2018Fletore Zyrtare 58 E mërkurë, 25 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.218, datë 20.4.2018 "Për miratimin e listës së barnave, që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre".

Fletore Zyrtare 57 E martë, 24 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.9, datë 20.3.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.27, datë 4.4.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.4066/2, datë 17.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Marqinet dhe ambienteve sportive në funksion të saj”, në Bashkinë Vorë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Eduart Belegu".

Fletore Zyrtare 56 E premte, 20 prill 2018

Ligj nr.16/2018, datë 5.4.2018 "Për diasporën".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 12.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 17.4.2018 "Për rregullat e brendshme mbi mënyrën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.300, datë 11.4.2018 "Për miratimin e formularit dhe kërkesat e raportit mbi sigurinë e produktit kozmetik".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Rrogozhinë".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 10, datë 21.3.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Vlorë” ".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 41, datë 6.10.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Gramsh”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për mosmarrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Shkodër".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Mbi mosmarrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Krujë".

Fletore Zyrtare 55 E enjte, 19 prill 2018

Dekret i Presidentit nr.10753, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10754, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10756, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10758, datë 10.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 23.3.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 19.2.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.125, datë 23.3.2018 "Për një shtesë në aneksin II, “Mish i freskët”, pjesa 1, të urdhrit të ministrit nr. 328, datë 22.11.2011, “Për miratimin e rregullores “Mbi përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për certifikimin veterinar të disa lloje kafshësh dhe mishit të freskët të tyre, të cilat hyjnë në Republikën e Shqipërisë nga shtete të caktuara, si dhe nga territore të tjera në administrim të këtyre shteteve””, të ndryshuar".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.1, datë 10.4.2018 "Për miratimin e programit operacional “Zhvillimi rajonal 2018–2019”, të granteve të Fondit për Zhvillimin e Rajoneve".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.3, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 8, datë 13.2.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.4, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 12, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.5, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 16, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve që ndryshon vendimin nr. 37, datë 13.7.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Arsimi”, thirrja e dytë, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, për vitin 2016”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.6, datë 10.4.2018 "Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga grantet “Arsimi”, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2018".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.31, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullores “Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.15, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të Kontratës së Shërbimit Universal të Furnizimit me Energji Elektrike për Klientët Fundorë".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.79, datë 3.4.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore për projektin “Linja e transmetimit 400 kV Shqipëri–Maqedoni (Fier–Elbasan–Qafëthanë)”, i miratuar me ligjin nr. 101, datë 9.11.2017".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe të Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.4, datë 23.3.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.3656/1, datë 6.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës Tip 2 + Tip 4 në Njësinë Administrative nr. 11, Sheshi 11/1”, Tiranë".

Vendim për shpalljen të vdekur VENDIM "Vendim për shpalljen të vdekur të shtetasit Afrim Sinan Buçeza".

Fletore Zyrtare 54 E martë, 17 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.194, datë 4.4.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet KfW, Frankfurt Am Main (KfW) dhe Republikës së Shqipërisë (marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për financimin e shërbimeve të ekspertit ndaj marrësit, në kuadër të programit “Rehabilitimi i konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të eficiencës së energjisë”, financuar nga një fond i veçantë, dhënë nga qeveria gjermane".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.197, datë 11.4.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 584, datë 28.8.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.198, datë 11.4.2018 "Për emërimin në detyrë të një anëtari të Komisionit Kombëtar Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit e të përpunimit të ujërave të ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.200, datë 11.4.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë urbane (truall), për ndërtimin e objekteve të hidrocentralit “Osojë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.201, datë 11.4.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së qytetit Fushë-Arrëz”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.202, datë 11.4.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane”, truall, për sipërfaqet që preken nga ndërtimi i projektit të rrugëve përgjatë bregut jugor të rezervuarit të Moglicës, të pasurive me numrat 407/1, 408/2, 408/1 e 414, zona kadastrale 3971, dhe të pasurive me numrat 422/1, 423/4, 423/1, 424, 117/1, 127, 113, 121/3, 111, 109, 23/2, 23/7, 30, 31 e 86, zona kadastrale 2937, Qarku Korçë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.203, datë 11.4.2018 "Për miratimin e rekomandimeve prioritare për Prokurorin e Përgjithshëm, në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.204, datë 11.4.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Teatrit Kombëtar".

Fletore Zyrtare 53 E premte, 13 prill 2018

Dekret i Presidentit nr.10752, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10755, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10757, datë 3.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.191, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullit teknik “Pёr etiketimin e energjisё pёr furrat shtëpiake dhe aspiratorët thithës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.192, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullit teknik “Për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.193, datë 4.4.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet KfW Frankfurt am Main (KfW) dhe Republikës së Shqipërisë (marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të eficiencës së energjisë, Shqipëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.196, datë 4.4.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 48, datë 21.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar”".

Fletore Zyrtare 51 E enjte, 12 prill 2018

Ligj nr.14-2018, datë 3.4.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për mbrojtjen shoqërore".

Vendim i Kuvendit nr.59-2018, datë 5.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 43/2017, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Konkurrencës”".

Vendim i Kuvendit nr.60-2018, datë 5.4.2018 "Për zgjedhjen e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".

Vendim i Kuvendit nr.61-2018, datë 5.4.2018 "Për miratimin e Kodit të Sjelljes së Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë".

