2018
Fletore Zyrtare 24 E mërkurë, 21 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10730, datë 14.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.81, datë 14.2.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.58, datë 8.2.2018 "Për përdorimin e ëmbëlsuesit ushqimor “E 955 Sucralose”, në produktet ushqimore".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.1, datë 12.2.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 25, datë 10.11.2017, “Për regjistrimin e formave të diplomave dhe certifikatave në regjistrin shtetëror të diplomave dhe të certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.62, datë 9.2.2018 "Për miratimin e rregullave për marrjen e masave për eliminimin e kafshëve".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.4, datë 14.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si antikushtetues të nenit 91/4, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, në pjesën ku parashikon se vetëm femrat mund të përfitojnë periudhë sigurimi për efekt llogaritjeje pensioni, për afatin e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, duke përjashtuar nga kjo e drejtë meshkujt".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.2, datë 19.1.2018 "Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Himarë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.10, datë 19.2.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Fejzo Veip Kucuku".

Fletore Zyrtare 23 E martë, 20 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.87, datë 14.2.2018 "Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare".

Fletore Zyrtare 23 E martë, 20 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.87, datë 14.2.2018 "Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare".

Fletore Zyrtare 22 E Hënë, 19 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.75, datë 12.2.2018 "Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.80, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.82, datë 14.2.2018 "Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.83, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 892, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.84, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1039, datë 4.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë këshill” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.86, datë 14.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH) ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.89, datë 14.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor, profesional parauniversitar dhe të studentëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.90, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 383, datë 19.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.91, datë 14.2.2018 "Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.92, datë 14.2.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i godinës së re 8-katëshe të mjekësisë së përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.93, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 597, datë 1.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe kërkesave të hollësishme për lidhjen e marrëveshjeve vullnetare, ndërmjet organizatave dhe grupeve që përfaqësojnë interesa të caktuar, grupeve të operatorëve ose operatorëve individualë me autoritetet përkatëse për realizimin e një niveli më të lartë mbrojtjeje, sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posaçëm për një përbërës mjedisor” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.94, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 641, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.95, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 686, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.96, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 372, datë 18.5.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të komunikimit, konsultimit dypalësh dhe vendimmarrjes për lejen e mjedisit të tipit A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi i kërkohet nga ky shtet” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.97, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 419, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".

Fletore Zyrtare 21 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.22 datë 30.1.2018 "Mbi ankimin e shoqërisë OST sh.a. në lidhje me vendimin e bordit të ERE-s nr. 210, datë 28.12.2017, “Për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a. për vitin 2018”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.23 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e “Rregullores për ndryshimin e furnizuesit në sektorin e gazit natyror”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.24 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip të aktivitetit të tregtimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.25 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.26 datë 30.1.2018Mbi licencimin e shoqërisë Energji Ashta sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.27 datë 30.1.2018 Mbi licencimin e shoqërisë HEC Llëngë sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga: HEC Llënga 1, me fuqi 1730 kw; HEC Llënga 2, me fuqi 300 kw; dhe HEC Llënga 3, me fuqi 1500 kw, me fuqi totale 3530 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.28 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Luçente Koncesionare sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Spatharë, me fuqi 1038 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.29 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Rej Energy sh.p.k., për modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike, me nr. 177, seria PV12K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 120, datë 29.8.2012.

Fletore Zyrtare 20 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 12, datë 12.1.2018 "Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2018– 2020, të rishikuar".

Fletore Zyrtare 19 E Mërkurë, 14 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.17/2018, datë 8.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për statusin e minatorit (punonjësve të minierave në nëntokë)”".

Vendim i Kuvendit nr.18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.19/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 8.2.2018 "Për qëndrimin e Shqipërisë mbi statusin e Jerusalemit".

Dekret i Presidentit nr.10725, datë 8.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47/1, datë 11.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.10, datë 7.2.2018 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.14, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.15, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për instrumentet e pagesave elektronike”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3608/1, datë 12.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i bllokut të banimit në lagjen “Xhevdet Nepravishta””, Lushnjë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të personit të zhdukur Haki Sherif Klari".

Fletore Zyrtare 18 E hënë, 12 shkurt 2018

Ligj nr.1/2018, datë 25.1.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992, “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar".

Ligj nr.2/2018, datë 25.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”".

