2017Fletore Zyrtare 202 E premte, 22 nëntor 2017

Vendim i Kuvendit nr. 109/2017, datë 17.11.2017 nr. 109/2017, datë 17.11.2017"Për emërimin e një anëtari të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE)".

Vendim i Kuvendit nr. 110/2017, datë 17.11.2017 nr. 172, datë 3.11.2017"Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".

Vendim i Kuvendit nr. 111/2017, datë 17.11.2017 7 nr. 111/2017, datë 17.11.2017"Për caktimin e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".

Urdhër i Kuvendit nr. 1, datë 22. 11.2017 nr. 1, datë 22. 11.2017"Për përcaktimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi".

Dekret i Presidentit nr. 10641, datë 14.11.2017 nr. 10641, datë 14.11.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr. 10642, datë 14.11.2017 nr. 10642, datë 14.11.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr. 10643, datë 14.11.2017 nr. 10643, datë 14.11.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr. 10644, datë 14.11.2017 nr. 10644, datë 14.11.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr. 10645 datë 14.11.2017 nr. 10645 datë 14.11.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr. 10654, datë 14.11.2017nr. 10654, datë 14.11.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr. 384, datë 20.11.2017 nr. 384, datë 20.11.2017"Për delegim kompetencash".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 1486/1, datë 21.11.2017 nr. 1486/1, datë 21.11.2017"Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rishikim i kalimeve këmbësore (trotuar) dhe i hapësirave publike në rrugën “Gjykatë - Akademia e Marinës - 7 pallatet”, faza I”, Vlorë".

Fletore Zyrtare 201 E premte, 21 nëntor 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 25, datë 10.11.2017nr. 25, datë 10.11.2017"Për regjistrimin e formave të diplomave dhe certifikatave në regjistrin shtetëror të diplomave dhe certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 172, datë 3.11.2017 nr. 172, datë 3.11.2017"Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr. 179, datë 6.11.2017nr. 179, datë 6.11.2017"Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 120, datë 6.11.2017nr. 120, datë 6.11.2017"Për shpalljen e disa ndryshimeve në standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar, të përkthyera në gjuhën shqipe".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 47, datë 7.11.2017 nr. 47, datë 7.11.2017"Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Tiranë sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 48, datë 7.11.2017 nr. 48, datë 7.11.2017"Për miratimin e tarifës së shitjes së ujit me shumicë për shoqërinë Ujësjellës Ura Vajgurore sh.a".

Fletore Zyrtare 200 E premte, 20 nëntor 2017

Ligj nr. 97/2017, datë 2.11.2017date 2.11.2017"Për miratimin e buxhetit faktik të shtetit për vitin 2016".

Ligj nr. 99/2017,date 9.11.2017 nr. 99/2017,datë 9.11.2017"Për disa ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuars".

Ligj nr. 100/2017, date 9.11.2017 nr. 100/2017, datë 9.11.20177"Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Saudit pёr Zhvillim pёr financimin e projektit “Rehabilitimi i rrugёs sё Lumit tё Vlorёs".

Ligj nr. 101/2017, date 9.11.2017nr. 101/2017, datë 9.11.2017"Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main, në lidhje me marrëveshjen e huas ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a. (OST) dhe KfW Frankfurt am Main, për projektin “Linja e transmetimit 400 kV Shqipëri-Maqedoni (Fier-Elbasan-Qafëthanë)".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 650, datë 10.11.2017"Për angazhimin e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për ruajtjen e besimit në statistika".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 652, datë 10.11.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar ".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 653, datë 10.11.2017"Për emërimin e drejtorit ekzekutiv të Autoritetit të Aviacionit Civil".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 654, datë 10.11.2017"Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 655, datë 10.11.2017"Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldinë”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 656, date 10.11.2017"Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik “Koço Gliozheni”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 657, datë 10.11.2017"Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Spitalit Universitar të Traumës".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 658, datë 10.11.2017"Për miratimin, si strukturë shëndetësore universitare, të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 660, datë 10.11.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i qendrës së qytetit, loti 1”, Cërrik".

Fletore Zyrtare 199 E premte, 17 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 102/2014"Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 198 E premte, 17 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 670, datë 16.11.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017 për Bashkitë Patos dhe Roskovec, për dëmshpërblimet e familjeve, banesat e të cilave janë dëmtuar nga lëkundjet e tokës".

Fletore Zyrtare 197 E enjte, 15 nëntor 2017

Vendim i Kuvenditnr. 1072017, date 9.11.2017"Për lirimin nga detyra të një anëtari, i caktuar Kryetar, të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".

Vendim i Kuvendit nr. 1082017, date 9.11.2017"Për procedurën paraprake të përzgjedhjes së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".

Vendim i Gjykates Kushtetuesenr. 66, date10.11.2017"Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 178, datë 25.1.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe nr. 00-2015-2123, datë 29.6.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykates Kushtetuesenr. 67, date 10.11.2017"Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Intesa Sanpaolo S.p.A., Itali, të 100 për qind të kapitalit aksionar të Veneto Banka sh.a. ".

Vendim i Gjykates Kushtetuese nr. 68, date 10.11.2017"Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2016-26, datë 14.1.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 199, datë 17.4.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 110 (51-2012-1276), datë 28.2.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër".

Fletore Zyrtare 196 E enjte, 9 nëntor 2017

Ligj nr. 962017, date 13.10.2017"Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Mbrojtjes nr.1905, date 20.10.2017"Për delegim kompetence".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr. 63, date 1.11.2017"Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Intesa Sanpaolo S.p.A., Itali, të 100 për qind të kapitalit aksionar të Veneto Banka sh.a. ".

Fletore Zyrtare 199 E premte, 17 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 102/2014"Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 198 E premte, 17 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 670, datë 16.11.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017 për Bashkitë Patos dhe Roskovec, për dëmshpërblimet e familjeve, banesat e të cilave janë dëmtuar nga lëkundjet e tokës".

Fletore Zyrtare 197 E enjte, 15 nëntor 2017

Vendim i Kuvenditnr. 1072017, date 9.11.2017"Për lirimin nga detyra të një anëtari, i caktuar Kryetar, të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".

Vendim i Kuvendit nr. 1082017, date 9.11.2017"Për procedurën paraprake të përzgjedhjes së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".

Vendim i Gjykates Kushtetuesenr. 66, date10.11.2017"Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 178, datë 25.1.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë, dhe nr. 00-2015-2123, datë 29.6.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykates Kushtetuesenr. 67, date 10.11.2017"Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Intesa Sanpaolo S.p.A., Itali, të 100 për qind të kapitalit aksionar të Veneto Banka sh.a. ".

Vendim i Gjykates Kushtetuese nr. 68, date 10.11.2017"Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2016-26, datë 14.1.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 199, datë 17.4.2014, të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 110 (51-2012-1276), datë 28.2.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër".

Fletore Zyrtare 196 E enjte, 9 nëntor 2017

Ligj nr. 962017, date 13.10.2017"Për mbrojtjen e pakicave kombëtare në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Mbrojtjes nr.1905, date 20.10.2017"Për delegim kompetence".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr. 63, date 1.11.2017"Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Intesa Sanpaolo S.p.A., Itali, të 100 për qind të kapitalit aksionar të Veneto Banka sh.a. ".

Fletore Zyrtare 195 E mërkurë, 8 nëntor 2017

Dekret i Presidentitnr.10637, datë 2.11.2017Për dhënie të shtetësisë shqiptare

Dekret i Presidentit10638, datë 3.1.2017 Për dhënie të shtetësisë shqiptare

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 6.11.2017Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 639, datë 6.11.2017Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, në Republikën e Shqipërisë.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 640, date 6.11.2017 Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Tunizisë, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 641, datë 6.11.2017 Për ruajtjen dhe mbrojtjen e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të personelit vendas dhe ndërkombëtar, të objekteve ku ushtrojnë veprimtarinë, si dhe Inspektorit të Përgjithshëm të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, nga Garda e Republikës së Shqipërisë.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 643, date 6.11.2017 Për emërim në detyrë.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 644, date 6.11.2017 Për emërim në detyrë.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 645, datë 6.11.2017 Për emërim në detyrë.

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuarnr. 2231, datë 3.11.2017Për delegim të kompetencave

Njoftim i MEPJnr.628, datë 1.11.2017 Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare

Vendim i KQZ-sënr. 567, date 1.11.2017 "Për shpalljen e pavlefshmërisë së mandatit dhe përfundimin e parakohshëm të mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Shkodër, z. Preng Luli

Fletore Zyrtare 194 E martë, 7 nëntor 2017

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.3, datë 6.11.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 193 E martë, 7 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.619, datë 1.11.2017 "Për caktimin e anëtarit të ekipit përzgjedhës për zgjedhjen e kandidatëve, anëtarë të Komisionit Kombëtar Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.620, datë 1.11.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 34, datë 7.1.1999, të Këshillit të Ministrave, “Për drejtorinë e shërbimeve qeveritare dhe trajtimin e personaliteteve të larta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.621, datë 1.11.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 358, datë 24.4.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e prokurimit të mallrave, punëve e të shërbimeve, në kuadër të veprimtarive të ceremonialit zyrtar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.622, datë 1.11.2017 "Për përcaktimin e kritereve dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare në rast vdekjeje, sëmundjeje ose fatkeqësie për punonjësit civilë të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.623, datë 1.11.2017 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Azerbajxhanit, në lidhje me bashkëpunimin për zhvillimin e masterplanit të gazit të Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.624, datë 1.11.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 682, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.625, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Tiranës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.626, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Durrësit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.627, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Elbasanit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.628, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Shkodrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.629, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Lezhës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.630, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Kukësit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.631, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Dibrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.632, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Vlorës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.633, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Fierit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.634, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Beratit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.635, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Gjirokastrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.636, datë 1.11.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të Qarkut të Korçës".

Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Brendshëm dhe i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr.1181, datë 30.10.2017 "Për ngritjen dhe funksionimin e regjistrit elektronik të subjekteve që marrin masa shtesë të sigurisë publike".

Fletore Zyrtare 192 E premte, 3 nëntor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.168, datë 26.10.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.169, datë 26.10.2017 "Mbi fillimin e procedurës për rishikimin e “Rregullores për organizimin funksionimin dhe procedurat e ERE-s”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.170, datë 26.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Bindi” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.171, datë 26.10.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sima - Com” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-I “Meshurdh”, me fuqi të instaluar 1.3 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.172, datë 26.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Afrimi K” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-I “Thanzë”, me fuqi të instaluar 2 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.173, datë 26.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Smart Trade & Consulting” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.174, datë 26.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.175, datë 26.10.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “HEC-i Dragostunje” sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që do t’i përkasin “HEC-i Dragostunje” (asete që do t’i shërbejnë veprimtarisë së licencuar; ndërtesa, pajisjet dhe gjithë sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes), në favor të bankës Societe Generale Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.176, datë 26.10.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e kontratës së shërbimit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror ndërmjet shoqërisë “Albgaz” sh.a dhe “Albpetrol” sh.a".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sandri Pina".

Fletore Zyrtare 191 E mërkurë, 1 nëntor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.607, datë 27.10.2017 "Për kalimin e mjediseve të ndërtesës “Godina e Inovacionit” në përgjegjësi administrimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.608, datë 27.10.2017 "Për miratimin e kontratës së qirasë së rinegociuar, ndërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe shoqërisë “Continental Group” sh.a".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.609, datë 27.10.2017 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga tokë “arë” në tokë “truall”, për ndërtimin e objektit “vepër industriale - magazinë”, në njësinë administrative Kashar, bashkia Tiranë, me zhvillues shoqërinë “Marketing & Distribution” sh.p.k".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.610, datë 27.10.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.613, datë 27.10.2017 "Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.614, datë 27.10.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 18, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor për vitin 2017”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.615, datë 27.10.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 645, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Çmimit të Barnave”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.616, datë 27.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi dhe rivitalizimi i parkut “Aqif Pasha””, në Bashkinë e Elbasanit".

Urdhër i Autoritetit të Mediave Audiovizive nr.112, datë 26.10.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.521, datë 18.10.2017 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.40, datë 6.10.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Tiranë".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.41, datë 6.10.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Gramsh".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.43, datë 6.10.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 33, datë 6.9.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Maliq”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.44, datë 6.10.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Lezhë".

Fletore Zyrtare 190 E martë, 31 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.612, datë 27.10.2017 "Për miratimin e rregullave teknike e të kritereve të sigurisë, pjesa e tretë, për kërkesat minimale të projektimit teknik, ndërtimit dhe operimit të sistemeve të transmetimit e të shpërndarjes së gazit natyror, të instalimeve të GNL-së, hapësirave të depozitimit dhe të linjave direkte".

Fletore Zyrtare 189 E hënë, 30 tetor 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.23, datë 16.10.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018”, të ndryshuar".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.1045, datë 18.10.2017 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.527, datë 20.10.2017 "Për delegim kompetencash".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.341/3, datë 23.10.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Belvedere Vlorë”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.10903, datë 24.10.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga “Masterplani 2016–2030 i Universitetit Bujqësor të Tiranës”".

Fletore Zyrtare 188 E mërkurë, 25 tetor 2017

Vendim i Kuvendit nr.104/2017, datë 25.10.2017 "Për kërkesën e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, “Për dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë, të kontrollit personal dhe të banesës të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, zotit Saimir Tahiri”".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.114, datë 23.10.2017 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.160, datë 12.10.2017 "Mbi miratimin e rregullores për procedurën e regjistrimit në tregun e energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.161, datë 12.10.2017 "Për fillimin e procedurës për hartimin dhe miratimin e licencës për aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.162, datë 12.10.2017 "Për fillimin e procedurës për miratimin e licencës për aktivitetin e furnizimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.163, datë 12.10.2017 "Për fillimin e procedurës për miratimin e licencës për aktivitetin e tregtimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.164, datë 12.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Eurobiznes” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et: “Lusen 1”, me fuqi të instaluar 0.315 mw; “Lusen 2”, me fuqi të instaluar 0.6 mw; “Lusen 3”, me fuqi të instaluar 0.6 mw; dhe me fuqi totale të instaluar 1.515 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.165, datë 12.10.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Goricë”, me fuqi të instaluar 1.747 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.166, datë 12.10.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Smart Trade & Consulting” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.4655/5, datë 12.10.2017 "Kërkesë për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë dhe truall”, që preken nga “Ndërtimi i linjës së transmetimit 110 kV, Laç 1 - Laç 2”".

Fletore Zyrtare 187 E martë, 24 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.575, datë 10.10.2017 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.585, datë 18.10.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Telegrafike Shqiptare (ATSH)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.586, datë 18.10.2017 "Për miratimin e ndryshimit të marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Bankës Evropiane të Investimeve, për asistencën teknike për projektin e rrugëve dytësore dhe lokale nr. 2 – mbështetje për zbatimin dhe qëndrueshmërinë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.587, datë 18.10.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Kontrollin e Lartë të Shtetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.589, datë 18.10.2017 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Cirkut Kombëtar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.590, datë 18.10.2017 "Për përbërjen e Këshillit Kombëtar të Ujit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.591, datë 18.10.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 807, datë 16.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për disiplinimin e angazhimeve buxhetore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.592, datë 18.10.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 955, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.593, datë 18.10.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të fëmijës Fabio Kola".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.594, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Rikualifikimi i hapësirave përreth Pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi”, rruga automobilistike “Pasho Hysi””, në Bashkinë e Skraparit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.595, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemim blloqe banimi, Zogu I, krahu i djathtë (Zyra e punës, Drejtoria e Bujqësisë)”, në Bashkinë e Shkodrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.596, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi i fasadave të pallateve në shëtitoren “Miqësia” dhe rrugës së tregut, si dhe rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos”, Poliçan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.597, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni i shkollës së mesme të përgjithshme “18 Tetori”, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.598, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Rivitalizimi i pjesshëm pranë rrugës pedonale “Abaz Bej Lushnja”, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.599, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës industriale (tregu), Pogradec”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.600, datë 18.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i shëtitores “Republika””, Patos".

Urdhër i Kuvendit nr.2, datë 23.10.2017 "Për delegimin e kompetencave".

Fletore Zyrtare 186 E hënë, 23 tetor 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.64, datë 16.10.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 669, datë 13.11.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier, nr. 488, datë 7.7.2015, të Gjykatës së Apelit Vlorë, nr. 00-2016-2158, datë 9.12.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.65, datë 16.10.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1258, datë 20.5.2014, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, nr. 1328, datë 15.7.2015, të Gjykatës së Apelit Tiranë, nr. 00-2017-305, datë 7.4.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Fletore Zyrtare 185 E premte, 20 tetor 2017

Vendim i Kuvendit nr.102/2017, datë 13.10.2017 "Për ngritjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Realizimin e Reformës Zgjedhore".

Vendim i Kuvendit nr.103/2017, datë 13.10.2017 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”".

Vendim i Kuvendit nr.12, datë 17.10.2017 "Për shfuqizimin e vendimit nr. 7, datë 20.6.2017, “Për delegimin e kompetencave”".

Dekret i Presidentit nr.10633, datë 18.10.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.87, datë 12.10.2017 "Për delegim kompetence".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.1044, datë 18.10.2017 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Brendshme".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.159, datë 4.10.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e “Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”".

Fletore Zyrtare 184 E martë, 17 tetor 2017

Urdhër i Kuvendit nr.1, datë 16.10.2017 "Për delegimin e përfaqësimit ligjor të Kuvendit të Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.576, datë 13.10.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të disa anëtarëve të Këshillit të Statistikave".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.577, datë 13.10.2017 "Për shkarkimin nga detyra të një anëtari të Këshillit të Statistikave dhe zëvendësimin e tij".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.578, datë 13.10.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 512, datë 13.7.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.579, datë 13.10.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 289, datë 17.5.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI)”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.580, datë 13.10.2017 "Për shfuqizimin e vendimit nr. 482, datë 5.7.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të prokurimit, për vitin 2017”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.581, datë 13.10.2017 "Për shpalljen e qendrës historike të fshatit Kaninë e të zonës së mbrojtur rreth saj dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.582, datë 13.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj”, Selenicë".

Vendim (i shkurtuar) Vendim (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për pranimin e kërkesës për t’i hequr zotësinë juridike për të vepruar shtetasit Eral Marash Çorri".

Fletore Zyrtare 183 E hënë, 16 tetor 2017

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.56, datë 3.10.2017 "Për miratimin e rregullores “Për fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe procedurat për administrimin e tij”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.57, datë 3.10.2017 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.58, datë 3.10.2017 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet nё Bankën e Shqipёrisё sipas sistemit raportues tё unifikuar”".

Fletore Zyrtare 182 E premte, 13 tetor 2017

Dekret i Presidentit nr.10630, datë 9.10.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10631, datë 9.10.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10632, datë 9.10.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.21, datë 2.10.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2017-2018”, të ndryshuar".

Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.467, datë 2.10.2017 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë".

Fletore Zyrtare 181 E enjte, 12 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.539, datë 9.10.2017 "Për mbështetjen financiare të sektorit të energjisë për blerje nga importi të energjisë elektrike, për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.540, datë 9.10.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Ndriçim Xhepa".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.541, datë 9.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë”, në Bashkinë e Skraparit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.542, datë 9.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës “Unaza e jashtme e qytetit””, Bashkia Gjirokastër".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.543, datë 9.10.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe ndriçim, Rruga e Malit, rruga “Kalaja””, në Bashkinë e Krujës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.544, datë 9.10.2017 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.545, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.546, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.547, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.548, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.549, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.550, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.551, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.552, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.553, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.554, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.555, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.556, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.557, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.558, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.559, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.560, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.561, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.562, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.563, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.564, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.565, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.566, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.567, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.568, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.569, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.570, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.571, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.572, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.573, datë 9.10.2017 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.574, datë 9.10.2017 "Për përcaktimin e pagesës mujore shtesë për shkak të vështirësisë, për anëtarët e institucioneve të rivlerësimit".

Vendim (i shkurtuar) Vendim (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Lirie Beqir Lopci".

Fletore Zyrtare 180 E mërkurë, 11 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.534, datë 4.10.2017 "Për miratimin e raportit të nëntë, të dhjetë, të njëmbëdhjetë kombëtar periodik për zbatimin e konventës ndërkombëtare të OKB-së, “Për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor”".

Fletore Zyrtare 179 E martë, 10 tetor 2017

Ligj nr.92/2017, datë 29.9.2017 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 16.8.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017””".

Ligj nr.93/2017, datë 29.9.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe e Irlandës së Veriut, që plotëson Konventën Europiane për Ekstradimin, të vitit 1957".

Ligj nr.94/2017, datë 29.9.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim Financiar 2016, për projektin “Programi për rinovimin e konvikteve në kampusin universitar të Tiranës, sipas parimit të eficiencës energjetike, faza II”".

Ligj nr.95/2017, datë 29.9.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Suedisë për programin “Forcimi i policimit në komunitet në Shqipëri” (2017–2020)".

Vendim i Kuvendit nr.98/2017, datë 5.10.2017 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për diasporën dhe migracionin”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Politikën e Jashtme".

Vendim i Kuvendit nr.99/2017, datë 5.10.2017 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për qeverisjen vendore”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Fletore Zyrtare 178 E martë, 10 tetor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.154, datë 28.9.2017 "Mbi miratimin e “Rregullave të harmonizuara të alokimit të kapaciteteve të interkoneksionit, për vitin 2018, për Zyrën e Koordinimit të Ankandeve të Kapaciteteve të Interkoneksionit në Evropën Juglindore (SEE CAO)”".

Fletore Zyrtare 177 E hënë, 9 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.535, datë 4.10.2017 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.536, datë 4.10.2017 "Për miratimin e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.537, datë 4.10.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tek Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, të disa ambienteve të ish-godinës së trikotazhit, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 818, datë 6.12.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.538, datë 4.10.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.147, datë 28.9.2017 "Mbi miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të pajtueshmërisë dhe miratimin e emërimit të zyrtarit të pajtueshmërisë të propozuar nga OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.148, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.149, datë 28.9.2017 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Diteko” sh.p.k., për barrësim të aseteve të kompanisë (pajisjet elektromekanike) në favor të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.150, datë 28.9.2017 "Mbi kërkesën e shoqërisë “Energjia Valamara” sh.p.k. për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et: “Mesmal 1”, me fuqi të instaluar 0.410 mw; “Mesmal 2”, me fuqi të instaluar 1.473 mw; “Mesmal 3”, me fuqi të instaluar 0.235 mw; “Selca 2”, me fuqi të instaluar 2.388 mw dhe me fuqi totale të instaluar 4.506 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.151, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k., në favor të bankës “Raffeisen Bank” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.152, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.153, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e licencës së transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.155, datë 28.9.2017 "Mbi lënien në fuqi të vendimit të bordit të ERE-s, nr. 90, datë 7.6.2017, “Mbi miratimin e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “Albgaz” sh.a., për periudhën 5.1.2017–20.9.2017” deri më 31.12.2017".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.156, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.157, datë 28.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 176 E enjte, 5 tetor 2017

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.555, datë 26.7.2017 "Për shpalljen e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 qershor 2017".

Fletore Zyrtare 175 E mërkurë, 4 tetor 2017

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.2178, datë 3.10.2017 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.365, datë 21.9.2017 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 31, datë 20.1.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.366, datë 21.9.2017 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 618, datë 7.9.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuara”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.367, datë 21.9.2017 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 277, datë 18.6.1997, të Këshillit të Ministrave, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur dhe të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur dhe të vdekur të shtetasit Nexhip Muhamed Stari".

Fletore Zyrtare 174 E martë, 3 tetor 2017

Vendim i Kuvendit nr.92, datë 29.9.2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit".

Vendim i Kuvendit nr.93, datë 29.9.2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit".

Vendim i Kuvendit nr.94, datë 29.9.2017 "Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë".

Vendim i Kuvendit nr.95, datë 29.9.2017 "Për miratimin e dekretit nr. 9765, datë 14.10.2016, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar””".

Vendim i Kuvendit nr.96, datë 29.9.2017 "Për miratimin e dekretit nr. 9769, datë 18.10.2016, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industrisë”, të ndryshuar””".

Dekret i Presidentit nr.10621, datë 27.9.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10622, datë 27.9.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10623, datë 27.9.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10624, datë 27.9.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.529, datë 29.9.2017 "Për lirim nga detyra".

Korrigjim gabimi nr.356, datë 19.4.2017 "Korrigjim gabimi në vendimin nr. 356, datë 19.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban në territorin e Bashkisë Vlorë”, faza I”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 89, viti 2017".

Fletore Zyrtare 173 E hënë, 2 tetor 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.522, datë 27.9.2017 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Perusë, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike, të veçanta ose të shërbimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.523, datë 27.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.524, datë 27.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 36, datë 16.1.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e anëtarëve të bordit drejtues të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.525, datë 27.9.2017 "Për shpërndarjen dhe detajimin e fondit të investimeve për funksionin e ujitjes dhe të kullimit për bashkitë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.526, datë 27.9.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Rezar Veseli".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.527, datë 27.9.2017 "Për shpronësimin, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të përhershëm të kalimit, për interes publik, mbi disa pasuri të paluajtshme, pronë private, që preken nga korridori i punës (rrugët hyrëse) dhe sistemi i gazsjellësit (mikrotuneli), pjesë e projektit Trans Adriatik (TAP)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.528, datë 27.9.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 37, datë 18.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 100/20 KV Gjiri i Lalëzit, Durrës” ".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.20, datë 22.9.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 52, datë 3.12.2015, “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar ".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.13541, datë 29.9.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Aleksandër Backa".

Fletore Zyrtare 172 E enjte, 28 shtator 2017

Urdhër i Kryeministrit nr.151, datë 27.9.2017 "Për caktimin e Koordinatorit Kombëtar për programin “Instrumenti i Asistencës së Paraanëtarësimit”, të Bashkimit Evropian".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.145, datë 18.9.2017 "Për miratimin e “Rregullores mbi procedurat për paraqitjen e një kërkese, shqyrtimin e saj dhe afatet e njoftimit, kur klienti dyshon në saktësinë e të dhënave të aparatit matës të energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.146, datë 18.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Bindi” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Arianit Skilja".

Korrigjim gabimi nr.3, datë 4.8.2017 "Korrigjim gabimi në vendimin e Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr. 3, datë 4.8.2017, “Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 159, datë 17.8.2017".

Fletore Zyrtare 171 E martë, 26 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.517, datë 20.9.2017 "Për ngarkimin e Ministrisë së Mbrojtjes, që, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, si autoritet kontraktor, të kryejë procedurat për përzgjedhjen e operatorit ekonomik dhe negociatat për kontratë të klasifikuar, për realizimin e projektit “Rehabilitimi dhe restaurimi i katit nëntokësor të Kryeministrisë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.518, datë 20.9.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucion i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 84/2016".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.519, datë 20.9.2017 "Për përcaktimin e përbërjes së Këshillit Kombëtar të Territorit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.520, datë 20.9.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.521, datë 20.9.2017 "Për miratimin e procedurës për përzgjedhjen e kandidaturave për kryetar dhe anëtarë të Komisionit të Prokurimit Publik".

Ndreqje gabimi material nr.588(1864), datë 3.5.2017 "Ndreqje gabimi material për vendimin nr. 588 (1864), datë 3.5.2017, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për shpalljen të vdekur të shtetasit Ludovik Gruda".

Fletore Zyrtare 170 E hënë, 25 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.515, datë 20.9.2017 "Për miratimin e klasifikimit të produkteve të konsumit sipas qëllimit (COICOP)".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.218/1, datë 22.9.2017 "Për delegimin e kompetencave".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.94/1, datë 15.9.2017 "“Për shfuqizimin e urdhrit nr. 94, datë 3.8.2017, “Për delegim kompetence”, i ndryshuar me urdhrin nr. 96, datë 18.8.2017 dhe shfuqizimin e urdhrit nr. 96/1, datë 21.8.2017, “Në zbatim të urdhrit nr. 96, datë 18.8.2017, “Për delegim kompetence”".

Fletore Zyrtare 169 E premte, 22 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.514, datë 20.9.2017 "Për miratimin e Listës Kombëtare të Profesioneve (LKP), të rishikuar".

Fletore Zyrtare 168 E enjte, 21 shtator 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr.18, datë 16.8.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 15, datë 19.5.2017, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2017 - 2018”".

Fletore Zyrtare 167 E mërkurë, 20 shtator 2017

Vendim i Kuvendit nr.85, datë 14.9.2017 "Për zgjedhjen e byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit".

Vendim i Kuvendit nr.86, datë 14.9.2017 "Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit".

Vendim i Kuvendit nr.88, datë 14.9.2017 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 166, datë 16.12.2004, “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.89, datë 14.9.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”".

Vendim i Kuvendit nr.90, datë 14.9.2017 "Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit".

Dekret i Presidentit nr.10620, datë 19.9.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.899, datë 14.9.2017 "Për anulimin e udhëzimit nr. 308, datë 22.5.2017, të ministrit të Punëve të Brendshme, “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike dhe qendrës së trajnimit privat të punonjësve të SHPSF-së”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.564, datë 18.9.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme, për funksionarin publik z. Frederik Vorfi, anëtar i Këshillit të Bashkisë Mirditë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.33, datë 6.9.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Maliq".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.34, datë 6.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 4, datë 3.2.2017, “Për licencim sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Elbasan”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.35, datë 6.9.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 51, datë 2.12.2016, “Për rinovimin e licencës të sh.a. Ujësjellës Malësi e Madhe”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.36, datë 6.9.2017 "Për licencimin për herë të parë të sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Cërrik".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.37, datë 6.9.2017 "Për miratimin e udhëzuesit për organizimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Spiro Zoga".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Erinda Vladi".

Fletore Zyrtare 166 E martë, 19 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.493, datë 13.9.2017 "Për shpalljen e vitit 2018 “Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.494, datë 13.9.2017 "Për krijimin e Komisionit Shtetëror për organizimin e veprimtarive, në kuadër të “Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.495, datë 13.9.2017 "Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.496, datë 13.9.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 332, datë 17.3.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.497, datë 13.9.2017 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuara nga ligji nr. 84/2016".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.498, datë 13.9.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), te Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare, të pronës së paluajtshme shtetërore, apartamentet nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, të ndodhura në godinën nr. 57, në bulevardin “Zogu I”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.499, datë 13.9.2017 "Për dhënien e ndihmës financiare, nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga erërat e forta dhe përmbytjet në shtator 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.500, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.501, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.502, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.503, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.504, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.505, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.506, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Drejtësisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.507, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Kulturës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.508, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.509, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.510, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Diasporën".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.511, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.512, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural".

Fletore Zyrtare 165 E hënë, 18 shtator 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.513, datë 15.9.2017 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.134, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Operatori i sistemit të transmetimit OST sh.a.”, në aktivitetin e operimit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.135, datë 6.9.2017 "Mbi miratimin e rregullores së procedurave të paraqitjes dhe miratimit të planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.136, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e pagesave të rregullimit për tё licencuarit në sektorin e energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.137, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Alin Trading” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.138, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Afrimi K” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Thanzë” me fuqi të instaluar 2 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.139, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Power Plant of Korça” sh.p.k. për vendosje të pengut mbi kuotat e kapitalit, sendet e luajtshme, si dhe hipotekën mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.140, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.141, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.142, datë 6.9.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e metodologjisë së llogaritjes së tarifës së përdorimit të rrjetit të transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.143, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.144, datë 6.9.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Energy to Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.4083/6, datë 11.9.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës Shën Prodhomit”, si dhe “Projekti japonez dhe kopshtet e komunitetit”, në Bashkinë e Korçës".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Arsino Mersini".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Evanthi Klemo".

Fletore Zyrtare 161 E mërkurë, 30 gusht 2017

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10596, datë 22.8.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10597, datë 22.8.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10599, datë 29.8.2017 "Për thirrjen e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë nr.349, datë 23.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr.18, datë 20.7.2017 "Për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës shoqërisë së kursim-kreditit “UniFin”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.123, datë 16.8.2017 "Mbi kërkesën e kompanisë KESH sh.a. për zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet KESH sh.a. dhe OST sh.a., lidhur me përmbushjen e detyrimit të shërbimit publik që rrjedh nga vendimi i ERE-s nr. 194, datë 30.12.2016, “Për miratimin e kërkesës së shoqërisë OST sh.a., lidhur me mbulimin e humbjeve në rrjetin e transmetimit, shërbimet ndihmëse dhe disbalancat”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.124, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave të përkohshme për mekanizmin balancues të energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.125, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullave të harmonizuara të alokimit të kapaciteteve të interkonjeksionit për vitin 2018 për Zyrën e Koordinimit të Ankandeve të Kapaciteteve të Interkonjeksionit në Europën Juglindore (SEE CAO)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.126, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.127, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.128, datë 16.8.2017 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Ayen As Energji” sh.a. për modifikimin e licencës së “Prodhimit të energjisë elektrike” nr. 273, seria PV15K, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 32, datë 4.3.2015".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.129, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Energy To Energy” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.130, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Eurobiznes” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike, nga HEC-et: “Lusen 1”, me fuqi të instaluar 0.315 MW; “Lusen 2”, me fuqi të instaluar 0.6 MW; “Lusen 3”, me fuqi të instaluar 0.6 MW; dhe me fuqi totale të instaluar 1.515 MW".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.131, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-i “Goricë”, me fuqi të instaluar 1.747 MW".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.132, datë 16.8.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “The Blue Star” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.2728/10, datë 24.8.2017 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim-asfaltim i unazës së qytetit, faza I, bashkia Maliq”".

Anekset e vendimit të Entit Rregullator të Energjisë nr.115, datë 27.7.2017 "Anekset e vendimit të Entit Rregullator të Energjisë, nr. 115, datë 27.7.2017, “Për miratimin e rregullave për garancitë financiare të pjesëmarrësve për regjistrim në tregun e energjisë elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 157, datë 9.8.2017".

Fletore Zyrtare 160 E enjte, 24 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Financave nr.96, datë 18.8.2017 "Për një ndryshim në urdhrin nr. 94, datë 3.8.2017 “Për delegim kompetence”".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.5080, datë 21.8.2017 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.118, datë 27.7.2017 "Mbi miratimin e rregullave për publikimin e të dhënave bazë të tregut të energjisë elektrike".

Vendim(i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr. , datë "Vendim(i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Stiliano Elmazi".

Fletore Zyrtare 159 E enjte, 17 gusht 2017

Akt normativ i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 16.8.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr.130/2016, “Për buxhetin e vitit 2017”".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.3, datë 4.8.2017 "Për miratimin e metodologjisë dhe masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4729/8, datë 10.8.2017 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 158 E martë, 15 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë nr.343, datë 11.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.11540, datë 8.8.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të Marrëveshjes me Bosnjë - Hercegovinën".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.122, datë 8.8.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s me nr. 75, datë 26.5.2017, “Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 25, datë 15.2.2017, “Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 169, datë 31.10.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".


Fletore Zyrtare 157 E mërkurë, 9 gusht 2017

Urdhër i ministrit të Financave nr.94, datë 3.8.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.254, datë 3.8.2017 "Për delegim kompetencash".


Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme nr.817, datë 4.8.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.43, datë 2.8.2017 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Credins sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.109, datë 27.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alin Trading” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.110, datë 27.7.2017 "Mbi miratimin e “Rregullores për përcaktimin/klasifikimin e sistemeve të mbyllura të shpërndarjes së energjisë elektrike”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.111, datë 27.7.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë RTS sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.112, datë 27.7.2017 "Mbi rishikimin e programit të transparencës së ERE-s".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.113, datë 27.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Operatori i Sistemit të Transmetimit OST sh.a. në aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.114, datë 27.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.115, datë 27.7.2017 "Për miratimin e rregullave për garancitë financiare të pjesëmarrësve për regjistrimin në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.116, datë 27.7.2017 "Mbi kërkesën për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 148, datë 26.12.2014, për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët tariforë për vitin 2015".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.117, datë 27.7.2017 "Mbi kërkesën e shoqërisë OSHEE sh.a. për miratimin e përfundimit të kontratës së shitblerjes së energjisë elektrike me shoqërinë “Star NRG” sh.p.k., në mënyrë të njëanshme".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.119, datë 27.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.120, datë 27.7.2017 "Mbi përcaktimin e çmimeve të blerjes së energjisë elektrike, të prodhuar nga burimet e vogla gjeneruese fotovoltaike, me kapacitet të instaluar deri në 2 MW, dhe eolike me kapacitet të instaluar deri në 3 MW".


Fletore Zyrtare 156 E hënë, 7 gusht 2017

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.2125, datë 3.8.2017 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.56, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2904, datë 30.3.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.57, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 5041, datë 13.6.2011, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 1136, datë 11.5.2012, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-299, datë 12.2.2015, të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.58, datë 25.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-1766 (132), datë 3.3.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.59, datë 28.7.2017 "Me objekt: - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor.- Detyrimi i Ministrisë së Financave për të dëmshpërblyer kërkuesit".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.60, datë 31.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit nr. 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”.- Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.61, datë 31.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2329, datë 22.12.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.62, datë 31.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 526, datë 18.10.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.63, datë 31.7.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit brenda një afati të arsyeshëm të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fetih Shyqyri Tarko".


Korrigjim gabimi material "Korrigjim gabimi material, në vendimin e bordit të Entit Rregullator të Energjisë nr. 97, datë 4.7.2017, “Për miratimin e rregullores për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 146, datë 18 korrik 2017".


Fletore Zyrtare 155 E mërkurë, 2 gusht 2017

Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.1276/5, datë 27.7.2017 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror".


Udhëzim i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.1276/6, datë 27.7.2017 "Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror".


Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.247, datë 28.7.2017 "Për miratimin e tarifave të njësuara të shërbimit të dokumentacionit në Rrjetin Arkivor Kombëtar të Republikës së Shqipërisë".


Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.251/1, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.28, datë 18.7.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Durrës".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 18.7.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Berat - Kuçovë".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.31, datë 18.7.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Durrës sh.a".


Fletore Zyrtare 154 E martë, 1 gusht 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.492, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, markatës së mishit, fruta-perimeve dhe sheshit “Avni Rustemi””".


Urdhër i ministrit të Financave nr.66, datë 15.6.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.67, datë 20.6.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.69, datë 29.6.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.71, datë 3.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.72, datë 3.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.75, datë 6.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.78, datë 12.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.82, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.83, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.84, datë 24.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.85, datë 25.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.86, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Financave nr.87, datë 27.7.2017 "Për shfuqizimin e aktit nr. 16, datë 11.7.2017, “Për ndryshime në përbërjen e Këshillit Mbikëqyrës të “Agjencisë së Trajtimit të Kredive””".


Urdhër i ministrit të Financave nr.89, datë 28.7.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.251, datë 27.7.2017 "Për delegim kompetence".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.10937, datë 26.7.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.11211, datë 31.7.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të Marrëveshjes me Italinë".


Fletore Zyrtare 153 E martë, 1 gusht 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.52, datë 24.7.2017 "Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshëm me Kushtetutën, të vendimit nr. 00-2015-4277, datë 21.12.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.53, datë 24.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-2570, datë 19.9.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).- Pezullimi i ekzekutimit të vendimeve nr. 336, datë 14.4.2015, të Gjykatës së Apelit Durrës dhe nr. 00-2016-2570, datë 19.9.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.54, datë 24.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi, si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të vendimeve nr. 00-2016-1648, datë 5.5.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi); nr. 467, datë 9.3.2015, të Gjykatës Administrative të Apelit; nr. 1181, datë 25.3.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë.- Rikthimi i çështjes për rigjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.55, datë 24.7.2017 "Me objekt shfuqizimin, si të papajtueshëm me Kushtetutën, të vendimit nr. 00-2016-571, datë 3.3.2016, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.4144, datë 20.7.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i qendrës së qytetit, loti 1”, Cërrik".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ervin Hasanaj".


Fletore Zyrtare 152 E premte, 28 korrik 2017

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.554, datë 24.7.2017 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, në qarkun Fier, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.89, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës “Për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla, të rinovueshme nga dielli dhe era”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.104, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “EFT Tirana” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.105, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Ayen As Energy” sh.a., për modifikimin e licencës së “Prodhimit të energjisë elektrike” me nr. 273, seria PV15K, të miratuar me vendimin e bordit të komisionerëve të ERE-s nr. 32, datë 4.3.2015".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.106, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Energjia Valamara” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Mesmal 1”, me fuqi të instaluar 410 kw; “Mesmal 2”, me fuqi të instaluar 1 473 kw; “Mesmal 3”, me fuqi të instaluar 235 kw; “Selca 2”, me fuqi të instaluar 2 388 kw dhe me fuqi totale të instaluar 4 506 kw, për një afat 30-vjeçar".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.107, datë 10.7.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për shoqërinë OST sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.108, datë 10.7.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Skatina HEC” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Skatina”, me fuqi të instaluar 2677 kw".


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.3072/6, datë 20.7.2017 "Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken si rezultat i krijimit të perimetrit të sigurisë fizike të objekteve me rëndësi strategjike të godinave të Qendrës Kombëtare Dispeçer, Zyrave të reja të OST sh.a. dhe Dispeçerisë Qendrore, Kashar".


Kërkesë e e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.4002/1, datë 20.7.2017 "Për shpronësim me interes publik të pasurive të paluajtshme të tipit “tokë bujqësore, arë, truall, pyll, kullotë”, që preken nga “Ndërtimi i linjës 110 kv, Memaliaj - Gjirokastër, shtylla lidhëse me nënstacionin”".


Fletore Zyrtare 151 E enjte, 27 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10592, datë 20.7.2017 "Për një ndryshim në dekretin nr. 7799, datë 26.10.2012, “Për dhënie të shtetësisë shqiptare”".


Dekret i Presidentit nr.10593, datë 24.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3616/3, datë 21.7.2017 "Mbi rregullat për zbatimin e sistemeve inteligjente në fushën e transportit rrugor dhe lidhjet me mënyrat e tjera të transportit".


Urdhër i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit nr.83, datë 19.7.2017 "Për delegim kompetencash".


Korrigjim gabimi nr., datë "Kërkesë për korrigjim material në ligjin 35/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 97, viti 2017".


Fletore Zyrtare 150 E mërkurë, 26 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10587, datë 18.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10588, datë 19.7.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10589, datë 19.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10510, datë 20.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.551, datë 19.7.2017 "Për dhënien e mandatit të deputetit të kuvendit kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike në qarkun Lezhë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.3912/3, datë 18.7.2017 "Për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga ndërtimi i Korridorit të Sistemit të Gazsjellësit dhe rrugët hyrëse te Valvulat e Bllokimit (pjesa e dytë), në zonat Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar, pjesë e projektit TAP".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1774/10, datë 19.7.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim brenda lagjes “Isa Boletini”, faza IV”, bashkia Vlorë".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Edmond Dinaku".


Korrigjim gabimi nr., datë "Korrigjim gabimi material në tabelën që i bashkëlidhet vendimit nr. 871, datë 14.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kalimit të së drejtës së pronësisë të disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale”, botuar në Fletoren Zyrtare, nr. 246, viti 2016".


Fletore Zyrtare 149 E martë, 25 korrik 2017

Urdhër i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3746, datë 10.7.2017 "Pёr disa shtesa dhe ndryshime nё urdhrin nr. 151, datё 9.4.2014, “Pёr miratimin e rregullores pёr kёrkesat teknike dhe procedurat administrative pёr operimet ajrore”".


Fletore Zyrtare 148 E premte, 21 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.488, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruge në trekëndëshin e hyrjes së rrugës së palmave, pranë stacionit elektrik”, Lushnjë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.489, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 110 kV Orikum dhe nënstacionit 110 kV Himarë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.490, datë 19.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Vlora - ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë ‘P4 C2 a, b, c’”, dhe “Ndërtim i rrugës - vazhdimi i unazës Vlorë - Uji i Ftohtë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.491, datë 19.7.2017 "Për përcaktimin e rregullave, të kushteve teknike dhe normave të mirëmbajtjes së instalimeve nën presion, që shërbejnë për përpunimin, transportimin, depozitimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre".


Fletore Zyrtare 147 E enjte, 20 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.487, datë 19.7.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 380, datë 25.5.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së barnave që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre”, të ndryshuar".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3917, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3918, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa nё udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016, “Pёr përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3919, datë 18.7.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa nё udhëzimin nr. 20, datё 10.10.2007, “Për modelet e licencave, autorizimeve dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor”, tё ndryshuar".


Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4321/4, datë 18.7.2017 "Për miratimin e modelit të kontratës që lidhet midis shoqërisë përmbarimore/përmbaruesit gjyqësor privat dhe palës së interesuar përpara fillimit të procedurave të ekzekutimit".


Fletore Zyrtare 146 E martë, 18 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10567, datë 12.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10568, datë 12.7.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10569, datë 12.7.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.486, datë 14.7.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtimi i sipërfaqes së varrezave publike Tufinë”, Tiranë".


Urdhër i ministrit të Financave nr.73, datë 5.7.2017 "Për delegim kompetence".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.91, datë 4.7.2017 "Për fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për OSHEE sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.92, datë 4.7.2017 "Për fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017, për KESH sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.93, datë 4.7.2017 "Për licencimin e shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.94, datë 4.7.2017 "Mbi rinovimin e licencës nr. 176, seria T12 të shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.95, datë 4.7.2017 "Mbi miratimin e rregullores për kushtet dhe procedurat e vendosjes së gjobave dhe masën konkrete për çdo shkelje në sektorin e gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.96, datë 4.7.2017 "Mbi shtyrjen e afatit të vendimit të ERE-s nr. 115, datë 7.8.2016, “Mbi përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit të energjisë elektrike”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.97, datë 4.7.2017 "Për miratimin e rregullores për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.98, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të pajtueshmërisë dhe miratimin e emërimit të zyrtarit të pajtueshmërisë të propozuar nga OST sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.99, datë 4.7.2017 "Mbi miratimin e disa ndryshimeve në marrëveshjen e shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe furnizuesit miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 23, datë 15.2.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.100, datë 4.7.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Luçente koncensionare” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.101, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “M.T.C Energy” sh.p.k., në favor të bankës “Raffeisen Bank” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.102, datë 4.7.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Fletore Zyrtare 145 E premte, 14 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.485, datë 13.7.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Zhvillimit Urban tek Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., të një pjese të pronës me numër pasurie 1/63, ndodhur në zonën kadastrale nr.8150, rruga “Abdi Toptani”, Tiranë".


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr.3743, datë 10.7.2017 "Mbi modelet dhe standardet e biletave të transportit rrugor të udhëtarëve".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.156, datë 14.7.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.19, datë 11.5.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Librazhd".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.22, datë 7.6.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Mat".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.23, datë 7.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 7, datë 3.2.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Poliçan”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.24, datë 7.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 49, datë 2.12.2016, “Licencimin për herë të parë të sh.a. Ujësjellës Kanalizime Belsh”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.25, datë 7.6.2017 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Skrapar".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Ludovik Luigj Gruda".


Fletore Zyrtare 144 E martë, 11 korrik 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.45, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 81, datë 16.3.2011, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr. 644, datë 15.10.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2016-721, datë 28.4.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.46, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2016-2911, datë 9.11.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë. - Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i shkronjave “c” dhe “ç” të nenit 45, si dhe i shkronjave “c” dhe “ç” të nenit 56 të ligjit nr. 49/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.47, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2015-3553, datë 26.10.2015, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 1289, datë 30.5.2013, të Gjykatës së Apelit Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.48, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2016-710, datë 24.3.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë; nr. 3880, datë 22.10.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 200, datë 2.4.2014, të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.49, datë 3.7.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 51, datë 28.4.2015, të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2016-656, datë 21.4.2016, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.50, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr. 00-2015-1315 (223), datë 14.4.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë nga autoritetet e ngarkuara me ligj - Pagesa e pagës nga ana e Ministrisë së Brendshme deri në ekzekutimin e aktit të emërimit - Interpretimi i nenit 8, pika 1, shkronja “b”, të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999, “Për statusin e nëpunësit civil”- Shfuqizimi i vendimit nr. 00-2015-1315 (223), datë 14.4.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.51, datë 3.7.2017 "Me objekt: - Konstatimi i cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosgjykimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm ligjor nga Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë. - Shpërblimi i dëmit për shkak të cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosshqyrtimit të çështjes brenda një afati të arsyeshëm".


Fletore Zyrtare 143 E hënë, 10 korrik 2017

Udhëzim i ministrit të Financave nr.16, datë 5.7.2017 "Për një shtesë dhe ndryshime në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 142 E enjte, 6 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10560, datë 30.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10561, datë 30.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.75, datë 22.6.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 63, datë 6.7.2016, “Për planin e dhënies së ndihmës shtetërore “Fondi për Gratë Sipërmarrëse në Bashkinë e Tiranës””".


Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.76, datë 22.6.2017 "Autorizim i dhënies së ndihmës shtetërore “Për krijimin e Fondit të Sipërmarrjes Turistike”".


Fletore Zyrtare 141 E mërkurë, 5 korrik 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.480, datë 3.7.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.10561, datë 30.6.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.480, datë 5.7.2017 "Për pezullimin e përkohshëm të procedurave të prokurimit, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.481, datë 5.7.2017 "Për blerjen e energjisë elektrike nga shoqëria “KESH”, sh.a., në zbatim të marrëveshjes së huas, të lidhur ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, në përmbushje të detyrimit e shërbimit publik në kushtet e një viti të pafavorshëm hidrik, dhe për një ndryshim në vendimin nr.244, datë 30.3.2016, të Këshillit të Ministrave".


Fletore Zyrtare 140 E hënë, 3 korrik 2017

Dekret i Presidentit nr.10533, datë 27.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10558, datë 29.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10559, datë 30.6.2017 "Për thirrjen e Kuvendit në sesion të jashtëzakonshëm për bërjen e betimit të Presidentit të Republikës".


Fletore Zyrtare 139 E premte, 30 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10512, datë 21.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10513, datë 21.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.385/6, datë 26.6.2017 "Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat".


Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave nr.385/7, datë 28.6.2017 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat".


Fletore Zyrtare 138 E enjte, 29 qershor 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.44, datë 19.6.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 45, datë 26.2.2015, të Gjykatës së Apelit Shkodër, dhe nr. 00-2015-2466(158), datë 7.10.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.83, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e Draftrregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit; Marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit, si dhe Marrëveshjes së lidhjes në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.84, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Diteko” sh.p.k. për barrësimin e aseteve të kompanisë (pajisjet elektromekanike) në favor të Bankës Kombëtare Tregtare sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.85, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.86, datë 7.6.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.87, datë 7.6.2017 "Mbi rinovimin e licencës së shoqërisë “Kurum International” sh.a. në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.88, datë 7.6.2017 "Mbi miratimin e kërkesës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., në favor të bankave “Green For Growth Fund Southeast Europe SA (GGF)” dhe “Oesterreeichische Entwicklungbank Ag (OeEB)”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.90, datë 7.6.2017 "Mbi miratimin e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “Albgaz” sh.a. për periudhën 5.1.2017 - 20.9.2017".


Fletore Zyrtare 137 E hënë, 27 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.7, datë 20.6.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Kuvendit nr.8, datë 20.6.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Udhëzim i ministrit së Mjedisit nr.2, datë 3.3.2017 "Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grupngastrave dhe ekonomive pyjore për trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat për vjeljen e materialit drusor me qëllim sigurimin e druve të zjarrit për ngrohje".


Vendim i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.4, datë 19.6.2017 "Për miratimin e “Rregullores së njësuar të punës me dokumentet në autoritetet publike të Republikës së Shqipërisë”".


Fletore Zyrtare 136 E premte, 23 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10458, datë 15.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10462, datë 19.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10483, datë 19.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.478, datë 23.6.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të restaurimit të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, në varësi të Ministrisë së Kulturës, me qëllim akomodimin e organeve të Vetting-ut".


Fletore Zyrtare 135 E martë, 20 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10407, datë 9.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10411, datë 12.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.16191/13 "Ana Veizi dhe të tjerët kundër Shqipërisë".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.29, datë 7.6.2017 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e veprimtarive bankare dhe financiare’’".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.30, datë 7.6.2017 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Veneto Banka sh.a".


Fletore Zyrtare 134 E hënë, 19 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.75, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 25, datë 15.2.2017, “Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr. 169, datë 31.10.2016, “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103, datë 23.6.2016, “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.76, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e disa ndryshimeve në vendimet e bordit të ERE-s nr. 140, datë 22.11.2013, dhe nr. 61, datë 7.7.2014, mbi “Rregullat për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.77, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e programit të përputhshmërisë së Operatorit të Sistemit të Transmetimit për gazin natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.78, datë 26.5.2017 "Mbi miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të Përputhshmërisë në sektorin e gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.79, datë 26.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë Alb Energy Market sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.80, datë 26.5.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë Alb Energy Market sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Fletore Zyrtare 133 E hënë, 19 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.80, datë 17.6.2017 "Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 45/2017 “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me vendimin e Kuvendit nr. 73/2017".


Vendim i Kuvendit nr.81, datë 17.6.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 46/2017 “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me vendimin e Kuvendit nr. 74/2017".


Vendim i Kuvendit nr.82, datë 17.6.2017 "Për miratimin e listës në bllok të kandidatëve të zgjedhur në institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.474, datë 8.6.2017 "Për një rishpërndarje të fondeve të buxhetit të vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.475, datë 8.6.2017 "Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Nato-s në Letoni".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.476, datë 9.6.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për monitorimin e fushatës zgjedhore të partive politike në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, më 25 qershor 2017".


Fletore Zyrtare 132 E enjte, 15 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.44, datë 27.3.2017 "Për miratimin e raportit vjetor të ERE-s, “Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2016”".


Fletore Zyrtare 131 E mërkurë, 14 qershor 2017

Dekret i Presidentit nr.10404, datë 6.6.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10409, datë 9.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10410, datë 9.6.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.43, datë 5.6.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të pikave 4 të nenit 2 dhe 8 të nenit 4, si dhe nenit 12 të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, të ndryshuar".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ferdinand Mihaj".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Altin (Artur) Daja".


Fletore Zyrtare 130 E mërkurë, 14 qershor 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.82, datë 25.6.2017 "Mbi certifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i gazit natyror”, Albgaz sh.a".


Fletore Zyrtare 129 E premte, 9 qershor 2017

Vendim i Kuvendit nr.798/3, datë 8.6.2017 "Për delegim kompetence".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr.4557/1, datë 1.6.2017 "Për regjistrimin e titujve në shoqërinë Qendra e Regjistrimit të Aksioneve sh.a., Tiranë".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.1, datë 31.5.2017 "Për përdorimin e materialeve propagandistike dhe vendet për afishimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.2, datë 1.6.2017 "Për miratimin e procedurave dhe kritereve për përzgjedhjen dhe emërimin e ekspertëve financiarë".


Udhëzim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.3, datë 2.6.2017 "Për mënyrën e përllogaritjes së kostos financiare të veprimtarive, shërbimeve apo materialeve që do të përdoren për qëllime zgjedhore ose politike, nga partitë politike gjatë fushatës zgjedhore".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.3350, datë 1.6.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Shtimi i sipërfaqes së varrezave publike Tufinë”, Tiranë".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.906/6, datë 6.6.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe ndriçim, Rruga e Malit, Rruga Kalaja” në bashkinë Krujë".


Fletore Zyrtare 128 E mërkurë, 7 qershor 2017

Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr. 308, datë 22.5.2017 "Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike dhe Qendrës së Trajnimit Privat të Punonjësve të SHPSF-së".


Fletore Zyrtare 127 E hënë, 5 qershor 2017

Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.8351, datë 5.6.2017 "Për botimin e datës së hyrjes në fuqi të dy marrëveshjeve".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Ermal Xhelo".


Kërkesë për ndreqjen e një gabimi material nr., datë "Kërkesë për ndreqjen e një gabimi material në tekstin e vendimit nr. 473, datë 1.6.2017, të Këshillit të Ministrave, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 126, viti 2017".


Fletore Zyrtare 126 E premte, 2 qershor 2017

Ligj nr.73, datë 27.4.2017 "Për miratimin e shtesës së Marrëveshjes së Koncesionit ndërmjet Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, si autoritet kontraktues, dhe NESKO METAL SAN.TIC.A.Ş, si Koncesionari, për disa objekte të industrisë së bakrit dhe të kromit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.469, datë 30.5.2017 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/ Ndërtimeve Informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.470, datë 30.5.2017 "Për shkarkimin nga detyra të drejtorit të Cirkut Kombëtar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.471, datë 30.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.472, datë 30.5.2017 "Për mbulimin e shpenzimeve të transportit për në atdhe të trupit të të ndjerit Gjovalin Kadeli".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.473, datë 1.6.2017 "Për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.124, datë 1.6.2017 "Për shfuqizimin e urdhrit nr. 113, datë 22.5.2017, “Për delegimin e kompetencave”".


Fletore Zyrtare 125 E mërkurë, 31 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.448, datë 22.5.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 1691, datë 10.10.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për prefektët në qarqe dhe administratën e prefektëve, nënprefektët dhe administratën e nënprefektëve dhe për Drejtorinë e Përgjithshme të Emergjencave Civile (Drejtorisë së PMNZSH-së)”, të ndryshuar".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr.113, datë 22.5.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.42, datë 25.5.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr. 00-2015-3668 (569), datë 3.11.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.74, datë 23.5.2017 "Mbi kërkesën e OST sh.a., për rishikimin dhe korrigjimin e vendimit të bordit të ERE-s, nr. 52, datë 6.4.2017, “Mbi lënien në fuqi të vendimit nr. 190, datë 22.12.2016, të bordit të ERE-s, deri në 31.12.2017”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Klodjana Toçilla".


Fletore Zyrtare 124 E martë, 30 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr.15, datë 19.5.2017 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017 – 2018".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.62, datë 11.5.2017 "Mbi miratimin e kontratës për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti/KESH sh.a. dhe furnizuesit të shërbimit universal OSHEE sh.a. për periudhën 1.1.2017 – 31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.63, datë 11.5.2017 "Për miratimin e marrëveshjes për pjesëmarrjen në tregun e energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.64, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen e shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe furnizuesit miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 23, datë 15.2.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.65, datë 11.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.66, datë 11.5.2017 "Mbi miratimin e kërkesës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në favor të bankës “Societe Generale Albania” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.67, datë 11.5.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Balkan Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.68, datë 11.5.2017 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Albanian Green Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.69, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë “Kurum International” sh.a., në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.70, datë 11.5.2017 "Për licencimin e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.71, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 176, seria T12 të shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.72, datë 11.5.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “PPC Albania” sh.a., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.73, datë 16.5.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë CGC sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror".


Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë nr.2276-5, datë 25.5.2017 "Për marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të përhershëm të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga ndërtimi i korridorit të ndërtimit (pjesa e dytë), sistemit të gazsjellësit (pjesa e dytë) në zonat Korçë, Devoll, Berat, Skrapar, pjesë e projektit TAP".


Fletore Zyrtare 123 E premte, 26 maj 2017

Udhëzim i Ministrisë së Financave nr.15, datë 18.5.2017 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 6, datë 30.1.2015, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Udhëzim i përbashkët i Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministrisë së Financave nr.6132-1, datë 16.5.2017 "Për ndryshimin e urdhrit të përbashkët nr. 3069 datë 14.6.2016 për caktimin e tarifave të shërbimeve portuale në portet detare Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin".


Urdhër i Ministrit të Mjedisit nr.154, datë 19.5.2017 "Për delegim kompetence".


Urdhër i Inspektorit të Përgjithshëm nr.808, datë 25.5.2017 "Për përcaktimin e kategorisë së zyrtarëve të administratës tatimore, të cilët i nënshtrohen kufizimeve të nenit 32, të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, të ndryshuar".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1343-6, datë 22.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi dhe rivitalizimi i parkut “Aqif Pasha””, në bashkinë e Elbasanit".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2987, datë 22.5.2017 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga projekti “Përmirësimi i sistemit të kanalizimeve të Tiranës së madhe”, për pasuritë e llojit “arë”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.3069, datë 19.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim rruge në trekëndëshin e hyrjes së rrugës së palmave, pranë stacionit elektrik”".


Fletore Zyrtare 122 E enjte, 25 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.443, datë 22.5.2017 "Për bashkëfinancimin e shtesës së kontratës “Për ndërtimin e vijës bregdetare të Vlorës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.444, datë 22.5.2017 "Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura, që dërgohen në misione ushtarake dhe stërvitje jashtë vendit, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.445, datë 22.5.2017 "PPër miratimin e strukturës e të limitit organik dhe përcaktimin e funksioneve korresponduese për çdo gradë në Gardën e Republikës së Shqipërisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.446, datë 22.5.2017 "Për miratimin e numrit të përgjithshëm të personelit të Policisë së Shtetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.447, datë 22.5.2017 "Për shpërndarjen e fondit të investimeve për funksionin e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin në disa njësi të vetëqeverisjes vendore, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.449, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në vendimn nr. 1240, datë 10.9.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Pogradec, të qarkut të Korçës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.450, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.451, datë 22.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Gelardina Prodani (Duçka) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.452, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.453, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.454, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.455, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.456, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.457, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.458, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.459, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.460, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Durrësit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.461, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Fierit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.462, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Elbasanit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.463, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Korçës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.464, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Dibrës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.465, datë 22.5.2017 "Për emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.466, datë 22.5.2017 "Për lirim nga detyra".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.467, datë 22.5.2017 "Për emërim në detyrë".


Fletore Zyrtare 121 E mërkurë, 24 maj 2017

Udhëzim i përbashkët i Prokurorit të Përgjithshëm, ministrit të Punëve të Brendshme, ministrit të Mjedisit dhe ministrit të Shëndetësisë nr.2487, datë 15.5.2017 "Për trajtimin e bimëve, lëndëve narkotike apo psikotrope dhe prekursorëve kimikë, të sekuestruara".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.40, datë 16.5.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2016-731 (87), datë 28.4.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 737, datë 8.4.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 2281, datë 8.10.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.41, datë 16.5.2017 "Me objekt deklarimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të nenit 5, neneve 19 - 58, nenit 61, nenit 103, neneve 117 - 156, nenit 159, nenit 169/5, nenit 235, si dhe të nenit 285 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Bici nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Bici".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Hoti nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Hoti".


Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Fletore Zyrtare 120 E mërkurë, 24 maj 2017

Urdhër i ministrit të Mjedisit nr.137, datë 11.5.2017 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Ruajtjen e pelikanit kaçurrel (Pelecanus crispus) në Shqipëri".


Fletore Zyrtare 119 E mërkurë, 24 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.439, datë 17.5.2017 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Shëndetësisë 2016 – 2020".


Fletore Zyrtare 118 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.89, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10367, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Ligj nr.90, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8580, datë 17.2.2000, “Për partitë politike”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10368, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Ligj nr.91, datë 22.5.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 97/2013, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Dekret i Presidentit nr.10369, datë 23.5.2017 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".


Vendim i Kuvendit nr.56, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Zëvendëskryeministrit".


Vendim i Kuvendit nr.57, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Zëvendëskryeministrit".


Vendim i Kuvendit nr.58, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.59, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.60, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.61, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.62, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.63, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.64, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Financave".


Vendim i Kuvendit nr.65, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Financave".


Vendim i Kuvendit nr.66, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit".


Vendim i Kuvendit nr.67, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Arsimit dhe Sportit".


Vendim i Kuvendit nr.68, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e Ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Kuvendit nr.69, datë 22.5.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Drejtësisë".


Vendim i Kuvendit nr.70, datë 22.5.2017 "Për zgjedhjen e Avokatit të Popullit".


Vendim i Kuvendit nr.71, datë 22.5.2017 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore".


Vendim i Kuvendit nr.72, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 41/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”” ".


Vendim i Kuvendit nr.73, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 45/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.74, datë 22.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 46/2017, “Për krijimin dhe përbërjen e komisionit Ad Hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.75, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 44/2017, “Për caktimin e deputetëve Silva Caka dhe Dashamir Peza anëtarë zëvendësues në komisionin parlamentar Ad Hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë””, ngritur me vendimin e kuvendit nr. 41/2017".


Vendim i Kuvendit nr.76, datë 22.5.2017 "Për lirimin nga detyra si kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zotit Denar Biba".


Vendim i Kuvendit nr.77, datë 22.5.2017 "Për lirimin nga detyra si anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të zotit Klement Zguri".


Vendim i Kuvendit nr.78, datë 22.5.2017 "Për emërimin e zotit Klement Zguri kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".


Vendim i Kuvendit nr.79, datë 22.5.2017 "Për zgjedhjen e zotit Denar Biba anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".


Dekret i Presidentit nr.10316, datë 15.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10317, datë 15.5.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10318, datë 18.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10319, datë 18.5.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10343, datë 19.5.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.295, datë 22.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 671, datë 6.12.2016 “Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet për kuvendin” dhe udhëzimin nr. 198, datë 27.3.2017 “Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet e parakohshme për kryetar të bashkisë Kavajë, qarku Tiranë”".


Fletore Zyrtare 117 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.87, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Huamarrësi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për programin e infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për vendndodhjet e projekteve Berat - Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë".


Ligj nr.88, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Fondi arsimor për formimin profesional dhe punësimin”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.428, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 592, datë 5.9.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e personaliteteve të tjera të larta shtetërore të vendit, që do të ruhen dhe mbrohen nga Garda e Republikës së Shqipërisë edhe pas lirimit nga funksioni”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.429, datë 17.5.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 1719, datë 17.12.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të ankandit publik”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.431, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 418, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të njësive të qeverisjes qendrore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.432, datë 17.5.2017 "Për rishpërndarje fondesh, nga ministria e Zhvillimit Urban në Agjencinë për Zhvillimin Ekonomik Rajonal, për grantin “Nënprogrami i mbështetjes financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM)”, miratuar me vendimin nr. 14, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.433, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimet nr. 1481, datë 12.11.2008; nr. 100, datë 27.1.2009; nr. 167, datë 19.2.2009; nr. 286, datë 18.3.2009; nr. 450, datë 6.5.2009; nr. 611, datë 11.6.2009; nr. 677, datë 18.6.2009; nr. 706, datë 23.6.2009; nr. 805, datë 22.7.2009; nr. 1038, datë 14.10.2009; nr. 1283, datë 23.12.2009; nr. 125, datë 17.2.2010; nr. 404, datë 26.5.2010; nr. 549, datë 7.7.2010; nr. 646, datë 28.7.2010; nr. 118, datë 17.2.2011; nr. 822, datë 23.11.2011; nr. 513, datë 1.8.2012; nr. 61, datë 23.1.2013; nr. 345, datë 24.4.2013; nr. 490, datë 18.6.2013; nr. 501, datë 10.6.2015; nr. 279, datë 1.4.2015; nr. 615, datë 7.7.2015; nr. 882, datë 30.10.2015; nr. 1094, datë 28.12.2015; nr. 871, datë 14.12.2016, të Këshillit të Ministrave, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore, në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.434, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 389, datë 19.5.2010, nr. 901, datë 12.12.2012, dhe nr. 449, datë 27.5.2015, për shpërblimin e pronarëve për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, të cilat preken nga ndërtimet informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.435, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 504, datë 6.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.436, datë 17.5.2017 "Për procedurën e pajtimit dhe shpërblimin e anëtarëve të zyrave shtetërore të pajtimit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.437, datë 17.5.2017 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e drejtorive të ujitjes dhe të kullimit Lezhë, Durrës, Fier dhe Korçë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.438, datë 17.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 438, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret dhe rregullat e shfrytëzimit të pyjeve dhe të shitjes së materialit drusor e të prodhimeve të tjera pyjore e jopyjore” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.440, datë 17.5.2017 "Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë".


Kërkesë e Ministrisë e Transportit dhe Infrastrukturës nr.2869, datë 16.5.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë-Përmet (Loti 3)”, për pasuritë e llojit “pyll” ".


Kërkesë e Ministrisë të Punëve të Brendshme nr.1509-7, datë 16.5.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim blloqe banimi Zogu I, Krahu i djathtë (Zyra e Punës, Drejtoria e Bujqësisë), Bashkia Shkodër".


Fletore Zyrtare 116 E martë, 23 maj 2017

Ligj nr.81, datë 4.5.2017 "Për zonat e mbrojtura".


Ligj nr.82, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2011, për projektin “Programi i infrastrukturës komunale III” ".


Ligj nr.83, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2012, për projektin “Programi i infrastrukturës komunale IV”".


Ligj nr.84, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Artigiancassa, S.P.A., për financimin e programit “Fuqizimi i Qendrës Traumatologjike Kombëtare të Tiranës” ".


Ligj nr.85, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit (SECO II) ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Përfituesi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për financimin e programit të infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për qytetet e Beratit, Kuçovës, Delvinës, Gjirokastrës, Kamzës, Librazhdit dhe Lushnjës".


Ligj nr.86, datë 4.5.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit (ii) ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, “Përfituesi”, dhe KfW Frankfurt Am Main, “KfW”, për financimin e masave shoqëruese për programin e infrastrukturës bashkiake III/IV, furnizimi me ujë dhe kanalizime për vendndodhjet e projekteve Berat - Kuçovë, Delvinë, Gjirokastër, Kamëz, Librazhd dhe Lushnjë".


Fletore Zyrtare 115 E hënë, 22 maj 2017

Udhëzim i Përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Punëve të Brendshme nr.289, datë 19.5.2017 "Për procedurat e bashkëpunimit të Përmbaruesve Gjyqësorë Privatë me Policinë e Shtetit".


Fletore Zyrtare 114 E hënë, 22 maj 2017

Ligj nr.74, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave (Përfituesi) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, masat shoqëruese (rajoni Vlorë)".


Ligj nr.75, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave (Përfituesi) dhe KFW Frankfurt am Main (KfW), për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, rajoni Vlorë (kësti II)".


Ligj nr.76, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve të orientuara drejt konsumatorit dhe performancës”".


Ligj nr.77, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që vepron në emër të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria Ag, lidhur me financimin e projektit “Modernizimi i sistemit arsimor në Shqipëri nëpërmjet e-edukimit”, të ratifikuar me ligjin nr. 79/2014".


Ligj nr.78, datë 27.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim teknik për projektin “Fondi për studime dhe ekspertë”".


Ligj nr.79, datë 27.4.2017 "Për sportin".


Ligj nr.80, datë 4.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 64/2012, “Për peshkimin”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.430, datë 17.5.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”".


Fletore Zyrtare 113 E hënë, 22 maj 2017

Ligj nr.68, datë 27.4.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore".


Ligj nr.69, datë 27.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9157, datë 4.12.2003, “Për përgjimin e komunikimeve elektronike”, të ndryshuar".


Ligj nr.70, datë 27.4.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 192, datë 3.12.2009, “Për parandalimin dhe goditjen e krimit të organizuar, trafikimit dhe korrupsionit nëpërmjet masave parandaluese kundër pasurisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.71, datë 27.4.2017 "Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar”, të ndryshuar".


Ligj nr.72, datë 27.4.2017 "Për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të personave në pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të personave në pension, sipas ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të krijuara për shkak të punësimit gjatë kohës së përfitimit të pensionit".


Dekret i Presidentit nr.10351, datë 21.5.2017 "Për një ndryshim në dekretin nr. 9883, datë 5.12.2016 “Për caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin”".


Dekret i Presidentit nr.10352, datë 21.5.2017 "Për caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar bashkie, bashkia Kavajë, qarku Tiranë".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Urban nr.3, datë 15.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2, datë 19.5.2015 “Për kushtet dhe procedurat për listimin dhe heqjen nga lista e administratorëve të ndërtesave, penalitetet dhe mbikëqyrja e veprimtarisë së tyre’’".


Fletore Zyrtare 112 E enjte, 18 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.425, datë 10.5.2017 "Për rregullat e organizimit, funksionimit të komisionit për dhënien e dëshmisë së statusit të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit, kriteret dhe procedurat për lëshimin e vërtetimit të posaçëm zyrtar”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.14, datë 28.4.2017 "Për licencimin e sh. a. Ujësjellës-Kanalizime Delvinë”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.15, datë 28.4.2017 "Për licencimin e sh. a. Ujësjellës-Kanalizime Tepelenë”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.17, datë 5.5.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Lushnjë Qytet sh.a”".


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.18, datë 5.5.2017 "Për licencimin e sh.a Ujësjellës-Kanalizime Krujë”".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2845, datë 16.5.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Unaza Veriore Korçë) (shtesa)”, për pasurinë e llojit “truall””".


Fletore Zyrtare 111 E mërkurë, 17 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.411, datë 10.5.2017 "Për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe njohjen si periudhë sigurimi të periudhës kur bashkëshorti/ja ka shoqëruar personelin e shërbimit të jashtëm në misionin diplomatik ose postin konsullor jashtë shtetit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.441, datë 17.5.2017 "Për një shtesë në vendimin nr.321, datë 28.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për sigurinë në det, plazhe, në ujërat e brendshme në thellësi të territorit dhe gjatë ushtrimit të sporteve ujore”, të ndryshuar”".


Fletore Zyrtare 110 E martë, 16 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.412, datë 10.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.413, datë 10.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 400, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Bashkimit Evropian, me mision trajnues, në Republikën e Malit, në Afrikë””".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.416, datë 10.5.2017 "Për rishpërndarje fondesh, nga Ministria e Zhvillimit Urban në disa njësi të qeverisjes qendrore për financimin e projekteve te reja, miratuar me vendimin nr. 19, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.417, datë 10.5.2017 "Për miratimin e planit të emergjencës për gazin natyror, në përputhje me standardet minimale të sigurisë së furnizimit, si dhe rregullat për të garantuar furnizim të sigurt dhe të efektshëm me gaz natyror”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.418, datë 10.5.2017 "Për standardet, kriteret dhe procedurat për hapjen, riorganizimin, ndarjen, bashkimin ose mbylljen e institucioneve të arsimit të lartë dhe të degëve të tyre”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.419, datë 10.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 313, datë 1.7.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të ndryshuar”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.420, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të fëmijës Rei Shkreta”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.421, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Daniela Koçiraj”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.422, datë 10.5.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Mërkur Bozgo”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.423, datë 10.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Urbanizim i zonës informale në lagjen “18 Tetori” Lushnjë” ”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.424, datë 10.5.2017 "Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurës së përzgjedhjes e të emërimit të drejtuesve të shërbimit në strukturat shëndetësore universitare”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Pëllump (Pëllumb) Beqiraj”".


Fletore Zyrtare 109 E premte, 12 maj 2017

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.25, datë 3.5.2017 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.26, datë 3.5.2017 "Për miratimin e udhëzimit “Për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit”".


Fletore Zyrtare 108 E premte, 12 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.8, datë 8.5.2017" "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 3, datë 17.2. 2017 “Mbi zbatimin e vendimit nr. 955 datë 7.12.2016 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike”".


Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.9, datë 8.5.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 4, datë 17.2.2017 “Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike”".


Udhëzim i ministrit të Mirëqënies Sociale dhe Rinisë nr.10, datë 8.5.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5, datë 17.2.2017 “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind”".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr.4360, datë 28.4.2017 "Për organizimin e vizitave turistike në Ishullin e Sazanit".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme nr.6088, datë 5.5.2017 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Kërkesë e Ministrisë së Financave nr.13796-17, datë 20.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti, “Ndërtimi i pikës së kalimit të përbashkët Morinë-Vërmicë, Kukës”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2606, datë 27.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikimi i fasadave të pallateve në Shëtitoren ‘Miqësia’ dhe rrugës së tregut, si dhe ‘Rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos’ Poliçan”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2606, datë 27.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban i shëtitores Republika” Patos".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2702, datë 2.5.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Për shtesë në VKM-në 167, datë 1.3.2017, ‘Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, Markatës së Mishit, Fruta Perimeve dhe sheshit ‘Avni Rustemi’ ”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Nazmi Nenada".


Kërkesë për shpalljen të shdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Agim Lami".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr.5, datë 10.5.2017 "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Luan Sadik Dallaku".

Fletore Zyrtare 107 E enjte, 11 maj 2017

Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.475, datë 11.5.2017 "Për përcaktimin e shkeljeve të tjera të ligjit nr.9049, datë 10.4.2003 “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar edhe me ligjin nr 42/2017 datë 6.4.2017".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2911, datë 11.5.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit "Vlora-ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë "P4 C2 a.b,c"" dhe "Ndërtim i rrugës - vazhdimi i unazës Vlorë-Uji i Ftohtë"".


Fletore Zyrtare 106 E enjte, 11 maj 2017

Vendim i Kuvendit nr.5, datë 10.5.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.396, datë 3.5.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik te Ministria e Arsimit dhe Sportit, për Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), të pronës së paluajtshme shtetërore, apartamentet nr.15, nr.16, nr.17 dhe nr.18, të ndodhura në godinën nr.57, në bulevardin “Zogu i Parë”, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.397, datë 3.5.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Financimit të Arsimit të Lartë (AKFAL) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.398, datë 3.5.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 682, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përdorimin e fondeve publike për transportimin e punonjësve arsimorë që punojnë dhe të nxënësve që mësojnë jashtë vendbanimit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.400, datë 3.5.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për mbulimin e shpenzimeve financiare që u kryen në kuadër të organizimit të aktiviteteve për kryerjen e ceremonialit funebër, në nderim të të ndjerit Dritëro Agolli".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.401, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 19.7.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për ristrukturimin e instituteve kërkimore-shkencore, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorëve”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.402, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1108, datë 30.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin, nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave te Bashkitë, të infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të personelit dhe të aseteve të luajtshme e të paluajtshme të bordeve rajonale të kullimit” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.403, datë 3.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi urban i shesheve të fshatrave Allambrez, Cukalat, Kutalli dhe Poshnje”, Ura Vajgurore".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.404, datë 3.5.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për ndërtim kopshtesh dhe ambulancash në territorin e bashkisë Ura Vajgurore” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.405, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.406, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Durrësit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.407, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Elbasanit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.408, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.409, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Korçës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.410, datë 3.5.2017 "Për lirimin nga detyra të prefektit të Qarkut të Dibrës".


Fletore Zyrtare 105 E enjte, 11 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.389, datë 3.5.2017 "Për dhënien e miratimit për kalimin e kontratës së qirasë nr. 455 regj., nr. 151 prot., datë 5.5.2014, në kontratë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si Qiradhënës, dhe shoqërisë “Ardit”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Depo të sheqerit, depo të bërsive, repart ambalazhi, depo dhe sipërfaqe funksionale”, të shoqërisë “Kombinati i sheqerit”, sh.a., Maliq".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.390, datë 3.5.2017 "Për krijimin e fondit të sipërmarrjes turistike".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.391, datë 3.5.2017 "Për përcaktimin e procedurave të regjistrimit dhe të publikimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.392, datë 3.5.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 503, datë 1.8.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për shërbimet funksionale të Qendrës Kombëtare të Biznesit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.393, datë 3.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 543, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues strategjik “New Born”” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.394, datë 3.5.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 544, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e përdorimit të brigjeve në funksion të realizimit të projektit investues strategjik “Green Coast” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.395, datë 3.5.2017 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".


Fletore Zyrtare 104 E mërkurë, 10 maj 2017

Vendim i Kuvendit nr.55, datë 4.5.2017 "Për mbylljen e legjislaturës VIII të Kuvendit të Shqipërisë".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Energjisë (ERE) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 27.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 4.5.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2016".


Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.284, datë 9.5.2017 "Për miratimin e formularit të deklarimit të pasurive dhe interesave private (Për kandidatitët për pozicione të ndryshme në institucionet e sistemit të drejtësisë) ".


Fletore Zyrtare 103 E mërkurë, 10 maj 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.37, datë 25.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 1, datë 16.1.2012 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë; nr. 45, datë 2.7.2012 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr. 00-2014-1941-175, datë 16.7.2014 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.38, datë 25.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 196, datë 16.2.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.39, datë 5.5.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 2779, datë 7.4.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2088, datë 13.10.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; 00-2014-3005, datë 6.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Fletore Zyrtare 102 E mërkurë, 10 maj 2017

Ligj nr.53, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës".


Ligj nr.56, datë 13.4.2017 "Për negocimin e marrëveshjes ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë “Al Habtoor Investment llc” për projektimin dhe ndërtimin e “Kullës Ikonike” në Tiranë".


Ligj nr.57, datë 20.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9634, datë 30.10.2006, “Për inspektimin e punës”, të ndryshuar".


Ligj nr.58, datë 20.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar".


Ligj nr.59, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional”".


Ligj nr.60, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtim fondesh)”".


Ligj nr.61, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe the Swiss Confederation Konfederatës Zvicerane për projektin “Aftësi për punë, faza e parë, 1 tetor 2015 - 28 shkurt 2019” ".


Ligj nr.62, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Menaxhimi i integruar i mbetjeve të ngurta dhe ekonomia ricikluese në respekt të mjedisit” ".


Ligj nr.63, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 7, të marrëveshjes së ndihmës për objektiva zhvillimi, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për forcimin e shtetit të së drejtës, qeverisjen e mirë dhe krijimin e kushteve për një rritje ekonomike me bazë të gjerë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, ratifikuar me ligjin nr. 174/2013".


Ligj nr.64, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin “Mbështetje për harmonizimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me aktet ligjore të BE-së” ".


Ligj nr.65, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin teknik për zbatimin e projektit “Zhvillimi i qëndrueshëm i integruar i rajonit bregdetar” ".


Ligj nr.66, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunimin teknik ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Urban, dhe Qeverisë së Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, për Programin e Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë".


Ligj nr.67, datë 20.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të gjermanisë për projektin “Ruajtja e agrobiodiversitetit në Shqipërinë rurale” ".


Fletore Zyrtare 101 E martë, 9 maj 2017

Urdhër i Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave nr.223, datë 9.5.2017 "Për miratimin e formularëve të deklarimit të interesave private”".


Fletore Zyrtare 100 E martë, 9 maj 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.360, datë 26.4.2017 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.361, datë 26.4.2017 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, nga Ministria e Mbrojtjes Ministrisë së Kulturës, për Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, të disa objekteve dhe të një sipërfaqeje trualli funksional, me sipërfaqe të përgjithshme 4 930 m2, brenda territorit të pronës nr.108, me emërtim “Batalioni i mbështetjes, (Ish-reparti ushtarak nr.1070)”, me vendndodhje te Rrapi i Treshit, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.362, datë 26.4.2017 "Për miratimin e kontratës nr. 5758 prot., datë 25.4.2017, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Bashkimit të Shoqërive “Admiral Sportwetten”, GMBH, “Atsi”, Spolka Akcyjna, “Mc Networking”, sh.p.k.,“Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) për industrinë e lojërave të fatit në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.364, datë 26.4.2017 "Për transferimin e pronësisë së 30 për qind të kuotave të shoqërisë “Superbeton”, sh.p.k., Tiranë, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Bashkisë Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.365, datë 26.4.2017 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Arkivi digjital i Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.366, datë 26.4.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Ministrisësë Zhvillimit Urban, për Entin Kombëtar të Banesave, të zyrave në katin e pestë të godinës së Ish-Shtëpisë Botuese “Naim Frashëri”, Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.367, datë 26.4.2017 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurivetë paluajtshme që preken nga ndërtimet informale".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.368, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.488, datë 22.7.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e çmimit favorizues të shitjes së parcelës ndërtimore për ndërtimet pa leje, me funksion banimi dhe të përzier, të subjekteve që përfitojnë falje të pagesës, si dhe të mënyrës e afateve të pagesës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.369, datë 26.4.2017 "Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe era".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.370, datë 26.4.2017 "Për organizimin dhe funksionimin e Kolegjit Profesional të Lartë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.371, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.1013, datë 10.12.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Provimeve”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.372, datë 26.4.2017 "Për miratimin e Agjendës Kombëtare për të Drejtat e Fëmijëve, 2017-2020".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.373, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në shërbimin spitalor” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.374, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e plotë të shpenzimeve të mjekimit të z. Arben Hysko".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.375, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Enkelejda Mamaj (Baba) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.376, datë 26.4.2017 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të znj. Anxhela Noçka".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.377, datë 26.4.2017 "Për dhënie pensioni të posaçëm familjarëve në ngarkim të të ndjerit Andrea Stefani".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.378, datë 26.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët “Sulejman Delvina”, ‘Medar Shtylla’, ‘Skënder Luarasi’, ‘Grigor Heba’ dhe ‘Gjik Kuqali’, Tiranë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.379, datë 26.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ndërtimi i kolektorit kryesor të ujërave të zeza dhe I.T.U.P në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.380, datë 26.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.274, datë 6.4.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i rrugës që lidh ndërtesën e re të qendrës dispeçer dhe Zyrat e “OST”, sh.a.-së, me nënstacionin 400 kv Kashar” ".


Fletore Zyrtare 99 E hënë, 8 maj 2017

Udhëzim i ministrit të Financave nr.399, datë 3.5.2017 "Për zbatimin e ligjit nr. 33/2017 “Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore”".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.51, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Albtek Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti i përpunimit të mbetjeve urbane, me fuqi të instaluar 2850 kW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.54, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy Market” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.55, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy Market” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.56, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurës për lënien peng të aseteve të shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në favor të “Bankës Societe Generale Albania” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.57, datë 18.4.2017 "Mbi miratimin e kontratës për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet KESH sh.a. dhe OSHEE sh.a. për tepricat e energjisë elektrike, përfshirë tepricat në kushtet e prurjeve të mëdha, me qëllim plotësimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes për periudhën kohore 1.1.2017-31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, datë 18.4.2017 "Mbi miratimin e rregullores për procedurat e heqjes së licencave në sektorin e energjisë elektrike dhe të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.59, datë 18.4.2017 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullave për publikimin e të dhënave bazë të tregut të energjisë elektrike".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.160, datë 14.4.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Ardian Marku, anëtar i këshillit të bashkisë Lezhë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.161, datë 14.4.2017 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Xhevdet Sopaj, anëtar i këshillit të bashkisë Kukës, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2498, datë 21.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rehabilitimi i qendrës së fshatit Brataj” Selenicë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2565, datë 25.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rivitalizim i pjesshëm pranë rrugës pedonale ‘Abaz Bej Lushnja’ Lushnjë”".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2601, datë 26.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikonstruksion i shkollës së mesme të përgjithshme ‘18 Tetori’, Lushnjë”".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.1356/5, datë 26.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikonstruksioni i rrugës “Unaza e jashtme e qytetit”, bashkia Gjirokastër".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Tefta Kallaku".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Vathe Musa Dulja".


Fletore Zyrtare 98 E premte, 5 maj 2017

Ligj nr.36, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.38, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.388, datë 3.5.2017 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për financimin e shpenzimeve të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të 18 qershorit 2017, dhe financimin e fushatës zgjedhore të subjekteve përkatëse pjesëmarrëse në këto zgjedhje, si edhe për financimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar të bashkisë Kavajë, të 7 majit 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.399, datë 3.5.2017 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi".


Fletore Zyrtare 97 E premte, 5 maj 2017

Ligj nr.35, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 96 E enjte, 4 maj 2017

Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë dhe Ministrit të Shëndetësisë nr.7, datë 21.4.2017 "“Mbi zbatimin e vendimit nr. 431 datë 8.6.2016 të Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”".


Fletore Zyrtare 95 E enjte, 4 maj 2017

Ligj nr.48, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të konkurrueshmërisë".


Ligj nr.49, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes Istisna’a dhe të marrëveshjes së agjencisë Istisna’a ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Islamike për Zhvillim për financimin shtesë për projektin e rrugës Tiranë - Elbasan".


Ligj nr.50, datë 13.4.2017 "Për miratimin e rezolutës nr. Bg/6-434, “Në lidhje me rritjen e përgjithshme të 5-të të kapitalit të Bankës Islamike për Zhvillim (IDB) dhe arkëtimin e 50 për qind (pjesa e arkëtueshme e parave) të kapitalit të nënshkruar të Bankës Islamike për Zhvillim, sipas rritjes së 4-t të përgjithshme të kapitalit dhe disa nënshkrimeve të tjera të veçanta”, të vitit 2013, të Bordit të Guvernatorëve të Bankës Islamike për Zhvillim".


Ligj nr.52, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve grant, të siguruara nga Agjencia Suedeze për Zhvillimin e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (SIDA) nën Fondin Suedez të Besimit, për Fondin e Besimit nr. TF 072239, për projektin e shërbimeve mjedisore në Shqipëri, të ratifikuar me ligjin nr.64/2015".


Ligj nr.54, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar".


Fletore Zyrtare 94 E mërkurë, 3 maj 2017

Ligj nr.55, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e ndryshimit nr. 1 të marrëveshjes së kredisë për eksport ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, që përfaqësohet nga Ministria e Financave, dhe Unicredit Bank Austria Ag, lidhur me financimin e projektit “Shëndetësia elektronike në Shqipëri - regjistri mbarëkombëtar i shëndetësisë elektronike”, ratifikuar me ligjin nr. 69/2014".


Vendim i Kuvendit nr.51, datë 27.4.2017 "Për miratimin e fondit për financimin e partive pjesëmarrëse në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.21, datë 12.4.2017 "Për miratimin e rregullores “Për zbatimin e nënprogramit të Mbështetjes Financiare për ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM)”, Programi i Mbështetjes për Ekonominë, shtylla III".


Fletore Zyrtare 93 E mërkurë, 3 maj 2017

Ligj nr.46, datë 13.4.2017 "Për një shtesë në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar".


Ligj nr.47, datë 13.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar".


Ligj nr.51, datë 13.4.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Italisë për programin “Në mbështetje të arsimit dhe formimit profesional (AFP) nëpërmjet inovacionit” ".


Fletore Zyrtare 92 E martë, 2 maj 2017

Ligj nr.32, datë 30.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 173, datë 22.10.2009, “Për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe të bashkëpunëtorëve të drejtësisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.37, datë 30.3.2017 "Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur".


Vendim i Kuvendit nr.53, datë 28.4.2017 "Për zgjedhjen e Presidentit të Republikës së Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 91 E premte, 28 prill 2017

Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.74941/14, datë 24.1.2017 "Kleopatra Caka kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.23136/13, datë 24.1.2017 "Selvie Rushiti kundër Shqipërisë".


Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut nr.53103- 15, datë 24.1.2017 "Shkelqim Hatija kundër Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 90 E enjte, 27 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.48, datë 20.4.2017 "Për caktimin e numrit të mandateve për çdo zonë zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë të vitit 2017".


Vendim i Kuvendit nr.49, datë 20.4.2017 "Për krijimin e mekanizmit për monitorimin sistematik të ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të institucioneve të pavarura kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 20.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 20.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2016".


Dekret i Presidentit nr.10151, datë 24.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.36, datë 21.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 61, datë 2.6.2016 “Për shpalljen e moratoriumit të gjuetisë në Republikën e Shqipërisë”".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetases Lumturi Boka".


Fletore Zyrtare 89 E mërkurë, 26 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.340, datë 19.4.2017 "Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të bashkisë Skrapar, Njësia Administrative Potom, të qarkut të Beratit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.342, datë 19.4.2017 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës ndryshuese të qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Liberest”, sh.p.k., për pasurinë “Agjencia e Rezervave të Shtetit Dorëz, komuna Qendër, Librazhd”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.343, datë 19.4.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.614, datë 7.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të privatizimit të banesave dhe objekteve të kthyera në fond banese, me vendime të organeve të qeverisjes vendore, në pronësi të njësive të qeverisjes vendore dhe të shtetit, ku janë sistemuar me strehim banorë të pajisur me autorizim nga organet kompetente” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.344, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.970, datë 2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.346, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.347, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.303, datë 5.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të pronës shtetërore me emërtimin “Klubi sportiv Dinamo”, Tiranë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për dhënien në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.349, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e masës së financimit, nga buxheti i vitit 2017, për bashkësitë fetare tradicionale që kanë nënshkruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.350, datë 19.4.2017 "Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.351, datë 19.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.352, datë 19.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim-ndriçim i aksit rrugor, blloku 11.2 ha, në lagjen “Besëlidhja””, faza e tretë, bashkia e Lezhës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.353, datë 19.4.2017 "Për përcaktimin e autoriteteve kontraktore për të ndërmarrë e zhvilluar procedurat për dhënien me koncesion/ partneritet publik privat, të projektit me objekt “Përmirësimi i infrastrukturave arsimore në Bashkinë e Tiranës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.354, datë 19.4.2017 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2017, ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Financave, për përballimin e pjesshëm të kostove të ekspertimit e të përfaqësimit të avokatëve të kontraktuar për përfaqësimin dhe mbrojtjen në çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar ICSID, nr.arb/14/26, me palë “Albaniabeg Ambient”, sh.p.k., “M.Angelo Novelli” dhe “Construzioni”, S.r.l. kundër Republikës së Shqipërisë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.355, datë 19.4.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 408, datë 13.5.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.356, datë 19.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban në territorin e bashkisë Vlorë”, Faza I".


Fletore Zyrtare 88 E martë, 25 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.331, datë 12.4.2017 "Për miratimin e tarifës së mirëmbajtjes së sistemit qendror të monitorimit on-line (SQMO) që duhet të paguajnë shoqëritë e licencuara".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.337, datë 19.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr.718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.338, datë 19.4.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te bashkia Finiq, të pronës nr.646, me emërtim “Ish-grup artileri tokësore”, me vendndodhje në Krane, Finiq, dhe për një ndryshim në vendimin nr.515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.339, datë 19.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.728, datë 20.10.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin e NATO-S “AEGEAN SEA””".


Fletore Zyrtare 87 E hënë, 24 prill 2017

Dekret i Presidentit të Republikës nr.10141, datë 14.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.223, datë 11.4.2017 "Për ngritjen, përbërjen, kompetencat dhe procedurat e funksionimit të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave, për sanksionet mbi moszbatimin e masave shtesë të sigurisë publike".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.224, datë 11.4.2017 "Për rregullat për kryerjen e inspektimeve nga Policia e Shtetit, për monitorimin e përmbushjes së masave shtesë të sigurisë publike".


Udhëzim i ministrtit të Arsimit dhe Sportit nr.11, datë 10.4.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 52, datë 3.12.2015 “Për përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.35, datë 18.4.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë brenda një afati të arsyeshëm".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.467, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “C.G.C” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 31.3.2017 "Mbi licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurës së licencimit të shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 31.3.2017 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Alb Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 6.4.2017 "Mbi lënien në fuqi të vendimit nr. 190 datë 22.12.2016, të bordit të ERE-s, deri në 31.12.2017".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34/2017, datë 6.4.2017 "Mbi çmimin e shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi Universal për kategorinë objekte kulti/bashkësi fetare".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.2273, datë 19.4.2017 "Për shpronësimet, për interes publik, të pasurive pronë private, që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë-Përmet (loti 3)” për pasuritë e llojit “pyll”".


Fletore Zyrtare 86 E premte, 21 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.324, datë 12.4.2017 "Për miratimin e rekomandimeve prioritare për Prokurorin e Përgjithshëm, në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2017".


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Urban nr.34/2017, datë 14.4.2017 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 1, datë 16.3.2017 “Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore” ".


Fletore Zyrtare 85 E premte, 21 prill 2017

Ligj nr.33/2017, datë 30.3.2017 "Për pagesën dhe fshirjen/shuarjen e detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në doganë, si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes/shuarjes së detyrimeve tatimore".


Ligj nr.34/2017, datë 30.3.2017 "Për lirimin e frekuencave të dixhital - dividentit".


Ligj nr.39/2017, datë 30.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar".


Ligj nr.40/2017, datë 30.3.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 8678, datë 14.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë”, të ndryshuar".


Ligj nr.41/2017, datë 30.3.2017 "Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar".


Ligj nr.42/2017, datë 6.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar".


Ligj nr.43/2017, datë 6.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 157/2013, “Për masat kundër financimit të terrorizmit”".


Ligj nr.44/2017, datë 6.4.2017 "Për disa shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar".


Ligj nr.45/2017, datë 6.4.2017 "Për një ndryshim në ligjin nr. 163/2014, “Për Urdhrin e Punonjësve Socialë në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.45, datë 18.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 12 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.46, datë 18.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc me 6 anëtarë të përzgjedhjes së kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” ".


Fletore Zyrtare 84 E premte, 21 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.319, datë 12.4.2017 "Për miratimin e standardeve të projektimit të shkollave".


Fletore Zyrtare 83 E enjte, 20 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.315, datë 12.4.2017 "Për miratimin e shtesës së marrëveshjes, ndërmjet Qeverisë së Konfederatës Zvicerane dhe Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, për dhënien e asistencës financiare për projektin e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike (PTDP)".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.317, datë 12.4.2017 "Për emërimin e anëtarëve të komisionit për vlerësimin e masave për importet".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.318, datë 12.4.2017 "Për rishpërndarjen, nga Ministria e Zhvillimit Urban në disa njësi të qeverisjes qendrore, të fondit të financimit për projektet e reja, thirrja I, për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, miratuar me vendimin nr. 12, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.320, datë 12.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 828, datë 23.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të afateve për kalimin e së drejtës së pronësisë, pa pagesë, mbi truallin dhe objektet e ndërtuara për familjet e shpërngulura nga ndërtimi i ujëmbledhësit të Bovillës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.321, datë 12.4.2017 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat të kompletimit dhe ndërtimit të Rrugës së Arbrit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.323, datë 12.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1086, datë 14.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e task-forcës për përmirësimin e nivelit të arkëtimeve dhe uljen e nivelit të humbjeve në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.325, datë 12.4.2017 "Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Tiranës dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.326, datë 12.4.2017 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane” truall, të pasurisë me numrin 31/4, zona kadastrale 2255, bashkia Shijak, të pasurive me numrat 106/9, 106/12 e 106/13, me sipërfaqe 10 500 m2, të sipërfaqes prej 705 m2 nga pasuria me numrin 106/4, zona kadastrale 3385, fshati Shkallnur, njësia administrative Rrashbull, bashkia Durrës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.327, datë 12.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 640, datë 7.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e sporteleve të fondit të sigurimit të detyrueshëm në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.328, datë 12.4.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së qytetit Koplik”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.329, datë 12.4.2017 "Për statusin dhe trajtimin e veçantë të personelit akademik".


Udhëzim i ministrit të Financave nr.13, datë 13.4.2017 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.7113/11, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim i hapësirave përreth Pallatit të Kulturës, rruga me trafik të kufizuar/pedonalja “Pasho Hysi” rruga automobilistike “Pasho Hysi” në Bashkinë e Skraparit".


Kërkesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme nr.7114/9, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rivitalizimi i rrugës “Dëshmorët”, Çorovodë” në bashkinë e Skraparit".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.2305, datë 12.4.2017 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Mbrojtja lumore e qytetit nga përmbytja, erozioni i lumit Osum dhe rehabilitimi urban i kësaj zone”".


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Meri Musabelliu".


Fletore Zyrtare 82 E mërkurë, 19 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.40, datë 11.4.2017 "Për procedurat parlamentare për funksionimin e komisioneve ad hoc dhe realizimin e procesit të votimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.41, datë 11.4.2017 "Për krijimin dhe përbërjen e komisionit ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”".


Vendim i Kuvendit nr.43, datë 11.4.2017 "Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Konkurrencës".


Vendim i Kuvendit nr.44, datë 11.4.2017 "Për caktimin e deputetëve Silva Caka dhe Dashamir Peza anëtarë zëvendësues në komisionin parlamentar ad hoc për verifikimin e kandidatëve për institucionet e rivlerësimit, sipas ligjit nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 41/2017".


Dekret i Presidentit nr.10124, datë 11.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10125, datë 11.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e punës së Departamentit të Administratës Publike për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Radiotelevizionit Publik Shqiptar (RTSH) për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 6.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2016".


Rezolutë e Kuvendit nr., datë 13.4.2017 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA) për vitin 2016".


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.22, datë 5.4.2017 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.9, datë 28.2.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës-Kanalizime Korçë".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.10, datë 21.3.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës-Kanalizime Vlorë".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.11, datë 21.3.2017 "Për licencimin e sh. a Ujësjellës -Kanalizime Vau-Dejës".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.12, datë 30.3.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Gjirokastër Qytet sha".


Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.13, datë 30.3.2017 "Mbi tarifat e ujit për konsum publik për shoqërinë UK Berat - Kuçovë sh.a".


Fletore Zyrtare 81 E martë, 18 prill 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.16, datë 12.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr.37, datë 13.7.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Arsim”, thirrja e dytë, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, për vitin 2016”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.17, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2017, të grantit “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.18, datë 12.4.2017 "Për shpalljen e thirrjes II për vitin 2017, për financimin e projekteve nga granti “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.19, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për fond për përgatitje projektesh (projektim), thirrja I për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura Vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.20, datë 12.4.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, të grantit “Rehabilitim mjedisor, gjelbërim dhe pyllëzim”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I".


Fletore Zyrtare 80 E martë, 18 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.33, datë 10.4.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-3560, datë 09.12.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.34, datë 10.4.2017 "Me objekt deklarimin dhe shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe marrëveshjet ndërkombëtare të nenit 8; nenit 9, pika 1, shkronja “c”, fjalia e dytë dhe pikat 7 dhe 8; nenit 12, pika 2, shkronja “b”, pjesa e fundit e fjalisë; nenit 19, pika 5, shkronja “b”; nenit 23, pikat 10 dhe pika 11, fjalia e parë; nenit 26, pika 4, shkronja “b”; nenit 28, shkronja “c”; nenit 42, pika 3, shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, pika 4, shkronjat “a”, “b”, “c”, “ç”, si dhe pikat 8 e 9; nenit 43; nenit 44, pika 1, shkronjat “b” dhe “c”; nenit 46, pika 5; nenit 47, pika 2, shkronja “a”, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar në fushën e drejtësisë kriminale”, shkronja “b”, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet si gjyqtar për çështjet penale”, pikat 4 dhe 5, shprehja “nga të cilat të paktën pesë vjet në fushën e së drejtës përkatëse të përshtatshme për pozicionin e lirë”, pika 6, shkronja “a”; nenit 48, pika 12, fjalia e fundit; nenit 53, pikat 3 dhe 10; nenit 64, pika 1, shkronja “b”, shprehja “vërtetohen kushtet e pazgjedhshmërisë”, shkronja “c” dhe pika 5; nenit 66, pika 1, shkronjat “a” dhe “b”; nenit 78, pika 3, pjesa e fundit e fjalisë së parë dhe pika 5, paragrafi i fundit; nenit 87, pikat 5 dhe 6; nenit 95, pikat 5 dhe 6; nenit 102, pika 1, shkronja “g”, pika 2, shkronjat “a” dhe “ç”, pika 3, shkronjat “a” dhe “ç”; nenit 104, shkronja “ç”; nenit 105, pika 1, shkronja “d”; nenit 110; nenit 112, pika 1; nenit 117; nenit 119, pika 2, shkronja “a”; nenit 138, pika 1; nenit 141, pika 1; nenit 147, pika 2; nenit 150; nenit 152; nenit 153, shkronja “ç”; nenit 160; nenit 161, pika 2, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 3; nenit 162, pika 1, pika 2, shkronja “b”, si dhe pika 6, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 164, pika 1, shkronja “a”, shprehja “nuk kanë shkaqe të mbarimit të statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji” dhe pika 2; nenit 165; nenit 166, pika 1 dhe pika 2, shkronja “b”; nenit 167, pika 3, shkronja “b”, shprehja “ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 168, pika 2, shkronja “b”, shprehja “me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe për mbarimin e statusit të magjistratit, në zbatim të pjesës III, kreu VIII të këtij ligji”; nenit 169, pikat 3, 5 dhe 6; nenit 173, pika 1 të ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”. Pezullimi i zbatimit të ligjit nr. 96/2016 deri në hyrjen në fuqi të vendimit përfundimtar të Gjykatës Kushtetuese".


Fletore Zyrtare 79 E premte, 14 prill 2017

Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Urban nr.1, datë 16.3.2017 "Për mënyrën dhe procedurat e zbatimit të planeve të përgjithshme vendore".


Fletore Zyrtare 78 E premte, 14 prill 2017

Dekret i Presidentit nr.10114, datë 3.4.2017 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.293, datë 5.4.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 484, datë 10.6.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe Avokatura e Shtetit, të mjediseve në godinën e ish – hotel “Drinit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.294, datë 5.4.2017 "Për miratimin e listës së bashkive të cilat do të ngrenë stacione të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.295, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 842, datë 6.12.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e vlerës së kompensimit të dëmeve të shkaktuara në kulturat bujqësore e në biznese nga reshjet e shiut dhe përmbytjet, në qarkun e Shkodrës” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.296, datë 5.4.2017 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve në njësitë e qeverisjes qendrore".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.297, datë 5.4.2017 "Për miratimin e ndryshimit 2 tё marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Konfederatës së Zvicrës, për dhënien e asistencës financiare për projektin e rehabilitimit të kaskadës së lumit Drin, miratuar me vendimin nr. 508, datë 24.10.1994, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e marrëveshjeve të grantit të ndërtimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Konfederatës së Zvicrës, për projektet e rehabilitimit të hidrocentraleve dhe zvogëlimin e humbjeve joteknike në energjinë elektrike” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.298, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 926, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe procedurën e shitjes”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.299, datë 5.4.2017 "Për përcaktimin e autoriteteve përgjegjëse për rishikimin e legjislacionit dhe miratimin e metodologjisë së shqyrtimit të përputhshmërisë së kritereve ekzistuese që garantojnë të drejtën e themelimit dhe të drejtën e ushtrimit të aktivitetit për ofruesit e shërbimeve në Republikën e Shqipërisë me ligjin nr. 66/2016, “Për shërbimet në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.300, datë 5.4.2017 "Për procedurën e njoftimit dhe formën e vlerësimit të përputhshmërisë së projektakteve të reja sektoriale me ligjin nr. 66/2016, “Për shërbimet në Republikën e Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.301, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 538, datë 26.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për licencat dhe lejet që trajtohen nga apo nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Licencimit (QKL) dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.303, datë 5.4.2017 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të pronës shtetërore me emërtimin “Klubi sportiv Dinamo”, Tiranë, Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, për dhënien në përdorim Federatës Shqiptare të Futbollit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.304, datë 5.4.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 788, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.305, datë 5.4.2017 "Për disa shtesa në vendimin nr. 142, datë 12.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.306, datë 5.4.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 654, datë 14.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara”".


Udhëzim i ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave nr.5, datë 13.3.2017 "Për krijimin e informacionit mbi tokën bujqësore nga zbatimi i programit “Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore” ".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme nr.211, datë 3.4.2017 "Për përbërjen dhe funksionimin e komisioneve të vlerësimit të gradave".


Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme nr.218, datë 5.4.2017 "Për delegimin e kompetencave".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.1956/1, datë 29.3.2017 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i Rrugës Industriale (Tregu) Pogradec”".


Fletore Zyrtare 77 E mërkurë, 12 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.36/2017, datë 6.4.2017 "Për miratimin e Raportit Përfundimtar të komisionit hetimor të Kuvendit “Për hetimin dhe verifikimin e zbatimit të legjislacionit në fuqi, mbrojtjen e interesit të shtetit shqiptar gjatë procedurave të privatizimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes, negocimit të Marrëveshjes së Shitjes së Aksioneve, miratuar me ligjin nr. 10 116, datë 23.4.2009, “Për miratimin e kontratës së shitjes së 76 për qind të aksioneve të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) sha-së ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës së Republikës së Shqipërisë dhe CEZ a.s.-së”, si edhe evidentimin e efekteve negative financiare të shkaktuara nga ndjekja e zbatimit të kësaj marrëveshjeje”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2016".


Vendim i Kuvendit nr.37/2017, datë 6.4.2017 "Për emërimin e zotit Ervin Koçi në detyrën e anëtarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, që do të mbajë funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv".


Vendim i Kuvendit nr.39/2017, datë 6.4.2017 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.302, datë 5.4.2017 "Për financimin e pistës së atletikës në stadiumin “Loro Boriçi”, Shkodër ".


Fletore Zyrtare 76 E mërkurë, 12 prill 2017

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.43, datë 15.3.2017 "Mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike OST sh.a. në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e energjisë elektrike” dhe nenin 9, pika 6, të direktivës 72/2009 EC mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë".


Fletore Zyrtare 75 E mërkurë, 12 prill 2017

Ligj nr.26, datë 16.3.2017 "Për produktet kozmetike".


Ligj nr.27, datë 23.3.2017 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar".


Ligj nr.28, datë 23.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2014, “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar".


Ligj nr.29, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare - rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë - Durrës dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës” ".


Ligj nr.30, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2011, 2013, 2014, për projektin “Program për menaxhimin e mbetjeve” ".


Ligj nr.31, datë 23.3.2017 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunim financiar 2016, për projektin “Program për menaxhimin e mbetjeve II” ".


Fletore Zyrtare 74 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.2, datë 9.2.2017 "Për miratimin e Programit Operacional për Fondin e Zhvillimit të Rajoneve 2017-2018".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.14, datë 21.3.2017 "Për miratimin e financimit për grantin “Nënprogrami i mbështetjes financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM)”, të programit “Mbështetje për ekonominë”, si dhe të kalendarit me datën e fillimit të aplikimeve, për vitin 2017".


Fletore Zyrtare 73 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.28, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimeve nr. 138, datë 27.2.2013 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër; nr. 00-2015-2578, datë 16.7.2015 të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.29, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1307 akti, datë 14.4.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 00-2014-3699 (582), datë 12.11.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.30, datë 30.3.2017 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 46, datë 20.1.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-4050, datë 27.11.2014 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.31, datë 30.3.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor, si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.32, datë 30.3.2017 "Me objekt konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si rrjedhojë e mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm. Shpërblimi i dëmit pasuror e jopasuror në vlerën 20.000.000 lekë".


Fletore Zyrtare 72 E hënë, 10 prill 2017

Vendim i Kuvendit nr.32, datë 30.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 5/2015, “Për caktimin e përbërjes së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".


Vendim i Kuvendit nr.33, datë 30.3.2017 "Për mosmiratimin e kandidaturës së zonjës Etilda Gjonaj (Saliu) në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".


Vendim i Kuvendit nr.34, datë 30.3.2017 "Për mosmiratimin e kandidaturës së zotit Sinan Tafaj në detyrën e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".


Dekret i Presidentit nr.10112, datë 3.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Dekret i Presidentit nr.10113, datë 3.4.2017 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Udhëzim i ministrit të Financave nr.12, datë 4.4.2017 "“Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar” ".


Kërkesë e Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës nr.1909, datë 4.4.2017 "Për shpronësimet për interes publik, të pasurive pronë private që preken nga zbatimi i projektit “Riveshje-sistemim-asfaltim-masa inxhinierike, rruga Këlcyrë–Përmet (loti 3)”, për pasuritë e llojit “pyll”".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Kalem Gjoka dhe caktimin e kërkueses Fatime Gjoka si kujdestare të pasurisë së tij".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Arjan Bulku".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur nr., datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Jovan Doce".


Korrigjim gabimi nr., datë "Korrigjim gabimi në vendimin nr.413, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i Parkut Sportiv”, Korçë”, botuar në “Fletoren Zyrtare”, nr.101, viti 2016".


Fletore Zyrtare 71 E enjte, 6 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.277, datë 29.3.2017 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Frekuencave".

Fletore Zyrtare 70 E mërkurë, 5 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.245, datë 29.3.2017 "Për dhënien me qira, me tarifë të reduktuar, të sallës së koncerteve të Pallatit të Kongreseve, Teatrit Kombëtar të Operës, Baletit dhe Ansamblit Popullor".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.246, datë 29.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.247, datë 29.3.2017 "Për transferimin në pronësi të Bashkisë Pogradec, në njësinë administrative Çërravë, të pasurisë me nr. 77, në zonën kadastrale 2420, me sipërfaqe 5 900 m2 dhe për një ndryshim në vendimin nr. 417, datë 8.6.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Çërravë, të qarkut të Korçës”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.250, datë 29.3.2017 "Për lirimin, mandatimin dhe rimandatimin e disa anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.251, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për punonjësit me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.259, datë 29.3.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 681, datë 28.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Tiranë–Elbasan (rrëshqitja në fshatin Ibë)”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.260, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 500, datë 6.7.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.261, datë 29.3.2017 "Për një shtesë në vendimin nr. 230, datë 13.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagesë të qirasë për disa familje që preken nga zbatimi i projektit “Unaza e madhe e Tiranës”, segmenti “Komuna e Parisit–Rruga e Kavajës”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.262, datë 29.3.2017 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 661, datë 8.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor, “Skelë–Uji i Ftohtë, Bashkia Vlorë”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.264, datë 29.3.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes te Bashkia Tiranë, të pasurisë me nr. 2/377, vol. 37, f. 133, ZK. 8380, me emërtim “Godinë njëkatëshe” e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë Tiranë".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.265, datë 29.3.2017 "Për transferimin e pronësisë së 45.11% të kuotave të shoqërisë “Qendra Tregtare e Zhvillimit Kulturor” sh.p.k., Tiranë, nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes te Bashkia e Tiranës".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.266, datë 29.3.2017 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “Rozafa” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “objekte dhe truall, të Agjencisë së Rezervave Materiale të Shtetit Labinot, Elbasan (pjesa e mbetur)”, të Ministrisë së Punëve të Brendshme".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.269, datë 29.3.2017 "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.271, datë 29.3.2017 "Për lëvizjen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 18 veprave të artit në pikturë dhe vizatim, pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, me qëllim realizimin e ekspozitave “Documenta 14”, që do të zhvillohen në ambientet e Muzeut Kombëtar të Artit Bashkëkohor Athinë, Greqi, dhe në Muzeun e Arteve të Bukura, Neue Galerie, Kassel, Gjermani".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.274, datë 29.3.2017 Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 21.56 ha, në objektin “Hotolisht”, Bashkia Librazhd, që do të përdoret nga shoqëria “Rosi Construction” sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit të gurit dekorativ".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr.1956, datë 28.3.2017 Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban i bllokut të kufizuar nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Medar Shtylla”, “Skënder Luarasi”, “Grigor Heba” dhe “Gjik Kuqali” Tiranë".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit nr.2021, datë 30.3.2017 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit “Urbanizim i zonës informale në lagjen “18 Tetori” Lushnjë".


Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur nr., datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ismail Dervishi".


Fletore Zyrtare 69 E mërkurë, 5 prill 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.220, datë 21.3.2017 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 68 E hënë, 3 prill 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.25, datë 27.3.2017 "Me objekt: konstatimin e cenimit të së drejtës për një proces të rregullt ligjor si pasojë e mosekzekutimit të vendimit gjyqësor të formës së prerë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.26, datë 27.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 666, datë 6.7.2010, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Lezhë; nr. 6, datë 9.1.2013, të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr. 00-2016-13, datë 14.1.2016, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.27, datë 27.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 748, datë 11.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2015-2087, datë 2.7.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 49, datë 16.7.2012, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr. 24, datë 25.1.2012, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr. 54, datë 3.10.2011, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr.17, datë 28.3.2011, të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë".


Fletore Zyrtare 67 E hënë, 3 prill 2017