Rezolutë e Kuvendit datë 5.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017".

Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 11 prill 2018

Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 11 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.180, datë 28.3.2018 "Për miratimin e kontratës së koncesionit/ppp, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a., për përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit".

Fletore Zyrtare 49 E mërkurë, 11 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 9.3.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.9-1, datë 20.3.2018 "Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së përgjithshme që përdorin Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4023, datë 10.4.2018 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 48 E martë, 10 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".

Fletore Zyrtare 47 E premte, 6 prill 2018

Vendim i Kuvendit nr.54/2018, datë 29.3.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.55/2018, datë 29.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 85/2017, “Për zgjedhjen e Byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit”".

Vendim i Kuvendit nr.56/2018, datë 29.3.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)".

Vendim i Kuvendit nr.57/2018, datë 29.3.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.58/2018, datë 29.3.2018 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore".

Dekret i Presidentit nr.10751, datë 3.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.94, datë 27.3.2018 "Mbi raportimin financiar të shoqërive të ujësjellësve në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.204, datë 30.3.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.10, datë 3.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2017-143, datë 21.03.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.24, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetëtore nr.78, datë 5.3.2018 "Për shqyrtimin e kërkesës për ndihmë shtetërore".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2106/1, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit 110/20 kV, Gjiri i Lalëzit”, Durrës".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.5905/3, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Velipojë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3791/1, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Fier".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2477/2, datë 3.4.2018 "Për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti, “Ndërtimi i linjës së tensionit dhe faciliteteve të tjera, pjesë e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (Projekti TAP) AG”, në zonat Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6867/7, datë 26.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit”, në fshatin Zenisht, Bashkia Mat".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6753/5, datë 30.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Ndërtim i varrezave të reja”, Bashkia Shkodër".

Fletore Zyrtare 46 E mërkurë, 4 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.182, datë 16.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre”, të ndryshuar".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.45, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave për kushtet e shërbimit të furnizimit me energji elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit dhe kushtet kontraktore të furnizimit”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.46, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e programit të pajtueshmërisë së OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.47, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a. për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.48, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.49, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Voskopojë”, me fuqi të instaluar 1970 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.50, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.51, datë 7.3.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k., për lënien peng të aseteve të saj pranë “Raiffeisen Bank” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.52, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “Erald Energjitik” sh.p.k., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 91, datë 26.9.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.53, datë 7.3.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sonne” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë, me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.54, datë 7.3.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED Solar” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë, me kapacitet prodhues 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.56, datë 9.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Draftkontratës tip për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që përfitojnë nga shërbimi universal, me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.57, datë 9.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e draftkontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a., aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit e shërbimit universal/OSHEE sh.a., për periudhën 1.1.2018–31.12.2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, datë 12.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 45 E martë, 3 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.170, datë 28.3.2018 "Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.171, datë 28.3.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.173, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 248, datë 30.4.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuara”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.174, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 47, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në punë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.175, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 48, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.176, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 64, datë 27.1.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.177, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 199, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.178, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 27, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të grave dhe vajzave nga grupet e veçanta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.179, datë 28.3.2018 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2018-2020".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.182, datë 28.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 613, datë 27.10.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.187, datë 29.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Drejtësisë, për rikonstruksionin dhe përshtatjen e ambienteve ku do të ushtrojnë aktivitetin Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe komisionerët publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i Autoritetit të Mediave Audiovizive nr.90, datë 26.3.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.93, datë 30.3.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Fletore Zyrtare 44 E premte, 30 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.184, datë 29.3.2018 "Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.185, datë 29.3.2018 "Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.186, datë 29.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për mbulimin e shpenzimeve për realizimin e aktiviteteve, pjesë të kalendarit për vitin 2018, si “Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Fletore Zyrtare 43 E enjte, 29 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.12, datë 27.2.2018 "Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.13, datë 8.3.2018 "Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2017-2018".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.14, datë 26.3.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e MASR-së nr. 10, datë 23.2.2018, “Për datat dhe organizimin e provimeve të maturës shtetërore 2018”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Lumturi Boka".

Fletore Zyrtare 42 E mërkurë, 28 mars 2018

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.9, datë 26.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1562, datë 17.4.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2017-1343, datë 19.7.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.59, datë 15.3.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së OST sh.a. për shtyrjen e afatit të pikës 2 të vendimit të ERE-s nr. 43, datë 15.3.2017, mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike OST sh.a., në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe nenin 9, pika 6, të Direktivës 72/2009 EC, mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.60, datë 15.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Lucente Koncesionare” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-i “Spatharë”, me fuqi të instaluar 1038 kw".

Fletore Zyrtare 41 E martë, 27 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.152, datë 13.3.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 135, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e Ministrisë së Shëndetësisë për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.157, datë 21.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.158, datë 21.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.161, datë 21.3.2018 "Për pagesën e së ardhurës nga papunësia".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.162, datë 21.3.2018 "Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.163, datë 21.3.2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë të përshpejtuar dhe të kritereve për përzgjedhjen e konsulentit që do të asistojë komisionin për negocimin dhe lidhjen e kontratës, ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërive “Çengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Aeroportit të Vlorës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.164, datë 21.3.2018 "Për negocimin me partnerin privat të përzgjedhur nga shoqëria “Albgaz” sh.a., për krijimin e një shoqërie të përbashkët për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit të ndërtuar nga Trans Adriatic Pipeline AG në territorin e Republikës së Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.165, datë 21.3.2018 "Për metodologjinë e procesit të vlerësimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore të njësive bazë të institucioneve të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.166, datë 21.3.2018 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2018, ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Mbrojtjes, për sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë në zonat e përmbytura në Shkodër".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.8, datë 19.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 59, datë 18.5.2015, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë; nr. 00-2017-578, datë 22.6.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.21, datë 15.3.2018 "Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.17, datë 2.3.2018 "Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Libohovë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.18, datë 22.3.2018 "Për fillimin e procedurës për ndryshimin e metodologjisë për vendosjen e tarifave".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Zafira Kola".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar)1 "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasve Bajram Riza Allamani dhe Esmeralda Bajram Allamani".

Fletore Zyrtare 40 E mërkurë, 21 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 19.2.2018 "Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural".

Fletore Zyrtare 39 E martë, 20 mars 2018

Ligj nr.12/2018, datë 5.3.2018 "Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme".

Fletore Zyrtare 38 E martë, 20 mars 2018

Vendim i Kuvendit nr.40/2018, datë 15.3.2018 "Për projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Vendim i Kuvendit nr.41/2018, datë 15.3.2018 "Për zgjedhjen e një Komisioneri të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.42/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.43/2018, datë 15.3.2018 "Për zgjedhjen e një Komisioneri të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.44/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.45/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.46/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.47/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.48/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.49/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.50/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.52/2018, datë 15.3.2018 "Për miratimin e përbërjes së Komisionit Hetimor për të kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve shtetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën prokuroria po heton z. Saimir Tahiri, ish-ministër i Brendshëm, ngritur me vendimin nr. 30/2018 të Kuvendit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.140, datë 13.3.2018 "Për transferimin në pronësi të Bashkisë Gramsh, në Njësinë Administrative Pishaj, të pronave me nr. 1274–1297, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 273, datë 18.4.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Pishaj, të Qarkut të Elbasanit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.151, datë 13.3.2018 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat për projektin e rrugës Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.193, datë 16.3.2018 "Për delegimin e kompetencave".


Fletore Zyrtare 37 E hënë, 19 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.141, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.142, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 926, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe procedurën e shitjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.144, datë 13.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri elektronik i subjekteve kontrolluese”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.145, datë 13.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri elektronik i kërkesave dhe i përgjigjeve për të drejtën e informimit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.146, datë 13.3.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencive rajonale të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.147, datë 13.3.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencive rajonale të ekstensionit bujqësor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.148, datë 13.3.2018 "Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave këshillimorë e koordinues institucionalë, strukturave për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe organizatave jofitimprurëse, për realizimin e politikave kombëtare e vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.149, datë 13.3.2018 "Për kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.150, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 431, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.132, datë 16.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo të revokimit të tyre”, të ndryshuar".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.15, datë 12.3.2018 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Lezhë z. Suri Damzi, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” ".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.3793, datë 7.3.2018 "Për botimin e datës së hyrjes në fuqi të disa marrëveshjeve".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Xhavid Salia".


Fletore Zyrtare 36 E premte, 16 mars 2018

Ligj nr.8/2018, datë 26.2.2018 "Për ratifikimin e traktatit që themelon Komunitetin e Transportit".

Ligj nr.9/2018, datë 5.3.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar".

Ligj nr.10/2018, datë 5.3.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për ngritjen e Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit".

Ligj nr.11/2018, datë 5.3.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2017, për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtim i dytë fondesh)”".

Fletore Zyrtare 34 E martë, 13 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.127, datë 7.3.2018 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të njësisë administrative Tiranë, të pasurive nr. 8/638 dhe nr. 8/637, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 8270, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 25, datë 9.1.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të pronave të paluajtshme të Bashkisë Tiranë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.128, datë 7.3.2018 "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.129, datë 7.3.2018 "Për përcaktimin e organizatave të punëdhënësve dhe të punëmarrësve në Këshillin Kombëtar të Punës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.130, datë 7.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 997, datë 10.12.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.131, datë 7.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2018, për projektet dhe aktivitetet në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit - Skënderbeut".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.132, datë 7.3.2018 "Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.133, datë 7.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin e WebGIS për menaxhimin e veprimtarisë arkeologjike në terren të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.134, datë 7.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin e integruar bibliotekar dataBKSH".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.135, datë 7.3.2018 "Për miratimin e statutit të shërbimit social shtetëror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.136, datë 7.3.2018 "Për funksionimin dhe administrimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror".

Udhëzim i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.2, datë 2.3.2018 "Për zhvillimin e procedurës së prokurimit të përbashkët për shërbimin privat të ruajtjes fizike të godinave për vitin 2018, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në rolin e organit të deleguar".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.70, datë 9.3.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6454/5, datë 6.3.2018 "Për një ndryshim të VKM-së nr. 82 datë 28.1.2015, “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Don Gjon Buzuku”, Korçë”, i ndryshuar me VKM-në nr. 831, datë 7.10.2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr. 82, datë 28.1.2015””".