Ligj nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të ndryshme, nën Fondin e Përbashkët Europian të Ballkanit Perëndimor, për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës–Tiranë dhe vlerësimin financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, të ratifikuar me ligjin nr. 63/2015".

Dekret i Presidentit nr.10724, datë 7.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.38, datë 6.2.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.3/2018, datë 6.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1966, datë 26.9.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 1861, datë 15.5.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2017-633, datë 4.5.2017, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.Dhënien e një shpërblimi të drejtë për zgjatje të procesit gjyqësor tej afatit të arsyeshëm dhe ligjor, në bazë të nenit 71/ç, të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr.77, datë 9.2.2018 "Për delegim kompetencash".


Fletore Zyrtare 17 E premte, 9 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10722, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vendit vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Dekret i Presidentit nr.10723, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar, për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 16 E premte, 9 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.67, datë 7.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.68, datë 7.2.2018 "Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.69, datë 7.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe të procedurës për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit me gaz natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.70, datë 7.2.2018 "Për mbylljen e veprimtarisë së shkollës së lartë universitare jopublike “Justicia”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.71, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 825, datë 7.10.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve e të procedurave për dhënien e lejes për hapjen, mbylljen dhe funksionimin e institucioneve private të arsimit parauniversitar, në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.72, datë 7.2.2018 "Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.74, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 307, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.45, datë 5.2.2018 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 15 E enjte, 8 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10718, datë 6.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.56, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e kategorive konkrete të grupeve të pafavorizuara".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.1, datë 2.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugëve “Naftëtari”, “Kristaq Lacka” dhe “Qemal Stafa””, Bashkia Kuçovë".

Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018 Tabelat e VKM nr.37, datë 24.1.2018 "Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018, “Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 9, datë 31 janar 2018".

Fletore Zyrtare 14 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.10/2018, datë 1.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.11/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.12/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.13/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.14/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për administratën publike”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.16/2018, datë 1.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të kuvendit”, të ndryshuar".

Urdhër i Kuvendit nr.1, datë 2.2.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Dekret i Presidentit nr.10715, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10716, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10717, datë 30.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.138, datë 30.1.2018 "Për miratimin e treguesve dhe kritereve, të përfshira në kontratën e performancës (model tip), për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve".

Udhëzim i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.4, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 20, datë 28.9.2012, “Mbi përcaktimin e standardeve të dokumentit për vërtetimin e sasisë së prodhimit për qëllime të përcaktimit të nivelit të detyrimit të akcizës”".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.2, datë 31.1.2018 "Me objekt deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2722/2, datë 31.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i oborrit të shkollës “Ali Demi”, Vlorë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3052/2, datë 1.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i sheshit midis pallateve në lagjen “Skënder Libohova””, Lushnjë".

Fletore Zyrtare 13 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.55, datë 31.1.2018 "Për miratimin e Marrëveshjes Grant, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në emër të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Global për të Luftuar SIDA-n, Tuberkulozin dhe Malarien, për programin “Përshkallëzimi dhe Sigurimi i Qëndrueshmërisë së Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.57, datë 31.1.2018 "Për monitorimin shkencor pasvaksinal të kafshëve të vaksinuara në kuadër të projektit “PAZA”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.58, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për qendrat kulturore në diasporë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.59, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunimin në fushën e diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.60, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.61, datë 5.2.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar dhe caktimin e kujdestarit për shtetasen Flora Aliaj (Dedaj)".

Fletore Zyrtare 12 E hënë, 5 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.50, datë 31.1.2018 "Për miratimin e programit të reformave ekonomike (ERP) 2018-2020".

Fletore Zyrtare 11 E premte, 2 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.46, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.9.2017, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucion i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 84/2016”, të ndryshuar, dhe nr. 497, datë 13.9.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuara nga ligji nr. 84/2016”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.47, datë 31.1.2018 "Për kompensimin e qirasë së banesës për strehimin e prokurorit të caktuar të kryejë përkohësisht detyrën dhe funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.48, datë 31.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.49, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 499, datë 19.7.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Divjakë, të qarkut të Fierit, dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.51, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 786, datë 9.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve si dhe rregullat e organizimit e të funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.52, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 218, datë 11.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe rregullave për shfrytëzimin, në sipërfaqe dhe nëntokë, të zonave që janë ngjitur, me lejet ekzistuese dhe ndryshimin e koordinatave për lejet minerare të përcaktuara në hapësirë me tri koordinata”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.53, datë 31.1.2018 "Për lejimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të veprës së artit në pikturë “Mbjellja e pemëve”, të autorit Edi Hila, pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, e cila do të jetë pjesë e ekspozitës “Edi Hila-Monography”, që organizohet në Muzeun e Artit Modern në Varshavë, Poloni".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.54, datë 31.1.2018 "Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.4450/6, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Sistemim, asfaltim i rrugës “Belul Berisha”, në Bashkinë e Elbasanit".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.5088/13, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bllokut të pallateve në Xhabije”, Bashkia Shkodër".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KORRIGJIM GABIMI UDHEZIMI nr.32, datë 29.12.2017 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sali (Mikel) Spahiu".

Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.46, datë 31.1.2018 "Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 32, datë 29.12.2017, “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 17, datë 3.8.2016, “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuar nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 246/2017, datë 24.1.2018".

Fletore Zyrtare 10 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Kuvendit nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.4/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.5/2018, datë 25.1.2018 "Për emërimin e zotit Idlir Gjata anëtar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare".

Vendim i Kuvendit nr.6/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zotit Helidon Bushati anëtar i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.7/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Adriana Berberi anëtare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.8/2018, datë 25.1.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10714, datë 26.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.19, datë 19.1.2018 "Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike, që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi të energjisë elektrike, për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.20, datë 19.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror, nga shoqëria Albgaz sh.a., për vitin 2018".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.827, datë 17.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të MoU me Azerbajxhanin".

Fletore Zyrtare 9 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.37, datë 24.1.2018 "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik, të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave, gjatë vitit 2018".

Fletore Zyrtare 8 E martë, 30 janar 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.1, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Albanian Green Energy sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 63, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motorë-gjeneratorësh të ushqyer me biomasë të lëngshme)”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.2, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “E Vento S.R.L Albania” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.3, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Biopower Green Energy sh.p.k, mbajtëse e licencës nr. 64, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.4, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “ERS - 08” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 59, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.5, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Alb Wind Energy, mbajtëse e licencës nr. 53, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.6, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 49, seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.7, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.8, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.9, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë Hydro Power Plant of Korça sh.p.k., për vendosje të hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë, pranë Intesa Sanpaolo Bank".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.10, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë HEC-i Dragostunje sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosje të hipotekës mbi ato të paluajtshme, që do t’i përkasin HEC-it Dragostunje (asete që do t’i shërbejnë veprimtarisë së licencuar; ndërtesa, pajisje dhe gjithë sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes), në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.11, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Lengarica & Energy sh.p.k., për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të Intesa Sanpaolo Bank of Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.12, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë M.T.C. Energy sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosjes së hipotekës për asetet e paluajtshme të ardhshme apo të tashme, në favor të Raffeisen Bank sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë së dhënë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.13, datë 10.1.2018 "Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Alesio-2014 sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kryezi, me fuqi të instaluar 1.99 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.14, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit të tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria Albgaz sh.a., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 90, datë 7.6.2017, si dhe kontratës së transmetimit të gazit natyror të lidhur mes Albpetrol sh.a. dhe Albgaz sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.15, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së shërbimit universal të furnizimit me energji elektrike për klientët fundorë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.16, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.17, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit konfidencial”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.18, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullores së procedurave të paraqitjes së planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”".

Kërkesë e ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3837/3, datë 5.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës së Pyllit të Sodës, Vlorë”".

Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s Ndreqje gabimi "Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s, nr. 200, datë 24.11.2017, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 220, datë 15.12.2017".

Fletore Zyrtare 7 E premte, 26 janar 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.3, datë 23.1.2018 "Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore".

Fletore Zyrtare 6 E enjte, 25 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.18, datë 12.1.2018 "Për subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.34, datë 24.1.2018 "Për planin vjetor të pranimit për vitin 2018 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil.".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.35, datë 24.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për licencimin e arkivave privatë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.36, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 673, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.38, datë 24.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 413, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të shitjes së trojeve në përdorim, sipërfaqe të domosdoshme dhe trojeve shtesë funksionale të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, të objekteve shtetërore të veçuara, të privatizuara, të objekteve apo ndërtesave të shitura të ish-kooperativave bujqësore, si dhe të ndërtesave të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.39, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 378, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Medar Shtylla”, “Skënder Luarasi”, “Grigor Heba” dhe “Gjik Kuqali”, Tiranë””".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.40, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 803, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kompensimin e familjeve të fshatrave Zall-Mëner dhe Bulçesh, komuna Zall-Bastar, që preken nga ndërtimi i ujëmbledhësit të Bovillës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.41, datë 24.1.2018 "Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.42, datë 24.1.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria “Tokë bujqësore” në “Tokë urbane”, truall, të pasurive me numrat 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19 dhe 35/32, zona kadastrale 3365, fshati Shetaj, Njësia Administrative Ishëm, Bashkia Durrës".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.1, datë 19.1.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 615, datë 27.2.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2016-1671, datë 25.5.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Fletore Zyrtare 5 E mërkurë, 24 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.32, datë 19.1.2018 "Për përcaktimin e funksioneve të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të strukturave të shërbimit të jashtëm në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.23, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Shëngjin”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.24, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës të sigurisë portuale të Autoritetit Portual Durrës”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.25, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Terminalin Vlora-1 (PIA)”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.26, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Portin Detar Vlorë sh.a.”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.27, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Sarandë”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.28, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të Terminalit të Hidrokarbureve Romano Port sh.a. Durrës”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47, datë 11.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2365, datë 26.11.2008, “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Kulturës nr.24, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5166, datë 20.10.2016, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.5, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet në Qarkun Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.6, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.989, datë 19.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Artan Sherbet Spanjolli".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE1 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja".

Fletore Zyrtare 4 E martë, 23 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10712, datë 18.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.23, datë 17.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.24, datë 17.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Brendshme, për blerje të automjeteve për prefektët e qarqeve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.25, datë 17.1.2018 "Për miratimin e kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.26, datë 17.1.2018 "Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2018, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.27, datë 17.1.2018 "Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e vegjël me burime të rinovueshme nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve të ngurta, që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.28, datë 17.1.2018 "Për emërimin e anëtarëve të bordit të menaxhimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.29, datë 17.1.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Galerisë Kombëtare të Arteve ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.31, datë 17.1.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për rehabilitimin e lumit Gjanicë”, Fier".

Urdhër i Kryeministrit nr.13, datë 18.1.2018 "Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për përgatitjen e ndryshimeve të legjislacionit për përmirësimin e punës me dokumentet në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 10.1.2018 "Për delegim kompetence".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 16.1.2018 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 10, datë 9.3.2015, “Për përcaktimin e procedurave për menaxhimin nëpërmjet fondit kombëtar të bashkëfinancimit të buxhetit të shtetit, për projektet IPA”, të ndryshuar".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.519, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 4, në Njësinë Administrative Dajt, sheshi D2”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.520, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 2, në Njësinë Administrative nr. 6, sheshi 6/6”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.521, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 1 + tip 4, në Njësinë Administrative nr. 9, sheshi 9/1”".

Fletore Zyrtare 3 E enjte, 18 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10707, datë 4.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.8, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 426, datë 15.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen, funksionimin dhe detyrat e Komisionit Kombëtar për Nomenklaturën”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.9, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 501, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.10, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 502, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.11, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 83, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.13, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.14, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 198, datë 4.5.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”, të ndryshuar ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.15, datë 12.1.2018 "Për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.16, datë 12.1.2018 "Për miratimin e listës së veprimtarive që ushtrojnë ndërmarrjet sociale ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.17, datë 12.1.2018 "Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.19, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Moikom Zeqo".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.20, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Leonardo Frrokaj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.21, datë 12.1.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.22, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.1, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.128, datë 5.1.2018 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Drejtësisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.275, datë 9.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.418, datë 11.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".

Fletore Zyrtare 2, E premte, 12 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.4, datë 9.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.5, datë 9.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në shërbimin spitalor”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.7, datë 5.1.2018 "Për delegim të kompetencave".

Urdhër i Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.4, datë 3.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Autorizim Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.3, datë 3.1.2018 "Për delegimin e detyrave të nëpunësit autorizues (NA)".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.3, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Gledjon Rehovica, me detyrë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.4, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Aqif Rakipi, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Fletore Zyrtare 1, E mërkurë, 10 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 4.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 8.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për personelin e administratës doganore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.3, datë 8.1.2018 "Lirimin nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit".