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Financave".


Vendim i Kuvendit nr.66, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit".


Vendim i Kuvendit nr.67, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit".


Vendim i Kuvendit nr.68, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Kuvendit nr.69, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Kuvendit nr.70, datë 22.5.2017 "Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit".


Vendim i Kuvendit nr.71, datë 22.5.2017 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore".


Vendim i Kuvendit nr.72, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 41/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”” ".


Vendim i Kuvendit nr.73, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 45/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.74, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 46/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.75, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 44/2017, “Për caktimin e deputetëve Silva Caka dhe Dashamir Peza anëtarë zëvendësues në komisionin parlamentar Ad Hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””, ngritur me vendimin e kuvendit nr. 41/2017".


Vendim i Kuvendit nr.76, datë 22.5.2017 "Për lirimin nga detyra si kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zotit Denar Biba".


Vendim i Kuvendit nr.77, datë 22.5.2017 "Për lirimin nga detyra si anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zotit Klement Zguri".


Vendim i Kuvendit nr.78, datë 22.5.2017 "Për emërimin e zotit Klement Zguri kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".


Vendim i Kuvendit nr.79, datë 22.5.2017 "Për zgjedhjen e zotit Denar Biba anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".


Dekret i Presidentit nr.10316, datë 15.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10317, datë 15.5.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10318, datë 18.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10319, datë 18.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10343, datë 19.5.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.295, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 671, datë 6.12.2016 “Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet për kuvendin” dhe udhëzimin nr. 198, datë 27.3.2017 “Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet e parakohshme për kryetar të bashkisë Kavajë, qarku Tiranë”".


Fletore Zyrtare 117 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.87, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Huamarrësi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për programin e infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për vendndodhjet e projekteve Berat - Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë".


Ligj nr.88, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Fondi arsimor për formimin profesional dhe punësimin”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.428, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 592, datë 5.9.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e personaliteteve të tjera të larta shtetërore të vendit, që do të ruhen dhe mbrohen nga Garda e Republikës së Shqipërisë edhe pas lirimit nga funksioni”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.429, datë 17.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 1719, datë 17.12.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.431, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 418, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.432, datë 17.5.2017 "Për rishpërndarje fondesh, nga ministria e Zhvillimit Urban në Agjencinë për Zhvillimin Ekonomik Rajonal, për grantin “Nënprogrami i mbështetjes financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM)”, miratuar me vendimin nr. 14, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.433, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimet nr. 1481, datë 12.11.2008; nr. 100, datë 27.1.2009; nr. 167, datë 19.2.2009; nr. 286, datë 18.3.2009; nr. 450, datë 6.5.2009; nr. 611, datë 11.6.2009; nr. 677, datë 18.6.2009; nr. 706, datë 23.6.2009; nr. 805, datë 22.7.2009; nr. 1038, datë 14.10.2009; nr. 1283, datë 23.12.2009; nr. 125, datë 17.2.2010; nr. 404, datë 26.5.2010; nr. 549, datë 7.7.2010; nr. 646, datë 28.7.2010; nr. 118, datë 17.2.2011; nr. 822, datë 23.11.2011; nr. 513, datë 1.8.2012; nr. 61, datë 23.1.2013; nr. 345, datë 24.4.2013; nr. 490, datë 18.6.2013; nr. 501, datë 10.6.2015; nr. 279, datë 1.4.2015; nr. 615, datë 7.7.2015; nr. 882, datë 30.10.2015; nr. 1094, datë 28.12.2015; nr. 871, datë 14.12.2016, të Këshillit të Ministrave, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore, në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.434, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 389, datë 19.5.2010, nr. 901, datë 12.12.2012, dhe nr. 449, datë 27.5.2015, për shpërblimin e pronarëve për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilat preken nga ndërtimet informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.435, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 504, datë 6.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.436, datë 17.5.2017 "Për procedurën e pajtimit dhe shpërblimin e anëtarëve të zyrave shtetërore të pajtimit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.437, datë 17.5.2017 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit Lezhë, Durrës, Fier dhe Korçë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.438, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 438, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.440, datë 17.5.2017 "Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë".


Kërkesë e Ministrisë e Transportit dhe Infrastrukturës nr.2869, datë 16.5.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë-Përmet (Loti 3)”, për pasuritë e llojit “pyll” ".


Kërkesë e Ministrisë të Punëve të Brendshme nr.1509-7, datë 16.5.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim blloqe banimi Zogu I, Krahu i djathtë (Zyra e Punës, Drejtoria e Bujqësisë), Bashkia Shkodër".


Fletore Zyrtare 116 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.81, datë 4.5.2017 "Për zonat e mbrojtura".


Ligj nr.82, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2011, për projektin “Programi i infrastrukturës komunale III” ".


Ligj nr.83, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2012, për projektin “Programi i infrastrukturës komunale IV”".


Ligj nr.84, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa, S.P.A., për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” ".


Ligj nr.85, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit (SECO II) ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Përfituesi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për financimin e programit të infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet e Beratit, Kuçovës, Delvinës, Gjirokastrës, Kamzës, Librazhdit dhe Lushnjës".


Ligj nr.86, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit (ii) ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Përfituesi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për financimin e masave shoqëruese për programin e infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për vendndodhjet e projekteve Berat - Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë".


Fletore Zyrtare 115 E hënë, 22 maj 2017

Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Punëve të Brendshme nr.289, datë 19.5.2017 "Për procedurat e bashkëpunimit të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë me Policinë e Shtetit".


Fletore Zyrtare 114 E hënë, 22 maj 2017

Ligj nr.74, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave (Përfituesi) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, masat shoqëruese (rajoni Vlorë)".


Ligj nr.75, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave (Përfituesi) dhe KFW Frankfurt am Main (KfW), për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, rajoni Vlorë (kësti II)".


Ligj nr.76, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të orientuara drejt konsumatorit dhe performancës”".


Ligj nr.77, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria Ag, lidhur me financimin e projektit “Modernizimi i sistemit arsimor në Shqipëri nëpërmjet e-edukimit”, të ratifikuar me ligjin nr. 79/2014".


Ligj nr.78, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim teknik për projektin “Fondi për studime dhe ekspertë”".


Ligj nr.79, datë 27.4.2017 "Për sportin".


Ligj nr.80, datë 4.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.430, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”".


Fletore Zyrtare 112 E enjte, 18 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.425, datë 10.5.2017 "Për rregullat e organizimit, funksionimit të komisionit për dhënien e dëshmisë së statusit të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit, kriteret dhe procedurat për lëshimin e vërtetimit të posaçëm zyrtar”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.14, datë 28.4.2017 "Për licencimin e sh. a. Ujësjellës-Kanalizime Delvinë”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.15, datë 28.4.2017 "Për licencimin e sh. a. Ujësjellës-Kanalizime Tepelenë”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.17, datë 5.5.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Lushnjë Qytet sh.a”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.18, datë 5.5.2017 "Për licencimin e sh.a Ujësjellës-Kanalizime Krujë”".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2845, datë 16.5.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza Veriore Korçë) (shtesa)”, për pasurinë e llojit “truall””".


Fletore Zyrtare 111 E mërkurë, 17 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.411, datë 10.5.2017 "Për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe njohjen si periudhë sigurimi të periudhës kur bashkëshorti/ja ka shoqëruar personelin e shërbimit të jashtëm në misionin diplomatik ose postin konsullor jashtë shtetit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.441, datë 17.5.2017 "Për një shtesë në vendimin nr.321, datë 28.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”, të ndryshuar”".


Fletore Zyrtare 110 E martë, 16 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.412, datë 10.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.413, datë 10.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 400, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Bashkimit Evropian, me mision trajnues, në Republikën e Malit, në Afrikë””".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.416, datë 10.5.2017 "Për rishpërndarje fondesh, nga Ministria e Zhvillimit Urban në disa njësi të qeverisjes qendrore për financimin e projekteve te reja, miratuar me vendimin nr. 19, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.417, datë 10.5.2017 "Për miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror, në përputhje me standardet minimale të sigurisë së furnizimit, si dhe rregullat për të garantuar furnizim të sigurt dhe të efektshëm me gaz natyror”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.418, datë 10.5.2017 "Për standardet, kriteret dhe procedurat për hapjen, riorganizimin, ndarjen, bashkimin ose mbylljen e institucioneve të arsimit të lartë dhe të degëve të tyre”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.419, datë 10.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 313, datë 1.7.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të ndryshuar”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.420, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të fëmijës Rei Shkreta”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.421, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Daniela Koçiraj”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.422, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Mërkur Bozgo”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.423, datë 10.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Urbanizim i zonës informale në lagjen “18 Tetori” Lushnjë” ”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.424, datë 10.5.2017 "Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurës së përzgjedhjes e të emërimit të drejtuesve të shërbimit në strukturat shëndetësore universitare”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Pëllump (Pëllumb) Beqiraj”".


Fletore Zyrtare 109 E premte, 12 maj 2017

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.25, datë 3.5.2017 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.26, datë 3.5.2017 "Për miratimin e udhëzimit “Për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit”".


Fletore Zyrtare 108 E premte, 12 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.8, datë 8.5.2017" "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 3, datë 17.2. 2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 955 datë 7.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”".


Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.9, datë 8.5.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 4, datë 17.2.2017 “Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike”".


Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.10, datë 8.5.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5, datë 17.2.2017 “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind”".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr.4360, datë 28.4.2017 "Për organizimin e vizitave turistike në Ishullin e Sazanit".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.6088, datë 5.5.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Kërkesë e Ministrisë së Financave nr.13796-17, datë 20.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti, “Ndërtimi i pikës së kalimit të përbashkët Morinë-Vërmicë, Kukës”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2606, datë 27.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikimi i fasadave të pallateve në Shëtitoren ‘Miqësia’ dhe rrugës së tregut, si dhe ‘Rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos’ Poliçan”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2606, datë 27.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban i shëtitores Republika” Patos".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2702, datë 2.5.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Për shtesë në VKM-në 167, datë 1.3.2017, ‘Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, Markatës së Mishit, Fruta Perimeve dhe sheshit ‘Avni Rustemi’ ”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Nazmi Nenada".


Kërkesë për shpalljen të shdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Agim Lami".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr.5, datë 10.5.2017 "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Luan Sadik Dallaku".


Fletore Zyrtare 107 E enjte, 11 maj 2017

Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.475, datë 11.5.2017 "Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar edhe me ligjin nr 42/2017 datë 6.4.2017".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2911, datë 11.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit "Vlora-ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë "P4 C2 a.b,c"" dhe "Ndërtim i rrugës - vazhdimi i unazës Vlorë-Uji i Ftohtë"".


Fletore Zyrtare 106 E enjte, 11 maj 2017

Vendim i Kuvendit nr.5, datë 10.5.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.396, datë 3.5.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik te Ministria e Arsimit dhe Sportit, për Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), të pronës së paluajtshme shtetërore, apartamentet nr.15, nr.16, nr.17 dhe nr.18, të ndodhura në godinën nr.57, në bulevardin “Zogu i Parë”, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.397, datë 3.5.2017< "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.398, datë 3.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 682, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.400, datë 3.5.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për mbulimin e shpenzimeve financiare që u kryen në kuadër të organizimit të aktiviteteve për kryerjen e ceremonialit funebër, në nderim të të ndjerit Dritëro Agolli".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.401, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 19.7.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për ristrukturimin e instituteve kërkimore-shkencore, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.402, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1108, datë 30.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.403, datë 3.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi urban i shesheve të fshatrave Allambrez, Cukalat, Kutalli dhe Poshnje”, Ura Vajgurore".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.404, datë 3.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për ndërtim kopshtesh dhe ambulancash në territorin e bashkisë Ura Vajgurore” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.405, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.406, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Durrësit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.407, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Elbasanit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.408, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.409, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Korçës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.410, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Dibrës".


Fletore Zyrtare 105 E enjte, 11 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.389, datë 3.5.2017 "Për dhënien e miratimit për kalimin e kontratës së qirasë nr. 455 regj., nr. 151 prot., datë 5.5.2014, në kontratë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si Qiradhënës, dhe shoqërisë “Ardit”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Depo të sheqerit, depo të bërsive, repart ambalazhi, depo dhe sipërfaqe funksionale”, të shoqërisë “Kombinati i sheqerit”, sh.a., Maliq".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.390, datë 3.5.2017 "Për krijimin e fondit të sipërmarrjes turistike".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.391, datë 3.5.2017 "Për përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe të publikimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.392, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Biznesit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.393, datë 3.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 543, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues strategjik “New Born”” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.394, datë 3.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 544, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues strategjik “Green Coast” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.395, datë 3.5.2017 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".

Fletore Zyrtare 104 E mërkurë, 10 maj 2017

Vendim i Kuvendit nr.55, datë 4.5.2017 "Për mbylljen e legjislaturës VIII të Kuvendit të Shqipërisë".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë (ERE) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 27.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016".


Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.284, datë 9.5.2017 "Për miratimin e formularit të deklarimit të pasurive dhe interesave private (Për kandidatitët për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë) ".


Fletore Zyrtare 103 E mërkurë, 10 maj 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.37, datë 25.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 1, datë 16.1.2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë; nr. 45, datë 2.7.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2014-1941-175, datë 16.7.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.38, datë 25.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 196, datë 16.2.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.39, datë 5.5.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 2779, datë 7.4.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2088, datë 13.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; 00-2014-3005, datë 6.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Fletore Zyrtare 102 E mërkurë, 10 maj 2017

Ligj nr.53, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës".


Ligj nr.56, datë 13.4.2017 "Për negocimin e marrëveshjes ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “Al Habtoor Investment llc” për projektimin dhe ndërtimin e “Kullës Ikonike” në Tiranë".


Ligj nr.57, datë 20.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006, “Për inspektimin e punës”, të ndryshuar".


Ligj nr.58, datë 20.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar".


Ligj nr.59, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional”".


Ligj nr.60, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtim fondesh)”".


Ligj nr.61, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe the Swiss Confederation Konfederatës Zvicerane për projektin “Aftësi për punë, faza e parë, 1 tetor 2015 - 28 shkurt 2019” ".


Ligj nr.62, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Menaxhimi i integruar i mbetjeve të ngurta dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit” ".


Ligj nr.63, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 7, të marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, ratifikuar me ligjin nr. 174/2013".


Ligj nr.64, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me aktet ligjore të BE-së” ".


Ligj nr.65, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik për zbatimin e projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm i integruar i rajonit bregdetar” ".


Ligj nr.66, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin teknik ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Urban, dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për Programin e Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë".


Ligj nr.67, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të gjermanisë për projektin “Ruajtja e agrobiodiversitetit në Shqipërinë rurale” ".


Fletore Zyrtare 101 E martë, 9 maj 2017

Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.223, datë 9.5.2017 "Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave private”".


Fletore Zyrtare 100 E martë, 9 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.360, datë 26.4.2017 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.361, datë 26.4.2017 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, nga Ministria e Mbrojtjes Ministrisë së Kulturës, për Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, të disa objekteve dhe të një sipërfaqeje trualli funksional, me sipërfaqe të përgjithshme 4 930 m2, brenda territorit të pronës nr.108, me emërtim “Batalioni i mbështetjes, (Ish-reparti ushtarak nr.1070)”, me vendndodhje te Rrapi i Treshit, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.362, datë 26.4.2017 "Për miratimin e kontratës nr. 5758 prot., datë 25.4.2017, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Bashkimit të Shoqërive “Admiral Sportwetten”, GMBH, “Atsi”, Spolka Akcyjna, “Mc Networking”, sh.p.k.,“Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) për industrinë e lojërave të fatit në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.364, datë 26.4.2017 "Për transferimin e pronësisë së 30 për qind të kuotave të shoqërisë “Superbeton”, sh.p.k., Tiranë, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Bashkisë Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.365, datë 26.4.2017 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Arkivi digjital i Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.366, datë 26.4.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ministrisësë Zhvillimit Urban, për Entin Kombëtar të Banesave, të zyrave në katin e pestë të godinës së Ish-Shtëpisë Botuese “Naim Frashëri”, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.367, datë 26.4.2017 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurivetë paluajtshme që preken nga ndërtimet informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.368, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.488, datë 22.7.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje, me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve të pagesës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.369, datë 26.4.2017 "Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.370, datë 26.4.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Kolegjit Profesional të Lartë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.371, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.1013, datë 10.12.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.372, datë 26.4.2017 "Për miratimin e Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, 2017-2020".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.373, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në shërbimin spitalor” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.374, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e plotë të shpenzimeve të mjekimit të z. Arben Hysko".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.375, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Enkelejda Mamaj (Baba) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.376, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Anxhela Noçka".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.377, datë 26.4.2017 "Për dhënie pensioni të posaçëm familjarëve në ngarkim të të ndjerit Andrea Stefani".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.378, datë 26.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët “Sulejman Delvina”, ‘Medar Shtylla’, ‘Skënder Luarasi’, ‘Grigor Heba’ dhe ‘Gjik Kuqali’, Tiranë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.379, datë 26.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ndërtimi i kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.380, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.274, datë 6.4.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i rrugës që lidh ndërtesën e re të qendrës dispeçer dhe Zyrat e “OST”, sh.a.-së, me nënstacionin 400 kv Kashar” ".


Fletore Zyrtare 99 E hënë, 8 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Financave nr.399, datë 3.5.2017 "Për zbatimin e ligjit nr. 33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.51, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, me fuqi të instaluar 2850 kW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.54, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy Market” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.55, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy Market” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.56, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në favor të “Bankës Societe Generale Albania” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.57, datë 18.4.2017 "Mbi miratimin e kontratës për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a. për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën kohore 1.1.2017-31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, datë 18.4.2017 "Mbi miratimin e rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.59, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullave për publikimin e të dhënave bazë të tregut të energjisë elektrike".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.160, datë 14.4.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Ardian Marku, anëtar i këshillit të bashkisë Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.161, datë 14.4.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Xhevdet Sopaj, anëtar i këshillit të bashkisë Kukës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2498, datë 21.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj” Selenicë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2565, datë 25.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rivitalizim i pjesshëm pranë rrugës pedonale ‘Abaz Bej Lushnja’ Lushnjë”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2601, datë 26.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikonstruksion i shkollës së mesme të përgjithshme ‘18 Tetori’, Lushnjë”".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1356/5, datë 26.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikonstruksioni i rrugës “Unaza e jashtme e qytetit”, bashkia Gjirokastër".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Tefta Kallaku".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Vathe Musa Dulja".


Fletore Zyrtare 98 E premte, 5 maj 2017

Ligj nr.36, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.38, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.388, datë 3.5.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për financimin e shpenzimeve të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të 18 qershorit 2017, dhe financimin e fushatës zgjedhore të subjekteve përkatëse pjesëmarrëse në këto zgjedhje, si edhe për financimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar të bashkisë Kavajë, të 7 majit 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.399, datë 3.5.2017 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi".


Fletore Zyrtare 97 E premte, 5 maj 2017

Ligj nr.35, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 96 E enjte, 4 maj 2017

Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Shëndetësisë nr.7, datë 21.4.2017 "“Mbi zbatimin e vendimit nr. 431 datë 8.6.2016 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”".


Fletore Zyrtare 95 E enjte, 4 maj 2017

Ligj nr.48, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të konkurrueshmërisë".


Ligj nr.49, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes Istisna’a dhe të marrëveshjes së agjencisë Istisna’a ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim për financimin shtesë për projektin e rrugës Tiranë - Elbasan".


Ligj nr.50, datë 13.4.2017 "Për miratimin e rezolutës nr. Bg/6-434, “Në lidhje me rritjen e përgjithshme të 5-të të kapitalit të Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) dhe arkëtimin e 50 për qind (pjesa e arkëtueshme e parave) të kapitalit të nënshkruar të Bankës Islamike për Zhvillim, sipas rritjes së 4-t të përgjithshme të kapitalit dhe disa nënshkrimeve të tjera të veçanta”, të vitit 2013, të Bordit të Guvernatorëve të Bankës Islamike për Zhvillim".


Ligj nr.52, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve grant, të siguruara nga Agjencia Suedeze për Zhvillimin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA) nën Fondin Suedez të Besimit, për Fondin e Besimit nr. TF 072239, për projektin e shërbimeve mjedisore në Shqipëri, të ratifikuar me ligjin nr.64/2015".


Ligj nr.54, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar".


Fletore Zyrtare 94 E mërkurë, 3 maj 2017

Ligj nr.55, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria Ag, lidhur me financimin e projektit “Shëndetësia elektronike në Shqipëri - regjistri mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike”, ratifikuar me ligjin nr. 69/2014".


Vendim i Kuvendit nr.51, datë 27.4.2017 "Për miratimin e fondit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.21, datë 12.4.2017 "Për miratimin e rregullores “Për zbatimin e nënprogramit të Mbështetjes Financiare për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM)”, Programi i Mbështetjes për Ekonominë, shtylla III".


Fletore Zyrtare 93 E mërkurë, 3 maj 2017

Ligj nr.46, datë 13.4.2017 "Për një shtesë në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar".


Ligj nr.47, datë 13.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar".


Ligj nr.51, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për programin “Në mbështetje të arsimit dhe formimit profesional (AFP) nëpërmjet inovacionit” ".


Fletore Zyrtare 92 E martë, 2 maj 2017

Ligj nr.32, datë 30.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 173, datë 22.10.2009, “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.37, datë 30.3.2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur".


Vendim i Kuvendit nr.53, datë 28.4.2017 "Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 91 E premte, 28 prill 2017

Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.74941/14, datë 24.1.2017 "Kleopatra Caka kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.23136/13, datë 24.1.2017 "Selvie Rushiti kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.53103- 15, datë 24.1.2017 "Shkelqim Hatija kundër Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 90 E enjte, 27 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.48, datë 20.4.2017 "Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017".


Vendim i Kuvendit nr.49, datë 20.4.2017 "Për krijimin e mekanizmit për monitorimin sistematik të ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 20.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 20.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2016".


Dekret i Presidentit nr.10151, datë 24.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.36, datë 21.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 61, datë 2.6.2016 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetases Lumturi Boka".Fletore Zyrtare 89 E mërkurë, 26 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.340, datë 19.4.2017 "Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të bashkisë Skrapar, Njësia Administrative Potom, të qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.342, datë 19.4.2017 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës ndryshuese të qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Liberest”, sh.p.k., për pasurinë “Agjencia e Rezervave të Shtetit Dorëz, komuna Qendër, Librazhd”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.343, datë 19.4.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.614, datë 7.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të privatizimit të banesave dhe objekteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.344, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.346, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.347, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.303, datë 5.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të pronës shtetërore me emërtimin “Klubi sportiv Dinamo”, Tiranë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për dhënien në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.349, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e masës së financimit, nga buxheti i vitit 2017, për bashkësitë fetare tradicionale që kanë nënshkruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.350, datë 19.4.2017 "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.351, datë 19.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.352, datë 19.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim-ndriçim i aksit rrugor, blloku 11.2 ha, në lagjen “Besëlidhja””, faza e tretë, bashkia e Lezhës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.353, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e autoriteteve kontraktore për të ndërmarrë e zhvilluar procedurat për dhënien me koncesion/ partneritet publik privat, të projektit me objekt “Përmirësimi i infrastrukturave arsimore në Bashkinë e Tiranës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.354, datë 19.4.2017 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2017, ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Financave, për përballimin e pjesshëm të kostove të ekspertimit e të përfaqësimit të avokatëve të kontraktuar për përfaqësimin dhe mbrojtjen në çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar ICSID, nr.arb/14/26, me palë “Albaniabeg Ambient”, sh.p.k., “M.Angelo Novelli” dhe “Construzioni”, S.r.l. kundër Republikës së Shqipërisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.355, datë 19.4.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.356, datë 19.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban në territorin e bashkisë Vlorë”, Faza I".


Fletore Zyrtare 88 E martë, 25 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.331, datë 12.4.2017 "Për miratimin e tarifës së mirëmbajtjes së sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.337, datë 19.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr.718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.338, datë 19.4.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te bashkia Finiq, të pronës nr.646, me emërtim “Ish-grup artileri tokësore”, me vendndodhje në Krane, Finiq, dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.339, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.728, datë 20.10.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-S “AEGEAN SEA””".


Fletore Zyrtare 87 E hënë, 24 prill 2017

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10141, datë 14.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.223, datë 11.4.2017 "Për ngritjen, përbërjen, kompetencat dhe procedurat e funksionimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, për sanksionet mbi moszbatimin e masave shtesë të sigurisë publike".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.224, datë 11.4.2017 "Për rregullat për kryerjen e inspektimeve nga Policia e Shtetit, për monitorimin e përmbushjes së masave shtesë të sigurisë publike".


Udhëzim i ministrtit të Arsimit dhe Sportit nr.11, datë 10.4.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 52, datë 3.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.35, datë 18.4.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.46, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “C.G.C” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.47, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.48/2017, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.49/2017, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurës së licencimit të shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.50/2017, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.52/2017, datë 6.4.2017 "Mbi lënien në fuqi të vendimit nr. 190 datë 22.12.2016, të bordit të ERE-s, deri në 31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.53/2017, datë 6.4.2017 "Mbi çmimin e shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi Universal për kategorinë objekte kulti/bashkësi fetare".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2273, datë 19.4.2017 "Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë-Përmet (loti 3)” për pasuritë e llojit “pyll”".


Fletore Zyrtare 86 E premte, 21 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.324, datë 12.4.2017 "Për miratimin e rekomandimeve prioritare për Prokurorin e Përgjithshëm, në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2017".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Urban nr.34/2017, datë 14.4.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 1, datë 16.3.2017 “Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore” ".


Fletore Zyrtare 85 E premte, 21 prill 2017

Ligj nr.33/2017, datë 30.3.2017 "Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore".


Ligj nr.34/2017, datë 30.3.2017 "Për lirimin e frekuencave të dixhital - dividentit".


Ligj nr.39/2017, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar".


Ligj nr.40/2017, datë 30.3.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.41/2017, datë 30.3.2017 "Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar".


Ligj nr.42/2017, datë 6.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar".


Ligj nr.43/2017, datë 6.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”".


Ligj nr.44/2017, datë 6.4.2017 "Për disa shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar".


Ligj nr.45/2017, datë 6.4.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 163/2014, “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.45, datë 18.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.46, datë 18.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” ".


Fletore Zyrtare 84 E premte, 21 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.319, datë 12.4.2017 "Për miratimin e standardeve të projektimit të shkollave".

Fletore Zyrtare 83 E enjte, 20 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.315, datë 12.4.2017 "Për miratimin e shtesës së marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Konfederatës Zvicerane dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, për dhënien e asistencës financiare për projektin e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike (PTDP)".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.317, datë 12.4.2017 "Për emërimin e anëtarëve të komisionit për vlerësimin e masave për importet".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.318, datë 12.4.2017 "Për rishpërndarjen, nga Ministria e Zhvillimit Urban në disa njësi të qeverisjes qendrore, të fondit të financimit për projektet e reja, thirrja I, për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, miratuar me vendimin nr. 12, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.320, datë 12.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 828, datë 23.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të afateve për kalimin e së drejtës së pronësisë, pa pagesë, mbi truallin dhe objektet e ndërtuara për familjet e shpërngulura nga ndërtimi i ujëmbledhësit të Bovillës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.321, datë 12.4.2017 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat të kompletimit dhe ndërtimit të Rrugës së Arbrit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.323, datë 12.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1086, datë 14.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e task-forcës për përmirësimin e nivelit të arkëtimeve dhe uljen e nivelit të humbjeve në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.325, datë 12.4.2017 "Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.326, datë 12.4.2017 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane” truall, të pasurisë me numrin 31/4, zona kadastrale 2255, bashkia Shijak, të pasurive me numrat 106/9, 106/12 e 106/13, me sipërfaqe 10 500 m2, të sipërfaqes prej 705 m2 nga pasuria me numrin 106/4, zona kadastrale 3385, fshati Shkallnur, njësia administrative Rrashbull, bashkia Durrës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.327, datë 12.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 640, datë 7.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e sporteleve të fondit të sigurimit të detyrueshëm në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.328, datë 12.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së qytetit Koplik”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.329, datë 12.4.2017 "Për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik".


Udhëzim i ministrit të Financave nr.13, datë 13.4.2017 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.7113/11, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim i hapësirave përreth Pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi” rruga automobilistike “Pasho Hysi” në Bashkinë e Skraparit".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.7114/9, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë” në bashkinë e Skraparit".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2305, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Mbrojtja lumore e qytetit nga përmbytja, erozioni i lumit Osum dhe rehabilitimi urban i kësaj zone”".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Meri Musabelliu".


Fletore Zyrtare 82 E mërkurë, 19 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.40, datë 11.4.2017 "Për procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.41, datë 11.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.43, datë 11.4.2017 "Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Konkurrencës".


Vendim i Kuvendit nr.44, datë 11.4.2017 "Për caktimin e deputetëve Silva Caka dhe Dashamir Peza anëtarë zëvendësues në komisionin parlamentar ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 41/2017".


Dekret i Presidentit nr.10124, datë 11.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10125, datë 11.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e punës së Departamentit të Administratës Publike për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Radiotelevizionit Publik Shqiptar (RTSH) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 13.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA) për vitin 2016".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 5.4.2017 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.9, datë 28.2.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës-Kanalizime Korçë".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.10, datë 21.3.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës-Kanalizime Vlorë".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.11, datë 21.3.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës -Kanalizime Vau-Dejës".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.12, datë 30.3.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Gjirokastër Qytet sha".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.13, datë 30.3.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Berat - Kuçovë sh.a".

Fletore Zyrtare 81 E martë, 18 prill 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.16, datë 12.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.37, datë 13.7.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Arsim”, thirrja e dytë, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, për vitin 2016”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.17, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2017, të grantit “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.18, datë 12.4.2017 "Për shpalljen e thirrjes II për vitin 2017, për financimin e projekteve nga granti “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.19, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për fond për përgatitje projektesh (projektim), thirrja I për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura Vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.20, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, të grantit “Rehabilitim mjedisor, gjelbërim dhe pyllëzim”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I".


Fletore Zyrtare 80 E martë, 18 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.33, datë 10.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-3560, datë 09.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.34, datë 10.4.2017 "Me objekt deklarimin dhe shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare të nenit 8; nenit 9, pika 1, shkronja “c”, fjalia e dytë dhe pikat 7 dhe 8; nenit 12, pika 2, shkronja “b”, pjesa e fundit e fjalisë; nenit 19, pika 5, shkronja “b”; nenit 23, pikat 10 dhe pika 11, fjalia e parë; nenit 26, pika 4, shkronja “b”; nenit 28, shkronja “c”; nenit 42, pika 3, shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, pika 4, shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, si dhe pikat 8 e 9; nenit 43; nenit 44, pika 1, shkronjat “b” dhe “c”; nenit 46, pika 5; nenit 47, pika 2, shkronja “a”, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale”, shkronja “b”, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale”, pikat 4 dhe 5, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë”, pika 6, shkronja “a”; nenit 48, pika 12, fjalia e fundit; nenit 53, pikat 3 dhe 10; nenit 64, pika 1, shkronja “b”, shprehja “vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë”, shkronja “c” dhe pika 5; nenit 66, pika 1, shkronjat “a” dhe “b”; nenit 78, pika 3, pjesa e fundit e fjalisë së parë dhe pika 5, paragrafi i fundit; nenit 87, pikat 5 dhe 6; nenit 95, pikat 5 dhe 6; nenit 102, pika 1, shkronja “g”, pika 2, shkronjat “a” dhe “ç”, pika 3, shkronjat “a” dhe “ç”; nenit 104, shkronja “ç”; nenit 105, pika 1, shkronja “d”; nenit 110; nenit 112, pika 1; nenit 117; nenit 119, pika 2, shkronja “a”; nenit 138, pika 1; nenit 141, pika 1; nenit 147, pika 2; nenit 150; nenit 152; nenit 153, shkronja “ç”; nenit 160; nenit 161, pika 2, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 3; nenit 162, pika 1, pika 2, shkronja “b”, si dhe pika 6, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 164, pika 1, shkronja “a”, shprehja “nuk kanë shkaqe të mbarimit të statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 2; nenit 165; nenit 166, pika 1 dhe pika 2, shkronja “b”; nenit 167, pika 3, shkronja “b”, shprehja “ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 168, pika 2, shkronja “b”, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 169, pikat 3, 5 dhe 6; nenit 173, pika 1 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 96/2016 deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese".


Fletore Zyrtare 79 E premte, 14 prill 2017

Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Urban nr.1, datë 16.3.2017 "Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore".


Fletore Zyrtare 78 E premte, 14 prill 2017

Dekret i Presidentit nr.10114, datë 3.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.293, datë 5.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 484, datë 10.6.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe Avokatura e Shtetit, të mjediseve në godinën e ish – hotel “Drinit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.294, datë 5.4.2017 "Për miratimin e listës së bashkive të cilat do të ngrenë stacione të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.295, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 842, datë 6.12.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e vlerës së kompensimit të dëmeve të shkaktuara në kulturat bujqësore e në biznese nga reshjet e shiut dhe përmbytjet, në qarkun e Shkodrës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.296, datë 5.4.2017 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.297, datë 5.4.2017 "Për miratimin e ndryshimit 2 tё marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës së Zvicrës, për dhënien e asistencës financiare për projektin e rehabilitimit të kaskadës së lumit Drin, miratuar me vendimin nr. 508, datë 24.10.1994, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e marrëveshjeve të grantit të ndërtimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Konfederatës së Zvicrës, për projektet e rehabilitimit të hidrocentraleve dhe zvogëlimin e humbjeve joteknike në energjinë elektrike” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.298, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 926, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe procedurën e shitjes”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.299, datë 5.4.2017 "Për përcaktimin e autoriteteve përgjegjëse për rishikimin e legjislacionit dhe miratimin e metodologjisë së shqyrtimit të përputhshmërisë së kritereve ekzistuese që garantojnë të drejtën e themelimit dhe të drejtën e ushtrimit të aktivitetit për ofruesit e shërbimeve në Republikën e Shqipërisë me ligjin nr. 66/2016, “Për shërbimet në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.300, datë 5.4.2017 "Për procedurën e njoftimit dhe formën e vlerësimit të përputhshmërisë së projektakteve të reja sektoriale me ligjin nr. 66/2016, “Për shërbimet në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.301, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.303, datë 5.4.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të pronës shtetërore me emërtimin “Klubi sportiv Dinamo”, Tiranë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për dhënien në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.304, datë 5.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 788, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.305, datë 5.4.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 142, datë 12.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.306, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 654, datë 14.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”".


Udhëzim i ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr.5, datë 13.3.2017 "Për krijimin e informacionit mbi tokën bujqësore nga zbatimi i programit “Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore” ".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.211, datë 3.4.2017 "Për përbërjen dhe funksionimin e komisioneve të vlerësimit të gradave".


Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme nr.218, datë 5.4.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.1956/1, datë 29.3.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i Rrugës Industriale (Tregu) Pogradec”".


Fletore Zyrtare 77 E mërkurë, 12 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.36/2017, datë 6.4.2017 "Për miratimin e Raportit Përfundimtar të komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, negocimit të Marrëveshjes së Shitjes së Aksioneve, miratuar me ligjin nr. 10 116, datë 23.4.2009, “Për miratimin e kontratës së shitjes së 76 për qind të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sha-së ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe CEZ a.s.-së”, si edhe evidentimin e efekteve negative financiare të shkaktuara nga ndjekja e zbatimit të kësaj marrëveshjeje”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2016".


Vendim i Kuvendit nr.37/2017, datë 6.4.2017 "Për emërimin e zotit Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv".


Vendim i Kuvendit nr.39/2017, datë 6.4.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.302, datë 5.4.2017 "Për financimin e pistës së atletikës në stadiumin “Loro Boriçi”, Shkodër ".


Fletore Zyrtare 76 E mërkurë, 12 prill 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.43, datë 15.3.2017 "Mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike OST sh.a. në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 72/2009 EC mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë".


Fletore Zyrtare 75 E mërkurë, 12 prill 2017

Ligj nr.26, datë 16.3.2017 "Për produktet kozmetike".


Ligj nr.27, datë 23.3.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar".


Ligj nr.28, datë 23.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar".


Ligj nr.29, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare - rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë - Durrës dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës” ".


Ligj nr.30, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2011, 2013, 2014, për projektin “Program për menaxhimin e mbetjeve” ".


Ligj nr.31, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Program për menaxhimin e mbetjeve II” ".


Fletore Zyrtare 74 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.2, datë 9.2.2017 "Për miratimin e Programit Operacional për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve 2017-2018".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.14, datë 21.3.2017 "Për miratimin e financimit për grantin “Nënprogrami i mbështetjes financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM)”, të programit “Mbështetje për ekonominë”, si dhe të kalendarit me datën e fillimit të aplikimeve, për vitin 2017".


Fletore Zyrtare 73 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.28, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 138, datë 27.2.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr. 00-2015-2578, datë 16.7.2015 të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1307 akti, datë 14.4.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 00-2014-3699 (582), datë 12.11.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.30, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 46, datë 20.1.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-4050, datë 27.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.31, datë 30.3.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.32, datë 30.3.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Shpërblimi i dëmit pasuror e jopasuror në vlerën 20.000.000 lekë".


Fletore Zyrtare 72 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.32, datë 30.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Vendim i Kuvendit nr.33, datë 30.3.2017 "Për mosmiratimin e kandidaturës së zonjës Etilda Gjonaj (Saliu) në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".


Vendim i Kuvendit nr.34, datë 30.3.2017 "Për mosmiratimin e kandidaturës së zotit Sinan Tafaj në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".


Dekret i Presidentit nr.10112, datë 3.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10113, datë 3.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Financave nr.12, datë 4.4.2017 "“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar” ".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.1909, datë 4.4.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë–Përmet (loti 3)”, për pasuritë e llojit “pyll”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Kalem Gjoka dhe caktimin e kërkueses Fatime Gjoka si kujdestare të pasurisë së tij".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Arjan Bulku".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Jovan Doce".


Korrigjim gabimi nr., datë "Korrigjim gabimi në vendimin nr.413, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i Parkut Sportiv”, Korçë”, botuar në “Fletoren Zyrtare”, nr.101, viti 2016".


Fletore Zyrtare 71 E enjte, 6 prill 2017


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.277, datë 29.3.2017 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave".

Fletore Zyrtare 70 E mërkurë, 5 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.245, datë 29.3.2017 "Për dhënien me qira, me tarifë të reduktuar, të sallës së koncerteve të Pallatit të Kongreseve, Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.246, datë 29.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.247, datë 29.3.2017 "Për transferimin në pronësi të Bashkisë Pogradec, në njësinë administrative Çërravë, të pasurisë me nr. 77, në zonën kadastrale 2420, me sipërfaqe 5 900 m2 dhe për një ndryshim në vendimin nr. 417, datë 8.6.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Çërravë, të qarkut të Korçës”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.250, datë 29.3.2017 "Për lirimin, mandatimin dhe rimandatimin e disa anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.251, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për punonjësit me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.259, datë 29.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 681, datë 28.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Tiranë–Elbasan (rrëshqitja në fshatin Ibë)”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.260, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 500, datë 6.7.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.261, datë 29.3.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 230, datë 13.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagesë të qirasë për disa familje që preken nga zbatimi i projektit “Unaza e madhe e Tiranës”, segmenti “Komuna e Parisit–Rruga e Kavajës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.262, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 661, datë 8.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor, “Skelë–Uji i Ftohtë, Bashkia Vlorë”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.264, datë 29.3.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes te Bashkia Tiranë, të pasurisë me nr. 2/377, vol. 37, f. 133, ZK. 8380, me emërtim “Godinë njëkatëshe” e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.265, datë 29.3.2017 "Për transferimin e pronësisë së 45.11% të kuotave të shoqërisë “Qendra Tregtare e Zhvillimit Kulturor” sh.p.k., Tiranë, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes te Bashkia e Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.266, datë 29.3.2017 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Rozafa” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “objekte dhe truall, të Agjencisë së Rezervave Materiale të Shtetit Labinot, Elbasan (pjesa e mbetur)”, të Ministrisë së Punëve të Brendshme".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.269, datë 29.3.2017 "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.271, datë 29.3.2017 "Për lëvizjen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 18 veprave të artit në pikturë dhe vizatim, pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, me qëllim realizimin e ekspozitave “Documenta 14”, që do të zhvillohen në ambientet e Muzeut Kombëtar të Artit Bashkëkohor Athinë, Greqi, dhe në Muzeun e Arteve të Bukura, Neue Galerie, Kassel, Gjermani".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.274, datë 29.3.2017 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 21.56 ha, në objektin “Hotolisht”, Bashkia Librazhd, që do të përdoret nga shoqëria “Rosi Construction” sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit të gurit dekorativ".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.1956, datë 28.3.2017 Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban i bllokut të kufizuar nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Medar Shtylla”, “Skënder Luarasi”, “Grigor Heba” dhe “Gjik Kuqali” Tiranë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit nr.2021, datë 30.3.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Urbanizim i zonës informale në lagjen “18 Tetori” Lushnjë".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ismail Dervishi".


Fletore Zyrtare 69 E mërkurë, 5 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.220, datë 21.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 68 E hënë, 3 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.25, datë 27.3.2017 "Me objekt: konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.26, datë 27.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 666, datë 6.7.2010, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr. 6, datë 9.1.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2016-13, datë 14.1.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.27, datë 27.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 748, datë 11.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2015-2087, datë 2.7.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 49, datë 16.7.2012, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr. 24, datë 25.1.2012, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 54, datë 3.10.2011, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr.17, datë 28.3.2011, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë".


Fletore Zyrtare 67 E hënë, 3 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.268, datë 29.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 748, datë 11.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë për punonjësit e personelit akademik në institucionet publike të arsimit të lartë”, të ndryshuar".


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit "nr.8, datë 13.3.2017"Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Shërbimeve Arsimore".


Udhëzim i ministrit të Financave "nr.11, datë 13.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 16, datë 3.5.2010, “Për administrimin dhe dokumentimin e procedurave të pajisjeve fiskale” ".


Udhëzim i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale "nr.46, datë 28.3.2017"Për përcaktimin e nivelit të sigurisë për përpunimin e të dhënave personale nëpërmjet sistemeve të sigurisë, në zbatim të ligjit nr. 19/2016, “Për masat shtesë të sigurisë publike” ".


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë "nr.6854/13, datë 27.3.2017"Për shpronësim, me interes publik, të pasurive të paluajtshme, të tipit “tokë bujqësore arë, truall dhe ndërtesë”, që preken nga “Ndërtimi i rrugës Gramsh-Dushk, pjesë e projektit të hidrocentraleve mbi lumin Devoll”".


Fletore Zyrtare 66 E premte, 31 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.248, datë 29.3.2017"Për lirimin nga detyra të prefektit të qarkut të Fierit".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve "nr.93, datë 27.3.2017"Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në qarkun Lezhë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë, për shkak të mbarimit të mandatit të deputetit z. Armando Prenga".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve "nr.102, datë 29.3.2017"Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë në qarkun Fier, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 65 E enjte, 30 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.248, datë 29.3.2017"Për miratimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2017–2020".


Fletore Zyrtare 64 E enjte, 30 mars 2017

Vendim i Kuvendit "nr.29/2017, datë 23.3.2017"Për zgjedhjen e zonjës Leida Matja anëtare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".


Vendim i Kuvendit "nr.31/2017, datë 23.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit "nr.10090, datë 20.3.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit "nr.10099, datë 24.3.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.235, datë 21.3.2017"Për miratimin e rregullores “Për karakteristikat e cilësisë dhe kriteret e natyrshmërisë së vajit të ullirit dhe vajit të bërsive të ullirit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.236, datë 21.3.2017"Për lëvizjen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 22 veprave të autorit shqiptar Zef Shoshi, me qëllim hapjen e ekspozitës personale të autorit, me titull “Zef Shoshi, vepra 1956–2014”, që organizohet nga Galeria Kombëtare e Arteve, Tiranë në Galerinë Kombëtare të Kosovës, Prishtinë".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.237, datë 21.3.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike, faza e katërt, njësia administrative Portëz, Mbyet, Patos–Fshat”, Fier".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.238, datë 21.3.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrugës ‘Xoxi Andoni’ dhe hapësirave rreth saj”, shtesat, Fier".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.239, datë 21.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 343, datë 22.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i linjës së transmetimit 110 kV, Uznovë– Çorovodë”".


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sporteve "nr.9, datë 15.3.2017"Për organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017, sesioni i dytë".


Urdhër i ministrit të Integrimit Europian "nr.19, datë 21.3.2017"Për delegim kompetence".


Kërkesë e Ministrisë të Transportit dhe Infrastrukturës "nr.1534, datë 17.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga “Ndërtimi i kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P. në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës” për pasurinë e llojit “arë”".


Kërkesë e Ministrisë të Transportit dhe Infrastrukturës "nr.1570, datë 17.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza Lindore Tiranë, loti III (shtesa)” për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme "nr.3699, datë 20.3.2017"Për shpronësim publik të një pjese të pasurisë së paluajtshme me adresë: lagjja “5 Maji”, qyteti i Elbasanit, me të dhëna kadastrale: në pronësi të Shazimar Karaosmani, regjistruar në regjistrin hipotekor nr. 8525-766, datë 3.12.2013, lloji “tokë truall”, sipërfaqja 5000 (pesë mijë) m2 , me numër pasurie 28/28, volumi 2, faqe 226, zona kadastrale nr. 8525 Elbasan".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban "nr.1901, datë 24.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi urban i shesheve të fshatrave Allambrez, Cukalat, Kutalli dhe Poshnje”, Ura Vajgurore".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban "nr.1902, datë 24.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për ndërtim kopshtesh dhe ambulancash në territorin e Bashkisë Ura Vajgurore”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur "nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Kalem Gjoka".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur dhe të vdekur "nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur dhe të vdekur të shtetasit Vahit Ramadan Bardhi".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur "nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Alban Halili".


Fletore Zyrtare 63 E mërkurë, 29 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.230, datë 21.3.2017"Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.231, datë 21.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.232, datë 21.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1093, datë 28.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e procedurave, të kritereve dhe përparësive për dhënien e bonusit të strehimit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.233, datë 21.3.2017"Për miratimin e marrëveshjes së angazhimit për zhvillimin e tregut të gazit dhe marrëveshjes për përfitimet vendase, të lidhura ndërmjet Republikës së Shqipërisë, e cila vepron nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me projektin e Gazsjellësit Trans Adriatik".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.234, datë 21.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për Universitetin Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike, të pjesës së ndërtesës së ishInstitutit të Studim-Projektimit nr. 1 Tiranë, me numër pasurie 4/590, me sipërfaqe ndërtesë dhe truall 1555 m2 , në zonën kadastrale 8260, përkatësisht oborrin dhe katin e parë, në përdorim nga Drejtoria e Përgjithshme dhe Drejtoria Rajonale e Entit Kombëtar të Banesave Tiranë dhe në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Urban".


Fletore Zyrtare 62 E mërkurë, 29 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.221, datë 21.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 1532, datë 19.11.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Korçë, të qarkut të Korçës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.224, datë 21.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të ushtarakëve aktivë të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.225, datë 21.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 432, datë 13.7.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për klasifikimin e funksioneve, trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë për punonjësit në Shërbimin Informativ të Shtetit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.226, datë 21.3.2017"Për financimin e kostos së menaxhimit të projekteve që zbatohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.227, datë 21.3.2017"Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.228, datë 21.3.2017"Për disa shtesa në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.229, datë 21.3.2017"Për rishpërndarje fondesh të infrastrukturës vendore dhe rajonale, nga Ministria e Zhvillimit Urban në disa njësi të qeverisjes qendrore".


Fletore Zyrtare 61 E martë, 28 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.195, datë 9.3.2017"Për miratimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së grantit nr. TF019228, të Fondit të Besimit me Shumë Donatorë “Reparis”, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit të përmirësimit të cilësisë së raportimit financiar, të miratuar me vendimin nr. 749, datë 16.9.2015 të Këshillit të Ministrave".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.215, datë 9.3.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Greqisë dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/ stërvitjeve të NATO-s dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.216, datë 9.3.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Turqisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe shtabit të komandës supreme aleate për transformimin në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.217, datë 9.3.2017"Për një shtesë në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.218, datë 9.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga “Posta Shqiptare” sh.a. Ministrisë së Punëve të Brendshme, të pasurisë së paluajtshme me emërtimin “Zyra Bankare Klos”, me nr. 60, me vendndodhje në zonën kadastrale 2161, me numër pasurie 1/144-n2(153), kati i dytë, dhe sipërfaqe të përgjithshme 210.1 m2, me qëllim pajisjen me ndërtesë të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për degën vendore të Partisë Socialiste Klos".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.219, datë 9.3.2017"Për miratimin e listës përfundimtare të pjesshme (pjesa e parë + pjesa e dytë) të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të njësisë administrative Tiranë, Bashkia Tiranë, të qarkut të Tiranës".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme "nr.198, datë 9.3.2017"Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet e parakohshme për kryetar të bashkisë Kavajë, qarku Tiranë".


Fletore Zyrtare 60 E hënë, 27 mars 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.9, datë 21.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 45, datë 19.9.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja III e grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, për vitin 2016”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.10, datë 21.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 46, datë 19.9.2016 “Për shpërndarjen e financimit për projekte rajonale, thirrja I për vitin 2016, të drejtimit “Kohezioni territorial dhe zhvillimi rajonal”, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.11, datë 21.3.2017 "Për detajimin e fondit për programin e zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.12, datë 21.3.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve "nr.13, datë 21.3.2017"Për shpalljen e thirrjes për propozime për përgatitje projektesh (projektim), nga granti “Infrastruktura vendore dhe rajonale” programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, për vitin 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.15, datë 21.3.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, granti “Arsimi”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I".


Fletore Zyrtare 59 E hënë, 27 mars 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 478, datë 11.11.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.21, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 5, datë 10.1.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr. 90, datë 17.6.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2014-1861, datë 20.11.2014, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.22, datë 20.3.2017 "Me objekt: konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, përcaktuar në ligjin nr. 49, datë 3.5.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.23, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-2817, datë 15.7.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.24, datë 20.3.2017 "Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 24, datë 23.3.2017".


> Fletore Zyrtare 58 E premte, 27 mars 2017

Ligj nr.24/2017, datë 9.3.2017 "Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit".


Ligj nr.25/2017, datë 9.3.2017 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 25.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".


Fletore Zyrtare 57 E premte, 24 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.21, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.22, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.23, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.24, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.25, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore".


Vendim i Kuvendit nr.26, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore".


Vendim i Kuvendit nr.27, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.28, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Dekret i Presidentit nr.10098, datë 24.3.2017 "Për caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar bashkie, Bashkia Kavajë, qarku Tiranë".


Fletore Zyrtare 56 E enjte, 23 mars 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit "nr.197, datë 15.3.2017"Për një ndryshim në udhëzimin nr. 3, datë 13.2.2017, të ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2016–2017”".


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit "nr.197, datë 15.3.2017"Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.197, datë 15.3.2017"Me objekt: deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Vitore Tusha".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme "nr.197, datë 15.3.2017"Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.34, datë 15.3.2017"Mbi miratimin e udhëzimit mbi kriteret për përcaktimin e aksesit në hapësirat e depozitimit të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.35, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit për certifikimin e operatorit të kombinuar të gazit natyror të “Albgaz” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.36, datë 15.3.2017"Për licencimin e shoqërisë “ENPI Energji” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.37, datë 15.3.2017"Për licencimin e shoqërisë “Balkan Energy Trade” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.38, datë 15.3.2017"Mbi licencimin e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kabash”, me fuqi të instaluar 5800 kW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.39, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.40, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.41, datë 15.3.2017"Për mosfillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “CGC” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror (shitje me shumicë)".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban "nr.1594, datë 10.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban në territorin e Bashkisë Vlorë”, faza I".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur "Kërkesë""Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sali (Mikel) Spahiu".


Kërkesë për shpalljen të vdekur "Kërkesë""Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Elidon Thoma Ndrio".


Fletore Zyrtare 55 E martë, 21 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.188, datë 15.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 555, datë 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve me arsim të lartë në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Spitalin Ushtarak Qendror Universitar, në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, të punonjësve të infermieristikës në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për trajtimin e mjekëve në strukturat e Forcave të Armatosura”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.189, datë 15.3.2017"Për trajtimin me ushqim të punonjësve të Policisë së Shtetit, të studentëve dhe të kursantëve në institucionet arsimore të Policisë së Shtetit, si dhe të shtetasve të ndaluar ose të arrestuar, deri në sqarimin e pozitës së tyre".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.190, datë 15.3.2017"Për transferimin në pronësi të Bashkisë Kolonjë, në njësinë administrative Mollas, të pronës me numër pasurie 321, në zonën kadastrale 2691, me sipërfaqe 19350 m2, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 1087, datë 23.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në komunën Mollas, të qarkut të Korçës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.191, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Agjencisë për Zhvillimin Ekonomik Rajonal të godinave dhe truallit funksional të tyre, ndodhur në zonën kadastrale 8210, me numër pasurie 3/74, me sipërfaqe 5 044.85 m2, dhe me numër pasurie 3/183, me sipërfaqe 1 580.89 m2".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.194, datë 15.3.2017"Për shfuqizimin e vendimit nr. 18, datë 13.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të disa mjediseve, nga Ministria e Brendshme Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.196, datë 15.3.2017"Për përcaktimin e mënyrave, formave, kritereve dhe rregullave për organizimin e lojërave të fatit promocionale".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.197, datë 15.3.2017"Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2018–2020".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.198, datë 15.3.2017"Për disa shtesa në numrin e punonjësve për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.199, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Agjencia e Trajtimit të Kredive te Ministria e Financave, për Degën e Thesarit Sarandë, të një ambienti në pronën nr. 13/125-M7, në zonën kadastrale 8641, me vendndodhje në adresën “Lagjja nr. 1”, në qytetin e Sarandës, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 513, datë 15.8.2007, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Financave për Agjencinë e Trajtimit të Kredive”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.200, datë 15.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Policisë së Shtetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.201, datë 15.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Policisë së Burgjeve".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.202, datë 15.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.204, datë 15.3.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban, dhe transferimin e tij nga Ministria e Zhvillimit Urban te Bashkia Tiranë, për realizimin e pagesës së detyrimit të prapambetur për shoqërinë “Urbaplan”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.205, datë 15.3.2017"Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik Eolik, dhënë shoqërisë “ALB-Building” sh.p.k".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.206, datë 15.3.2017"Për një shtesë në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.207, datë 15.3.2017"Për shpalljen e Qendrës Historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.209, datë 15.3.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban, shesh, park publik, teatri ‘Petro Marko’”, në Bashkinë Vlorë".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.210, datë 15.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 678, datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve të Gojanit, Gjegjanit, Peshqeshit, Ura e Fanit, Fangut”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 54 E hënë, 20 mars 2017

Vendim i Kuvendit "nr.17/2017, datë 9.3.2017"Për zgjatjen e afatit të Veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore".


Vendim i Kuvendit "nr.18/2017, datë 16.3.2017"Për kthimin e dosjeve të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e rivlerësimit tek Avokati i Popullit për riplotësim të dokumentacionit".


Vendim i Kuvendit "nr.19/2017, datë 16.3.2017"Për shkarkimin përpara afatit të zonjës Enkeleda Shehi nga detyra e anëtarit të bordit dhe drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare".


Vendim i Kuvendit "nr.20/2017, datë 16.3.2017"Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".


Rezolutë e Kuvendit "nr., datë 9.3.2017"Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për vitin 2016".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.192, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Brendshme të pronës së paluajtshme shtetërore, ndodhur në zonën kadastrale 2573, indeks harte Ko-Mal-C-5 dhe numër pasurie 1-114, për pajisjen e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë” me ndërtesë, për degën vendore të Partisë Socialiste Maliq".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.193, datë 15.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 152, datë 29.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit te Bashkia Korçë, të disa mjediseve të pronës me emërtimin “Shtëpia e Ushtarakëve”, me vendndodhje në bulevardin ‘Republika’”, dhe për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Brendshme, të mjediseve të katit të parë teknik, të pronës me emërtimin “Shtëpia e Ushtarakëve”".


Fletore Zyrtare 53 E premte, 17 mars 2017

Urdhër i Inspektoratit Qendror "nr.26, datë 7.3.2017"Për miratimin e formateve standard për dokumentimin e veprimtarisë së inspektimit për inspektoratet vendore në Republikën e Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 52 E enjte, 16 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.187, datë 8.3.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.208, datë 15.3.2017"Për krijimin e Muzeut Kombëtar “Gjethi”".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë "nr.53, datë 13.3.2017"Për delegimin e kompetencave".


Fletore Zyrtare 51 E enjte, 16 mars 2017

Ligj "nr.21/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 500 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 251, datë 11.3.2010".


Ligj "nr.22/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 10 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 250, datë 11.3.2010".


Ligj "nr.23/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 37 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 249, datë 11.3.2010".


Dekret i Presidentit "nr.10074, datë 8.3.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 15 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.57, datë 3.2.2017"Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2017".


Fletore Zyrtare 49 E mërkurë, 15 mars 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.13, datë 20.2.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2015-3429 (390), datë 10.6.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 27.2.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2014-2913 (472), datë 18.9.2014, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 2423, datë 20.12.2010, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 4635, datë 7.6.2010, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; - Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.15, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 80, datë 10.3.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.16, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 142/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar; - pezullimin e zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.17, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-2877 (344), datë 28.5.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.18, datë 6.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 15, datë 19.12.2012, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2015-2122, datë 28.4.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Fletore Zyrtare 48 E hënë, 13 mars 2017

Rezolute datë 2.3.2017"Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2016".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.134 datë 1.3.2017 "Përdisa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të këshillit të ministrave, “për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”,të ndryshuar".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Hekuran Abdyl Arixhiu".


Fletore Zyrtare 47 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave"nr.151, datë 1.3.2017"Përdisa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të këshillit të ministrave, “për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”,të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.156, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 1455, datë 21.5.2008, të këshillit të ministrave, “për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga ministria e mbrojtjes te ministria e punëve të brendshme, për gardën e republikës, të disa mjediseve, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të këshillit të ministrave, “për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi ministrisë së mbrojtjes”, të ndryshuar.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.157, datë 1.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 815, datë 29.11.2007,të këshillit të ministrave, “për miratimin e listës shtesë të inventarittë pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi ministrisë së brendshme, për gardën e republikës”, të ndryshuar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.158, datë 1.3.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për kontrollin e lartë të shtetit.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.160, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 634, datë 1.10.2014, të këshillit të ministrave, “për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, të ndryshuar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.162, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 99 ha në objektin “maç-perollaj”,të qarkut të kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “blerimi kosturr 2010” shpk për shfrytëzimin e mineralit të kromit. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.163, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 8.3 hanë objektin “hija e zogajve”, të qarkut kukës, që do të përdoret nga shoqëria “nnt.proing” shpk për shfrytëzimin e mineralit të kromit. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.154, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 44.7 ha në objektin “blinisht”, të qarkut të lezhës, që do të përdoret nga shoqëria “Balkan basalt” shpk për shfrytëzimin e mineralit të bazalteve".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.165, datë 1.3.2017"Për miratimin e numrit të praktikantëve për kryerjen e praktikës profesionale me kontratë të përkohshme, për periudhën 1 janarderi më 15 qershor 2017 dhe 15 shtator deri më 31 dhjetor 2017, për ministrinë e arsimit dhe sportit.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.166, datë 1.3.2017"Për përcaktimin e autoritetit përgjegjës që administron pikën e vetme të informacionit për ofrimine informacionit minimal për rrjetet e infrastrukturës në nivel Kombëtar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.169, datë 1.3.2017"Për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të policisë, në rast të dëmtimit të rëndë të pronës, për shkak të detyrës. ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.175, datë 1.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.176, datë 1.3.2017"Përdisa ndryshime në vendimin nr. 149, datë 18.2.2015, të këshillit të ministrave, “për pagat e punonjësve të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat,në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.177, datë 1.3.2017"Përdisa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 165,datë 2.3.2016, të këshillit të ministrave,“për grupimine njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.178, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 546, datë 18.8.2011,të Këshillit të Ministrave, “për përcaktimin e pagave dhe shtesave mbi pagë të punonjësve të përfaqësive diplomatike të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja, të atasheve ushtarakë të Forcavetë Armatosura të Republikës së Shqipërisëdhe personelit civil të ministrisë së mbrojtjes, që shërbejnë në përfaqësitë ushtarake të Republikës së Shqipërisë pranë NATO-s, në Organizatat Ndërkombëtare dhe në shtabet ushtarake ndërkombëtare, të punonjësve shqiptarë për kohën që shërbejnë si nëpunës ndërlidhës pranë qendrës seci, të punonjësve shqiptarë për kohën që shërbejnë si oficerë kontakti pranë Ministrive të Brendshme homologe të shteteve të ndryshme të atashuar në përfaqësitë Diplomatike të Republikës së Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.178, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 561, datë 16.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së Republikës së Shqipërisë”,të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.179, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 561, datë 16.8.2006, të këshillit të ministrave, “për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.180, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime në vendiminnr. 881, datë 20.12.2006, të Këshillit të Ministrave, “për përcaktimin e kritereve për funksionet drejtuese dhe për strukturën e nivelet e pagave në Ministrinë e Punëve të Jashtme”, të ndryshuar ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.181, datë 1.3.2017"Për mbylljen e veprimtarisë së Institucionit Të Arsimittë Lartë Jopublik “Kolegji Profesional, Privat, “New Generation””, Tiranë ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.182, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropianepër Të Drejtat E Njeriut, datë 10.11.2016, për cështjen “Çela dhe Petrela kundër Shqipërisë” (për kërkesën Nr. 15373/15 dhe kërkesën Nr. 3604/16)".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.183, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane Për Të Drejtat E Njeriut, datë 6.10.2016, për cështjen “Shehu Kundër Shqipërisë” (për ankimin nr. 33704/09) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.184, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 10.11.2016, për çështjen “Dino Kundër Shqipërisë” (për kërkesën nr. 49976/13)".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.185, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 8.12.2016, për çështjen “Grabova kundër Shqipërisë”, kërkesa nr. 35844/14 ".


Fletore Zyrtare 46 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.159, datë 1.3.2017 "Për miratimin e standardeve Të projektimit të kopshteve".


Vendim i Kuvendit nr.151, datë 1.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “për listën e personave të shpallur Si financues të terrorizmit”,Të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 45 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.19, datë 23.2.2017 "Per ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për rindërtimin dhe zhvillimin për financimin e integruar urban dhe të turizmit. ”.


Vendim i Kuvendit nr.20, datë 23.2.2017 "Per ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, "huamarrësi", dhe KfW Frankfurt AM Main, "KfW", për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, rajoni Vlore”.


Fletore Zyrtare nr. 44, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 798, datë 3.3.2017"Për delegim kompetence”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 4, datë 17.2.2017 "Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 5, datë 17.2.2017 "Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind”.


Udhëzim i përbashkët i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës dhe ministrit të Financave nr. 136/3, datë 15.2.2017"Për një ndryshim në udhëzimin nr. 34, datë 29.12.2014, “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për pajisjen me lejedrejtimi””.


Kërkesë për shpalljen të zhdukur Kërkesë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Petrit Çela”.


Korrigjim gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 598, datë 31.8.2016 "Korrigjim gabimi në vendimin nr. 598, datë 31.8.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bulevardit ‘Jakov Xoxa’, Fier”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 166/2016, datë 7.9.2016, në faqet 20193 dhe 20194”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 3, datë 17.2.2017 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 955, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike””.


Fletore Zyrtare nr. 43, datë 16.02.2017

Ligj nr. 15/2017, datë 16.2.2017 "Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.


Ligj nr. 16/2017, datë 16.2.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekëve të privatizimit)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995”, të ndryshuar””.


Ligj nr. 17/2017, datë 16.2.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 18/2017, datë 23.2.2017 "Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.


Fletore Zyrtare nr. 42, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 14/2017, datë 6.3.2017 "Për kthimin e dosjeve të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e rivlerësimit tek Avokati i Popullit për riplotësim të dokumentacionit dhe rihapjen e thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit nga aplikantë të rinj për pozicionet e të gjithë anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit”.


Dekret i Presidentit nr. 140, datë 27.2.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 22, datë 15.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për miratimin e kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal për periudhën kohore 1.1.2017 – 31.12.2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 23, datë 15.2.2017 "Mbi miratimin e marrëveshjes së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 24, datë 15.2.2017 "Mbi miratimin e marrëveshjes së shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 25, datë 15.2.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr.169 datë 31.10.2016 “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103 datë 23.6.2016 “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 26, datë 15.2.2017 "Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të përputhshmërisë”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 27, datë 15.2.2017 "Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e programit të përputhshmërisë rregullatore”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 28, datë 15.2.2017"Mbi modifikimin e licencës së shoqërisë Komp Energji” sh.p.k., me numër. 248, seria PV14K, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.94, datë 6.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et “Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe“Hurdhas 3””.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 29, datë 15.2.2017 "Mbi modifikimin e licencës së shoqërisë “Komp Energji” sh.p.k., me numër 253, seria T14P, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE nr.102, datë 7.11.2014, për tregtimin e energjisë elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 31, datë 20.2.2017 "Mbi fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike aksionet e së cilës zotërohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik KESH sh.a. për periudhën 1 prill 2017 – 31 dhjetor 2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 32, datë 20.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundorë që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për periudhën 1 prill 2017 – 31 dhjetor 2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 3, datë 3.2.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Patos”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 4, datë 3.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 26, datë 20.5.2016 “Për licencim sh. a. Ujësjellës Kanalizime Elbasan””.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 5, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Pogradec”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 6, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 7, datë 3.2.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Poliçan”.


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr. , datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetases Rita Murati”.


Fletore Zyrtare nr. 41, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 161, datë 1.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.409, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për ngushtimin e diferencave në masën e pensioneve”.


Fletore Zyrtare nr. 40, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 22.2.2017 "Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Emërtimet gjeografike” ”.


Fletore Zyrtare nr. 39, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 128, datë 22.2.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore’” ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 129, datë 22.2.2017 "Për caktimin e anëtarëve të Komisionit të Përzgjedhjes së Projekteve në turizëm ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 131, datë 22.2.2017 "Për përcaktimin e listës së mallrave të zgjedhura dhe metodën e llogaritjes së indeksit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 132, datë 22.2.2017 "Për miratimin e projektit pilot për masat për nxitjen e të nxënit, të vijueshmërisë dhe përparimit të nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri”, Korçë, për vitin shkollor 2016-2017.”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 133, datë 22.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 14.4 ha në objektin “Lajthizë”, të qarkut të Lezhës, që do të përdoret nga shoqëria “Bledi”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të kromit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 134, datë 22.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 1.18 ha në njësinë administrative Surroj, bashkia Kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Vllaznimi Deda Import-Eksport”, sh.p.k., për ndërtimin e fabrikës së pasurimit të kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 135, datë 22.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 38.6 ha në objektin “Leshnica”, bashkia Kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Llagnat”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të hekur-nikelit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 136, datë 22.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe pakësimin në volum të sipërfaqes në ngastrat 41A, 42 dhe 43A, në objektin e quajtur “Bistricë”, të ekonomisë pyjore “Dhrovjan”, Delvinë, që do të përdoret nga shoqëria “Delgi”, sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit të gips alabastrit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 137, datë 22.2.2017 "Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2017”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 138, datë 22.2.2017 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik Shëndetësor Kombëtar” ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 140, datë 22.2.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Albert Damjaneci”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 141, datë 22.2.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 22.2.2017 "PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT“STANDARDET SHTETËRORE PËRSPECIFIKIMET TEKNIKE TËINFORMACIONIT GJEOHAPËSINORNË SHQIPËRI. TEMA: EMËRTIMET GJEOGRAFIKE”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 143, datë 22.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rijetësimi i qendrës së qytetit Delvinë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 144, datë 22.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i qytetit të Pukës””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 145, datë 22.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban Spile, Himarë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 146, datë 22.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.575, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave pёr vlerёsimin dhe dhёnien me koncesion/ partneritet publik privat”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 22.2.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Punëve të Brendshme te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të Depos nr.3 dhe Kapanonet nr.1, pjesë përbërëse të pronës me emërtimin “Agjencia Lundër”, dhe për disa ndryshime në vendimin nr.413, datë 11.7.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme (Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit)”, të ndryshuar”.


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 179, datë 11.1.2017 "Për dokumentacionin e aplikimit për licencë dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe/ose shfuqizimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së Agjencisë së Udhëtimit dhe Operatorit Turistik”.


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 1192, datë 13.2.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 179, datë 11.1.2017 “Për dokumentacionin e aplikimit dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe revokimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së Agjencisë së Udhëtimit dhe Operatorit Turistik” ”.


Fletore Zyrtare nr. 38, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 121, datë 22.2.2017 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Belgjikës dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 122, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Shtabit të Komandantit Suprem të Aleatëve të Atlantikut dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/ stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 123, datë 22.2.2017 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Sllovenisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi.”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 124, datë 22.2.2017 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Portugalisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 125, datë 22.2.2017 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Norvegjisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandantit Suprem të Aleatëve të Atlantikut, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës, për kryerjen e operacioneve të NATO-s, dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Fletore Zyrtare nr. 37, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 10/2017, datë 9.2.2017 "Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021”.


Fletore Zyrtare nr. 36, datë 16.02.2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 4, datë 15.2.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 2, datë 23.2.2016 “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja””.


Urdhër i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 101, datë 6.1.2017 "Për miratimin e rregullores për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe përbërjen e Komisionit të Standardizimit të Veprimtarive Turistike”.


Urdhër i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 1011, datë 6.2.2017 "Për miratimin e modelit të certifikatës dhe dokumentit identifikues zyrtar të udhërrëfyesit turistik".


Fletore Zyrtare nr. 35, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 155, datë 1.3.2017 "Për marrjen e masave për evidentimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga lëkundjet e tokës në njësitë administrative Zharrëz, Patos (fshati Dukas), Bashkia Patos, dhe Kuman, Bashkia Roskovec”.


Fletore Zyrtare nr. 34, datë 16.02.2017

Ligj nr. 14/2017, datë 16.2.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 81/2016 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme””.


Dekret nr. 10041, datë 28.2.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 167, datë 1.3.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, markatës së mishit, fruta-perimeve dhe sheshit ‘Avni Rustemi’, Tiranë””.


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 1.2.2017 "Për miratimin e rregullores “Për mbikëqyrjen e konsoliduar””.


Fletore Zyrtare nr. 33, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 99, datë 15.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr.718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 100, datë 15.2.2017 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, nga Ministria e Mbrojtjes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për “Albcontrol”, sha-në., të disa objekteve dhe sipërfaqeve, truall funksional, brenda territorit të pronave nr.223, me emërtim “Reparti ushtarak nr.3028”, me vendndodhje në PortoRomano, Durrës, dhe nr.805, me emërtim “Reparti ushtarak nr.6614/5”, me vendndodhje në malin e Krujës, Krujë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 101, datë 15.2.2017 "Për kohën e punës dhe të pushimit në Policinë e Shtetit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 102, datë 15.2.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve te Ministria e Punëve të Brendshme, të pasurisë së paluajtshme “Dega e Tatimeve Delvinë”, me qëllim pajisjen me ndërtesë të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për degën vendore të partisë socialiste Delvinë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 104, datë 15.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr.1481, datë 12.11.2008; nr.1657, datë 24.12.2008; nr.100, datë 27.1.2009; nr.450, datë 6.5.2009; nr.611, datë 11.6.2009; nr.677, datë 18.6.2009; nr.706, datë 23.6.2009; nr.805, datë 22.7.2009; nr.1038, datë 14.10.2009; nr.1134, datë 18.11.2009, nr.1283, datë 23.12.2009; nr.125, datë 17.2.2010; nr.404, datë 26.5.2010; nr.549, datë 7.7.2010; nr.646, datë 28.7.2010; nr.118, datë 17.2.2011; nr.359, datë 4.5.2011; nr.513, datë 1.8.2012; nr.472, datë 30.5.2013; nr.490, datë 18.6.2013, nr.501, datë 10.6.2015; nr.474, datë 3.6.2015; nr.615, datë 7.7.2015; nr.699, datë 29.7.2015; nr.823, datë 7.10.2015; nr.882, datë 30.10.2015; nr.1094, datë 28.12.2015; nr.446, datë 15.6.2016, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuara”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 105, datë 15.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr.60, datë 1.2.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 106, datë 15.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr.425, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 107, datë 15.2.2017 "Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr.114, datë 31.1.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së kontributeve të personave që vendosen në institucionet rezidenciale publike, të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 15.2.2017 "Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 109, datë 15.2.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 110, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 1.065 ha, në fshatin Ternovë, të qarkut të Dibrës, që do të përdoret nga shoqëria “Chrome Invest”, sh.p.k. për ndërtimin e Fabrikës së Pasurimit të Kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 111, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 85 ha, në objektin “Gjinaj”, të qarkut të Kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “Info Metal Plast-al”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të nikelit silikat”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 112, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes pyjore prej 16.92 ha në objektin “Kapit”, të ekonomisë pyjore “Surroj”, të rrethit të kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “Mineral Falkon”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 113, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin nëvolum të sipërfaqes prej 2.397 ha në ngastrat e ekonomisë pyjore “Petran Zavalan”, në Përmet, për ndërtimin e HEC-ve “Lengarica 1” e “Lengarica 2”, nga shoqëria “Lengarica & Energy”, sh.p.k”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 114, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 6.5 ha në objektin “Bratila”, të ekonomisë pyjore “Vidhan-Skëndërbegas”, të rrethit Gramsh, që do të përdoren nga shoqëria “Victoria Invest Internacional”, sh.p.k. për ushtrimin e aktivitetit minerar në shfrytëzimin e mineralit të harcburgiteve”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 15.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 99.7 ha në objektin “Zaloshnje”, të qarkut Berat, që do të përdoret nga shoqëria “Zaloshnja Fiorentina”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit qëlqeror të mermerizuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 116, datë 15.2.2017 "Për mënyrën e paraqitjes, formatin dhe përmbajtjen e etiketimit të produkteve zëvendësuese të qumështit të gjirit”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 5, datë 9.2.2017 "Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 1 “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 32, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 130, datë 22.2.2017 "Për indeksimin e pensioneve”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 6, datë 9.2.2017 "Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 2 “Arsimi”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 7, datë 9.2.2017 "Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 6 “Rehabilitim mjedisor, gjelbërim dhe pyllëzim”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 31, datë 16.02.2017

Ligj nr. 8/2017, datë 2.2.2017 "Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”.


Ligj nr. 12/2017, datë 9.2.2017 "Për disa shtesa në ligjin nr. 9874, datë 14.2.2008, “Për ankandin publik”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 13/2017, datë 9.2.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë- Hercegovinës, mbi transportin detar tregtar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 98, datë 15.2.2017 "Për përcaktimin e procedurës së kalimit nën administrimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të materialeve arkivore të ish-Sigurimit të Shtetit, që gjenden në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe në autoritetet e tjera publike”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 4, datë 9.2.2017 "Për shpalljen e thirrjes së parë për financimin e projekteve nga granti 1 “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 30, datë 16.02.2017

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe i ministrit të Mirëqenies Sociale nr. 517, datë 24.1.2017 "Për akreditimin e programeve të kualifikimit të udhërrëfyesit turistik dhe miratimin e krediteve minimale të programit për edukimin profesional në vazhdim”.


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 824, datë 10.2.2017 "Për miratimin e marrëveshjes së performancës, kontratës së performancës (model Tip) për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”.


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 837, datë 10.2.2017 "Për miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvencioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”.


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 902/3, datë 10.2.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Vija bregdetare e qytetit të Vlorës, faza I, shtesat troje, pjesa lindore””.


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 1027, datë 16.2.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban, shesh park publik, teatri ‘Petro Marko’ ””.


Vendim i shkurtuar nr. , datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Maksim Likaj”.


Fletore Zyrtare nr. 29, datë 16.02.2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 1, datë 9.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 44, datë 19.9.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, i ndryshuar”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 3, datë 9.2.2017 "Për drejtimet prioritare të politikës dhe kalendarin e programeve të financimit të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, për vitin 2017”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 30, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në Këshillin e Bashkisë Elbasan, z. Gani Hida, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në Këshillin e Bashkisë Maliq, z. Tomor Prenjasi, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Fletore Zyrtare nr. 28, datë 16.02.2017

Dekret i Presidentit nr. 9997, datë 6.2.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Dekret i Presidentit nr. 10003, datë 10.2.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 31, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Lezhë, z. Rrok Rroku, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, z. Zija Mema, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 33, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Shkodër, z. Muharrem Shkjau, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojn funksione publike”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 34, datë 7.2.2017 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Malësi e Madhe, z. Robert Dajani, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.


Fletore Zyrtare nr. 27, datë 20.02.2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 7, datë 7.2.2017 "Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-3078(369), datë 16.9.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 8, datë 7.2.2017 "Me objekt: Kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të: - nenit 469/4 të Kodit Civil të vitit 1929 (pasojat që prodhon ende) me këtë përmbajtje: “Por në rast që fëmijët e adoptuem ose të paslindurit e tyre konkurrojnë me të atin ose me amën e adoptuesit, ose me të dy bashkë, këta të fundit trashëgojnë një të tretën, dhe kur konkurrojnë me motrën ose me vëllamë e adoptuesit ose me të dy bashkë, trashëgojnë një të katërtën.”; - nenit 486, paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit Civil (pasojat që prodhojnë ende) me këtë përmbajtje: “Kur bashkëshorti lë fëmijë legjitimë, bashkëshorti tjetër merr si trashëgim uzufruktin e një pjese trashëgimore baras me atë të secilit fëmijë, duke u llogaritë edhe bashkëshorti vetë në numrin e fëmijëve. Në qoftë se me bashkëshortin konkurrojnë fëmijë natyralë dhe legjitimë, uzufrukti i bashkëshortit asht një pjesë baras më atë që i takon secilit nga fëmijët legjitimë. Kjo pjesë uzufrukti në asnjë rast nuk mundet me qenë ma e madhe se ¼ e trashëgimit, dhe mund të shpërblehet në mënyrën e caktueme në nenin 548.””.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 9, datë 7.2.2017 "Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-1861, datë 11.7.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lart”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 10, datë 13.2.2017 "Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 259, datë 5.5.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr. 849, datë 11.4.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-468, datë 26.2.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; - Pezullimin e zbatimit të vendimit nr. 259, datë 5.5.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; - Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibë ”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 13.2.2017 "Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-3261 (470), datë 18.9.2014 të Gjykatës së Lart”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 12, datë 15.2.2017 "Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-1269, datë 14.7.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi); - Pezullimin e ekstradimit të shtetasit Afrim Tarelli deri në një vendimmarrje të drejtë dhe përfundimtare të çështjes”.


Fletore Zyrtare nr. 26, datë 20.02.2017

Ligj nr. 6/2017, datë 2.2.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993, “Përhidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 7/2017, datë 2.2.2017 "Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”.


Ligj nr. 9/2017, datë 2.2.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 9288, datë 7.10.2004, “Për ratifikimin e konventës “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”””.


Ligj nr. 10/2017, datë 2.2.2017 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për masat eshteteve portuale për të parandaluar, frenuar dhe eliminuar peshkimin e paligjshëm, të paraportuar dhe të parregulluar”.


Ligj nr. 11/2017, datë 2.2.2017 "Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Drejtësisë së BE-së”.


Vendim i Kuvendit nr. 12/2017, datë 9.2.2017 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhor”.


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 2, datë 8.2.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 18, datë 11.8.2016, “Për procedurat e aplikimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me orgjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e të verbrit, invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe egjiptianët në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2016–2017””.


Fletore Zyrtare nr. 25, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 91, datë 8.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 546, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtimin e Stacionit të Transferimit të Mbetjeve të Bashkisë Pogradec”.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 92, datë 8.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor e kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqeve pyjore e kullosore publike, që do të përdoren nga shoqëria TAP-AG për ndërtimin e seksionit tokësor të Gazsjellësit TAP, për sektorët 5B dhe 5C, në qarqet Korçë dhe Berat."

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 93, datë 8.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës së gazit”, Bashkia Divjakë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 94, datë 8.2.2017" "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtesat e varrezave publike Sharrë”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 95, datë 8.2.2017 "Për dhënie pensioni të posaçëm shtetëror z. Ilir Pernaska".

Korrigjim gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 529, datë 20.07.2016" "Për shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, që preken nga ndërtimet informale”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 141.


Fletore Zyrtare nr. 24, 06.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 89, datë 8.2.2017 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".


Fletore Zyrtare nr. 23 E merkure, 15.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 58, datë 3.2.2017 "Për ngritjen, në Shqipëri, të Qendrës së Ekselencës së NATO-s për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 70, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ndërtim, sistemim dhe asfaltim i rrugëve e trotuareve”, në Bashkinë e Hasit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 71, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i shëtitores ‘Ali Pasha’, restaurim i fasadave, ndriçim, sistemim trotuaresh”, Bashkia Tepelenë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 72, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugëve të lagjeve në Kodër–Vorë, loti 1”, Bashkia Vorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 73, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike”, Bashkia Elbasan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 80, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Shijak, të pronës nr. 1131, me emërtim “Ish-spitali”, me vendndodhje në Shijak, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar, dhe në vendimin nr. 839, datë 22.7.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shijak, të qarkut të Durrësit”.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 81, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Vlorë, të disa objekteve dhe të disa sipërfaqeve nga trualli funksional i pronës nr. 904, me emërtim “Akademia e Detarisë”, me vendndodhje në Skelë, Vlorë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 82, datë 8.2.2017 "Për përcaktimin e procedurave të dorëzimit vullnetar të armëve të zjarrit të çdo lloji dhe trajtimin e tyre nga strukturat e Policisë së Shtetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 83, datë 8.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 687, datë 5.10.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin, kompetencat dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara, si dhe mënyrën e administrimit të pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 84, datë 8.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 85, datë 8.2.2017 "Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 88, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë me nr. 2/292, vol. 35., fq.3, ZK8160, me emërtimin “Parku i lojërave për fëmijë në Rrugën e Elbasanit”, aktualisht në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 90, datë 8.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 204, datë 19.2.2009, nr. 616, datë 11.6.2009, nr. 1039, datë 14.10.2009, nr. 389, datë 19.5.2010, nr. 435, datë 24.4.2013, nr. 494, datë 19.6.2013, nr. 685, datë 16.8.2013, nr. 760, datë5.9.2013, nr. 869, datë 10.12.2014, nr. 258, datë 25.3.2015, nr. 449, datë 27.5.2015, nr. 616, datë 7.7.2015, nr. 801, datë 30.9.2015, nr. 910, datë 11.11.2015, nr. 220, datë 23.3.2016, nr. 378, datë 25.5.2016, nr. 529, datë 20.7.2016 dhe nr. 563, datë 29.7.2016 “Për shpërblimin e pronarëve për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale".

Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 1, datë 3.2.2017 "Për procedurën e hedhjes së të dhënave në arkivin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Aftësisë së Kufizuar".

Urdhër i ministrit të Integrimit Europian nr. 5/1, datë 20.1.2017 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 22 E hene, 13 shkurt 2017

Ligj nr. 1/2017, datë 26.1.2017 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit nr. 2, datë 16.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016””, të ndryshuar".


Ligj nr. 2/2017, datë 26.1.2017 "Për sigurinë kibernetike".


Ligj nr. 3/2017, datë 26.1.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2010, për projektin “Linja e transmisionit 400 kV Shqipëri–Maqedoni".


Ligj nr. 4/2017, datë 26.1.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2016, për projektin “Linja e transmetimit 400 kV Shqipëri–Maqedoni (zgjerim)".


Ligj nr. 5/2017, datë 26.1.2017 "Për ratifikimin e protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shteteve EFTA".


Fletore Zyrtare 21 E premte, 10 shkurt 2017

Vendim i Kuvendit nr. 5/2017, datë 2.2.2017"Për emërimin e një anëtari të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE)".


Vendim i Kuvendit nr. 6/2017, datë 2.2.2017"Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Vendim i Kuvendit nr. 7/2017, datë 2.2.2017"Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 3/2016, “Për miratimin e përbërjes së Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore”, të ndryshuar”, të ndryshuar".


Vendim i Kuvendit nr. 8/2017, datë 2.2.2017"Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, negocimit të marrëveshjes së shitjes së aksioneve, miratuar me ligjin nr. 10 116, datë 23.4.2009, “Për miratimin e kontratës së shitjes së 76 për qind të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sh.a. ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe CEZ A.S., si dhe evidentimin e efekteve negative financiare të shkaktuara nga ndjekja e zbatimit të kësaj marrëveshjeje”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2016".


Vendim i Kuvendit nr. 9/2017, datë 2.2.2017"Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrojtjes së interesit të shtetit shqiptar nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ A.S.””, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 31/2016".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 61, datë 3.2.2017"Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 63, datë 3.2.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 64, datë 3.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 58, datë 21.1.2015, “Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i projektit “Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën Fier–Vlorë”, me programe sociale të strehimit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 65, datë 3.2.2017"Për miratimin e pjesëmarrjes së Këshillit të Ministrave, si bashkëthemelues në fondacionin “Kinostudio”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 66, datë 3.2.2017"Për përcaktimin e kritereve e të procedurave për ngritjen e organizimin e shërbimeve dhe strukturave shëndetësore universitare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 67, datë 3.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 743, datë 16.10.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e publikut nga rrezatimet jojonizuese”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 69, datë 3.2.2017"Për planin vjetor të pranimit, për vitin 2017, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 74, datë 3.2.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, me nr. pasurie 7/160, në zonën kadastrale 8270, që preket nga zbatimi i projektit “Rikonstruksioni dhe ndryshimi i destinacionit të ish-laboratorit hidraulik në qendër arti – skena e re”, miratuar me vendimin nr. 2, datë 9.9.2015, të Këshillit Kombëtar të Territorit".


Korrigjim gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 943, datë 28.12.2016"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 759, datë 12.11.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për licencimin profesional të individëve dhe personave juridikë që do të ushtrojnë veprimtari në fushën e studimit e të projektimit në ndërtim dhe mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të zbatimit në ndërtim”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 262, viti 2016".


Fletore Zyrtare 20 E enjte, 9 shkurt 2017

Urdhër i ministrit të Integrimit Europian nr. 5, datë 20.1.2017"Për delegim competence".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 9, datë 19.1.2017


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 18, datë 31.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e kontratës për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a., për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën kohore 1.1.2017–31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 19, datë 31.1.2017"Për fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kabash”, me fuqi të instaluar 5.8 MW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 20, datë 31.1.2017"Mbi mosfillimin e procedurës së licencimit të shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 21, datë 31.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ENPI Energji” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr. 5, datë 1.2.2017"Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 579/6, datë 2.2.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, Markatës së Mishit, Fruta Perimeve dhe sheshit ‘Avni Rustemi’, Tiranë”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 719/2, datë 2.2.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët ‘Sulejman Delvina’, ‘Medar Shtylla’, ‘Skënder Luarasi’, ‘Grigor Heba’ dhe ‘Gjik Kuqali’, Tiranë”".


Kërkesë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr. 705, datë 6.2.2017


Fletore Zyrtare 19 E merkure, 8 shkurt 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 5, datë 27.1.2017"Me objekt, deklarimin e papajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të neneve 5 dhe 71/2, të ligjit nr. 155/2015, datë 21.12.2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 6, datë 27.1.2017


Fletore Zyrtare 18 E marte, 7 shkurt 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 75, datë 4.2.2017"Për krijimin e Komisionit Shtetëror Bashkërendues për organizimin e aktiviteteve për kryerjen e ceremonialit funebër, në nderim të të ndjerit Dritëro Agolli".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr. 29680/07, datë 8.12.2016"Çështja Molla kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr. 57065/14, datë 8.12.2016"Çështja Gjermeni kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr. 35844/14, datë "Çështja Durim Grabova kundër Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 17 E hene, 6 shkurt 2017

Dekret i Presidentit nr. 9987, datë 25.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 253, datë 17.1.2017"Për një ndryshim në udhëzimin nr. 7, datë 15.6.2012, “Për kontrollin e mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara, sipas marrëveshjes ATP”".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 328, datë 20.1.2017"Mbi rregullat e hollësishme për listën e të dhënave që mbahen në regjistrin elektronik kombëtar të transportit rrugor, si dhe modalitetet e mbajtjes së tij".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 1, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e “Rregullave të tregut shqiptar të energjisë elektrike dhe marrëveshjes së pjesëmarrjes në bursën e organizuar të energjisë elektrike”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 2, datë 19.1.2017"Për fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 3, datë 19.1.2017"Për fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores për garancitë financiare të pjesëmarrësve për regjistrimin në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 4, datë 19.1.2017"Për fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores për procedurën e regjistrimit në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 5, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e disa ndryshimeve në vendimet nr. 140, datë 22.11.2013 dhe nr. 61, datë 7.7.2014, “Mbi rregullat për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 6, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e “Rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 7, datë 19.1.2017"Mbi miratimin e disa ndryshimeve në “Rregullat e përkohshme të tregut shqiptar të energjisë elektrike”, miratuar me vendimin nr. 139, datë 15.8.2016, të Bordit të ERE-s".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 8, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e udhëzimit mbi kriteret për përcaktimin e aksesit në hapësirat e depozitimit të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 10, datë 19.1.2017"Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “A-V Compass Power” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 11, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Balcan Energy Trade” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 12, datë 19.1.2017"Për licencimin e shoqërisë “M.C Inerte Lumzi” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Tuç”, me fuqi 4470 kW dhe HEC “Lumzi”, me fuqi 11000 kW, me fuqi totale të instaluar 15470 kW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 13, datë 19.1.2017"Për licencimin e shoqërisë “MC Inerte Lumzi” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 14, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurave për modifikimin e licencës së shoqërisë “Komp Energji” sh.p.k., me numër 248, seria PV14K, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr. 94, datë 6.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et “Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe “Hurdhas 3”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 15, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurave për modifikimin e licencës së shoqërisë “Komp Energji” sh.p.k., me numër 253, seria T14P, miratuar me vendimin e Bordit nr. 102, datë 7.11.2014, “Për tregtimin e energjisë elektrike”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 16, datë 19.1.2017"Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për vitin 2016 për tё licencuarit në sektorin e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 17, datë 19.1.2017"Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht apo pjesërisht nga shteti dhe të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik".


Vendim i Autoritetit të Mediave Audiovizive nr. 1, datë 19.1.2017"Mbi një ndryshim në vendimin e AMA-s nr. 5, datë 22.5.2013, “Mbi miratimin e pagesave për autorizim, i ndryshuar".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 484, datë 24.1.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i zonës rreth ‘Qytezës së Fëmijëve’ Korçë”".


Fletore Zyrtare 16 E premte, 3 shkurt 2017

Vendim i Kuvendit nr. 3/2017, datë 2.2.2017"Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës, për shkarkimin e ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Kuvendit nr. 4/2017, datë 2.2.2017"Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës, për emërimin e ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 49, datë 25.1.2017"Për miratimin e Programit të Reformave Ekonomike (ERP) 2017–2019".


Fletore Zyrtare 15 E enjte, 2 shkurt 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 43, datë 25.1.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Brendshme, për Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë, të pronës me vendndodhje në fshatin Shkallë, Konispol, me numër pasurie 264, dhe zonë kadastrale 3382, si dhe për një ndryshim në vendimin nr. 250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 44, datë 25.1.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr.250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 45, datë 25.1.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr.456, datë 22.6.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të komunës Cakran, të qarkut të Fierit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 46, datë 25.1.2017"Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, si Marrës, dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e shërbimeve të ekspertit ndaj Marrësit në kuadër të një studimi për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta në Shqipëri, financuar nga një fond i veçantë (nr. 11469), dhënë nga qeveria gjermane".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 47, datë 25.1.2017"Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për periudhën 2018–2020".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 48, datë 25.1.2017"Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 50, datë 25.1.2017"Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall për ndërtim, për sipërfaqet që priten të ndikohen nga ndërtimi i seksionit tokësor të gazsjellësit Tap - sektorët 5b dhe 5c (stacionet e valvulave të sigurisë/bllokimit), të cilat do të vihen në dispozicion të shoqërisë Trans Adriatik Pipeline AG (TAP AG) për përdorim të përhershëm".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 51, datë 25.1.2017"Për miratimin e kontratës shtesë të koncesionit “Për disa ndryshime dhe shtesa në kontratën e koncesionit të formës “BOT” (ndërtimoperim-transferim), për ndërtimin e hidrocentraleve “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh”, “Ura e Fanit”, “Fangu””, miratuar me vendimin nr. 365, datë 4.5.2011, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 52, datë 25.1.2017"Për miratimin e kushteve dhe të procedurave për ndërtimin e linjave direkte".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 53, datë 25.1.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqes në ekonominë pyjore “Krastë–Krujë”, që do të përdoret nga shoqëria “Antea Cement” sh.a., për aktivitet minerar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 25.1.2017"Për shpalljen e qendrës historike të fshatit Rehovë, Ersekë dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 55, datë 25.1.2017"Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Bashkim Fino".


Fletore Zyrtare 14 E merkure, 1 shkurt 2017

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr. 12, datë 6.1.2017"Për materiale dhe artikuj plastikë të përcaktuar të jenë në kontakt me ushqimin".


Fletore Zyrtare 13 E merkure, 1 shkurt 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 3, datë 20.1.2017"Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshme me Kushtetutën, të vendimeve nr. 6173, datë 3.6.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 71, datë 27.1.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 324, datë 28.1.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 4, datë 23.1.2017"Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e fjalisë së dytë të paragrafit të parë të nenit 3, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr. 820, datë 20.1.2017"Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Fletore Zyrtare 12 E marte, 31 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 42, datë 25.1.2017"Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020".


Fletore Zyrtare 11 E premte, 27 janar 2017

Akt Normativ i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 25.1.2017"Për disa ndryshime në ligjin nr.9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 10 E enjte, 26 janar 2017

Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 27, datë 16.1.2017"Për klasifikimin e objekteve sipas qëndrueshmërisë dhe rrezikshmërisë ndaj zjarrit".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 28, datë 16.1.2017"Për regjistrimin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC) të vitit 2010, të personave me status refugjati ose mbrojtje plotësuese në Republikën e Shqipërisë".


Urdhër i ministrit të Punëve të Jashtme nr. 1, datë 4.1.2017"Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".


Urdhër i ministrit të Punëve të Jashtme nr. 2, datë 4.1.2017"Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".


Urdhër i Gjykatës Kushtetuese nr. 1, datë 9.1.2017."Për delegim kompetencash".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 339, datë 18.1.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtesat e varrezave Sharrë”, Tiranë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 340/1, datë 19.1.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrugës “Xoxi Andoni” dhe hapësirave rreth saj”, shtesat, Fier".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 417, datë 19.1.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike, faza e katërt, Njësia Administrative Portëz, Mbyet, Patos– Fshat”, Fier".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr. 357, datë 23.1.2017"Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “By-Pass Plepa–Kavajë– Rrogozhinë (shtesat)”, për pasuritë e llojit “arë’ dhe “truall”".


Korrigjim gabimi vendim ERE nr. 164, datë 6.10.2016"Mbi miratimin e kontratës tip për verifikimin dhe vulosjen e matësve elektrikë”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 206/2016, datë 4.11.2016".


Fletore Zyrtare 9 E merkure, 25 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 20, datë 18.1.2017"Për mbulimin e shpenzimeve financiare të personelit të shërbimit të jashtëm dhe familjarëve që i shoqërojnë ata gjatë kohës që dërgohen me shërbim në misionet diplomatike dhe postet konsullore të Republikës së Shqipërisë jashtë vendit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 21, datë 18.1.2017"Për sigurimin shëndetësor të veçantë të punonjësve të disa strukturave të Policisë së Shtetit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 22, datë 18.1.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Punëve të Brendshme, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, për shlyerjen e detyrimeve që rrjedhin nga zbatimi i vendimeve gjyqësore për viktimat e ngjarjes së 21 janarit 2011”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 26, datë 18.1.2017"Për miratimin e ndryshimit nr. 2 të marrëveshjes së grantit nr.TF013972, ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim/Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve grant, të siguruara nga dhurues të ndryshëm, nën fondin e dytë të besimit shumëdhurues për Shqipërinë, për mbështetjen për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) 2”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 30, datë 18.1.2017"Për miratimin e marrëveshjes shtesë të koncesionit “Për disa ndryshime dhe shtesa në marrëveshjen e koncesionit lidhur me projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, operimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e një projekti për një hidrocentral të ri në Ashtë, Republika e Shqipërisë, ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (Autoriteti Kontraktues) dhe VERBUND AG (Koncesionari) dhe Energji Ashta sh.p.k. (Shoqëria e projektit)”, miratuar me vendimin nr. 1363, datë 17.10.2008, të Këshillit të Ministrave”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 31, datë 18.1.2017"Për një shtesë në vendimin nr. 824, datë 6.12.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e institucioneve të autorizuara për verifikimin, në mënyrë elektronike, të gjendjes gjyqësore, si dhe të formularit të vetëdeklarimit”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 32, datë 18.1.2017"Për shpalljen e Qendrës Historike të qytetit të Përmetit dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 33, datë 18.1.2017"Për miratimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 34, datë 18.1.2017"Për procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 35, datë 18.1.2017"Për mënyrën e funksionimit, të organizimit dhe të shpërblimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit (KKDA)”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 36, datë 18.1.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i linjës së transmetimit 110 kV Laç-Skura”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 18.1.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 110/20 kV Gjiri i Lalëzit, Durrës”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 38, datë 18.1.2017"Për miratimin e rregullave të ndërveprueshmërisë të të dhënave, grupeve të të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore”.


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 223, datë 13.1.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i Qendrës së Qytetit Koplik”".


Fletore Zyrtare 8 E marte, 24 janar 2017

Vendim i Kuvendit nr. 1/2017, datë 16.1.2017"Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të operatorit të sistemit të shpërndarjes, negocimit të marrëveshjes së shitjes së aksioneve, miratuar me ligjin nr. 10116, datë 23.4.2009, “Për miratimin e kontratës së shitjes së 76 për qind të aksioneve të operatorit të sistemit të shpërndarjes (OSSH) sh.a. ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe CEZ A.S.”, si dhe evidentimin e efekteve negative financiare të shkaktuara nga ndjekja e zbatimit të kësaj marrëveshjeje”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2016”.


Vendim i Kuvendit nr. 2/2017, datë 16.1.2017"Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së komisionit hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe mbrojtjes së interesit të shtetit shqiptar nga realizimi i marrëveshjes për zgjidhjen me mirëkuptim ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë “CEZ A.S.””, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 31/2016”.


Vendim i Kryetarit të Kuvendit nr. 3, datë 24.1.2017"Për përcaktimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”.


Dekret i Presidentit nr. 9947, datë 17.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Dekret i Presidentit nr. 9948, datë 17.1.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare”.


Dekret i Presidentit nr. 9949, datë 17.1.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare”.


Fletore Zyrtare 7 E marte, 24 janar 2017

Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr. 15373/15 dhe nr. 3604/16, datë "Çështja Qazim Çela kundër Shqipërisë dhe Albi Petrela kundër Shqipërisë”.


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr. 49976/13, datë "Çështja Thanas Dino kundër Shqipërisë”.


Fletore Zyrtare 6 E marte, 24 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 11, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 12, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 13, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 14, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 15, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 16, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 17, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 18, datë 11.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 1, datë 6.1.2017"Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim në qarkun Vlorë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 2, datë 6.1.2017"Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet në qarkun Vlorë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë”.


Fletore Zyrtare 5 E ENJTE, 19 janar 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 1, datë 16.1.2017"Me objekt: 1. Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe Konventën Europiane të të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut i ligjit nr. 133/2015, datë 5.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave”. 2. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 133/2015, datë 5.12.2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave””.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 2, datë 18.1.2017"Me objekt: Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 84/2016, datë 30.8.2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””.


Fletore Zyrtare 4 E ENJTE, 19 janar 2017

Urdhër i Kuvendit nr. 1, datë 9.1.2017"Për delegimin e kompetencave".


Dekret i Presidentit nr. 9946, datë 10.1.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 28, datë 17.1.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.612, datë 5.9.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit “Për akcizat””, të ndryshuar”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 1, datë 9.1.2017"Për përcaktimin e procedurave të zhdoganimit të pajisjeve për lojëra fati dhe pjesëve të këmbimit të tyre, si dhe mënyrën e bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 2, datë 9.1.2017"Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit përkatës për dhënien e miratimit nga Autoriteti i Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit për shitjen, lënien peng, dhurimin dhe çdo formë tjetër të disponimit të aksioneve, aseteve, pasurisë apo makinave të organizatorit të lejuar për zhvillimin e lojërave të fatit”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 3, datë 17.1.2017"Për mënyrën dhe afatet për kryerjen e pagesës së tarifës së licencimit për secilën kategori të lojërave të fatit”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 4, datë 17.1.2017"Për përcaktimin e kushteve dhe standardeve minimale që duhet të plotësojnë pikat sekondare të basteve”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 5, datë 9.1.2017"Për mënyrën e përllogaritjes së distancave të subjekteve të lojërave të fatit midis tyre dhe nga institucionet fetare dhe arsimore”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 6, datë 9.1.2017"Për përcaktimin e mënyrës dhe afateve të pagesës së detyrimeve ligjore të shoqërive të licencuara në fushën e lojërave të fatit për llogari të Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit”.


Udhëzim i ministrit të Financave nr. 7, datë 10.1.2017"Për disa shtesa në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.


Urdhër i ministrit të Integrimit Europian nr. 1, datë 5.1.2017"Për delegim kompetence”.


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr. 5931/5, datë 9.1.2017"Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë”, që preken nga “Ndërtimi i Nënstacionit 110/20 kV Fushë-Krujë””.


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr. 6001/6, datë 9.1.2017"Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore arë”, që preken nga “Ndërtimi i Nënstacionit 400 kV Fier””.


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr. , datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Bajram Riza Allamani dhe të shtetases Esmeralda Bajram Allamani”.


Ndreqje gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 683, datë 28.9.2016"Ndreqje gabimi material në vendimin nr. 683, datë 28.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ansambli i Rilindjes Urbane, Belsh”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 199, viti 2016”.


Fletore Zyrtare 3 E Marte, 17 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 9, datë 5.1.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për personelin e administratës doganore”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 10, datë 9.1.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 648, datë 28.7.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për avokatin e tatimpaguesit””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 19, datë 5.1.2017 "Për përcaktimin e rregullave të legalizimit të objekteve me leje ndërtimi, në të cilat janë kryer shtesa anësore dhe/ose në lartësi ose ndryshime të funksionit të hapësirave dhe të objekteve shumëkatëshe pa leje, të destinuara për kalimin e së drejtës së pronësisë apo qiradhënien”.


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 41, datë 10.1.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 4, datë 27.5.2014, “Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës së autorizuar të tahografit””.


Urdhër i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr. 6445/3, datë 10.1.2017 "Për miratimin e tarifave zyrtare që do të zbatohen nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, për shërbimet e ofruara prej saj”.


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr. 5435/8, datë 10.1.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim-ndriçim i aksit rrugor blloku 11.2 ha në lagjen “Besëlidhja””, faza e tretë, Bashkia e Lezhës”.


Fletore Zyrtare 2 E Hene, 16 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 6, datë 11.1.2017"Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2017”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 7, datë 11.1.2017"Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 201 7 në njësitë e qeverisjes qendrore”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 8, datë 11.1.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar””.


Fletore Zyrtare 1 E Marte, 10 janar 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 3.1.2017 "Për caktimin e datave 4, 5 dhe 6 janar 2017, ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 7.1.2017"Për caktimin e datave 9 deri 13 janar 2017, ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur”.