Fletore Zyrtare 33 E hënë, 12 mars 2018

Dekret i Presidentit nr.10737, datë 7.3.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.124, datë 7.3.2018 "Për emërimin në detyrë të disa anëtarëve të bordit mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.125, datë 7.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1037, datë 16.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.126, datë 7.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 475, datë 8.6.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s në Letoni”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.137, datë 28.2.2018 "Për ngritjen e Task-Forcës për evidentimin e pasurive të paluajtshme shtetërore gjatë bregdetit shqiptar, me qëllim investimin në turizmin bregdetar".

Fletore Zyrtare 32 E premte, 9 mars 2018

Ligj nr.7/2018, datë 15.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.1, datë 6.2.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve të klasifikuara ‘‘sekret shtetëror’’".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.2, datë 28.2.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve të klasifikuara ‘‘sekret shtetëror’’".

Fletore Zyrtare 31 E premte, 9 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.130, datë 5.3.2018 "Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike".

Fletore Zyrtare 30 E mërkurë, 7 mars 2018

Ligj nr.6/2018, datë 8.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”".

Udhëzim i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.1, datë 19.2.2018 "Për miratimin e kërkesave minimale për hartimin e planeve të veprimit për zhurmat".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.123, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e ministrit të Punëve të Brendshme nr. 277, datë 29.5.2015, “Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve juridike e fizike, formatin e regjistrit për armët, për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash”".

Urdhër i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.54, datë 1.3.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.591, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.592, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.593, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.594, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetence".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.5, datë 1.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2017-1162 (88), datë 6.7.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.6, datë 2.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2017-78, datë 17.2.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 2.3.2018 "Me objekt: Deklarimin antikushtetuese dhe shfuqizimin e neneve 8, pika 2, shkronja “b”, togfjalëshi “për kundërvajtjet penale”; shkronjat “c” dhe shkronja “ç”; 11, pika 2, togfjalëshi “ose në seancë paraprakë”, paragrafi 2; 24, pika 2, togfjalëshi “t’i kërkojë gjykatës pushimin e akuzës ose çështjes, si dhe të kërkojë dërgimin e çështjes në gjyq, sipas rasteve të parashikuara nga ky Kod”; 40, pika 1, shkronja “f”, togfjalëshi “ose gjyqtarit të seancës paraprake”, shkronja “h”, togfjalëshi “në seancë paraprake dhe”; 72, pika 3, paragrafi i parë, togfjalëshi “në seancën paraprake ose”; 139, pika 4, togfjalëshi “gjatë seancës paraprake”; 152, pika 1, togfjalëshi “brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit”; 171, pika 1, togfjalëshi “ose në fillim të seancës paraprake”; 180, pika 3, togfjalëshi “të seancës paraprake”; 181, pika 6, shkronja “a”, togfjalëshi “ose i kërkon gjykatës pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga neni 329/a i Kodit”, shkronja “b”; 182, pika 1, togfjalëshi “kur procedohet për kundërvajtje penale”; 183, pika 1, togfjalëshi “para gjyqtarit të seancës paraprake”, paragrafi 2, pika 3, shkronja “c”, pika 4, pika 5, togfjalëshi “dhe c”, pika 6, togfjalëshi “të seancës paraprake”, “dhe c”; 184; 185; 186; 187; 188; 224, pika 1, togfjalëshi “në seancën paraprake ose”, 226, pika 1, togfjalëshi “në seancën paraprake”; 228, pika 1, fjalia e dytë e nenit 406/dh dhe 242, pika 4 të ligjit nr. 35/2017, datë 30.3.2017, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Luan Dallaku (Dollaku)".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Shkëlzen Ibrahim Gjoni".

Fletore Zyrtare 29 E martë, 6 mars 2018

Dekret i Presidentit nr.10734, datë 1.3.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.116, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, të Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.117, datë 28.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 421, datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.118, datë 28.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.119, datë 28.2.2018 "Për miratimin e numrit të praktikantëve për kryerjen e praktikës profesionale me kontratë të përkohshme, për periudhën 1 janar deri 15 qershor 2018 dhe 15 shtator deri 31 dhjetor 2018, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.120, datë 28.2.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rishikim i kalimeve këmbësore (trotuar) dhe i hapësirave publike në rrugën “Gjykatë - Akademia e Marinës - 7 pallatet”, faza I”, Vlorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.121, datë 28.2.2018 "Për lejimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 11 veprave të Piktorit të Popullit Vangjush Mio, me qëllim ekspozimin e tyre në Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Sala Tiziano, Dorsoduro 909/a – Venecia, Itali".

Fletore Zyrtare 28 E hënë, 5 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.7, datë 19.2.2018 "Për miratimin e elementeve dhe formës së kontratës së shërbimit ndërmjet institucionit të arsimit të lartë jopublik dhe studentit".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.9, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa në udhëzimin e MASH-it nr. 21, datë 23.7.2010, “Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.11, datë 23.2.2018 "Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2018".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.117, datë 16.2.2018 "Për caktimin e fushës së përgjegjësisë dhe detyrave të zëvendësministrit në Ministrinë e Kulturës".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.38, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në rregulloren për ndryshimin e furnizuesit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 113, datë 8.7.2016".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.39, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.40, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Seta” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Seta 1+2”, “Seta 3” dhe “Seta 4”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.41, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullave operacionale për furnizuesin e mundësisë së fundit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.10, datë 16.2.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, për shoqërinë Ujësjellës Malësi e Madhe sh.a".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.11, datë 16.2.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Maliq sh.a".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.12, datë 16.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 15, datë 28.4.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Tepelenë”".

Fletore Zyrtare 27 E premte, 2 mars 2018

Vendim i Kuvendit nr.23/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Prokurimit Publik".

Vendim i Kuvendit nr.24/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.25/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.26/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.27/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.28/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.29/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.98, datë 23.2.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 640, datë 7.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e sporteleve të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.99, datë 23.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 982, datë 25.10.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kryetarit dhe emërimin e anëtarëve, përfaqësues të pushtetit qendror, në Këshillin Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.100, datë 23.2.2018 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Tiranë, të pronës nr. 75, me emërtim “AISM, reparti ushtarak nr. 6002”, me vendndodhje në Linzë, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.101, datë 23.2.2018 "Për mënyrën e organizimit e të funksionimit të agjencive private të punësimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.102, datë 23.2.2018 "Për lirimin, mandatimin dhe rimandatimin e disa anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.106, datë 23.2.2018 "Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së grantit nr. TF0A1769, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit të akorduar nga Fondi i Mirëbesimit me Shumë Donatorë, për financimin e projektit të zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në Shqipëri (EITI)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.107, datë 23.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 42, datë 17.1.1998, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.108, datë 23.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 848, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. dhe përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive “Albpetrol” sh.a. dhe “Albgaz” sh.a.” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.111, datë 23.2.2018 "Për krijimin dhe funksionimin e fondit social".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.2.2018 "Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “profesor i asociuar” dhe “profesor” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.114, datë 23.2.2018 "Për përcaktimin e rregullave për emërimin, shkarkimin dhe shpërblimin e kryetarit dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë Kombëtare të Diasporës".

Fletore Zyrtare 26 E mërkurë, 28 shkurt 2018

Ligj nr.4/2018, datë 1.2.2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërive “Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Aeroportit të Vlorës".

Ligj nr.5/2018, datë 1.2.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. për projektin me objekt “Studime fizibiliteti, hartim dhe planifikim në nivel përfundimtar dhe studim të ndikimit mjedisor në fushën e infrastrukturës”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3560, datë 23.2.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i objektit “Linja e re e furnizimit me ujë të Ujësjellësit Durrës”".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE(1) "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Fatjona Petrit Bardhamashi".

Kërkesë për shpalljen e vdekjes KERKESE(2) "Kërkesë për shpalljen e vdekjes së shtetasit Gëzim Sala".

Fletore Zyrtare 25 E hënë, 26 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.21/2018, datë 22.2.2018 "Për caktimin e përbërjes së nënkomisionit të përhershëm parlamentar, “Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”".

Vendim i Kuvendit nr.22/2018, datë 22.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10731, datë 22.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.3, datë 14.2.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2019".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.4, datë 16.2.2018 "Për zbatimin e programit të shkëmbimit të studimeve universitare në Evropën Qendrore CEEPUS III në Republikën e Shqipërisë".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.5, datë 19.2.2018 "Për përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të arsimit të lartë".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.96, datë 23.1.2018 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme për akses në rrjetet e gazsjellësve të veprimtarive të kërkim-prodhimit".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.30, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen për shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. dhe furnizuesit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.31, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të treta në sistemin e transmetimit dhe transparencën në sektorin e gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.32, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AGE Sunpower” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë (Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.33, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë (Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34, datë 9.2.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Alesio–2014” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kryezi”, me fuqi të instaluar 1990 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.35, datë 9.2.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për vendosjen e hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.36, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurave për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “HEC Dunicë”, me nr. 123 , seria PV11K, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 27, datë 10.3.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.37, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së tregtimit të energjisë elektrike të shoqërisë “HEC Dunicë”, me nr. 124, seria T11P, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 28, datë 10.3.2011".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3521/3, datë 20.2.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Sistemimi i bllokut të banimit në lagjen “Çlirimi”, Lushnjë’’".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Meri Musabelliu".

Ndreqje gabimi material VKM nr. 72, datë 7.2.2018 "Ndreqje gabimi material në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 72, datë 7.2.2018, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 16, datë 9.2.2018".

Korrigjim gabimi material VENDIM I ERE nr.36, datë 6.3.2018 "Korrigjim gabimi material në vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë nr. 36, datë 6.3.2017, “Për licencimin e shoqërisë “ENPI Energji” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 56, datë 23.3. 2017".

Fletore Zyrtare 24 E mërkurë, 21 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10730, datë 14.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.81, datë 14.2.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.58, datë 8.2.2018 "Për përdorimin e ëmbëlsuesit ushqimor “E 955 Sucralose”, në produktet ushqimore".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.1, datë 12.2.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 25, datë 10.11.2017, “Për regjistrimin e formave të diplomave dhe certifikatave në regjistrin shtetëror të diplomave dhe të certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.62, datë 9.2.2018 "Për miratimin e rregullave për marrjen e masave për eliminimin e kafshëve".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.4, datë 14.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si antikushtetues të nenit 91/4, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, në pjesën ku parashikon se vetëm femrat mund të përfitojnë periudhë sigurimi për efekt llogaritjeje pensioni, për afatin e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, duke përjashtuar nga kjo e drejtë meshkujt".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.2, datë 19.1.2018 "Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Himarë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.10, datë 19.2.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Fejzo Veip Kucuku".

Fletore Zyrtare 23 E martë, 20 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.87, datë 14.2.2018 "Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare".

Fletore Zyrtare 22 E Hënë, 19 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.75, datë 12.2.2018 "Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.80, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.82, datë 14.2.2018 "Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.83, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 892, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.84, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1039, datë 4.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë këshill” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.86, datë 14.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH) ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.89, datë 14.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor, profesional parauniversitar dhe të studentëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.90, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 383, datë 19.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.91, datë 14.2.2018 "Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.92, datë 14.2.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i godinës së re 8-katëshe të mjekësisë së përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.93, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 597, datë 1.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe kërkesave të hollësishme për lidhjen e marrëveshjeve vullnetare, ndërmjet organizatave dhe grupeve që përfaqësojnë interesa të caktuar, grupeve të operatorëve ose operatorëve individualë me autoritetet përkatëse për realizimin e një niveli më të lartë mbrojtjeje, sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posaçëm për një përbërës mjedisor” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.94, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 641, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.95, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 686, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.96, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 372, datë 18.5.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të komunikimit, konsultimit dypalësh dhe vendimmarrjes për lejen e mjedisit të tipit A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi i kërkohet nga ky shtet” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.97, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 419, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".

Fletore Zyrtare 21 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.22 datë 30.1.2018 "Mbi ankimin e shoqërisë OST sh.a. në lidhje me vendimin e bordit të ERE-s nr. 210, datë 28.12.2017, “Për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a. për vitin 2018”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.23 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e “Rregullores për ndryshimin e furnizuesit në sektorin e gazit natyror”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.24 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip të aktivitetit të tregtimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.25 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.26 datë 30.1.2018Mbi licencimin e shoqërisë Energji Ashta sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.27 datë 30.1.2018 Mbi licencimin e shoqërisë HEC Llëngë sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga: HEC Llënga 1, me fuqi 1730 kw; HEC Llënga 2, me fuqi 300 kw; dhe HEC Llënga 3, me fuqi 1500 kw, me fuqi totale 3530 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.28 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Luçente Koncesionare sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Spatharë, me fuqi 1038 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.29 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Rej Energy sh.p.k., për modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike, me nr. 177, seria PV12K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 120, datë 29.8.2012.

Fletore Zyrtare 20 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 12, datë 12.1.2018 "Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2018– 2020, të rishikuar".

Fletore Zyrtare 19 E Mërkurë, 14 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.17/2018, datë 8.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për statusin e minatorit (punonjësve të minierave në nëntokë)”".

Vendim i Kuvendit nr.18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.19/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 8.2.2018 "Për qëndrimin e Shqipërisë mbi statusin e Jerusalemit".

Dekret i Presidentit nr.10725, datë 8.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47/1, datë 11.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.10, datë 7.2.2018 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.14, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.15, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për instrumentet e pagesave elektronike”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3608/1, datë 12.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i bllokut të banimit në lagjen “Xhevdet Nepravishta””, Lushnjë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të personit të zhdukur Haki Sherif Klari".

Fletore Zyrtare 18 E hënë, 12 shkurt 2018

Ligj nr.1/2018, datë 25.1.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992, “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar".

Ligj nr.2/2018, datë 25.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”".

Ligj nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të ndryshme, nën Fondin e Përbashkët Europian të Ballkanit Perëndimor, për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës–Tiranë dhe vlerësimin financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, të ratifikuar me ligjin nr. 63/2015".

Dekret i Presidentit nr.10724, datë 7.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.38, datë 6.2.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.3/2018, datë 6.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1966, datë 26.9.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 1861, datë 15.5.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2017-633, datë 4.5.2017, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.Dhënien e një shpërblimi të drejtë për zgjatje të procesit gjyqësor tej afatit të arsyeshëm dhe ligjor, në bazë të nenit 71/ç, të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr.77, datë 9.2.2018 "Për delegim kompetencash".


Fletore Zyrtare 17 E premte, 9 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10722, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vendit vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Dekret i Presidentit nr.10723, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar, për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 16 E premte, 9 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.67, datë 7.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.68, datë 7.2.2018 "Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.69, datë 7.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe të procedurës për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit me gaz natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.70, datë 7.2.2018 "Për mbylljen e veprimtarisë së shkollës së lartë universitare jopublike “Justicia”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.71, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 825, datë 7.10.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve e të procedurave për dhënien e lejes për hapjen, mbylljen dhe funksionimin e institucioneve private të arsimit parauniversitar, në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.72, datë 7.2.2018 "Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.74, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 307, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.45, datë 5.2.2018 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 15 E enjte, 8 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10718, datë 6.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.56, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e kategorive konkrete të grupeve të pafavorizuara".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.1, datë 2.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugëve “Naftëtari”, “Kristaq Lacka” dhe “Qemal Stafa””, Bashkia Kuçovë".

Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018 Tabelat e VKM nr.37, datë 24.1.2018 "Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018, “Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 9, datë 31 janar 2018".

Fletore Zyrtare 14 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.10/2018, datë 1.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.11/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.12/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.13/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.14/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për administratën publike”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.16/2018, datë 1.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të kuvendit”, të ndryshuar".

Urdhër i Kuvendit nr.1, datë 2.2.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Dekret i Presidentit nr.10715, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10716, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10717, datë 30.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.138, datë 30.1.2018 "Për miratimin e treguesve dhe kritereve, të përfshira në kontratën e performancës (model tip), për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve".

Udhëzim i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.4, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 20, datë 28.9.2012, “Mbi përcaktimin e standardeve të dokumentit për vërtetimin e sasisë së prodhimit për qëllime të përcaktimit të nivelit të detyrimit të akcizës”".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.2, datë 31.1.2018 "Me objekt deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2722/2, datë 31.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i oborrit të shkollës “Ali Demi”, Vlorë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3052/2, datë 1.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i sheshit midis pallateve në lagjen “Skënder Libohova””, Lushnjë".

Fletore Zyrtare 13 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.55, datë 31.1.2018 "Për miratimin e Marrëveshjes Grant, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në emër të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Global për të Luftuar SIDA-n, Tuberkulozin dhe Malarien, për programin “Përshkallëzimi dhe Sigurimi i Qëndrueshmërisë së Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.57, datë 31.1.2018 "Për monitorimin shkencor pasvaksinal të kafshëve të vaksinuara në kuadër të projektit “PAZA”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.58, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për qendrat kulturore në diasporë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.59, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunimin në fushën e diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.60, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.61, datë 5.2.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar dhe caktimin e kujdestarit për shtetasen Flora Aliaj (Dedaj)".

Fletore Zyrtare 12 E hënë, 5 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.50, datë 31.1.2018 "Për miratimin e programit të reformave ekonomike (ERP) 2018-2020".

Fletore Zyrtare 11 E premte, 2 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.46, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.9.2017, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucion i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 84/2016”, të ndryshuar, dhe nr. 497, datë 13.9.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuara nga ligji nr. 84/2016”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.47, datë 31.1.2018 "Për kompensimin e qirasë së banesës për strehimin e prokurorit të caktuar të kryejë përkohësisht detyrën dhe funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.48, datë 31.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.49, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 499, datë 19.7.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Divjakë, të qarkut të Fierit, dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.51, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 786, datë 9.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve si dhe rregullat e organizimit e të funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.52, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 218, datë 11.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe rregullave për shfrytëzimin, në sipërfaqe dhe nëntokë, të zonave që janë ngjitur, me lejet ekzistuese dhe ndryshimin e koordinatave për lejet minerare të përcaktuara në hapësirë me tri koordinata”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.53, datë 31.1.2018 "Për lejimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të veprës së artit në pikturë “Mbjellja e pemëve”, të autorit Edi Hila, pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, e cila do të jetë pjesë e ekspozitës “Edi Hila-Monography”, që organizohet në Muzeun e Artit Modern në Varshavë, Poloni".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.54, datë 31.1.2018 "Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.4450/6, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Sistemim, asfaltim i rrugës “Belul Berisha”, në Bashkinë e Elbasanit".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.5088/13, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bllokut të pallateve në Xhabije”, Bashkia Shkodër".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KORRIGJIM GABIMI UDHEZIMI nr.32, datë 29.12.2017 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sali (Mikel) Spahiu".

Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.46, datë 31.1.2018 "Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 32, datë 29.12.2017, “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 17, datë 3.8.2016, “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuar nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 246/2017, datë 24.1.2018".

Fletore Zyrtare 10 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Kuvendit nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.4/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.5/2018, datë 25.1.2018 "Për emërimin e zotit Idlir Gjata anëtar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare".

Vendim i Kuvendit nr.6/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zotit Helidon Bushati anëtar i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.7/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Adriana Berberi anëtare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.8/2018, datë 25.1.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10714, datë 26.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.19, datë 19.1.2018 "Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike, që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi të energjisë elektrike, për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.20, datë 19.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror, nga shoqëria Albgaz sh.a., për vitin 2018".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.827, datë 17.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të MoU me Azerbajxhanin".

Fletore Zyrtare 9 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.37, datë 24.1.2018 "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik, të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave, gjatë vitit 2018".

Fletore Zyrtare 8 E martë, 30 janar 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.1, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Albanian Green Energy sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 63, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motorë-gjeneratorësh të ushqyer me biomasë të lëngshme)”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.2, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “E Vento S.R.L Albania” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.3, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Biopower Green Energy sh.p.k, mbajtëse e licencës nr. 64, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.4, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “ERS - 08” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 59, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.5, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Alb Wind Energy, mbajtëse e licencës nr. 53, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.6, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 49, seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.7, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.8, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.9, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë Hydro Power Plant of Korça sh.p.k., për vendosje të hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë, pranë Intesa Sanpaolo Bank".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.10, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë HEC-i Dragostunje sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosje të hipotekës mbi ato të paluajtshme, që do t’i përkasin HEC-it Dragostunje (asete që do t’i shërbejnë veprimtarisë së licencuar; ndërtesa, pajisje dhe gjithë sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes), në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.11, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Lengarica & Energy sh.p.k., për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të Intesa Sanpaolo Bank of Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.12, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë M.T.C. Energy sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosjes së hipotekës për asetet e paluajtshme të ardhshme apo të tashme, në favor të Raffeisen Bank sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë së dhënë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.13, datë 10.1.2018 "Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Alesio-2014 sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kryezi, me fuqi të instaluar 1.99 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.14, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit të tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria Albgaz sh.a., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 90, datë 7.6.2017, si dhe kontratës së transmetimit të gazit natyror të lidhur mes Albpetrol sh.a. dhe Albgaz sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.15, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së shërbimit universal të furnizimit me energji elektrike për klientët fundorë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.16, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.17, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit konfidencial”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.18, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullores së procedurave të paraqitjes së planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”".

Kërkesë e ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3837/3, datë 5.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës së Pyllit të Sodës, Vlorë”".

Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s Ndreqje gabimi "Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s, nr. 200, datë 24.11.2017, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 220, datë 15.12.2017".

Fletore Zyrtare 7 E premte, 26 janar 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.3, datë 23.1.2018 "Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore".

Fletore Zyrtare 6 E enjte, 25 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.18, datë 12.1.2018 "Për subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.34, datë 24.1.2018 "Për planin vjetor të pranimit për vitin 2018 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil.".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.35, datë 24.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për licencimin e arkivave privatë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.36, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 673, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.38, datë 24.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 413, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të shitjes së trojeve në përdorim, sipërfaqe të domosdoshme dhe trojeve shtesë funksionale të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, të objekteve shtetërore të veçuara, të privatizuara, të objekteve apo ndërtesave të shitura të ish-kooperativave bujqësore, si dhe të ndërtesave të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.39, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 378, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Medar Shtylla”, “Skënder Luarasi”, “Grigor Heba” dhe “Gjik Kuqali”, Tiranë””".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.40, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 803, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kompensimin e familjeve të fshatrave Zall-Mëner dhe Bulçesh, komuna Zall-Bastar, që preken nga ndërtimi i ujëmbledhësit të Bovillës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.41, datë 24.1.2018 "Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.42, datë 24.1.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria “Tokë bujqësore” në “Tokë urbane”, truall, të pasurive me numrat 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19 dhe 35/32, zona kadastrale 3365, fshati Shetaj, Njësia Administrative Ishëm, Bashkia Durrës".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.1, datë 19.1.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 615, datë 27.2.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2016-1671, datë 25.5.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Fletore Zyrtare 5 E mërkurë, 24 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.32, datë 19.1.2018 "Për përcaktimin e funksioneve të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të strukturave të shërbimit të jashtëm në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.23, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Shëngjin”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.24, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës të sigurisë portuale të Autoritetit Portual Durrës”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.25, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Terminalin Vlora-1 (PIA)”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.26, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Portin Detar Vlorë sh.a.”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.27, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Sarandë”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.28, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të Terminalit të Hidrokarbureve Romano Port sh.a. Durrës”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47, datë 11.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2365, datë 26.11.2008, “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Kulturës nr.24, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5166, datë 20.10.2016, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.5, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet në Qarkun Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.6, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.989, datë 19.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Artan Sherbet Spanjolli".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE1 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja".

Fletore Zyrtare 4 E martë, 23 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10712, datë 18.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.23, datë 17.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.24, datë 17.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Brendshme, për blerje të automjeteve për prefektët e qarqeve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.25, datë 17.1.2018 "Për miratimin e kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.26, datë 17.1.2018 "Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2018, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.27, datë 17.1.2018 "Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e vegjël me burime të rinovueshme nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve të ngurta, që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.28, datë 17.1.2018 "Për emërimin e anëtarëve të bordit të menaxhimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.29, datë 17.1.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Galerisë Kombëtare të Arteve ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.31, datë 17.1.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për rehabilitimin e lumit Gjanicë”, Fier".

Urdhër i Kryeministrit nr.13, datë 18.1.2018 "Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për përgatitjen e ndryshimeve të legjislacionit për përmirësimin e punës me dokumentet në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 10.1.2018 "Për delegim kompetence".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 16.1.2018 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 10, datë 9.3.2015, “Për përcaktimin e procedurave për menaxhimin nëpërmjet fondit kombëtar të bashkëfinancimit të buxhetit të shtetit, për projektet IPA”, të ndryshuar".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.519, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 4, në Njësinë Administrative Dajt, sheshi D2”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.520, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 2, në Njësinë Administrative nr. 6, sheshi 6/6”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.521, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 1 + tip 4, në Njësinë Administrative nr. 9, sheshi 9/1”".

Fletore Zyrtare 3 E enjte, 18 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10707, datë 4.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.8, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 426, datë 15.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen, funksionimin dhe detyrat e Komisionit Kombëtar për Nomenklaturën”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.9, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 501, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.10, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 502, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.11, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 83, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.13, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.14, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 198, datë 4.5.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”, të ndryshuar ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.15, datë 12.1.2018 "Për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.16, datë 12.1.2018 "Për miratimin e listës së veprimtarive që ushtrojnë ndërmarrjet sociale ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.17, datë 12.1.2018 "Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.19, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Moikom Zeqo".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.20, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Leonardo Frrokaj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.21, datë 12.1.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.22, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.1, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.128, datë 5.1.2018 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Drejtësisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.275, datë 9.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.418, datë 11.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".

Fletore Zyrtare 2, E premte, 12 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.4, datë 9.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.5, datë 9.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në shërbimin spitalor”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.7, datë 5.1.2018 "Për delegim të kompetencave".

Urdhër i Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.4, datë 3.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Autorizim Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.3, datë 3.1.2018 "Për delegimin e detyrave të nëpunësit autorizues (NA)".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.3, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Gledjon Rehovica, me detyrë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.4, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Aqif Rakipi, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Fletore Zyrtare 1, E mërkurë, 10 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 4.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 8.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për personelin e administratës doganore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.3, datë 8.1.2018 "Lirimin nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit".