2018


Fletore Zyrtare 195 E enjte, 10 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.813, date 31.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 929, datë 17.11.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe përdorimin e fondit të veçantë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.814, date 31.12.2018 "Për miratimin e Dokumentit të Politikave për Pyjet në Shqipëri, 2019–2030".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.816, date 31.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 82, datë 14.2.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime”".

Fletore Zyrtare 194 E mërkurë, 9 janar 2019

Ligj nr.105/2018, date 13.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.749, date 19.12.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore, përgjegjëse për zhvillimin e negociatave dhe lidhjen e Traktatit të Aderimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.355, date 31.12.2018 "Për delegim kompetence".

Kërkesë për shpalljen të vdekur Ymer Qefa "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Ymer Qefa".

Fletore Zyrtare 193 E martë, 8 janar 2019

Vendim i Kuvendit nr.119/1/2018, date 3.12.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e nivele të tarifës doganore”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.11017, date 21.12.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.38, date 26.12.2018 "Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2019".

Vendim i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.27, date 20.12.2018 "Për miratimin e “Kodi Etik i Kryetarit dhe Drejtuesve të Lartë të Kontrollit të Lartë të Shtetit”".

Vendim i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.28, date 23.12.2018 "Për një shtesë në “Kodi Etik i Kryetarit dhe Drejtuesve të Lartë të Kontrollit të Lartë të Shtetit”".

Vendim i Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.244, date 22.12.2018 "Për delegim kompetence".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.76, date 6.12.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim të tarifave të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Himarë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.78, date 26.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 51, datë 2.12.2016, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Malësi e Madhe”, i ndryshuar".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.79, date 26.12.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim të tarifave të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Roskovec".

Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar Sekret Shtetëror "Bibliografia e Informacionit të Deklasifikuar “Sekret shtetëror” në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur Altin Daja "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Altin Daja".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur Fejzo Kucuku "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Fejzo Kuçuku".

Kërkesë për shpalljen të vdekur Jeto Mukaj "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Jeto Mukaj".

Fletore Zyrtare 192 E hënë, 7 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.767, date 26.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 607, datë 27.10.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e mjediseve të ndërtesës ‘Godina e inovacionit’ në përgjegjësi administrimi të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.768, date 26.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 34, datë 7.1.1999, të Këshillit të Ministrave, “Për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare dhe trajtimin e personaliteteve të larta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.769, date 26.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 484, datë 10.6.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Drejtoria e Përgjithshme e Doganave te Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil dhe Avokatura e Shtetit, të mjediseve në godinën e ish-hotel ‘Drinit’”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.771, date 26.12.2018 "Për dhënie ndihme financiare znj. Ina Gavrosh Nuka, inspektor, punonjës policie i plagosur në krye të detyrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.776, date 26.12.2018 "Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte dhe përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave e të pagesave për nxënësit e arsimit parauniversitar në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2018–2019".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.786, date 26.12.2018 "Për miratimin e zonave arkeologjike “A” dhe “B”, të qytetit të Durrësit dhe të planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.787, date 26.12.2018 "Për shfuqizimin e vendimit nr. 646, datë 29.12.1999, të Këshillit të Ministrave, “Për mbështetjen financiare të veprimtarisë së Qendrës së Realizimit të Veprave të Artit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.788, date 26.12.2018 "Për përbërjen, kompetencat, mënyrën e funksionimit e të shpërblimit të anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Muzeve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.789, date 26.12.2018 "Për krijimin e fondit në mbështetje të ndërmarrjeve sociale dhe format e mbështetjes nëpërmjet subvencionit për ndërmarrjet sociale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.800, date 26.12.2018 "Për rishpërndarje fondesh buxhetore brenda programeve të miratuara në buxhetin e vitit 2018 për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.801, date 26.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 17, datë 12.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2018”".

Fletore Zyrtare 191 E premte, 4 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.770, date 26.12.2018 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Luftën kundër Trafikimit të Personave 2018–2020".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.774, date 26.12.2018 "Për miratimin e Strategjisë Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit 2019–2021".

Fletore Zyrtare 190 E enjte, 3 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.764, date 27.12.2018 "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2019".

Fletore Zyrtare 189 E premte, 28 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.760, date 19.12.2018 "Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Financave dhe Ekonomisë, të pronës nr. 98, me emërtimin “Grup Depo (ish-Reparti Ushtarak nr. 5011)”, me vendndodhje në Brar, Tiranë, dhe të disa sipërfaqeve, truall funksional dhe objekte, të pronës nr. 109, me emërtim “Sh.a. Riparim Artilerie”, me vendndodhje në Brar, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.765, date 26.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 142, datë 12.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.766, date 26.12.2018 "Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.777, date 26.12.2018 "Për kontrollin antiplagjiaturë të disertacioneve për fitimin e gradave shkencore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.778, date 26.12.2018 "Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr. 288, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.779, date 26.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.780, date 26.12.2018 "Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.781, date 26.12.2018 "Për garantimin e transparencës në institucionet publike të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.782, date 26.12.2018 "Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.783, date 26.12.2018 "Për vlerësimin e performancës në mësimdhënie të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë, edhe nëpërmjet sondazhit kombëtar të studentëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.784, date 26.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.809, date 26.12.2018 "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.812, date 26.12.2018 "Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, për vitin 2019".

Ndreqje gabimi teknik VKM nr.818, date 26.12.2018 "Ndreqje gabimi teknik në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 818, datë 26.12.2018, “Për disa shtesa në vendimin nr. 490, datë 31.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për pagesën e shërbimeve juridike për përfaqësimin dhe mbrojtjen në Gjykatën Italiane”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 186, datë 26.12.2018".

Fletore Zyrtare 188 E premte, 28 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.775, date 26.12.2018 "Për miratimin dhe publikimin zyrtar të nomenklaturës së kombinuar të mallrave, 2019".

Fletore Zyrtare 187 E premte, 28 dhjetor 2018

Ligj nr.93/2018, date 3.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar".

Ligj nr.95/2018, date 3.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar".

Ligj nr.96/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.97/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.98/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.127/2018, date 20.12.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të institutit të statistikave (INSTAT)".

Vendim i Kuvendit nr.128/2018, date 20.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 43/2017, “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Autoritetit të Konkurrencës”".

Vendim i Kuvendit nr.134/2018, date 20.12.2018 "Për miratimin e manualit të monitorimit vjetor dhe periodik".

Vendim i Kuvendit nr.137/2018, date 21.12.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 187 E premte, 28 dhjetor 2018

Ligj nr.93/2018, date 3.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar".

Ligj nr.95/2018, date 3.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar".

Ligj nr.96/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.97/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.98/2018, date 3.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.127/2018, date 20.12.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të institutit të statistikave (INSTAT)".

Vendim i Kuvendit nr.128/2018, date 20.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 43/2017, “Për miratimin e strukturës dhe organikës të Autoritetit të Konkurrencës”".

Vendim i Kuvendit nr.134/2018, date 20.12.2018 "Për miratimin e manualit të monitorimit vjetor dhe periodik".

Vendim i Kuvendit nr.137/2018, date 21.12.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 186 E enjte, 27 dhjetor 2018

Vendim i Kuvendit nr.135/2018, date 21.12.2018 "Për zgjedhjen e zotit Arben Malaj anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Dekret i Presidentit nr.10954, date 15.11.2018 "Për një ndryshim në dekretin nr. 10858, datë 31.7.2018, “Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10998, date 14.12.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10999, date 17.12.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.11026, date 27.12.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.818, date 26.12.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 490, datë 31.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për pagesën e shërbimeve juridike për përfaqësimin dhe mbrojtjen në Gjykatën Italiane”".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.883, date 21.12.2018 "Për përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit kombëtar dhe ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre".

Vendim i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.7, date 21.12.2018 "Rregullore për miratimin e rregullave për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve të gjykatave".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.13, date 21.12.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të të gjitha informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Urdhër i Këshillit të Lartë Gjyqësor nr.1, date 24.12.2018 "Për delegim kompetence".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.15241/1, date 21.12.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, të tipit “tokë arë” dhe “truall”, që preken nga “Ndërtimi i hidrocentraleve Stranik dhe Zall Tore”, në ish-Komunën Stravaj-Librazhd".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.15224/2, date 27.12.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rehabilitimi i Segmentit Rrugor ‘Pallati Me Shigjeta – Rrethrrotullimi Shqiponja’”".

Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme nr.18707, date 12.12.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme nr.19302, date 24.12.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme nr.19304, date 24.12.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të dy marrëveshjeve ndërkombëtare".

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar Sekret Shtetëror "Bibliografia e informacionit të deklasifikuar “Sekret shtetëror” në AISM".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur Pellumb Malko "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Pëllumb Malko".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur Haki Klari "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Haki Klari".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur Vathe Dulja "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Vathe Dulja".

Fletore Zyrtare 185 E hënë, 24 dhjetor 2018

Vendim i Kuvendit nr.126/2018, date 20.12.2018 "Për rrëzimin e dekretit nr. 10 929, datë 5.11.2018, të Presidentit të Republikës, “Për propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit”".

Vendim i Kuvendit nr.129/2018, date 20.12.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Suela Popa anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Kuvendit nr.130/2018, date 20.12.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Edlira Luçi anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Kuvendit nr.131/2018, date 20.12.2018 "Për zgjedhjen e zotit Ridvan Bode anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Kuvendit nr.132/2018, date 20.12.2018 "Për zgjedhjen e zotit Artan Hoxha anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Kuvendit nr.133/2018, date 20.12.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Luljeta Minxhozi anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.745, date 19.12.2018 "Për miratimin e marrëveshjes kuadër, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, për marrëdhëniet e ndërsjella në menaxhimin e burimeve ujore ndërkufitare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.746, date 19.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.747, date 19.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 124, datë 17.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.748, date 19.12.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 242, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.750, date 19.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 933, datë 2.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përfaqësimin e Ministrisë së Brendshme me oficerë kontakti në Britaninë e Madhe, Belgjikë, Itali, Greqi, Turqi, Kosovë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermani, Francë, Europol dhe Interpol”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.751, date 19.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 910, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për çështjet, objekt konsultimi, dhe strukturën, procedurën, formën, mënyrën e organizimit e të funksionimit të Këshillit Konsultativ të qeverisjes qendrore me vetëqeverisjen vendore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.752, date 19.12.2018 "Për miratimin e rregullores së organizimit, funksionimit dhe përcaktimit të masës së shpërblimit të anëtarëve të Bordit të Apelit të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.753, date 19.12.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes ndryshuese nr. 2 të marrëveshjes së Grantit nr. TF0A1769, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit të akorduar nga Fondi i Mirëbesimit me Shumë Donatorë, për financimin e projektit të zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në Shqipëri (EITI)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.754, date 19.12.2018 "Për shpërblimin dhe kompensimin e disa kategorive të veçanta për festat e fundvitit 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.755, date 19.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 752, datë 13.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Aviacionit Civil”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.756, date 19.12.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike”, Bashkia Cërrik".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.757, date 19.12.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrjetit rrugor, Bashkia Shijak”, loti I".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.758, date 19.12.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit Krujë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.759, date 19.12.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 490, datë 19.7.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Vlora - ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë ‘P4 C2 A, B, C”’ dhe ‘Ndërtim i rrugës – vazhdimi i unazës Vlorë – Uji i Ftohtë’”".

Urdhër i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit nr.59, date 18.12.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Fletore Zyrtare 184 E hënë, 24 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.731, date 12.12.2018 "Për miratimin e dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, të rishikuar, 2019–2021".

Fletore Zyrtare 183 E premte, 21 dhjetor 2018

Ligj nr.94/2018, date 3.12.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.125/2018, date 20.12.2018 "Për rrëzimin e dekretit nr. 11 015, datë 20.12.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 94/2018, ‘Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 ‘Për tatimin mbi të ardhurat’’, të ndryshuar”".

Ligj nr.99/2018, date 3.12.2018 "Për buxhetin e vitit 2019".

Vendim i Kuvendit nr.123/2018, date 20.12.2018 "Për rrëzimin e dekretit nr. 10 997, datë 13.12.2018, të Presidentit të Republikës, për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”".

Fletore Zyrtare 182 E premte, 21 dhjetor 2018

Ligj nr.92/2018, date 3.12.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, 2014–2020, alokimet e vitit 2017".

Fletore Zyrtare 181 E premte, 21 dhjetor 2018

Ligj nr.89/2018, date 3.12.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar".

Ligj nr.90/2018, date 3.12.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar".

Ligj nr.91/2018, date 3.12.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Amendamentin e Kigalit të protokollit të Montrealit “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit”".

Ligj nr.100/2018, date 13.12.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar".

Ligj nr.101/2018, date 13.12.2018 "Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar".

Ligj nr.102/2018, date 13.12.2018 "Për disa shtesa në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”".

Ligj nr.103/2018, date 13.12.2018 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar".

Ligj nr.104/2018, date 13.12.2018 "Për një shtesë në ligjin nr. 9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar".

Akt Normativ i Këshillit të Ministrave nr.2, date 19.12.2018 "Për disa ndryshime në ligjin nr.109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”, të ndryshuar".

Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme nr.19082, date 18.12.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Europën dhe Punët e Jashtme nr.19087, date 18.12.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje dypalëshe me Gjermaninë".

Fletore Zyrtare 180 E enjte, 20 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.609, date 17.10.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së ndërmarrjes së përbashkët nga dhe ndërmjet “Snam” S.p.a. dhe “Albgaz” sh.a., lidhur më 11 qershor 2018".

Fletore Zyrtare 179 E mërkurë, 19 dhjetor 2018

Vendim i Kuvendit nr.121/2018, date 13.12.2018 "Për emërimin e një anëtari të Bordit të Entit Rregullator të Energjisë (ERE)".

Dekret i Presidentit nr.10989, date 7.12.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.741, date 12.12.2018 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Drejtësisë, për ushtrimin e veprimtarisë së organeve të qeverisjes së sistemit të drejtësisë, të një pjese të katit të parë dhe të katit të dytë në objektin nr. 14, të pronës nr. 12, me emërtim “Komanda e Doktrinave dhe Stërvitjes”, me vendndodhje Rruga e Dibrës, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.742, date 12.12.2018 "Për miratimin e planit strategjik për reformimin e sektorit të energjisë në Shqipëri".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.37, date 4.12.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 29, datë 10.9.2018, “Për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.861, date 13.12.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar".

Vendim i Komisionit të Votimit pranë Gjykatës së Lartë nr.242, date 12.12.2018 "Për shpalljen e kandidatëve fitues për anëtarë gjyqtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor".

Fletore Zyrtare 178 E hënë, 17 dhjetor 2018

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.843, date 6.12.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3606/2 (18), datë 28.10.2011, “Për pajisjen e përdoruesve të mjeteve rrugore të kategorive C, CE, D dhe DE me Certifikatën e Aftësimit Profesional (CAP)”, i ndryshuar".

Urdhër i përbashkët i ministrit të Brendshëm, ministrit të Mbrojtjes dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.611, date 13.12.2018 "Për ndalimin e hedhjes në treg të lëndëve piroteknike dhe fishekzjarrëve për përdorim civil, që rrezikojnë sigurinë publike, jetën dhe shëndetin e qytetarëve".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.11855-4, date 13.12.2018 "Për shpronësim të bashkëpronarëve, për pasurinë e paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Për ndërtimin e hidrocentralit ‘Denas’”, Korçë".

Fletore Zyrtare 177 E premte, 14 dhjetor 2018

Ligj nr.86/2018, date 22.11.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit”".

Ligj nr.87/2018, date 22.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë".

Dekret i Presidentit nr.10985, date 4.12.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.737, date 12.12.2018 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale".

Fletore Zyrtare 176 E enjte, 13 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.725, date 12.12.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 757, datë 26.10.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e sporteleve pritëse për qytetarët të zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.726, date 12.12.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit për Pakicat Kombëtare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.727, date 12.12.2018 "Për kriteret dhe masën e përfitimit të kompensimit, në rast humbjeje të jetës në detyrë ose për shkak të saj, të punonjësit civil dhe personit civil që ka krijuar marrëdhënie bashkëpunimi të fshehtë me Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes (AISM)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.728, date 12.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 95, datë 4.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat për vlerësimin e kërcënimit të rrezikut për jetën dhe pajisjen me autorizim të posaçëm për mbajtje arme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.729, date 12.12.2018 "Për përbërjen, funksionet, funksionimin, fushën e veprimtarisë, kriteret e anëtarësimit dhe modalitetet e punës së Këshillit Kombëtar të Arsimit dhe Formimit Profesional".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.730, date 12.12.2018 "Për përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimit të software-ve, si dhe procedurat për aplikimin e tatimfitimit nga personat juridikë që ushtrojnë këto aktivitete".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.732, date 12.12.2018 "Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.736, date 12.12.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale te Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të disa pasurive të paluajtshme, në zonën kadastrale 8525, për Universitetin e Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.738, date 12.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 36, datë 16.1.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e anëtarëve të bordit drejtues të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.740, date 12.12.2018 "Për përcaktimin e masës së ndihmës së menjëhershme financiare (bonusi) për nënat me foshnja të porsalindura dhe procedurën e dhënies së tij".

Vendim i Komisionit të Mbledhjes së Prokurorëve pranë Prokurorisë së Përgjithshme nr.3152/4, date 12.12.2018 "Për rezultatin e zgjedhjeve dhe shpalljen e fituesve".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur SKENDER COBO "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Skënder Çobo".

Ndreqje gabimi material VKM nr.368, date 20.6.2018 "Ndreqje gabimi material në vendimin nr. 368, datë 20.6.2018, i Këshillit të Ministrave, “Për shpronësmin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Rikualifikimi në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë’, ‘Hartimi i projektit urban, restaurimi i monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksioni i objekteve të tjera, Vlorë’”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 94, viti 2018".

Ndreqje gabimi material VKM nr.611, date 17.10.2018 "Ndreqje gabimi material në vendimin nr. 611, datë 17.10.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për financimin e projektit ‘Diaspora për zhvillim’ dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës’”, të botuar në Fletoren Zyrtare nr. 151, viti 2018".

Fletore Zyrtare 177 E premte, 14 dhjetor 2018

Ligjnr.86 datë 22.11.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10018, datë 13.11.2008, “Për Avokaturën e Shtetit".

Ligjnr.87 datë 22.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë,dhe Fondit të Kombeve të Bashkuara për Popullsinë".

Dektetnr. 10985, datë 4.12.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 737, datë 12.12.2018 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale".

Fletore Zyrtare 174 E hënë, 10 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.714, date 5.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 359, datë 5.6.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Shërbimit Informativ të Shtetit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.715, date 5.12.2018 "Për kalimin e sporteleve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.717, date 5.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.718, date 5.12.2018 "Për revokimin e transferimit të së drejtës së pronësisë dhe për një ndryshim në vendimin nr. 285, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e disa pronave, në pronësi të Bashkisë Tiranë, të njësisë administrative Tiranë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.719, date 5.12.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes së grantit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve grant, të siguruara nga dhurues të ndryshëm, nën Fondin e Besimit për Ngritjen e Kapaciteteve Statistikore III, për projektin e zhvillimit të Strategjisë Kombëtare të Statistikave në Shqipëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.721, date 5.12.2018 "Për miratimin e tarifës së biletave të Teatrit Kombëtar".

Fletore Zyrtare 173 E enjte, 6 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.723, date 6.12.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr.288, datë 21.5.2018, të Këshillit të Ministrave,“Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.241, date 15.11.2018 "Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Balkgaz” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të gazit natyror (shitje me shumicë)".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.8, date 19.11.2018 "Për transferimin e funksionit të mbledhjes së tarifave për të gjitha kategoritë e mbajtësve të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, në administrimin kolektiv dhe drejtimin e Sportelit Unik të Administrimit të së Drejtës së Autorit - SUADA".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.12, date 23.11.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.79, date 15.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim i bllokut të banimit, kufizuar nga rrugët ‘Hasan Kushta’, ‘Gjergj Araniti’, ‘Gjergj Kastrioti’ dhe bulevardi ‘Ismail Qemali’, Vlorë”".

Korrigjim gabimi material ERE nr.214, date 11.10.2018 "Korrigjim gabimi material në vendimin e ERE-s nr. 214, datë 11.10.2018, “Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe Shkëmbimit të të Dhënave”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 153, datë 26 tetor 2018".

Ndreqje gabimi material VKM nr.31, date 17.1.2018 "Ndreqje gabimi material në tabelën bashkëlidhur vendimit nr. 31, datë 17.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Për rehabilitimin e lumit Gjanicë’, Fier”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 4, datë 23 janar 2018".

Ndreqje gabimi material VKM nr.120, date 28.2.2018 "Ndreqje gabimi material në shtojcën 2 bashkëlidhur vendimit nr. 120, datë 28.2.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Rishikimi i kalimeve këmbësore (trotuar) dhe i hapësirave publike në rrugën ‘Gjykatë–Akademia e Marinës’ - 7 pallatet, faza I’, Vlorë”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 29, datë 6 mars 2018".

Fletore Zyrtare 172 E mërkurë, 5 dhjetor 2018

Ligj nr.79/2018, date 15.11.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 9426, datë 6.10.2005, “Për mbarështimin e blegtorisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.81/2018, date 15.11.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8331, datë 21.4.1998, “Për ekzekutimin e vendimeve penale”, të ndryshuar".

Ligj nr.82/2018, date 15.11.2018 "Për disa shtesa në ligjin nr. 9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, shpërblimet dhe strukturat e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe të institucioneve të tjera të pavarura, të krijuara me ligj”, të ndryshuar".

Ligj nr.83/2018, date 15.11.2018 "Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit, që ndryshon memorandumin e mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë së Bashkimit Evropian".

Ligj nr.84/2018, date 15.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP) ".

Ligj nr.85/2018, date 15.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës Rajonale për Bashkëpunim Rinor".

Fletore Zyrtare 171 E martë, 4 dhjetor 2018

Urdhër i Kuvendit nr.2, date 3.12.2018 "Për përcaktimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (të përkohshëm)".

Dekret i Presidentit nr.10974, date 26.11.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.478, date 31.7.2018 "Për miratimin e kontratës shtesë të koncesionit, për një ndryshim dhe shtesë në kontratën e koncesionit, “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”, miratuar me vendimin nr. 870, datë 14.12.2016, të Këshillit të Ministrave".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.708, date 21.11.2018 "Për regjistrimin dhe kalimin në përgjegjësi administrimi të ministrisë përgjegjëse për turizmin të disa pronave të paluajtshme shtetërore, në vijën bregdetare Vlorë–Sarandë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.711, date 23.11.2018 "Për propozimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të tre anëtarëve për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.816, date 27.11.2018 "Për miratimin e standardeve të ofrimit të shërbimeve dhe të funksionimit të qendrave të menaxhimit të krizës, për rastet e dhunës seksuale".

Fletore Zyrtare 170 E hënë, 3 dhjetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.694, date 21.11.2018 "Për miratimin e modelit të uniformave ushtarake, gradave, simboleve, flamujve dhe shenjave të tjera dalluese të uniformës ushtarake, që mbajnë Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 169 E martë, 27 nëntor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.700, date 21.11.2018 "Për miratimin e rregullores “Për përgatitjen dhe reagimin në rast emergjence radiologjike për mbrojtjen e punonjësve dhe të publikut”".

Udhëzim i ministit të Brendshëm nr.295/1, date 6.11.2018 "Për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.35, date 22.11.2018 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 3, datë 14.2.2018, “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2019”".

Urdhër i Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural nr.467, date 27.11.2018 "Për thirrjen e parë për aplikime nr. 01/2018 nga programi IPARD II".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.14206, date 22.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për rikualifikimin urban dhe zhvillimin e bllokut nr. 2, Qendra e Qytetit Roskovec”".

Fletore Zyrtare 168 E hënë, 26 nëntor 2018

Ligj nr.88/2018, date 22.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese nr. 1, të marrëveshjes së huas, të datës 31.12.2012, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), për financimin e projektit të përmirësimit të sigurisë së digës në Hidrocentralin e Komanit, ratifikuar me ligjin nr. 103/2013".

Dekret i Presidentit nr.10973, date 23.11.2018 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".

Vendim i Kuvendit nr.119/2018, date 22.11.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.692, date 21.11.2018 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.693, date 21.11.2018 "Për caktimin e ditës së premte, datë 30.11.2018, ditë pushimi".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.696, date 21.11.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 634, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.697, date 21.11.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 903, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes studentore për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.698, date 21.11.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 269, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.699, date 21.11.2018 "Për miratimin e projektit pilot “Për masat për nxitjen e të nxënit, të vijueshmërisë dhe përparimit të nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri”, Korçë, për vitin shkollor 2018–2019”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.705, date 21.11.2018 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të znj. Elona Blido".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.707, date 21.11.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të ministrisë përgjegjëse për turizmin të disa pronave të paluajtshme shtetërore, në vijën bregdetare Shkodër–Fier".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.709, date 23.11.2018 "Për një shtesë fondesh, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit, miratuar për vitin 2018, dhe rishpërndarje të fondit të pagave për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në buxhetin e miratuar për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.710, date 23.11.2018 "Për lejimin e kryerjes së procedurave të zhdoganimit dhe të kontrolleve fizike nga zyrtarët e Zyrës Doganore të Kosovës në Portin e Durrësit dhe Porto-Romano dhe njohjen e licencave të agjencive të përfaqësimit doganor të Kosovës".

Fletore Zyrtare 167 E mërkurë, 23 nëntor 2018

Vendim i Kuvendit nr.116/2018, date 22.11.2018 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e Ministrit të Brendshëm".

Dekret i Presidentit nr.10959, date 20.11.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.34, date 16.11.2018 "Për ndalimin e telefonit celular në institucionet arsimore parauniversitare".

Urdhër i ministrit të Financave nr.310, date 15.11.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9801/5, date 20.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, qe preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i Rrugës ‘Xoxi Andoni’ dhe hapësirave rreth saj”, shtesa, Fier".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur HYSEN SHEHU "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Hysen Sadik Shehu".

Fletore Zyrtare 166 E mërkurë, 21 nëntor 2018

Ligj nr.74-2018, date 25.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9518, datë 18.4.2006, “Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10926, date 2.11.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10953, date 15.11.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.680, date 14.11.2018 "Për hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Guangzhou, Kinë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.681, date 14.11.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 728, datë 20.10.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në Operacionin e Nato-s ‘Aegean Sea’, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.682, date 14.11.2018 "Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Drejtësisë, për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, të pronës nr. 104, me emërtim “Reparti ushtarak nr. 4003”, me vendndodhje te Rrapi i Treshit, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.683, date 14.11.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Bashkia Tiranë, të një pjese të pasurisë së paluajtshme shtetërore, nr. 4/258, të “Alba Film” sh.a., Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.684, date 14.11.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtimin e një kapanoni industrial një kat-repart përpunimi, nga ana e shoqërisë “Laser Tube Albania” sh.p.k".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.685, date 14.11.2018 "Për miratimin e praktikave për promovimin e investimeve të përbashkëta, rajonale, në infrastrukturën e sektorit të energjisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.687, date 14.11.2018 "Për kriteret, mënyrën e shpërblimit dhe përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive të sportistëve, që përfitojnë statusin e nivelit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.688, date 14.11.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale te Fondi Shqiptar i Zhvillimit, të objektit me emërtim “Oborr i Qendrës Spitalore Universitare ‘Nënë Tereza’, Tiranë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.689, date 14.11.2018 "Për monitorimin shkencor pasvaksinal të kafshëve të vaksinuara në kuadër të projektit “PAZA”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.690, date 14.11.2018 "Për prodhimin, transmetimin dhe financimin e emisioneve të posaçme televizive, arsimore dhe kulturore, të dedikuara për diasporën".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.74, date 19.10.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimin e ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Vau i Dejës sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.75, date 19.10.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura, për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Librazhd, Përrenjas sh.a".

Urdhër i drejtorit të përgjithshëm të Arkivave nr.566, date 20.11.2018 "Për delegim kompetencash".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9765/2, date 14.11.2018 "Për shpronësim publik “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në nr. 599, datë 31.8.2016, ‘Për shpronësim, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit ‘Ndërtimi i rrugës ‘Dhimitër Konomi’, në zonën e Ujit të Ftohtë’, Vlorë’’".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.6596/6, date 15.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i një Qendre Multifunksionale për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara”, në fshatin Poshnjë, Bashkia Ura Vajgurore".

Fletore Zyrtare 165 E hënë, 19 nëntor 2018

Ligj nr.78/2018, date 1.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Republikës së Malit të Zi dhe Komisionit Evropian, për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi–Shqipëri, alokimet e vitit 2016".

Ligj nr.84/2018, date 15.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2017, për projektin “Promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes fondit të garancisë së kredive rurale”".

Dekret i Presidentit nr.10956, date 16.11.2018 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".

Fletore Zyrtare 164 E premte, 16 nëntor 2018

Dekret i Presidentit nr.10927, date 5.11.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.669, date 7.11.2018 "Për miratimin e procedurave, të kritereve të vlerësimit dhe afateve të njoftimit për përzgjedhjen e kandidaturave për t’u emëruar në pozicionin “Drejtor i përgjithshëm i Institutit të Statistikave”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.670, date 7.11.2018 "Për kriteret dhe procedurat e përzgjedhjes, të përfaqësimit, emërimit e shkarkimit, rregullat e funksionimit dhe masën e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Statistikave".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.671, date 7.11.2018 "Për ngritjen, funksionimin dhe detyrat e Komisionit Kombëtar për Nomenklaturën".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.672, date 7.11.2018 "Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet Qeverisë së Mbretërisë së Suedisë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, si dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, në lidhje me dhënien e mbështetjes së shtetit pritës për ekzekutimin e operacioneve/stërvitjeve dhe aktiviteteve ushtarake të ngjashme të NATO-s dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e tij".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.674, date 7.11.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 1128, datë 5.8.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe administrimin e mallrave rezervë materiale shtetërore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.675, date 7.11.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 511, datë 10.6.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Nyja lidhëse Milot–Lezhë, Milot–Rrëshen dhe Milot–Thumanë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.676, date 7.11.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane” (truall), të pasurive me numër 265/40, zona kadastrale 2702, Bashkia Vau i Dejës, numër 121/12, zona kadastrale 2375, Bashkia Durrës, dhe numër 355/47 e 355/51, zona kadastrale 3196, Bashkia Roskovec".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.764, date 2.11.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 542, datë 21.7.2010, “Kriteret specifike që duhet të plotësojnë subjektet e specializuara për pajisjen me autorizim për përdorim civil të lëndëve plasëse”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.224, date 26.10.2018 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike për vitin 2019".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.225, date 26.10.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së OST sh.a., për disa ndryshime në “Rregulloren për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.226, date 26.10.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Ener Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.227, date 26.10.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Ener Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.228, date 26.10.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Osoja HPP” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osojë”, me fuqi të instaluar 1952 kw, në zonën e Moglicës, Korçë (lumi Osojë)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.229, date 26.10.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e kontratës për shërbimin e transmetimit të gazit natyror nr. 116 prot., datë 2.10.2018, të lidhur ndërmjet shoqërisë “Albgaz” sh.a. dhe shoqërisë “Albpetrol” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.230, date 26.10.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “SGD Energji” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Ndërfushas”, me fuqi të instaluar 1125 kw, me vendndodhje në zonën e Bulqizës".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.233, date 2.11.2018 "Mbi fillimin e procedurës për disa amendime për propozimin e të gjitha OST-ve, mbi “Udhëzuesin për kërkesat organizative, rolet dhe përgjegjësitë, në lidhje me shkëmbimin e të dhënave” (KORP)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.234, date 2.11.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin tetor 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.235, date 2.11.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 196, datë 30.8.2018, “Për një ndryshim në vendimet e Bordit të ERE-s, nr. 120, datë 4.6.2018, “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018, të shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a.’” dhe nr. 121, datë 4.6.2018, “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a.”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.236, date 2.11.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Bordit të ERE-s, nr. 179, datë 8.11.2017, “Mbi certifikimin e shoqërisë operatori i kombinuar i gazit natyror ‘Albgaz’ sh.a.”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.237, date 2.11.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Propozimi i të gjitha OST-ve për një metodologji të ofrimit të të dhënave të gjenerimit dhe të ngarkesës, në përputhje me nenin 17 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719, të datës 26 shtator 2016, ‘Për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë’”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.238, date 2.11.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Propozimi i të gjitha OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit, në përputhje me nenet 67 (1) dhe 70 (1), të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/1485, të datës 2 gusht 2017, “Për krijimin e një udhëzuesi mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike’”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.239, date 2.11.2018 "Mbi rishikimin e “Rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.240, date 2.11.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ReNRGY Trading Group” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9287/11, date 12.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti, “Ndërtimi i rrugës që lidh rrugën ‘Don Bosko’ me rrugën ‘Egnatia’”, Tiranë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9954/5, date 12.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti, “Rikualifikim urban i sheshit në fshatin Samaticë”, Ura Vajgurore".

Fletore Zyrtare 163 E premte, 16 nëntor 2018

Ligj nr.73/2018, date 18.10.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, Shqipëri–Kosovë 2014–2020, alokimet për vitin 2016".

Ligj nr.75/2018, date 25.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 155/2015, “Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.76/2018, date 1.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi për hapjen e pikës së përbashkët të kalimit kufitar Zogaj (Republika e Shqipërisë)–Skje (Mali i Zi), për qarkullimin ndërkombëtar rrugor dhe të pasagjerëve në liqenin e Shkodrës".

Ligj nr.77/2018, date 1.11.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Agjencisë së Bashkimit Evropian për bashkëpunimin e zbatimit të ligjit, mbi vendosjen e oficerit ndërlidhës të Europolit".

Fletore Zyrtare 162 E enjte, 15 nëntor 2018

Ligj nr.71/2018, date 18.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9902, datë 17.4.2008, “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, të ndryshuar".

Ligj nr.72/2018, date 18.10.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Protokollin 2005 të Konventës për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Lundrimit Detar, aderuar me ligjin nr. 8850/2001, dhe Protokollin 2005 të Protokollit për Ndalimin e Akteve të Paligjshme kundër Sigurisë së Platformave Fikse në Shelfin Kontinental, aderuar me ligjin nr. 8850/2001".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.10724/4, date 7.11.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban në territorin e Bashkisë Vlorë, faza I”, shtesa".

Fletore Zyrtare 161 E enjte, 15 nëntor 2018

Ligj nr.70/2018, date 18.10.2018 "Për miratimin e buxhetit faktik të vitit 2017".

Fletore Zyrtare 160 E martë, 13 nëntor 2018

Udhëzim i ministrit të Drejtësisë nr.10619, date 19.10.2018 "Për krijimin, administrimin dhe vënien në dispozicion për publikun të Regjistrit Elektronik për Ekspertët".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.2, date 22.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 3, datë 4.8.2017, “Për miratimin e metodologjisë dhe të masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit, në sistemin e administrimit kolektiv”".

Vendim i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit nr.7, date 11.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 3, datë 4.8.2017, “Për miratimin e metodologjisë dhe të masës së tarifave të shpërblimit të veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit në sistemin e administrimit kolektiv”, të ndryshuar".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.11, date 30.10.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.16618, date 29.10.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare ".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.16924, date 2.11.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes ndërkombëtare".

Fletore Zyrtare 159 E hënë, 12 nëntor 2018

Vendim i Gjykatës së Lartë nr.00-2018-148 (13), date 4.4.2018 "Me akuzë: Për kryerjen e veprës penale të “Trafikimit të narkotikëve”, të mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 22, të Kodit Penal; Për kryerjen e veprës penale “Moskallëzim i krimit”, sipas nenit 300 të Kodit Penal".

Fletore Zyrtare 158 E enjte, 8 nëntor 2018

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.505, date 26.10.2018 "Për Qendrat e Trajnimit Privat".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.633, date 6.11.2018 "Për përcaktimin e nivelit të masave shtesë të sigurisë dhe llojin e masave që duhet të marrin subjektet në varësi të aktivitetit apo të vlerësimit të rrezikut, si dhe procedurat e njoftimit të tyre".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.634, date 6.11.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e ministrit të Punëve të Brendshme nr. 224, datë 11.4.2017, “Për rregullat për kryerjen e inspektimeve nga Policia e Shtetit, për monitorimin e përmbushjes së masave shtesë të sigurisë publike”".

Urdhër i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit nr.720, date 1.11.2018 "Për delegim kompetencash".

Fletore Zyrtare 157 E mërkurë, 7 nëntor 2018

Dekret i Presidentit nr.10921, date 26.10.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10936, date 5.11.2018 "Për shkarkimin e zëvendësdrejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit".

Dekret i Presidentit nr.10937, date 5.11.2018 "Për emërimin e drejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.646, date 31.10.2018 "Për dhënien me qira, me tarifë të reduktuar, të sallës B, kati 0 (Underground), në mjediset e Pallatit të Kongreseve, Komisionit të Pavarur të Kualifikimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.647, date 31.10.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.648, date 31.10.2018 "Për kartelat informative për shërbimet publike, që u ofrohen qytetarëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.649, date 31.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.650, date 31.10.2018 "Për rishpërndarjen e numrit rezervë të punonjësve të sistemit të drejtësisë për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.651, date 31.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 781, datë 14.11.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për karakteristikat teknike e funksionale të pajisjeve fiskale, sistemit të integruar të kompjuterizuar për transferimet periodike, automatike, të deklarimeve financiare, sistemit të komunikimit, për procedurën e dokumentacionin për miratimin e tyre, dhe për kriteret për pajisjen me autorizim të shoqërive të autorizuara për ofrimin e pajisjeve fiskale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.652, date 31.10.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe të projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 37 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10249, datë 11.3.2010".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.653, date 31.10.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe të projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 10 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10250, datë 11.3.2010".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.654, date 31.10.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe të projektit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 500 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10251, datë 11.3.2010".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.655, date 31.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 612, datë 5.9.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit ‘Për akcizat në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.656, date 31.10.2018 "Për përcaktimin e masës së shpërblimit të anëtarëve të këshillave, bordeve ose komisioneve të përhershme të njësive të qeverisjes qendrore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.657, date 31.10.2018 "Për përcaktimin e Autoritetit Licencues Hekurudhor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.658, date 31.10.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të pasurisë së paluajtshme “Truall”, në zonën kadastrale 8602, me numër pasurie 2/149, te Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.659, date 31.10.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.660, date 31.10.2018 "Për miratimin e kërkesave për menaxhimin e mbetjeve të metaleve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.661, date 31.10.2018 "Për zgjerimin e sipërfaqes së Parkut Kombëtar “Lurë” dhe krijimin e Parkut Kombëtar “Lurë–Mali i Dejës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.662, date 31.10.2018 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.663, date 31.10.2018 "Për lirim nga detyra".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.664, date 31.10.2018 "Për emërim në detyrë".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.525, date 30.10.2018 "Për autorizimin e nënshkrimit të kërkesave social-juridike të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nr.566, date 29.10.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nr.572, date 30.10.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit të Sigurimi

Fletore Zyrtare 156 E martë, 6 nëntor 2018

Vendim i Kuvendit nr.111/2018, date 1.11.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Rezarta Bitri anëtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".

Vendim i Kuvendit nr.112/2018, date 1.11.2018 "Për zgjedhjen e zotit Bledar Skënderi anëtar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve".

Vendim i Kuvendit nr.115/2018, date 6.11.2018 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Brendshëm".

Dekret i Presidentit nr.10928, date 5.11.2018 "Për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.634, date 26.10.2018 "Për miratimin e parimeve dhe të udhëzimeve të praktikës së mirë të prodhimit të produkteve kozmetike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.635, date 26.10.2018 "Për veprimtarinë e strukturave për mbrojtjen e fëmijës, në lidhje me fëmijën nën moshën për përgjegjësi penale, që dyshohet apo ka kryer vepër penale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.636, date 26.10.2018 "Për përcaktimin e llojeve, të mënyrës së shkëmbimit e të përpunimit të informacionit dhe të të dhënave statistikore, të kërkuara nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës, pranë strukturave shtetërore përgjegjëse, në nivel qendror e vendor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.637, date 26.10.2018 "Për dhënien në përdorim, pa shpërblim, nga Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare te Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Qendra e Botimeve për Diasporën, të vilave nr. 5, nr. 6 dhe të palestrës së bllokut të vilave Gjermane, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.665, date 6.11.2018 "Për emërim në detyrë".

Urdhër i Drejtorisë së Përgjithshme të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nr.551, date 25.10.2018 "Për delegim kompetencash".

Fletore Zyrtare 155 E premte, 2 nëntor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.621, date 26.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 184, datë 29.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese edhe për kandidatë të tjerë, jashtë shërbimit civil, për vitin 2018”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.623, date 26.10.2018 "Për miratimin e kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin e shërbimeve publike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.624, date 26.10.2018 "Për miratimin e manualit për standardizimin e ngritjes dhe të funksionimit të sportelit të shërbimit publik".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.625, date 26.10.2018 "Për miratimin e manualit të etikës në ofrimin e shërbimeve publike në sportel".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.626, date 26.10.2018 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Tiranë, të disa sipërfaqeve nga trualli funksional, i pronës nr. 180, me emërtim “Policia Ushtarake (reparti ushtarak nr. 6620)” dhe i pronës nr. 1265, me emërtim “Objekte të dhëna për strehim”, me vendndodhje në Sauk, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.629, date 26.10.2018 "Për rishpërndarje fondesh, ndërmjet programeve buxhetore të buxhetit të vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.631, date 26.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 629, datë 15.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.633, date 26.10.2018 "Për masat kundër ndotjes së ajrit nga shkarkimet e mjeteve motorike dhe reduktimin e shkarkimeve në ajër të ndotësve të gaztë dhe të lëndës së ngurtë pezull nga motorët me ndezje pozitive dhe ata me ndezje me kompresion që djegin gaz natyror apo të lëngshëm për përdorim në automjete".

Fletore Zyrtare 154 E hënë, 29 tetor 2018

Ligj nr.37/2018, date 20.9.2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës, me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe i godinës së re të Teatrit Kombëtar".

Vendim i Kuvendit nr.109/2018, date 25.10.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.110/2018, date 25.10.2018 "Për rrëzimin e dekretit nr. 10 908, datë 11.10.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 37/2018, datë 20.9.2018, ‘Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negocimin dhe lidhjen e kontratës, me objekt ‘Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe i godinës së re të Teatrit Kombëtar’’”".

Dekret i Presidentit nr.10920, date 22.10.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.613, date 24.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 584, datë 28.8.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.33, date 23.10.2018 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 18, datë 21.5.2018, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2018–2019”, të ndryshuar".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.456, date 23.10.2018 "Për delegim kompetencash".


Fletore Zyrtare 153 E premte, 26 tetor 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.207, date 27.9.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Albgaz” sh.a., mbi miratimin paraprak të zyrtarit të përputhshmërisë së OST-së të Gazit Natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.208, date 27.9.2018 "Mbi fillimin e procedurës për modifikimin e licencës së shoqërisë “SA’GA MAT” sh.p.k., nr. 247, seria PV14K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 92, datë 16.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike, nga HEC-et: “Germani 1”, me fuqi 1200 kw; “Germani 2”, me fuqi 1680 kw; “Germani 3”, me fuqi 1290 kw, “Germani 4”, me fuqi 810 kw, me fuqi totale 4980 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.209, date 27.9.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë AEE sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Plug”, me fuqi të instaluar 2 mw, me vendndodhje në Bashkinë Lushnjë, qarku Fier".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.210, date 27.9.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë AEE sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.211, date 27.9.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “BE-IS Energy” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et: “Kalivarë 1”, me fuqi të instaluar 578 kw; “Kalivarë 2”, me fuqi të instaluar 1234 kw; “Kalivarë 3”, me fuqi të instaluar 1653 kw, dhe “Kalivarë 4”, me fuqi të instaluar 1998 kw, me fuqi totale 5463 kw, me vendndodhje në Bashkinë Pukë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.212, date 27.9.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.213, date 27.9.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin shtator 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.214, date 11.10.2018 "Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe të Shkëmbimit të të Dhënave".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.215, date 11.10.2018 "Mbi transferimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike me nr. 251, me seri P14FPP, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 97, datë 27.10.2014, e vlefshme deri në datën 27.10.2019, dhe të detyrimit të shërbimit universal të furnizimit të energjisë elektrike, të shoqërisë “Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike” sh.a. (OSHEE sh.a.), miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 112, datë 8.7.2016, te shoqëria “Furnizuesi i shërbimit universal” sh.a. (FSHU sh.a.)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.216, date 11.10.2018 "Mbi transferimin e licencës për operimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, të shoqërisë “Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike” sh.a. (OSHEE sh.a.), me nr. 250, seria P14SH, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 96, datë 27.10.2014, te shoqëria “Operatori i sistemit të shpërndarjes” sh.a. (OSSH sh.a.), e vlefshme deri në datën 27.10.2044".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.217, date 11.10.2018 "Mbi kërkesën e shoqërisë “Danske Commodities Albania” sh.p.k. për dhënien e autorizimit nga ana e ERE-s, për ndryshimin e ortakut të vetëm të shoqërisë “Danske Commodities A/S”, me 100% të kuotave të kapitalit, nëpërmjet shitjes".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.218, date 11.10.2018 "Mbi rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 133, datë 7.6.2018, “Mbi kërkesën e shoqërisë ‘Çaushi-Energji’ sh.p.k., për modifikimin e licencës së “Prodhimit të energjisë elektrike” nr. 181, seria PV12K, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 122, datë 29.8.2012”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.219, date 11.10.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “DON-UCD” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.220, date 11.10.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Ener Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.221, date 11.10.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Ener Trade” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.223, date 16.10.2018 "Mbi miratimin e “Kërkesave minimale për zyrtarin e përputhshmërisë, kriteret profesionale, si dhe kriteret e tjera përzgjedhëse” dhe miratimin paraprak të zyrtarit të përputhshmërisë së OST të Gazit Natyror".

Kërkesë për shpalljen të vdekur Kujtim Belegu "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Kujtim Belegu".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur Ferdinant Mihaj "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ferdinant Mihaj".

Fletore Zyrtare 152 E enjte, 25 tetor 2018

Ligj nr.67/2018, date 4.10.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”".

Ligj nr.68/2018, date 4.10.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe të programit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe KfW Frankfurt am Main, për financimin e programit “Fondi i investimeve sociale IV”".

Ligj nr.69/2018, date 11.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 129, datë 11.5.2009, “Për gjendjen civile”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.600, date 9.10.2018 "Për miratimin e shërbimit të sigurisë publike në 150 institucione të arsimit parauniversitar dhe të kritereve për oficerët e sigurisë".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.698, date 17.10.2018 "Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për ngritjen dhe uljen e helikopterëve jashtë zonave të aerodromeve të Republikës së Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.435, date 17.10.2018 "Për tërheqjen e njohjes së Organizatës së Menaxhimit të Peshkimit (OMP, Liqeni i Fierzës, Kukës)".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.657, date 28.9.2018 "Për delegim kompetence".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.17079, date 18.10.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje dypalëshe me Austrinë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.12939, date 18.10.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikimi urban i rrugës “Ramiz Aranitasi”, Fier".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9246/3, date 24.10.2018 "Për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti “Ndërtimi i pritave të cilat pengojnë vërshimin e lumenjve dhe sigurojnë mbrojtjen e tubacionit, pjesë e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (projekti TAP)”, në zonat Berat, Skrapar dhe Fier".

Fletore Zyrtare 151 E mërkurë, 24 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.604, date 17.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.605, date 17.10.2018 "Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave te Ministria e Mbrojtjes, të pronës nr. 98, me emërtim “Grup Depo (ish-Reparti Ushtarak nr. 5011)”, me vendndodhje në Brar, Tiranë, dhe të disa sipërfaqeve trualli funksional dhe objekte, të pronës nr. 109, me emërtim “SHA Riparim Artilerie”, me vendndodhje në Brar, Tiranë, dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar, dhe në vendimin nr. 495, datë 10.6.2015, të Këshillit të Ministrave, si dhe për shfuqizimin e vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 796, datë 22.9.2015, të ndryshuar, nr. 807, datë 30.9.2015, dhe nr. 355, datë 29.4.2015".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.611, date 17.10.2018 "Për financimin e projektit “Diaspora për zhvillim” dhe zbatimin e tij nga Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.714, date 11.10.2018 "Për metodologjinë e kontrollit të pagesave të ndihmës ekonomike".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.715, date 11.10.2018 "Për mekanizmat e standardizuar të raportimit, për monitorimin e abuzimeve dhe korrupsionin në skemën e ndihmës ekonomike".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.71, date 21.9.2018 "Për miratimin e rregullores për organizimin dhe zhvillimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.72, date 1.10.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të Shoqërisë së Ujësjellës-Kanalizimeve Krujë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.73, date 1.10.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të Shoqërisë së Ujësjellës-Kanalizimeve Vlorë".

Fletore Zyrtare 150 E hënë, 22 tetor 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.84, date 11.4.2018 "Për miratimin e raportit vjetor të ERE-s, “Gjendja e sektorit të energjisë dhe veprimtaria e ERE-s gjatë vitit 2017”".

Fletore Zyrtare 149 E enjte, 18 tetor 2018

Dekret i Presidentit nr.10913, date 15.10.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10914, date 17.10.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.599, date 9.10.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit".

Vendim i Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.12, date 16.10.2018 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja II për vitin 2018, për grantin “Arsimi”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.667, date 4.10.2018 "Për delegim kompetence".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.15848, date 15.10.2018 "Për hyrjen në fuqi/denoncim të marrëveshjeve".

Korrigjim udhezimin nr.689, date 2.10.2018 "Korrigjim lidhur me udhëzimin nr. 689, datë 2.10.2018, “Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për ushqime, në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesjes shoqërore”".

Fletore Zyrtare 148 E mërkurë, 17 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.610, date 17.10.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi i qendrës Bajzë Kastrati, loti I”, Malësi e Madhe".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.660, date 28.9.2018 "Për krijimin dhe zbatimin e Programit Kombëtar të Trajnimit dhe Certifikimit Bazuar në Testim, në sektorin e furnizimit me ujë të pijshëm, grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura".

Fletore Zyrtare 147 E martë, 16 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.582, date 3.10.2018 "Për deklarimin e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.586, date 9.10.2018 "Për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Saint Kitts, dhe Nevis".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.587, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 420, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Ceremonialit Shtetëror të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.588, date 9.10.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 11.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për subvencionimin e Dhomës Kombëtare të zejtarisë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.589, date 9.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 418, datë 9.7.1998, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e likuidimit të ndërmarrjeve të falimentuara në rrugë administrative”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.590, date 9.10.2018 "Për miratimin e modelit të tregut të gazit natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.591, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 1353, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.592, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 1374, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.593, date 9.10.2018 "Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.594, date 9.10.2018 "Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.595, date 9.10.2018 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.598, date 9.10.2018 "Për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit".

Fletore Zyrtare 147 E martë, 16 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.582, date 3.10.2018 "Për deklarimin e Qendrës Historike të Qytetit të Tiranës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.586, date 9.10.2018 "Për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Saint Kitts, dhe Nevis".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.587, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 420, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Ceremonialit Shtetëror të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.588, date 9.10.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 424, datë 11.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për subvencionimin e Dhomës Kombëtare të zejtarisë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.589, date 9.10.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 418, datë 9.7.1998, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e likuidimit të ndërmarrjeve të falimentuara në rrugë administrative”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.590, date 9.10.2018 "Për miratimin e modelit të tregut të gazit natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.591, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 1353, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.592, date 9.10.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 1374, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave, që ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e destinacionit të fondit kullosor”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.593, date 9.10.2018 "Për përbërjen, funksionet, detyrat dhe përgjegjësitë e komiteteve të menaxhimit të zonave të mbrojtura mjedisore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.594, date 9.10.2018 "Për emërimin e kryetarit dhe të anëtarëve të këshillit drejtues të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.595, date 9.10.2018 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.598, date 9.10.2018 "Për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit".

Fletore Zyrtare 146 E hënë, 15 tetor 2018

Ligj nr.56/2018, date 6.9.2018 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 26.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 109/2017, ‘Për buxhetin e vitit 2018’”".

Ligj nr.58/2018, date 20.9.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe KfW Frankfurt am Main (KfW) për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës, sipas parimit të eficiencës së energjisë, faza II".

Ligj nr.59/2018, date 20.9.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së zbatimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Agjencisë Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) për projektin “Këshillimi për migracionin në Shqipëri”".

Ligj nr.60/2018, date 20.9.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese me shkëmbim notash që përditëson marrëveshjen ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Zyrës së Policisë Evropiane (Europol) për bashkëpunimin strategjik dhe operacional, ratifikuar me ligjin nr. 28/2014".

Ligj nr.61/2018, date 20.9.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e dytë të financimit për projektin e sigurisë së digave".

Ligj nr.64/2018, date 24.9.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”".

Ligj nr.65/2018, date 24.9.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8318, datë 1.4.1998, “Për dhënien me qira të tokës bujqësore e pyjore, të livadheve dhe kullotave që janë pasuri shtetërore”, të ndryshuar".

Ligj nr.66/2018, date 24.9.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Aktin e Gjenevës të Marrëveshjes së Lisbonës për emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografikë".

Vendim i Kuvendit nr.106/2018, date 11.10.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Fletore Zyrtare 145 E enjte, 11 tetor 2018

Dekret i Presidentit nr.10889, date 4.10.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10890, date 4.10.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.689, date 2.10.2018 "Për nivelin e kuotave të shpenzimeve për ushqime, në institucionet publike rezidenciale e komunitare të përkujdesjes shoqërore".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.230, date 5.10.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut , date 22.5.2018 "Çështja “Topi Kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 14816/08)".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.12542, date 9.10.2018 "Për shpronësim, për interes publik, për pasurinë e paluajtshme pronë private, me nr. 3/1257, ZK 8621, e cila preket nga realizimi i projektit “Zgjerimi i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit Krujë”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.12581, date 10.10.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim asfaltim i aksit rrugor Qafa e Plloçës–hyrja Pogradec dhe unaza Pogradec”".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë Fatime Pulti "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar të shtetases Fatime Pulti".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë Fatime Isaj "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar të shtetases Fatime Isaj".

Kërkesë për shpalljen të vdekur GEZIM HAJDARI "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Gëzim Hajdari".

Fletore Zyrtare 144 E mërkurë, 10 tetor 2018

Vendim i Kuvendit nr.100/2018, date 4.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 93/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit”".

Vendim i Kuvendit nr.101/2018, date 4.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 92/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”".

Vendim i Kuvendit nr.102/2018, date 4.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 94/2017, “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Komisionerëve Publikë”".

Vendim i Kuvendit nr.103/2018, date 4.10.2018 "Për procedurën paraprake të përzgjedhjes së tre anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.578, date 3.10.2018 "Për procedurat e referimit e të menaxhimit të rastit, hartimin dhe përmbajtjen e planit individual të mbrojtjes, financimin e shpenzimeve për zbatimin e tij, si dhe zbatimin e masave të mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.579, date 3.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 299, datë 8.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për dhënien e autorizimit të tregtimit të barnave e të klasifikimit të tyre në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.32, date 5.10.2018 "Për një shtesë në udhëzimin nr. 18, datë 21.5.2018, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në vitin akademik 2018–2019”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 143 E martë, 9 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.555, date 29.9.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 555, datë 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve me arsim të lartë në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Spitalin Ushtarak Qendror Universitar, në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, të punonjësve të infermieristikës në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për trajtimin e mjekëve në strukturat e forcave të armatosura”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.556, date 29.9.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 60, datë 31.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018, në njësitë e qeverisjes qendrore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.560, date 29.9.2018 "Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga qendra e shërbimeve arsimore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.561, date 29.9.2018 "Për pajisjen me tekste shkollore të nxënësve, formimin fillestar, zhvillimin e mëtejshëm profesional të mësuesve, si dhe për krijimin e funksionimin e klasave në gjuhën e pakicave kombëtare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.562, date 29.9.2018 "Për masat e përshtatshme për nxitjen e njohjes së kulturës, historisë, gjuhës dhe besimit fetar të pakicave kombëtare në veprimtarinë mësimore dhe shkencore të institucioneve të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.563, date 29.9.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 203, datë 16.3.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Kulturës, të pronës nr. 186, me emërtim “Reparti Ushtarak nr. 3042, Qendër Stërvitore”, me vendndodhje në Sauk, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.564, date 29.9.2018 "Për dhurimin UNESCO-s të ikonës “Ngjallja e Llazarit”, në kuadër të 60-vjetorit të anëtarësimit të Shqipërisë në këtë organizatë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.565, date 29.9.2018 "Për bashkërendimin e veprimtarisë ndërmjet mekanizmave këshillimorë dhe koordinues institucionalë dhe strukturave në nivel qendror e vendor, për çështjet që lidhen me të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.566, date 29.9.2018 "Për procedurat e kryerjes së kontrollit të veprimtarisë e të zbatimit të legjislacionit për ndihmën ekonomike dhe aftësinë e kufizuar në strukturat e varësisë së shërbimit social shtetëror dhe pranë njësive të vetëqeverisjes vendore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.569, date 3.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.570, date 3.10.2018 "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive aksionare shtetërore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.571, date 3.10.2018 "Për koeficientët e indeksimit të pagave, për efekt të llogaritjes së bazës së vlerësuar për llogaritjen fillestare të pensioneve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.572, date 3.10.2018 "Për rishpërndarje fondesh brenda programeve buxhetore të buxhetit të vitit 2018, miratuar për Fondin Shqiptar të Zhvillimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.573, date 3.10.2018 "Për miratimin e rregullave dhe të procedurave në ushtrimin e funksioneve mbikëqyrëse në sektorin e gazit natyror të ministrisë përgjegjëse për energjinë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.574, date 3.10.2018 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe zvogëlimin në volum të sipërfaqes prej 3.13 ha, që do të përdoret nga shoqëria “Doruz” sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit ranor-pllakor në objektin “Bregu i Kallmit”, Bashkia Skrapar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.575, date 3.10.2018 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe zvogëlimin në volum të sipërfaqes prej 4 ha, që do të përdoret nga shoqëria “Fonsana Griggio” sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit ranor- pllakor, në objektin “Guri i Zi”, Bashkia Elbasan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.577, date 3.10.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 714, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor Kukës–Krumë”".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.10, date 28.9.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Fletore Zyrtare 142 E premte, 5 tetor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.576, date 3.10.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane” (truall) të pasurive nr. 94/63, zona kadastrale 3221, Bashkia Maliq, dhe nr. 17/13, zona kadastrale 3690, Bashkia Durrës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.580, date 3.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 337, datë 22.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të kryerjes së procesit të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.581, date 3.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 253, datë 6.3.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të plotësimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish-kooperativave bujqësore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.583, date 3.10.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 22, datë 12.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit”".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.665, date 4.10.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 837, datë 10.2.2017, të ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, “Për miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvencioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.390, date 18.9.2018 "Për miratimin e kontratës tip ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Organizatave të Menaxhimit të Peshkimit për ushtrimin e aktivitetit të peshkimit në zonat bashkëmenaxhuese të peshkimit".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.660, date 20.9.2018 "Për miratimin e rregullores mbi praktikat e ruajtjes dhe shpërndarjes së mirë të barnave".

Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut , date 22.5.2018 "Çështja “Malo kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 72359/11) ".

Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut , date 22.5.2018 "Çështja “Muça kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 57456/11) ".

Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut , date 22.5.2018 "Çështja “Hysi kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 72361/11)".

Fletore Zyrtare 141 E mërkurë, 3 tetor 2018

Dekret i Presidentit nr.10886, date 21.9.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10887, date 21.9.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.150, date 3.4.2018 "Për një ndryshim në urdhrin nr. 344, datë 19.8.2013, “Për ngritjen e Njësisë së Shërbimit Psikosocial”".

Urdhër i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor nr.507, date 26.9.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut , date 10.4.2018 "Për çështjen “Eglantina Bakiu dhe të tjerët kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 43928/13 dhe 16 kërkesa të tjera)".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.60, date 6.9.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e tarifave të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Delvinë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.61, date 6.9.2018 "Për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Dibër sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.62, date 6.9.2018 "Për licencimin e Ujësjellës-Kanalizime sh.a. Sarandë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.63, date 6.9.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshimin e tarifave të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Lushnjë sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.64, date 6.9.2018 "Për mosmarrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Fier".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.65, date 6.9.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Kavajë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.66, date 6.9.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 54, datë 15.12.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Kolonjë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.67, date 6.9.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Dropull".

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar , date 26.9.2018 "Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), datë 26.9.2018".

Fletore Zyrtare 140 E hënë, 1 tetor 2018

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.10, date 27.9.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 7, datë 11.5.2018, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2018, grantet ‘Arsimi’”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.11, date 27.9.2018 "Për shpalljen e thirrjes së dytë për financimin e projekteve nga grantet “Arsimi”, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.188, date 20.8.2018 "Mbi miratimin e “Propozimit të të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit, në përputhje me nenin 18 të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719, të datës 26 shtator 2016, për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.190, date 30.8.2018 "Mbi shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë OSHEE sh.a. për tarifat e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike, sipas nivelit të tensionit dhe lënien në fuqi të çmimeve me pakicë për klientët që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.191, date 30.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AEE” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Plug”, me fuqi të instaluar 2 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.192, date 30.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AEE” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.193, date 30.8.2018 "Mbi miratimin e transferimit të plotë të licencës së shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., nr. 408, seria P18K, dhënë me vendimin e Bordit nr. 113, datë 14.5.2018, për aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Seman 1”, me vendndodhje, Sheq, Marinas, Fier, me fuqi 2 mw, për një afat 20-vjeçar dhe kalimin e saj te shoqëria “Seman 1 Solar” sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.194, date 30.8.2018 "Mbi kërkesën e shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k., për modifikimin e licencës nr. 130, seria PV11K, dhënë shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k., me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 59, datë 22.6.2011, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et: “Slabinje 2A”, me fuqi 2000 kw, “Slabinje 2B”, me fuqi 1600 kw, “Slabinje 2C”, me fuqi 1800 kw, “Slabinje 2D”; “Slabinje 2E”, me fuqi 3400 kw, me fuqi totale 13800 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.195, date 30.8.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Derbi-E” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Antena”, me fuqi të instaluar 1105 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.196, date 30.8.2018 "Për një ndryshim në vendimet e Bordit të ERE-s nr. 120, datë 4.6.2018, “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a.” dhe nr. 121, datë 4.6.2018, “Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a.”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.197, date 3.9.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit mbi rregullat e ndërveprimit dhe shkëmbimit të të dhënave".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.198, date 3.9.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Furnizuesi i tregut të lirë” sh.a. (FTL sh.a.) në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.199, date 3.9.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Furnizuesi i tregut të lirë” sh.a. (FTL sh.a.) në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.200, date 3.9.2018 "Mbi miratimin e disa ndryshimeve në “Rregullat për alokimin e kapaciteteve të interkoneksionit”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.201, date 3.9.2018 "Për miratimin e “Planit të masave për Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike OSHEE sh.a., për respektimin e të drejtave të klientëve të furnizimit me energji elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.202, date 13.9.2018 "Mbi rinovimin e licencës nr. 74, seria T08P, të shoqërisë “Gen–I Tirana” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.203, date 13.9.2018 "Mbi rinovimin e licencës nr. 73, seria FK08, të shoqërisë “Gen–I Tirana” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.204, date 13.9.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin gusht 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.205, date 13.9.2018 "Mbi fillimin e procedurave për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli, me fuqi të instaluar deri 2 mw dhe era, me fuqi të instaluar deri 3 mw për vitin 2018".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.11990, date 24.9.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 490, datë 19.7.2017, për realizimin e projektit “Vlora-ACU, rikualifikimi urban në qytetin e Vlorës, përgjatë ‘P4, C2, a, b, c’ dhe ndërtimi i rrugës: vazhdimi i unazës Vlorë–Uji i Ftohtë”".

Ndreqje gabimi material ERE nr.97, date 4.7.2017 "Korrigjim gabimi material në vendimin e ERE-s nr. 97, datë 4.7.2017, “Për miratimin e rregullores për procedurat e licencimit, modifikimit, transferimit ose heqjen e licencave në sektorin e gazit natyror”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 146, datë 18 korrik 2017".

Fletore Zyrtare 139 E enjte, 27 shtator 2018

Urdhër i përbashkët i ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe i ministrit të Drejtësisë nr.234, date 10.9.2018 "Për shkëmbimin e informacionit mbi pasuritë e paluajtshme të regjistruara dhe tjetërsimin e tyre".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.177, date 20.8.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Bordit të ERE-s nr. 187, datë 10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a. në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.178, date 20.8.2018 "Për një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 188, datë 10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë ‘Albgaz’ sh.a., në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.179, date 20.8.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 97, datë 23.4.2018, “Mbi miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria “Albgaz” sh.a., për vitin 2018”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.180, date 20.8.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Alesio–2014” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Fushë-Arrëz”, me fuqi të instaluar 1990 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.181, date 20.8.2018 "Mbi miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a., për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.182, date 20.8.2018 "Mbi miratimin e planit të zhvillimit të Rrjetit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.183, date 20.8.2018 "Mbi miratimin e licencës së operimit të Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.184, date 20.8.2018 "Mbi miratimin e “Kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese), të sistemit elektroenergjetik, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018”, midis OST sh.a. dhe KESH sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.185, date 20.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 73, seria FK08, të shoqërisë “Gen–I Tirana” sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.186, date 20.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 74, seria T08P, të shoqërisë “Gen–I Tirana” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.187, date 20.8.2018 "Mbi refuzimin për licencim të shoqërisë “Oberald Energjitik” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Kryezi 3”, me fuqi të instaluar 122.2 kw, “Kryezi 4”, me fuqi të instaluar 310.7 kw dhe “Kryezi 5”, me fuqi të instaluar 886.5 kw, me fuqi totale 1320 kw".

Vendim qarkullues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr.21, date 14.9.2018 "Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës Veneto sh.a., të përthithur nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a".

Vendim qarkullues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr.22, date 14.9.2018 "Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës NBG Albania sh.a., të përthithur nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a".

Fletore Zyrtare 138 E mërkurë, 26 shtator 2018

Ligj nr.57/2018, date 13.9.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.96/2018, date 20.9.2018 "Për miratimin e dekretit nr. 10 849, datë 27.7.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 37/2018, ‘Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt ‘Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar’’”".

Vendim i Kuvendit nr.97/2018, date 20.9.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit të Pavarur për Koordinimin, Monitorimin dhe Ndjekjen e Zbatimit të Ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Rezolutë e Kuvendit , date 20.9.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së organit të Prokurorisë për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit , date 20.9.2018 "Për vlerësimin e punës së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2017".

Dekret i Presidentit nr.10879, date 19.9.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.537, date 19.9.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.538, date 19.9.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe Ministrinë e Kulturës, për pagesën e kuotave të anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.539, date 19.9.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Marrësi) dhe Shoqërisë Rajonale të Menaxhimit të Mbetjeve të Korçës (Agjencia e Zbatimit të Projektit), dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për projektin “Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore, masa shoqëruese, faza 2 (rajoni Korçë)”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.540, date 19.9.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Shkollës së Drejtorëve të Institucioneve të Arsimit Parauniversitar dhe mënyrën e trajnimit e të certifikimit të tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.541, date 19.9.2018 "Për miratimin e Strategjisë së Drejtësisë për të Mitur dhe të Planit të Veprimit 2018–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.542, date 19.9.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Falimentimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.543, date 19.9.2018 "Për miratimin e Kodit të Etikës për Administratorët e Falimentimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.544, date 19.9.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 408, datë 8.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për dëmshpërblimin për kafshët e eliminuara”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.545, date 19.9.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane”, truall, të pasurive me numër 11/50 dhe 11/52, zona kadastrale 1159, Bashkia Shkodër".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.546, date 19.9.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 72, datë 7.2.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.547, date 19.9.2018 "Për rishpërndarje fondesh buxhetore brenda programeve të miratuara në buxhetin e vitit 2018 për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.12, date 30.7.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e bordit të qiradhënies, të komisionit të shqyrtimit të ankesave, kriteret e vlerësimit dhe mënyra e përllogaritjes së ofertave, si dhe kriteret dhe mënyra e llogaritjes së vlerës së qirasë, në procesin e marrjes me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit".

Fletore Zyrtare 137 E martë, 25 shtator 2018

Dekret i Presidentit nr.10875, date 18.9.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.30, date 12.9.2018 "Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.31, date 13.9.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 18, datë 21.5.2018 “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2018–2019”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.34, date 10.9.2018 "Për zbatimin e ligjit nr. 45, datë 19.7.2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave dhe Trans Adriatik Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës”".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.35, date 10.9.2018 "Për përcaktimin e procedurës për përzgjedhjen e zhvilluesit në zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik në procedurën me aplikim, në pronë private".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.634, date 14.9.2018 "Për ndryshimin e udhëzimit nr. 3909/1, datë 4.10.2016, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave për ushtrimin e veprimtarive në ujërat detare nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë”".

Urdhër i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.582, date 17.9.2018 "Për disa ndryshime në urdhrin nr. 185, datë 19.4.2018, “Për ngritjen e tri qendrave rajonale rinore”".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.214, date 14.9.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Udhëzim i Komisionerit për të Drejtën e Informacionit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr.47, date 14.9.2018 "Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përpunuara nga subjektet përpunuese të mëdha".

Udhëzim i Komisionerit për të Drejtën e Informacionit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr.48, date 14.9.2018 "Për certifikimin e sistemeve të menaxhimit të sigurisë së informacionit, të dhënave personale dhe mbrojtjes së tyre".

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar (DSIK), date 14.9.2018 "Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), datë 14.9.2018".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.709/10, date 11.9.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Asfaltim i rrugës ‘Kodërmalekaj’, Bashkia Lezhë”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.11641, date 14.9.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga rishikimi i projektit “Vlora-ACU, rikualifikim urban në qytetin e Vlorës, përgjatë shëtitores ‘P4_C2_a, b, c’”".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur EDUART KAMBERAJ "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Eduart Kamberaj".

Fletore Zyrtare 136 E hënë, 24 shtator 2018

Ligj nr.62/2018, date 20.9.2018 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar (OFID), për projektin e punimeve për riparime emergjente të autostradës Tiranë–Elbasan".

Dekret i Presidentit nr.10882, date 20.9.2018 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".

Ligj nr.63/2018, date 20.9.2018 "Për Eurobondin që do të emetohet nga ministri i Financave dhe Ekonomisë dhe blerjen mbrapsht (Buyback) të një pjese të Eurobondit ekzistues miratimin e përjashtimeve nga tatimet e taksat dhe të parashikimeve për heqjen dorë nga imuniteti në marrëveshjet që do të lidhen".

Dekret i Presidentit nr.10883, date 20.9.2018 "Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit".

Fletore Zyrtare 135 E mërkurë, 19 shtator 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.526, date 11.9.2018 "Për shpërndarjen e fondit të investimeve për funksionin e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin në disa bashki, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.531, date 11.9.2018 "Për miratimin e Kodit të Cilësisë së Arsimit të Lartë".

Ndreqje gabimi LIGJ nr.39/2018 "Ndreqje gabimi në ligjin nr. 39/2018, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 134, datë 18.9.2018".

Fletore Zyrtare 134 E martë, 18 shtator 2018

Ligj nr.39/2018, date 9.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.94/2018, date 13.9.2018 "Për rrëzimin e dekretit nr. 10850, datë 30.7.2018, të Presidentit të Republikës, “Për kthimin e ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.524, date 11.9.2018 "Për miratimin e planit të veprimit për zbatimin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, “Mbi gruan, paqen dhe sigurinë”, 2018–2020".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.525, date 11.9.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 313, datë 1.7.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve buxhetore të Policisë së Bashkisë dhe Komunës”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.527, date 11.9.2018 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2018, ndërmjet Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për financimin e studim-projektimit për ndërtimin e korpusit të Policisë së Shtetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.528, date 11.9.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 34, datë 20.1.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për sistemimin në apartamente banimi të familjeve që banojnë në territorin e Portit të Durrësit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.532, date 11.9.2018 "Për miratimin e rregullave për tregtimin, transportin, ruajtjen dhe magazinimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.533, date 11.9.2018 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Spiro Dede".

Fletore Zyrtare 133 E hënë, 17 shtator 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.521, date 11.9.2018 "Për emërimin në detyrë të një anëtari të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.522, date 11.9.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë në emergjenca".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.523, date 11.9.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Malit të Zi, në lidhje me operacionet ndërkufitare të patrullimit ajror".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.28, date 7.9.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 12, datë 27.4.2015 “Për mbledhjen, përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale të punonjësve arsimorë të institucioneve arsimore parauniversitare dhe të nxënësve, si dhe për përmbajtjen e dosjeve të tyre personale”".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.29, date 10.9.2018 "Për veprimtarinë dhe ngarkesën mësimore të personelit akademik në institucionet e arsimit të lartë".

Urdhër i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nr.211, date 10.9.2018 "Për miratimin e Programit Model të Transparencës për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.60, date 6.9.2018 "Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.61, date 6.9.2018 "Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania sh.a".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.63, date 6.9.2018 "Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar LEONAT GJOKA "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Leonat Prend Gjoka".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar MARK PRENDI "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Mark Tom Prendi".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar GJOVALIN PEPAJ "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Gjovalin Ujk Pepaj".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar VERA MALI "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Vera Gjergj Mali".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar GRIGOR SQAPI "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Grigor Grigor Sqapi".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur FARIJE TAFA "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Farije Tafa".

Ndreqje gabimi material VKM nr.480, datë 31.7.2018 "Ndreqje gabimi material në tekstin e strategjisë që i bashkëlidhet vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 480, datë 31.7.2018, “Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë për periudhën 2018–2030”, të botuar në Fletoren Zyrtare nr. 119, viti 2018".

Fletore Zyrtare 132 E premte, 14 shtator 2018

Vendim i Kuvendit nr.93/2018, date 6.9.2018 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit Hetimor të Kuvendit “Për të kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve shtetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën Prokuroria po heton z. Saimir Tahiri, ish-ministër i Brendshëm”, ngritur me vendimin e Kuvendit nr. 30/2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.508, date 4.9.2018 "Për miratimin e deklaratës për pjesëmarrjen e Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në Sondazhin Social Evropian – Konsorciumi Evropian i Infrastrukturës Kërkimore (ESS ERIC)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.509, date 4.9.2018 "Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Francës, lidhur me bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.511, date 4.9.2018 "Për zhvillimin e stërvitjes “Albanian Lion 2018” dhe pjesëmarrjen e Forcave Ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Republikës së Kroacisë dhe Republikës së Kosovës në stërvitjen e përbashkët, në kuadër të bashkëpunimit shumëpalësh".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.512, date 4.9.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 55, datë 27.1.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paraqitjes, të formës dhe specifikimeve teknike të gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.513, date 4.9.2018 "Për miratimin e rregullores “Për kushtet dhe procedurat e dhënies dhe autorizimit të disa kategorive të ndihmës shtetërore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.514, date 4.9.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 149, datë 29.2.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave për punonjësit e Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.516, date 4.9.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrugës ‘Devoll’”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.517, date 4.9.2018 "Për miratimin e skemës zbritëse të tarifës së autostradës Milot-Morinë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.518, date 4.9.2018 "Për shërbimet e kujdesit shoqëror komunitar e rezidencial, kriteret, procedurat për përfitimin e tyre dhe masën e shumës për shpenzime personale për përfituesit e shërbimit të organizuar".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.30, date 30.8.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 385/7, datë 28.6.2017, “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat”, të ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.31, date 30.8.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 385/6, datë 26.6.2017, “Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Privat”".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.32, date 30.8.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 1276/5, datë 27.7.2017, “Për caktimin e tarifave për shërbimet e ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”, të ministrit të Drejtësisë dhe ministrit të Financave".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Drejtësisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.33, date 30.8.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 1276/6, datë 27.7.2017, “Për përcaktimin e nivelit minimal dhe maksimal të zbatimit të vlerës së tarifës së suksesit për veprimet përmbarimore të ofruara nga Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor Shtetëror”".

Fletore Zyrtare 131 E mërkurë, 12 shtator 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.530, date 11.9.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së ortakëve për statutin e shoqërisë “AIR ALBANIA” sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.170, date 3.8.2018 "Mbi miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mbi Bashkëpunimin e Tregjeve Ditore të Energjisë Elektrike mes palëve, Enti Rregullator i Energjisë së Shqipërisë (ERE), Zyra e Rregullatorit të Energjisë të Kosovës (ZRrE), OST sh.a., KOSTT sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.171, date 3.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e propozimit të të gjitha OST-ve të Evropës Kontinentale dhe Nordike për hipotezat dhe një metodologji të analizës së kosto-përfitimit në përputhje me nenin 156 (11) të rregullores së Komisionit të Bashkimit Evropian (BE) 2017/1485, të datës 2 gusht 2017, që përcakton një udhëzues mbi operimin e sistemit të transmetimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.172, date 3.8.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “URADRIN” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.173, date 3.8.2018 "Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “MP-HEC” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Niçë”, me fuqi të instaluar 1.668 mw, me vendndodhje në Komunën Gorë, rrethi Korçë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.174, date 3.8.2018 "Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., nr. 408, seria P18K, dhënë me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 113, datë 14.5.2018, në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Seman 1”, me vendndodhje, Sheq Marinas, Topojë, Fier, me fuqi 2 mw, për një afat 20-vjeçar, në favor të shoqërisë “Seman 1 Solar” sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.175, date 3.8.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Ediani” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Shëngjon 1”, me fuqi të instaluar 651 kw, HEC “Shëngjon 2”, me fuqi të instaluar 356 kw dhe HEC “Shëngjon 3”, me fuqi të instaluar 341 kw, me fuqi totale 1348 kw, me vendndodhje në përroin e Knellës, Komuna Fan, rrethi Mirditë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.176, date 3.8.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin korrik 2018".

Fletore Zyrtare 130 E martë, 11 shtator 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.163, date 19.7.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “ReNRGY Trading Group” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.164, date 19.7.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” sh.p.k., për modifikimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike me nr. 258, seria T14, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 133, datë 24.12.2014".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.165, date 19.7.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” sh.p.k., për modifikimin e licencës së furnizimit me energji elektrike me nr. 322, seria F15, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 159, datë 28.12.2015".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.166, date 19.7.2018 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e sistemit të njehsuar dhe standard të llogarive për të licencuarit në veprimtaritë e transmetimit, shpërndarjes dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal, në sektorin e energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.167, date 19.7.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “DERBI-E” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë nga HEC “Antena”, me fuqi të instaluar 1105 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.168, date 19.7.2018 "Mbi për miratimin e ndryshimeve të propozuara nga TAP AG në metodologjinë e tarifave të TAP AG, të miratuar me vendimin e ERE-s nr. 127, datë 7.11.2013".

Fletore Zyrtare 129 E hënë, 10 shtator 2018

Dekret i Presidentit nr.10869, date 27.8.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10870, date 27.8.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10871, date 3.9.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.625, date 27.8.2018 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 31, datë 20.1.2001, të Këshillit të Ministrave, “Për përfitimet nga statusi i invalidit, paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.626, date 27.8.2018 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 618, datë 7.9.2006, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuara”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.627, date 27.8.2018 "Mbi zbatimin e vendimit nr. 277, datë 18.6.1997, të Këshillit të Ministrave, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.629, date 27.8.2018 "Mbi përcaktimin e masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.632, date 29.8.2018 "Për miratimin e listës së sëmundjeve infektive, të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet shëndetësore, publike ose private të të gjitha niveleve në Republikën e Shqipërisë".

Vendim i Komisionit të Deklasikfikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.9, date 4.8.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.957/7, date 27.8.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i qendrës së qytetit Çorovodë”, faza e dytë, Bashkia Skrapar".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur Vendim i shkurtuar "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Hekuran Arixhiu".

Fletore Zyrtare 128 E premte, 7 shtator 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.500, date 29.8.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së grantit për asistencë teknike, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Kuvajtit për Zhvillimin Ekonomik Arab, për financimin e përgatitjes së një studimi fizibiliteti për projekte të infrastrukturës së transportit, në zonat bregdetare jugore të Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.501, date 29.8.2018 "Për miratimin e rregullores për ekspertët e objekteve të pronësisë industriale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.503, date 29.8.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 1481, datë 12.11.2008; nr. 1657, datë 24.12.2008; nr. 100, datë 27.1.2009; nr. 450, datë 6.5.2009; nr. 611, datë 11.6.2009; nr. 677, datë 18.6.2009; nr. 805, datë 22.7.2009; nr. 1038, datë 14.10.2009; nr. 1134, datë 18.11.2009; nr. 1283, datë 23.12.2009; nr. 125, datë 17.2.2010; nr. 247, datë 13.4.2010; nr. 404, datë 26.5.2010; nr. 549, datë 7.7.2010; nr. 646, datë 28.7.2010; nr. 118, datë 17.2.2011; nr. 359, datë 4.5.2011; nr. 822, datë 23.11.2011; nr. 900, datë 12.12.2012; nr. 345, datë 24.4.2013; nr. 472, datë 30.5.2013; nr. 490, datë 18.6.2013, “Për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.504, date 29.8.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 811, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2018, për zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.505, date 29.8.2018 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për heqjen nga përdorimi dhe eliminimin e ndotësve organikë të qëndrueshëm (NOQ)".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.27, date 16.8.2018 "Për vitin shkollor 2018–2019 në sistemin arsimor parauniversitar".

Fletore Zyrtare 127 E enjte, 6 shtator 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.498, date 29.8.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 82, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion dhe zgjerim i rrugës ‘Don Gjon Buzuku’, Korçë”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.499, date 29.8.2018 "Për miratimin e procedurave standarde të veprimit për mbrojtjen e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit".

Fletore Zyrtare 126 E hënë, 3 shtator 2018

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.618, date 23.8.2018 "Për rregullat dhe procedurat e shqyrtimit të gjobave në Autoritetin Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.22, date 30.8.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.23, date 30.8.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.432, date 27.8.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Fletore Zyrtare 125 E enjte, 30 gusht 2018

Dekret i Presidentit nr.10825, date 16.7.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10868, date 24.8.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrit të Drejtësisë nr.10857, date 31.7.2018 "Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme".

Ndreqje gabimi në vendimin nr.458, date 26.7.2018 "Ndreqje gabimi në vendimin nr. 458, datë 26.7.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin në pronësi të bashkive të pronave të paluajtshme shtetërore, që përdoren për kryerjen e veprimtarive sportive”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 113, datë 2.8.2018".

Ndreqje gabimi në vendimin e Entit Rregullator të Energjisë nr.109, date 29.6.2016 "Ndreqje gabimi në vendimin e Entit Rregullator të Energjisë nr. 109, datë 29.6.2016 “Mbi miratimin e rregullores për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 132, datë 19.7.2016".

Fletore Zyrtare 124 E enjte, 23 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.421, date 12.6.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.490, date 31.7.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për pagesën e shërbimeve juridike për përfaqësimin dhe mbrojtjen në gjykatat italiane".

Urdhër i Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr.409, date 16.8.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Nexhip Muhamed Stari".

Fletore Zyrtare 123 E premte, 17 gusht 2018

Ligj nr.55/2018, date 23.7.2018 "Për profesionin e avokatit në Republikën e Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 122 E enjte, 16 gusht 2018

Dekret i Presidentit nr.10857, date 31.7.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10858, date 31.7.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10859, date 31.7.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10863, date 7.8.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i Inspektoratit Qendror nr.25, date 10.8.2018 "Për miratimin e rregullores, “Për përcaktimin e procedurës së inspektimeve, si një proces i rregullt administrativ”".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.26, date 30.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 18, datë 21.5.2018, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2018–2019”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.55, date 20.7.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Poliçan".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.56, date 20.7.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Berat–Kuçovë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.57, date 20.7.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Librazhd".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.58, date 20.7.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Poliçan".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.59, date 20.7.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit për ndryshim tarife të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Gjirokastër".

Fletore Zyrtare 121 E hënë, 13 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.491, date 31.7.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për pagesën e shërbimeve juridike për përfaqësimin dhe mbrojtjen në gjykatat italiane".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.602, date 1.8.2018 "Për procedurat dhe dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e statusit të ndërmarrjes sociale".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.10783/1, date 9.8.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim rrugësh blloku “Përroi i Çaprazit’”, Pogradec".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3567/3, date 10.8.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Për ndërtimin e landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozitimeve ekzistuese Tiranë dhe prodhimin e energjisë elektrike”".

Fletore Zyrtare 120 E premte, 10 gusht 2018

Vendim i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut nr.10613/16, date 28.5.2018 "Çështja Sharxhi dhe të tjerët kundër Shqipërisë (kërkesa nr. 10613/16)".

Fletore Zyrtare 119 E enjte, 9 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.480, date 31.7.2018 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare të Energjisë për periudhën 2018–2030".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.492, date 26.7.2018 "Për miratimin e mënyrës së rregullimit të aktiviteteve të nismës “Akademia 100 + fshatrat”, në zbatim të Programit Kombëtar të zhvillimit rural me fokus 100 + fshatra".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.23, date 16.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e përbashkët nr. 51, datë 20.9.2013, të ministrit të Arsimit dhe Sportit dhe ministrit të Financave, “Për procedurat e përdorimit të fondeve të buxhetit të shtetit për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve të arsimit parauniversitar”, i ndryshuar".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Bahri Toçilla".

Fletore Zyrtare 118 E mërkurë, 8 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.404, date 4.7.2018 "Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, nga Ministria e Mbrojtjes te Ministria e Brendshme, të një pjese të pronës me numër rendor 180, me emërtimin “Policia Ushtarake (reparti ushtarak nr. 6620)”, me vendndodhje në Sauk, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.471, date 31.7.2018 "Për emërimin në detyrë të një anëtari të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.474, date 31.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i varrezave të reja”, Bashkia Shkodër".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.476, date 31.7.2018 "Për miratimin e tavaneve përfundimtare të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.477, date 31.7.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 463, datë 22.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e zonës së teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik në Koplik, Malësi e Madhe”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.479, date 31.7.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Greqisë, mbi njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.481, date 31.7.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit dhe institucionet e saj të varësisë te Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, për institucionet brenda fushës së veprimtarisë së saj, të mjediseve me vendndodhje në bulevardin “Zhanë D’Ark”, nr. 23, Tiranë (ish-Agjencia Telegrafike Shqiptare)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.482, date 31.7.2018 "Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat parauniversitar “Kings Tirana”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.483, date 31.7.2018 "Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit të arsimit të lartë jopublik, me statusin e kolegjit profesional të lartë, “Tirana Esthetics & Style School”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.484, date 31.7.2018 "Për dhënien e lejes për hapjen e institucionit arsimor privat parauniversitar të arsimit bazë “British School of Tirana”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.485, date 31.7.2018 "Për kthimin në atdhe të eshtrave të personalitetit të shquar të letrave shqipe dhe të kulturës mbarëkombëtare Mid’hat Frashëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.486, date 31.7.2018 "Për shpalljen e liqeneve të Ulzës dhe të Shkopetit si zonë bashkëmenaxhuese peshkimi".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.488, date 31.7.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 424, datë 10.5.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurës së përzgjedhjes e të emërimit të drejtuesve të shërbimit në strukturat shëndetësore universitare”".

Udhëzim i ministrit të Financës dhe Ekonomisë nr.24, date 30.7.2018 "Për procedurat për njohjen dhe njësimin e mësimnxënies dhe kualifikimeve profesionale të niveleve 2 deri në nivelin 5 të kornizës shqiptare të kualifikimeve, përfshirë ato të përftuara jashtë vendit".

Udhëzim i ministrit të Financës dhe Ekonomisë nr.26, date 30.7.2018 "Për Katalogun Kombëtar të Kualifikimeve Profesionale".

Udhëzim i ministrit të Financës dhe Ekonomisë nr.27, date 30.7.2018 "Për formatet dhe procedurat kurrikulare të arsimit dhe formimit profesional".

Udhëzim i ministrit të Financës dhe Ekonomisë nr.28, date 30.7.2018 "Mbi kriteret për pjesëmarrjen, organizimin dhe funksionimin e bordit drejtues të ofruesve publikë të arsimit e formimit profesional".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.10496, date 31.7.2018 "Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 332, datë 6.6.2018 “Për disa shtesa në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.471, date 31.7.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Fletore Zyrtare 117 E martë, 7 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.462, date 26.7.2018 "Për miratimin e projektdokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2019–2021".

Fletore Zyrtare 116 E hënë, 6 gusht 2018

Ligj nr.49/2018, date 23.7.2018 "Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Rifinancimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në zonat urbane dhe rurale, faza e dytë”, ratifikuar me ligjin nr. 86/2015".

Ligj nr.50/2018, date 23.7.2018 "Për denoncimin e marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë, për bashkëpunimin financiar 2010, për projektin “Eficienca energjetike përmes sektorit bankar”, ratifikuar me ligjin nr. 89/2015".

Ligj nr.51/2018, date 23.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. për programin e arsimit dhe formimit profesional nëpërmjet inovacionit".

Ligj nr.52/2018, date 23.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së grantit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, për financimin e projektit “Hekurudhat shqiptare - rehabilitimi i linjës hekurudhore Tiranë–Durrës dhe ndërtimi i linjës hekurudhore për në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës”, në kuadër të grantit të investimit nga Fondi i Përbashkët Evropian i Ballkanit Perëndimor".

Ligj nr.53/2018, date 23.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për shtesën e financimit për projektin e modernizimit të asistencës sociale".

Ligj nr.54/2018, date 23.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin e konektivitetit të rrugëve rajonale dhe lokale".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.86, date 16.7.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 49, datë 29.9.2014 “Autorizim i ndihmës shtetërore për zbatimin e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik, bazuar në ligjin nr. 116, datë 15.4.2013, “Për ratifikimin e marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, lidhur me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP), si dhe të marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, dhe Trans Adriatik Pipeline AG, në lidhje me projektin e gazsjellësit Trans Adriatik (Projekti TAP)”” ".

Fletore Zyrtare 115 E premte, 3 gusht 2018

Ligj nr.46/2018, date 23.7.2018 "Për kontrollin shtetëror të transferimeve ndërkombëtare të mallrave ushtarake dhe të artikujve e teknologjive me përdorim të dyfishtë".

Ligj nr.47/2018, date 23.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006, “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar".

Ligj nr.48/2018, date 23.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 114 E enjte, 2 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.460, date 26.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1707, datë 29.12.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 113 E enjte, 2 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.458, date 26.7.2018 "Për transferimin në pronësi të bashkive të pronave të paluajtshme shtetërore, që përdoren për kryerjen e veprimtarive sportive".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.5001/1, date 1.8.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i sheshit ‘Skënderbej’”, faza e dytë, Tiranë".

Fletore Zyrtare 112 E mërkurë, 1 gusht 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.446, date 26.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.447, date 26.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 319, datë 15.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale për reformën në administratën publike 2015–2020”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.448, date 26.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 673, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.449, date 26.7.2018 "Për emërimin në detyrë të një anëtari të Komisionit Kombëtar Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.450, date 26.7.2018 "Për bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të integrimit evropian, ndërmjet qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.451, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit”, në fshatin Zenisht, Bashkia Mat".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projekteve “Rikonstruksion i rrugës Voskopojë–Shën Prodhom” dhe “Parku japonez dhe kopshtet e komunitetit”, Bashkia Korçë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.453, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Zgjerim i hapësirës së varrezave në fshatin Shënepremte”, Njësia Administrative Tërbuf, Bashkia Divjakë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.454, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim-asfaltim i unazës së qytetit, faza I”, Bashkia Maliq".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.455, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim dhe asfaltim brenda lagjes ‘Isa Boletini’, faza IV”, Bashkia Vlorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.456, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugëve ‘Naftëtari’, ‘Kristaq Lacka’ dhe ‘Qemal Stafa’”, Bashkia Kuçovë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.457, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim-asfaltim i rrugës ‘Belul Berisha’”, në Bashkinë Elbasan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.459, date 26.7.2018 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Roskovec, të pronës me emërtimin “Posta e Policisë Roskovec” dhe për një ndryshim në vendimin nr. 250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.461, date 26.7.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 1058, datë 22.12.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e ish-Shkollës së Ulët të Ndërtimit (3 kate) dhe ish-konviktit (4 kate), Shkozet, Durrës, në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit, për Entin Kombëtar të Banesave, për qëllim privatizimi”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.463, date 26.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 60, datë 31.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.464, date 26.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Rrugët zëvendësuese M03 për ndërtimin e hidrocentralit të Moglicës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.465, date 26.7.2018 "Për krijimin e Task-Forcës për përmirësimin e nivelit të kontrollit të mjeteve motorike e rimorkiove të tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.466, date 26.7.2018 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të fëmijës Tizjana Gjergji".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.467, date 26.7.2018 "Për zgjerimin e sipërfaqes së Parkut Kombëtar “Mali i Tomorit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.468, date 26.7.2018 "Për shpalljen e ekosistemit natyror Krastë–Verjon “Peizazh i mbrojtur”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.469, date 26.7.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.470, date 26.7.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e qendrave kulturore për diasporën".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.25, date 25.7.2018 "Për ngritjen dhe funksionimin e bordit të institucionit arsimor".

Vendim për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sokol Korro".

Fletore Zyrtare 111 E hënë, 30 korrik 2018

Ligj nr.38/2018, date 5.7.2018 "Për ratifikimin e korrigjimit të marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për huan e politikës së zhvillimit të sektorit financiar".

Ligj nr.40/2018, date 9.7.2018 "Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Ligj nr.41/2018, date 9.7.2018 "Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar".

Ligj nr.42/2018, date 9.7.2018 "Për ratifikimin e memorandumit të qëllimit ndërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për instalimin dhe përdorimin e sistemit për krahasimin dhe vlerësimin e sigurt të identifikimit personal (PISCES) ".

Ligj nr.43/2018, date 9.7.2018 "Për ratifikimin e protokollit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Spanjës, për zbatimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian, për ripranimin e personave me qëndrim të paautorizuar ".

Ligj nr.44/2018, date 9.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes me vendin pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Fondit të Ballkanit Perëndimor".

Ligj nr.45/2018, date 9.7.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së ndryshimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe Trans Adriatic Pipeline AG, lidhur me marrëveshjen me qeverinë e vendit pritës".

Akt Normativ i Këshillit të Ministrave nr.1, date 26.7.2018 "Për disa ndryshime në ligjin nr. 109/2017, “Për buxhetin e vitit 2018”".

Fletore Zyrtare 110 E premte, 27 korrik 2018

Vendim i Kuvendit nr.88/2018, date 23.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 34, datë 20.5.2010, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”".

Vendim i Kuvendit nr.89/2018, date 23.7.2018 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Realizimin e Reformës Zgjedhore".

Rezolutë e Kuvendit , date 23.7.2018 "Për reformën e politikës shtetërore për diasporën".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.24, date 19.7.2018 "Për dhënien në përdorim falas dhe kthimin e teksteve shkollore për nxënësit e klasave I–IV të arsimit bazë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.49, date 13.6.2018 "Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Dibër sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.51, date 6.7.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 40, datë 23.9.2016, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Lushnjë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.52, date 6.7.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 6, datë 3.2.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Gjirokastër”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.53, date 6.7.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Has".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.82, date 17.5.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për skemën e incentivave fiskale në sektorin e turizmit”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.83, date 25.6.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për krijimin e fondit në mbështetje të sipërmarrjeve të reja”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.84, date 25.6.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për krijimin e fondit të inovacionit”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.85, date 25.6.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për krijimin e fondit të ndërmarrjeve sociale”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.10106, date 19.7.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “P4_C2_d Kopshti i sekreteve, Kënd lojërash (Garden of secrets) në lagjen “Uji i Ftohtë”, Vlorë”".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.22/7, date 20.7.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës ‘Sul Misiri’”, në Bashkinë Elbasan".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.1681/4, date 20.7.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i rrugës paralel me murin rrethues të Portit”, në Bashkinë Durrës".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Agim Lami".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Ramë Met Xhafaj".

Fletore Zyrtare 109 E mërkurë, 25 korrik 2018

Vendim i Kuvendit nr.85/2018, date 19.7.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Komisionit të Prokurimit Publik (KPP)".

Vendim i Kuvendit nr.86/2018, date 19.7.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale".

Vendim i Kuvendit nr.87/2018, date 19.7.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit parlamentar “Për ndjekjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat””, në përbërje të Komisionit të Përhershëm të Kuvendit për Sigurinë Kombëtare".

Rezolutë e Kuvendit date 19.7.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2017".

Dekret i Presidentit nr.10827, date 19.7.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.444, date 25.7.2018 "Për dhënien e ndihmës financiare nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë për qeverinë e Republikës së Greqisë, për lehtësimin e pasojave të dëmeve të shkaktuara nga zjarret masive në korrik 2018".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.11642, date 23.7.2018 "Për hyrjen në fuqi të marrëveshjes".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.159, date 9.7.2018 "Mbi miratimin e “Udhëzuesit për kërkesat organizative, rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave” (KORP)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.160, date 9.7.2018 "Mbi pranimin e kërkesës së shoqërisë “EFT Albania” sh.p.k. për heqjen e licencës së veprimtarisë së furnizimit me energji elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.161, date 9.7.2018 "Për miratimin e “Rregullores mbi kushtet e përgjithshme të shërbimit të furnizimit me gaz natyror për klientët fundorë”".

Fletore Zyrtare 108 E martë, 24 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.437, date 18.7.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 115, datë 5.3.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.438, date 18.7.2018 "Për kalimin e funksioneve të Agjencisë Kombëtare për Zhvillimin Rajonal (AKZHR), Agjencisë së Zhvillimit Ekonomik Rajonal (AZHER) dhe agjencive të zhvillimit rajonal (AZHR) te Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.439, date 18.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtim i ri i shkollës tip 2 + tip 4 në Njësinë Administrative nr. 11, sheshi 11/1”, në Bashkinë Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.440, date 18.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Marqinet dhe ambienteve sportive në funksion të saj”, në Bashkinë Vorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.441, date 18.7.2018 "Për ndryshimin e varësisë së klubit sportiv shumësportësh “Partizani” dhe klubit sportiv “Studenti” nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë te Bashkia Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.442, date 18.7.2018 "Për përcaktimin e procedurës së kalimit të pronësisë e të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të ndërtuara deri më 10.8.1991 dhe të truallit funksional të tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.443, date 18.7.2018 "Për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të z. Arian Kraja".

Urdhër i drejtorit të Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.170, date 20.7.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.151, date 3.7.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Domi TEC” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Plepi”, me fuqi të instaluar 2285 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.152, date 3.7.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Renergy Trading Group” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.153, date 3.7.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Uradrin” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.154, date 3.7.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Oberaldi Energjitik” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC-et: “Kryezi 3”, me fuqi të instaluar 122.2 kw; “Kryezi 4”, me fuqi të instaluar 310.7 kw dhe “Kryezi 5”, me fuqi të instaluar 886.5 kw, me fuqi totale 1320 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.155, date 3.7.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Propozimit të të gjithë OST-ve për një metodologji të modelit të përbashkët të rrjetit, në përputhje me nenin 18, të Rregullores së Komisionit (BE) 2016/1719, të datës 26 shtator 2016, për krijimin e një udhëzuesi mbi alokimin e kapaciteteve në avancë”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.156, date 9.7.2018 "Mbi pranimin e kërkesës së shoqërisë “EFT Albania” sh.p.k. për heqjen e licencës së veprimtarisë së tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.157, date 9.7.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Blac Energy” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë nga HEC “Blac”, me fuqi të instaluar 1300 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.158, date 9.7.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “DON–UCD” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 107 E premte, 20 korrik 2018

Dekret i Presidentit nr.10822, date 12.7.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10823, date 12.7.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.406, date 4.7.2018 "Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit, nga Ministria e Brendshme te Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë të pjesëve takuese të pronës me emërtimin “Garda e Republikës, Garnizon”, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 8270, me numër pasurie 4/134, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 815, datë 29.11.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës shtesë të inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për Gardën e Republikës”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.411, date 4.7.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga KESH sh.a. tek Agjencia për Efiçencën e Energjisë, të katit IV teknik të objektit me nr. pasurie 3/44, që ndodhet në zonën kadastrale nr. 8260, Tiranë".

Vendim i Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut date 13.2.2018 "Çështja Pihoni kundër Shqipërisë (ankimi nr. 74389/13)".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.55, date 16.7.2018 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”".

Fletore Zyrtare 106 E mërkurë, 19 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.434, date 11.7.2018 "Për etiketimin e ushqimeve dhe informimin e konsumatorit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.435, date 11.7.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 712, datë 31.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të konkurrimit publik për të drejtën e peshkimit në ujërat e brendshme të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, date 21.6.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 19.2.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.557, date 5.7.2018 "Për përcaktimin e kritereve/rregullave për përzgjedhjen e subjektit që do të marrë të drejtën për prodhimin dhe shpërndarjen e biletave elektronike për transportin rrugor".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Gjin Simoni".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Petro Rondo".

Fletore Zyrtare 105 E martë, 17 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.430, date 11.7.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin elektronik të lejeve (e-Leje) ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.431, date 11.7.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.432, date 11.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 107, datë 10.2.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për botimin, shtypjen, shpërndarjen dhe shitjen e teksteve shkollore të sistemit të arsimit parauniversitar”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.433, date 11.7.2018 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.432, date 6.7.2018 "Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë ALBAUTOR në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve të veprave artistike dhe letrare".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.433, date 6.7.2018 "Për ripërtëritjen e licencës agjencisë FMAA në administrimin kolektiv të të drejtave të autorëve në fushën e kinematografisë dhe të veprave të tjera audiovizuale”".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.434, date 6.7.2018 "Për ripërtëritjen e licencës me kusht agjencisë AKDIE në administrimin kolektiv të të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.435, date 6.7.2018 "Për mosripërtëritjen e licencës agjencisë AMP si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të prodhuesve të fonogrameve".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.436, date 6.7.2018 "Për moslicencimin e shoqatës ELITE si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e të drejtave të artistëve interpretues dhe ekzekutues ".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.437, date 6.7.2018 "Për licencimin e shoqatës GRAMM-A si agjenci e administrimit kolektiv në fushën e mbajtësve të të drejtave të prodhuesve të fonogrameve dhe videogrameve".

Fletore Zyrtare 104 E hënë, 16 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.424, date 11.7.2018 "Për subvencionimin e Dhomës Kombëtare të Zejtarisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.426, date 11.7.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit për studime fizibiliteti, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Marrësi) dhe KfW Frankfurt am Main (KfW), për financimin e shërbimeve të ekspertit ndaj marrësit, në kuadër të studimeve të fizibilitetit për programin e infrastrukturës bashkiake V/programi i investimit dhe i performancës në sektorin e ujit që financohen nga një fond i veçantë nr. 13078, i siguruar nga qeveria Federale Gjermane".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.427, date 11.7.2018 "Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe zvogëlimin në volum të sipërfaqes prej 3.1 ha, që do të përdoret nga shoqëria “Pietra Nesli” sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit ranor silicor në objektin “Zogasi”, Bashkia Skrapar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.428, date 11.7.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” (arë) në “tokë urbane” (truall), të pasurive nr. 241/12, me nr. kadastral 237 e 238 dhe nr. 241/14, me nr. kadastral 239, Njësia Administrative Mollaj, fshati Kamenicë, Bashkia Korçë, për ndërtimin e objekteve të hidrocentralit “Kamenicë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.429, date 11.7.2018 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet bashkimit të shoqërive, për dhënien me koncesion/partneritet publik privat për rehabilitimin, operimin, transferimin e Aeroportit të Kukësit".

Fletore Zyrtare 103 E enjte, 12 korrik 2018

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, date 9.7.2018 "".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes nr.501, date 3.7.2018 "Për miratimin e Listës së barnave që tregtohen pa recetë mjekësore në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.375, date 9.7.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.7, date 29.6.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.44, date 13.6.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Kurbin".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.45, date 13.6.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 30, datë 18.7.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Berat–Kuçovë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.46, date 13.6.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 15, datë 28.4.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Tepelenë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.47, date 13.6.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Dibër".

Fletore Zyrtare 102 E mërkurë, 11 korrik 2018

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, date 5.7.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Radiotelevizionit Shqiptar për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, date 5.7.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.409, date 4.7.2018 "Për rishpërndarje fondesh të infrastrukturës vendore dhe rajonale, nga fondi shqiptar i zhvillimit në Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.410, date 4.7.2018 "Për caktimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si organin e interesuar dhe autorizimin e saj për të lidhur shtesë kontrate, nëpërmjet Avokaturës së Shtetit, me firmën avokatore “Gowling WLG”, për përfaqësimin e Republikës së Shqipërisë në çështjen e arbitrazhit ndërkombëtar kundër shoqërisë “Hydro S.R.L.”, ICC 22919/GR".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.412, date 4.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i sheshit midis pallateve në lagjen ‘Skënder Libohova’, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.413, date 4.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Fier".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.414, date 4.7.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Velipojë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.415, date 4.7.2018 "Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 8.12.2016, për çështjen “Molla kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 29680/07)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.416, date 4.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 443, datë 16.6.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit, të administrimit e të ndërveprimit dhe për sigurinë e sistemit të menaxhimit elektronik të çështjeve të përmbarimit gjyqësor (ALBIS)”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.418, date 4.7.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 788, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, standardeve dhe procedurave të procesit të akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.419, date 4.7.2018 "Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.134, date 25.6.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Ediani” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et: “Shëngjon 1”, me fuqi të instaluar 651 kw; “Shëngjon 2”, me fuqi të instaluar 356 kw dhe “Shëngjon 3”, me fuqi të instaluar 341 kw, me fuqi totale 1348 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.135, date 25.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Osoja HPP” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osoje”, me fuqi të instaluar 1922 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.136, date 25.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Hidropower Elektrik” sh.p.k., për modifikimin e licencës nr. 130, seria PV11K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 59, datë 22.6.2011, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et: “Slabinja 2A”, me fuqi 2 mw; “Slabinja 2B”, me fuqi 1.6 mw; “Slabinja 2C”, me fuqi 1.8 mw; “Slabinja 2D” dhe “Slabinja 2E”, me fuqi 3.4 mw, me fuqi totale 13.8 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.137, date 25.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Energia Gas and Power Albania”, për modifikimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike me nr. 322, seria F15, të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 159, datë 28.12.2015".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.138, date 25.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” sh.p.k., për modifikimin e licencës së tregtimit të energjisë elektrike me nr. 158, seria T14, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 133, datë 24.12.2014".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.139, date 25.6.2018 "Për mospranimin për shqyrtim të aplikimit të shoqërisë “Kamenica HPP” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kamenicë”, me fuqi të instaluar 800 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.140, date 25.6.2018 "Mbi shfuqizimin e vendimit të Bordit të Komisionerëve nr. 88, datë 6.8.2008, për licencimin e shoqërisë “Union Eolica Albania” sh.p.k., me nr. 62, seria NPM08P, në veprimtarinë e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, prodhimin e energjisë elektrike nga parqet eolike Kavajë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.141, date 25.6.2018 "Mbi shfuqizimin e vendimit të Bordit të Komisionerëve nr. 110, datë 16.9.2008, për licencimin e shoqërisë “Enpower Albania” sh.p.k., me nr. 65, seria NPM08P, në veprimtarinë e ndërtimit, instalimit dhe shfrytëzimit të centraleve elektrike me erë, prodhimin e energjisë elektrike nga parqet eolike Karaburun dhe Llogara".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.142, date 25.6.2018 "Mbi shfuqizimin e vendimit të Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 8, datë 4.2.2009, “Për licencimin e shoqërisë “Enpower Albania” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”, të ndryshuar".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.143, date 25.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Alesio-2014” sh.p.k., për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Fushë-Arrëz”, me fuqi të instaluar 1990 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.144, date 25.6.2018 "Mbi rishikimin e “Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit”, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 201, datë 4.12.2017".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.145, date 25.6.2018 "Për fillimin e procedurës për shqyrtimin e alokimit të shoqërisë “Furnizuesi i tregut të lirë” sh.a., për licencim në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.146, date 25.6.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin qershor 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.148, date 28.6.2018 "Mbi kërkesën e OSHEE sh.a., për kontestimin e vendimit nr. 110, datë 14.5.2018, të bordit të ERE-s, lidhur me korrigjimin e faturave për shërbimin e balancimit, sipas parashikimeve të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe përllogaritjeve nga OST sh.a., të rakorduara dhe të pranuara nga palët përgjegjëse për periudhën 1 korrik 2016–31 dhjetor 2017”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.149, date 28.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “DON – UCD” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 101 E hënë, 9 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.401, date 4.7.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.402, date 4.7.2018 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Poliçan, të pronës nr. 1069, me emërtim “Kombinati Mekanik Zona B”, me vendndodhje në Poliçan, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar, dhe në vendimin nr. 207, datë 9.3.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Poliçan, të qarkut të Beratit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.405, date 4.7.2018 "Për miratimin e rregullave mbi detyrimin për vetëdeklarim të adresës nga shtetasit shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë dhe procedurave përkatëse që do të ndiqen për këtë qëllim".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.407, date 4.7.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, për përballimin e shpenzimeve për hapjen e kutive të votimit dhe të kutive të materialeve zgjedhore të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të datës 25.6.2017, zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Kavajë, të datës 25.6.2017, dhe zgjedhjeve të pjesshme për kryetar të Bashkisë Kolonjë, të datës 20.11.2016".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.408, date 4.7.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së kontributit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (Marrësi), dhe Agjencisë Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (SIDA), për mbështetjen e projektit “Implementimi i taksës së pasurisë të bazuar në vlerën e tregut, versioni 0.93, datë 20 shkurt 2018”".

Fletore Zyrtare 100 E enjte, 5 korrik 2018

Fletore Zyrtare 99 E mërkurë, 4 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.395, date 27.6.2018 "Për miratimin e listës së substancave të ndaluara ose me përdorim të kufizuar për produktet kozmetike".

Fletore Zyrtare 98 E mërkurë, 4 korrik 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.381, date 27.6.2018 "Për miratimin e raportit vjetor për ndihmat shtetërore të vitit 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.382, date 27.6.2018 "Për miratimin e rregullores “Për veprimtarinë e standardizimit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.383, date 27.6.2018 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.384, date 27.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 70, datë 12.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit dhe të procedurës për pajisjen me certifikatë regjistrimi në punë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.385, date 27.6.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 285, datë 13.4.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor ‘Hidrocentrali i Banjës–Gramsh dhe Ura e Trashovicës’”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.386, date 27.6.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 37, datë 18.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i nënstacionit 110/20 kV Gjiri i Lalëzit, Durrës”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.387, date 27.6.2018 "Për miratimin e bonusit, në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat për “Projektimin, ndërtimin, financimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot–Balldren”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.389, date 27.6.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 452, datë 11.7.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për lendfillet e mbetjeve”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.390, date 27.6.2018 "Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 16.2.2017, për çështjen “Rushiti kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 23136/13)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.391, date 27.6.2018 "Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 21.4.2016, për çështjen “Topallaj kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 32913/03)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.392, date 27.6.2018 "Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 16.2.2017, për çështjen “Hatija kundër Shqipërisë” (kërkesa nr. 53103/15)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.394, date 27.6.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 440, datë 17.5.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e standardeve, të kritereve dhe procedurave të akreditimit të ofruesve të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.480, date 25.6.2018 "Për delegim kompetence".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar për shtetasen Dhurate Nikshiqi ".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Edmond Dinaku ".

Fletore Zyrtare 97 E hënë, 2 korrik 2018

Ligj nr.33/2018, date 25.6.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lokarnos “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për disenjot industriale”".

Ligj nr.34/2018, date 25.6.2018 "Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Vjenës “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative të markave tregtare”".

Ligj nr.35/2018, date 21.6.2018 "Për pagesën e detyrimeve të prapambetura në favor të Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)".

Ligj nr.36/2018, date 21.6.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekë privatizimi)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit””, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.369, date 20.6.2018 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet informale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.370, date 20.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 616, datë 11.6.2009; nr. 1039, datë 14.10.2009; nr. 901, datë 12.12.2012; nr. 449, datë 27.5.2015; nr. 801, datë 30.9.2015; nr. 563, datë 29.7.2016; nr. 849, datë 7.12.2016; nr. 230, datë 21.3.2017; nr. 367, datë 26.4.2017, për shpërblimin e pronarëve, për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.371, date 20.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 1481, datë 12.11.2008; nr. 1657, datë 24.12.2008; nr. 100, datë 27.1.2009; nr. 167, datë 19.2.2009; nr. 286, datë 18.3.2009; nr. 450, datë 6.5.2009; nr. 611, datë 11.6.2009; nr. 677, datë 18.6.2009; nr. 706, datë 23.6.2009; nr. 805, datë 22.7.2009; nr. 1038, datë 14.10.2009; nr. 1134, datë 18.11.2009; nr. 1283, datë 23.12.2009; nr. 125, datë 17.2.2010; nr. 247, datë 13.4.2010; nr. 404, datë 26.5.2010; nr. 549, datë 7.7.2010; nr. 646, datë 28.7.2010; nr. 118, datë 17.2.2011; nr. 359, datë 4.5.2011; nr. 822, datë 23.11.2011; nr. 513, datë 1.8.2012; nr. 472, datë 30.5.2013; nr. 686, datë 16.8.2013; nr. 823, datë 7.10.2015; nr. 446, datë 15.6.2016, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuara".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.380, date 20.6.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtimin e një fabrike për prodhimin, ambalazhimin dhe shpërndarjen e ujit të pijshëm nga shoqëria “Puka uji natyral” sh.p.k".

>

Fletore Zyrtare 96 E enjte, 28 qershor 2018

Dekret i Presidentit nr.10817, date 25.6.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10818, date 25.6.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10819, date 25.6.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.21, date 22.6.2018 "Për disa shtesa në udhëzimin nr. 31, datë 26.12.2013, “Për emetimin nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, të obligacioneve në formë regjistrimi”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.39, date 1.6.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Konispol".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.40, date 1.6.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Tropojë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.41, date 1.6.2018 "Për licencimin e Ujësjellës-Kanalizime sh.a. Finiq".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.42, date 13.6.2018 "Për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Kavajë sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.43, date 13.6.2018 "Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Tropojë sh.a".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.1690/5, date 25.6.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim i sheshit te lagjja ‘Lugina’”, Bashkia Shijak".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9145/1, date 26.6.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i rrugës hyrëse të qytetit, parkimi dhe rikualifikimi i qendrës së qytetit Krujë”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.9148/1, date 26.6.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrugës ‘Devoll’”".

Fletore Zyrtare 95 E martë, 26 qershor 2018

Vendim i Kuvendit nr.77/2018, date 21.6.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 19/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA)”".

Rezolutë e Kuvendit date 21.6.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit date 21.6.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së institucionit të Avokatit të Popullit për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.364, date 20.6.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit për studime fizibiliteti, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (marrësi), Fondit Shqiptar të Zhvillimit (Agjencia e Zbatimit të Projektit) dhe KfW, Frankfurt Am Main (KfW), për financimin e shërbimeve të ekspertit ndaj marrësit, në kuadër të Programit të Furnizimit me Ujë të Zonave Rurale IV, që financohen nga një fond i veçantë nr. 13056, i siguruar nga Qeveria Federale Gjermane".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.22, date 20.6.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 18, datë 21.5.2018, “Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e Arsimit të Lartë për vitin akademik 2018–2019”".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.10000, date 21.6.2018 "Për publikimin e datës së hyrjes në fuqi të marrëveshjes".

Fletore Zyrtare 94 E hënë, 25 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.360, date 20.6.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 29, datë 20.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Komisionit Qendror të Përhershëm, për kthimin në atdhe të eshtrave të personaliteteve të shquara shqiptare”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.361, date 20.6.2018 "Për sigurimin e jetës së ushtarakëve të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, që dërgohen në misione ushtarake dhe stërvitje jashtë vendit, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.362, date 20.6.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bllokut të pallateve në Xhabije”, Bashkia Shkodër".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.365, date 20.6.2018 "Për dhënien me koncesion të shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm dhe miratimin e bonusit në procedurën konkurruese që i jepet shoqërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.366, date 20.6.2018 "Për shpronësimin, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të përhershëm të kalimit, për interes publik, mbi disa pasuri të paluajtshme, pronë private, që preken nga projekti “Ndërtimi i linjës së tensionit dhe faciliteteve të tjera, pjesë e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (Projekti TAP) AG”, në zonat Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.367, date 20.6.2018 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat, për projektin e rrugës “Porti i Jahteve – bay-pass Orikum – Dukat (Ura e Shën Elizës)”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.368, date 20.6.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë”, “Hartimi i projektit urban, restaurimi i monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksioni i objekteve të tjera, Vlorë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.372, date 20.6.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Kulturës dhe revokimin e së drejtës së pronësisë Bashkisë Tiranë, për sipërfaqen prej 235 m2 , të pasurisë me numër 1/256, me sipërfaqe totale 1644 m2, me vendndodhje në zonën kadastrale 8150".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.373, date 20.6.2018 "Për përcaktimin e kritereve, të rregullave, procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit ".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Fatjona Bardhamashi".

Fletore Zyrtare 93 E premte, 22 qershor 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.129, date 4.6.2018 "Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.130, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” sh.a. (“FTL” sh.a.), për licencim në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 92 E premte, 22 qershor 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.128, date 4.6.2018 "Mbi miratimin e Kodit të Rrjetit për Ngarkesën".

Fletore Zyrtare 91 E enjte, 21 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.354, date 2.5.2018 "Për zgjerimin dhe kthimin e parkut rajonal “Zagori” në park natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.355, date 20.4.2018 "Për transferimin e pronës shtetërore në zonën kadastrale nr. 2085, Karavasta e Re, Njësia Administrative Remas, Bashkia Divjakë, në Fondin e Pasurive të Paluajtshme për Mbështetjen e Investimeve Strategjike, dhe vënien në dispozicion për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik “Ngritja e plantacionit me shegë, goji berry, avokado dhe finger lime në zonën e Karavastasë, Bashkia Divjakë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.374, date 20.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 72, datë 7.2.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018”".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.20, date 12.6.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 13, datë 8.3.2018, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2017–2018”".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.21, date 14.6.2018 "Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë 2018, sesioni i dytë".

Vendim i shkurtuar për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM "Vendim i shkurtuar për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetasit Leonard Kumbulla".

Vendim i shkurtuar për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM "Vendim i shkurtuar për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Gjylso Hasanaj".

Kërkesë për shpalljen e vdekjes KERKESE "Kërkesë për shpalljen e vdekjes së shtetasit Valter Myrteza Sadushi".

Fletore Zyrtare 90 E mërkurë, 20 qershor 2018

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.359, date 18.6.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.127, date 4.6.2018 "Mbi miratimin e Kodit të rrjetit për kërkesat e lidhjes me rrjetin të sistemeve me tension të lartë me rrymë të vazhduar dhe parqet me module të energjisë të lidhur me rrymë të vazhduar (HVDC)".

Fletore Zyrtare 89 E martë, 19 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.342, date 7.6.2018 "Për emërim në detyrë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.343, date 12.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 911, datë 22.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin “RSM”, në shtabe të ndryshme të NATO-s, në Afganistan”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.344, date 12.6.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 561, datë 29.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve të karburantit në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.345, date 12.6.2018 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.346, date 12.6.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 832, datë 3.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e privatizimit me ankand të paketave shtetërore të aksioneve të shoqërive tregtare, që veprojnë në sektorët jostrategjikë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.347, date 12.6.2018 "Për një shtesë fondesh në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për pagesën e shërbimeve juridike për përfaqësimin dhe mbrojtjen në çështjet e arbitrazhit ndërkombëtar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.349, date 12.6.2018 "Për miratimin e masave mbështetëse për nxitjen e përdorimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të diellit dhe erës, si dhe të procedurave për përzgjedhjen e projekteve për përfitimin e tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.351, date 12.6.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i objektit “Linja e re e furnizimit me ujë të Ujësjellësit Durrës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.352, date 12.6.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 101, datë 4.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketës së shërbimeve shëndetësore, në kujdesin shëndetësor parësor publik, që financohet nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.353, date 12.6.2018 "Për rregullat e funksionimit të grupit teknik, ndërsektorial për mbrojtjen e fëmijëve, pranë bashkive dhe njësive administrative".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.118, date 4.6.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “SONNE” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.119, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “BLAÇ Energy” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC “BLAÇ”, me fuqi të instaluar 1300 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.120, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë ALBGAZ sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.121, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit 10-vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërisë ALBGAZ sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.122, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së Furnizimit të Shërbimit Universal të energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. (OSHEE sh.a.), miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 112, datë 8.7.2016 e vlefshme deri më datë 8.7.2021 te shoqëria “Furnizuesi i Shërbimit Universal” sh.a. (FSHU sh.a.)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.123, date 4.6.2018 "Mbi fillimin e procedurës për transferimin e licencës së operimit në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike, të shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a. (OSHEE sh.a.), me nr. 250, seria P14SH, miratuar me vendimin e bordit të komisionerve të ERE-s nr. 96, datë 27.10.2014, e vlefshme deri më datë 27.10.2044 te shoqëria “Operatori i Sistemit të Shpërndarjes” sh.a. (OSSH sh.a.)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.124, date 4.6.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës, për modifikimin e licencës së shoqërisë “Gavran Energy” sh.p.k., me nr. 349 licence, seria PV16K, miratuar me vendimin e bordit nr. 140, datë 15.8.2016, për prodhimin të energjisë elektrike nga HEC-et “Gavran 1”, me fuqi të instaluar 998 kw dhe “Gavran”, me fuqi të instaluar 1215 kw, me fuqi totale të instaluar 2213 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.125, date 4.6.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “AED SOLAR” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, me kapacitet të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.126, date 4.6.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i shkurtuar për shpalljen të zhdukur VENDIM(i shkurtuar) "Vendim i shkurtuar për shpalljen të zhdukur të shtetasit Petrit Çela".

Fletore Zyrtare 88 E hënë, 18 qershor 2018

Ligj nr.30/2018, date 31.5.2018 "Për pranimin e skedulit CXLVI të zgjerimit të listës së marrëveshjes së teknologjisë së informacionit, në kuadër të Organizatës Botërore të Tregtisë".

Ligj nr.32/2018, date 7.6.2018 "Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës".

Fletore Zyrtare 87 E enjte, 14 qershor 2018

Ligj nr.28/2018, date 24.5.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit”".

Ligj nr.29/2018, date 31.5.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja e transmetimit 400 kilovoltë Shqipëri–Kosovë (Tiranë–Prishtinë)”, nëpërmjet një huaje prej 42 000 000 eurosh".

Ligj nr.31/2018, date 31.5.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për shtesën e financimit për projektin e burimeve ujore dhe ujitjes dhe të marrëveshjes për ndryshimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit të burimeve ujore dhe ujitjes".

Rezolutë e Kuvendit , date 7.6.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Mediave Audiovizive (AMA) për vitin 2017".

Dekret i Presidentit nr.10802, date 7.6.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10803, date 7.6.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.348, date 12.6.2018 "Për indeksimin e pensioneve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.350, date 12.6.2018 "Për miratimin e kontratës me ndarje prodhimi për kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në tokë, në Shqipëri, blloku 4, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, përfaqësuar nga Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore (AKBN) dhe Shell Upstream Albania B.V.".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.42, date 6.6.2018 "Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të 100 për qind të kapitalit aksionar të Bankës NBG Albania sh.a".

Fletore Zyrtare 86 E martë, 12 qershor 2018

Ligj nr.26/2018, date 17.5.2018 "Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe ministrit të Brendshëm nr.7967, date 30.5.2018 "Mbi kufizimet në qarkullimin e mjeteve të rënda për transportin rrugor të mallrave përgjatë sezonit turistik dhe festave".

Fletore Zyrtare 85 E martë, 12 qershor 2018

Ligj nr.26/2018, date 17.5.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10385, datë 24.2.2011, “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”".

Vendim i Gjykatës së Lartë nr.00-2018-611, date 7.2.2018 "Me objekt ndryshimin e vendimit të Zyrës Rajonale të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, qarku Korçë, nr. 1007, datë 18.6.2009, përkatësisht, duke ndryshuar pikën a. 2) 6 duke e kthyer fizikisht sipërfaqen e lirë prej 2450 m2 (s1) dhe 357 m2 (s2) referuar planit të rivelimit me topograf të marrë nga palët referuar".

Fletore Zyrtare 84 E martë, 8 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.330, datë 6.6.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë (Marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe Kfw, Frankfurt am Main (KfW), për financimin e projektit “Fondi për arsimin e formimin profesional (AFP) dhe punësimin, Qendra Shumëfunksionale në Kamzë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.331, datë 6.6.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtimin e një fabrike të prodhimit të paneleve sanduiçe (kapanon 1 kat dhe zyra 2 kate), strukturë me funksion prodhues, industrial, përfshirë edhe ato me material porositësi nga shoqëria “Emante” sh.p.k".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.332, datë 6.6.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.333, datë 6.6.2018 "Për shpalljen “Zonë me përparësi zhvillimi” të “Bazës së tubove”, Zhupan, Fier, me sipërfaqe 49 347 m2, në pronësi të shoqërisë “Albpetrol” sh.a".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.335, datë 6.6.2018 "Për miratimin e rregullave për regjistrimin, të procedurës dhe kritereve të vlerësimit të produkteve për mbrojtjen e bimëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.336, datë 6.6.2018 "Për miratimin e rregullave të hollësishme për prodhimin, kalimin, rregullat përjashtuese të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit biologjik bimor dhe të algave të detit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.337, datë 6.6.2018 "Për miratimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për sezonin e verës 2018, në agjencinë kombëtare të zonave të mbrojtura, pranë ministrisë së turizmit dhe mjedisit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.338, datë 6.6.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 103, datë 4.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe mënyrën e organizimit e të funksionimit të Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe Pyjeve”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.339, datë 6.6.2018 "Për kriteret dhe mënyrën e ndarjes së çmimit “Ambasador i Kombit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.340, datë 6.6.2018 "Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për kushtet dhe mënyrën e zgjedhjes së përfaqësuesve të Këshillit Koordinues të Diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.341, datë 7.6.2018 "Për lirim nga detyra".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.43, datë 5.2.2018 "Për detyrimin e tregtimit dhe regjistrimit të të gjitha prodhimeve të peshkimit në qendrat e grumbullimit dhe ankandit të prodhimeve peshkore në Shirokë dhe Zogaj në liqenin e Shkodrës".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe të Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.6, datë 30.5.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Rregullore e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.1, datë 5.6.2018 "Për peshkimin e molusqeve bivalvore".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.8704, datë 28.5.2018 "Për publikimin e datës së hyrjes në fuqi të marrëveshjes".

Ndreqje gabimi nr.316, datë 31.5.2018 "Ndreqje gabimi në vendimin nr. 316, datë 31.5.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 883, datë 13.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale”, të ndryshuar”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 82, viti 2018".

Kërkesë për konfirmimin e vdekjes KERKESE "Kërkesë për konfirmimin e vdekjes së shtetases Aishe Kovaçi".

Fletore Zyrtare 83 E enjte, 7 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 319, datë 31.5.2018 "Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 320, datë 31.5.2018 Për përdorimin e fondeve buxhetore të vitit 2018 për financimin e organeve të qeverisjes vendore për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata koncesionare ...

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 321, datë 31.5.2018 Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës së Pyllit të Sodës”, Vlorë

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 322, datë 31.5.2018Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 719, datë 31.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural”, të ndryshuar

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 323, datë 31.5.2018 Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria “tokë bujqësore” në “tokë urbane”, truall, të pasurive me numër 22/20 dhe 22/21, zona kadastrale 3339, Bashkia Durrës

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 324, datë 31.5.2018 Për miratimin e dokumentit të ndryshimit nr. 2 të Marrëveshjes së Grantit Suedez nr. TF014255, ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD)...

>Vendim i Këshillit të Ministravenr. 325, datë 31.5.2018Për përcaktimin e anëtarëve të Komisionit të Përzgjedhjes së Projekteve në Turizëm

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 326, datë 31.5.2018 Për emërimin në detyrë të drejtorit të Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë dhe Teatrit të Kukullave

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 327, datë 31.5.2018 Për një shtesë në vendimin nr. 395, datë 29.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, të ndryshuar

Urdhër i Komisionerëve Publikënr. 10, datë 4.6.2018.Për delegim kompetencash

Fletore Zyrtare 82 E mërkurë, 6 qershor 2018

Vendim i Kuvenditnr. 74/2018, datë 31.5.2018 "Për ngritjen e Komisionit të Pavarur për Koordinimin, monitorimin dhe ndjekjen e zbatimit të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”.

Vendim i Kuvenditnr. 75/2018, datë 31.5.2018 Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare

Dekret i Presidentitnr. 10800, datë 4.6.2018 Për dhënie të shtetësisë shqiptare

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 309, datë 16.5.2018Për përcaktimin e procedurave të krijimit të shoqërisë “Air Albania” sh.p.k.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 314, datë 31.5.2018 Për miratimin e ndryshimit nr. 3, të marrëveshjes së grantit nr. TF013972, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim/Shoqatës Ndërkombëtare për Zhvillim që vepron si administratore e fondeve grant të siguruara nga dhurues të ndryshëm, nën fondin e dytë të besimit shumëdhurues për Shqipërinë, për mbështetjen për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Sistemit të Planifikimit të Integruar (SPI) 2..

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 315, datë 31.5.2018 "Për miratimin e rregullores për markat.

>Vendim i Këshillit të Ministravenr. 316, datë 31.5.2018Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 883, datë 13.5.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tarifave për regjistrimin e objekteve të pronësisë industriale”, të ndryshuar.

Vendim i Këshillit të Ministravenr. 317, datë 31.5.2018 Për miratimin e rregullores “Për përfaqësuesit e autorizuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale”.

Urdhër i përbashkët i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 5946, datë 5.4.2018 Për caktimin e tarifave të shërbimit të rimorkimit në portet detare të Republikës së Shqipërisë.

Urdhër i drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr. 287, datë 1.6.2018 Për delegim kompetencash.

Fletore Zyrtare 81 E martë, 5 qershor 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.313, datë 31.5.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 248, datë 29.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Planit të Veprimit kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit 2017–2020”".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 23.5.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 19.2.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të Fondit të Programit për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.19, datë 29.5.2018 "Për masat për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.110, datë 14.5.2018 "Mbi zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet KESH sh.a. dhe OST sh.a., lidhur me korrigjimet e faturave për shërbimin e balancimit sipas parashikimeve të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe përllogaritjeve nga OST sh.a., të rakorduara dhe të pranuara nga palët përgjegjëse për periudhën 1 korrik 2016–31 dhjetor 2017".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.111, datë 14.5.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë OSHEE sh.a., për miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike që ka nënshkruar kjo shoqëri me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike “Grid Energy” sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.112, datë 14.5.2018 "Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Domi TEC” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Plepi”, me fuqi të instaluar 2285 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.113, datë 14.5.2018 "Për licencimin e shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik Seman-1, Sheq, Marinas, Fier, me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.114, datë 14.5.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Seman2Sun” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik Seman-2, Sheq, Marinas, Fier, me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.115, datë 14.5.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Udhëzuesit për kërkesat organizative, rolet dhe përgjegjësitë në lidhje me shkëmbimin e të dhënave” (KORP)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.116, datë 21.5.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin maj 2018".

Fletore Zyrtare 80 E mërkurë, 30 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.277, datë 16.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 395, datë 29.4.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.446, datë 10.5.2018 "Për kategorizimin, kushtet që duhet të plotësojë Terminali i Autobusëve, autorizimi, mënyra e mbajtjes së dokumentacionit, tarifat dhe detyrimet e tjera të Terminalit të Autobusëve".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.7779/1, datë 24.5.2018 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 18.1.2012, “Për dokumentet e qarkullimit dhe të regjistrimit të mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove të tyre”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.7780/1, datë 3.5.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1649, datë 16.8.1999, “Mbi plotësimin e disa kushteve të veçanta në transportin rrugor të udhëtarëve”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.18, datë 21.5.2018 "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë për vitin akademik 2018–2019".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.35, datë 22.5.2018 "Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Kavajë sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.36, datë 22.5.2018 "Për fillimin e procedurës për marrjen e masave administrative ndaj shoqërisë Ujësjellës Tropojë sh.a".

Fletore Zyrtare 79 E mërkurë, 30 maj 2018

Ligj nr.22-2018, datë 3.5.2018 "Për strehimin social".

Ligj nr.23-2018, datë 10.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 247, datë 4.3.2010, “Për kornizën shqiptare të kualifikimeve”".

Ligj nr.24-2018, datë 10.5.2018 "Për një shtesë në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar".

Ligj nr.25-2018, datë 10.5.2018 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare".

Vendim i Kuvendit nr.72-2018, datë 24.5.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Rezolutë e Kuvendit datë 24.5.2018 "Për rekomandimin e Komisionit Evropian për hapjen e negociatave të anëtarësimit midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë".

Dekret i Presidentit nr.10784, datë 17.5.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10787, datë 18.5.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Fletore Zyrtare 78 E martë, 29 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.294, datë 21.5.2018 "Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.297, datë 23.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.298, datë 23.5.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.299, datë 23.5.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për fondet e BE-së, BB-së dhe donatorëve të tjerë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.300, datë 23.5.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 23, datë 12.1.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve, të përgjegjësive dhe të marrëdhënieve ndërmjet autoriteteve të strukturave të menaxhimit të decentralizuar të asistencës së Bashkimit Evropian, në kuadër të instrumentit të parazgjerimit (IPA), komponenti I: asistenca e tranzicionit dhe forcimi institucional”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.301, datë 23.5.2018 "Për procedurën e faljes së detyrimeve për subjektet e ligjit nr. 72/2017, “Për faljen e detyrimeve ndaj fondit të sigurimeve shoqërore të personave në pension invaliditeti, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe të personave në pension, sipas ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të krijuara për shkak të punësimit gjatë kohës së përfitimit të pensionit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.302, datë 23.5.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 78, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për zbatimin e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.304, datë 23.5.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemimi i bllokut të banimit në lagjen “Çlirimi”, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.305, datë 23.5.2018 "Për përcaktimin e përbërjes, funksionimit, kompetencave dhe mënyrës së shpërblimit të anëtarëve të Komisionit Kombëtar kundër Dhunës në Sport".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.306, datë 23.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 795, datë 26.11.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen, përbërjen dhe mënyrën e funksionimit të Komisionit të Përhershëm të Vlerësimit të Objekteve të Trashëgimisë Kulturore, në pronësi private, të luajtshme dhe kriteret shkencore e procedurat e vlerësimit të këtyre objekteve”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.307, datë 23.5.2018 "Për propozimin Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të listës së kandidatëve të kualifikuar për anëtarë të komisionit të prokurimit publik".

Fletore Zyrtare 77 E martë, 29 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.293, datë 21.5.2018 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".

Fletore Zyrtare 76 E hënë, 28 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.270, datë 16.5.2018 "Për miratimin e rregullores “Për disenjot industriale”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.283, datë 21.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 912, datë 22.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin “RSM” të NATO-s, pranë Komandës së Batalionit Shumëkombësh, në Afganistan”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.284, datë 21.5.2018 "Për pjesëmarrjen e një grupi trajnues special të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s “Resolute Support Mission” (RSM), në Afganistan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.285, datë 21.5.2018 "Për kalimin e disa pronave, në pronësi të Bashkisë Tiranë, të njësisë administrative Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.286, datë 21.5.2018 "Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjencitë e punësimit të përkohshëm".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.288, datë 21.5.2018 "Për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale me kohë të plotë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.289, datë 21.5.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i ri i shkollës tip 1 + tip 4, në Njësinë Administrative nr. 9, sheshi 9/1”, në Bashkinë Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.291, datë 21.5.2018 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.292, datë 21.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 1481, datë 12.11.2008; nr. 1657, datë 24.12.2008; nr. 100, datë 27.1.2009; nr. 167, datë 19.2.2009; nr. 286, datë 18.3.2009; nr. 450, datë 6.5.2009; nr. 611, datë 11.6.2009; nr. 677, datë 18.6.2009; nr. 706, datë 23.6.2009; nr. 805, datë 22.7.2009; nr. 1038, datë 14.10.2009; nr. 1134, datë 18.11.2009; nr. 1283, datë 23.12.2009; nr. 125, datë 17.2.2010; nr. 247, datë 13.4.2010; nr. 404, datë 26.5.2010; nr. 549, datë 7.7.2010; nr. 646, datë 28.7.2010; nr. 118, datë 17.2.2011; nr. 359, datë 4.5.2011; nr. 822, datë 23.11.2011; nr. 513, datë 1.8.2012; nr. 61, datë 23.1.2013; nr. 117, datë 17.2.2011; nr. 490, datë 18.6.2013; nr. 686, datë 16.8.2013; nr. 713, datë 29.10.2014; nr. 42, datë 24.4.2015; nr. 446, datë 15.6.2016, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore, në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuara".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Veli Balla".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Ariste Shindre".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Leonard Senkaj".

Fletore Zyrtare 75 E enjte, 24 maj 2018

Dekret i Presidentit nr.10783, datë 17.5.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.5, datë 4.5.2018 "Për përjashtimin nga zbatimi i sistemit të vetëkontrollit për operatorë të veçantë të biznesit ushqimor".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.7, datë 15.5.2018 "Për kriteret dhe nivelin e vlerësimit, si dhe detajimi i pikësimit për të gjitha kategoritë ujore në ujërat e brendshme për procedurën e konkurrimit publik".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.437, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 5628, datë 18.11.2016, “Për miratimin e rrjetit të linjave ndërqytetëse”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.438, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 5627, datë 18.11.2016, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe dokumentacionit për lëshimin e licencave dhe certifikatave për ushtrimin e veprimtarisë në transportin rrugor të udhëtarëve brenda vendit”, të ndryshuar".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.189, datë 4.5.2018 "Për miratimin e certifikatës shëndetësore veterinare për mishin e kafshëve të llojit gjedhë, të imta, derra, të therura në thertore".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.190, datë 4.5.2018 "Për miratimin e certifikatës shëndetësore veterinare që shoqëron lëvizjen dhe transportin e ngarkesave me lëkurë dhe produkte me origjinë shtazore jo për konsum njerëzor".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.80, datë 4.5.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për nxitjen e punësimit të të rinjve nga grupe të veçanta”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.81, datë 4.5.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore “Për nxitjen e biznesin rinor”".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.8145, datë 17.5.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes me Italinë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.8259, datë 18.5.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes me Italinë".

Urdhër i kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit nr.64, datë 22.5.2018 "Për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë në procesin e vlerësimit të rezultateve në punë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Razmi Zekolli".

Fletore Zyrtare 74 E mërkurë, 23 maj 2018

Rezolutë e Kuvendit datë 17.5.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit datë 17.5.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.264, datë 16.5.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.265, datë 16.5.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 175, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.266, datë 16.5.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 184, datë 29.3.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët drejtuese edhe për kandidatë të tjerë, jashtë shërbimit civil, për vitin 2018”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.267, datë 16.5.2018 "Për miratimin e deklaratës së synimit (SOI – Statement of Intent), të Republikës së Francës për t’u bërë pjesë e Memorandumit të Mirëkuptimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komandës Supreme të Forcave Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, lidhur me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve dhe të stërvitjeve të Nato-s".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.268, datë 16.5.2018 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Devoll, në Njësinë Administrative “Qendër Bilisht”, të disa pronave me vendndodhje në zonat kadastrale 3637 dhe 1202".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.271, datë 16.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 646, datë 22.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave e të kritereve të përzgjedhjes së zhvilluesit në zonën e teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.272, datë 16.5.2018 "Për transferimin e pronësisë së 100% të aksioneve të shoqërisë “Kombinati i Sheqerit” sh.a., Maliq, nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë te Bashkia Maliq".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.273, datë 16.5.2018 "Për krijimin e Regjistrit Qendror të Bazës të të Dhënave për Llogaritjen e Taksës Vendore të Pasurisë së Paluajtshme “Ndërtesë” (kadastra fiskale)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.274, datë 16.5.2018 "Për kalimin në pronësi nga shoqëria Aeroporti “Nënë Tereza” sh.a., Tiranë, te shoqëria “Albcontrol” sh.a., Tiranë, të dy pasurive".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.275, datë 16.5.2018 "Për përcaktimin e Operatorit të Energjisë së Rinovueshme".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.276, datë 16.5.2018 "Për miratimin e mënyrës së organizimit, të strukturës, organikës dhe statutit të Autoritetit Rrugor Shqiptar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.278, datë 16.5.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.280, datë 16.5.2018 "Për mbulimin e shpenzimeve të transportit mjekësor të z. Luan Hajdaraga".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.281, datë 16.5.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e sekretariatit teknik të Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe përcaktimin e ministrisë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”, të ndryshuar".

Fletore Zyrtare 73 E martë, 22 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.259, datë 9.5.2018 "Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018–2024 dhe të Planit të Veprimit".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.294, datë 15.5.2018 "Për një ndryshim në urdhrin nr. 611, datë 1.12.2015, të ministrit të Punëve të Brendshme, “Për procedurën dhe rregullat për dërgimin e rastit, nga autoriteti përgjegjës për kufirin dhe migracionin, të autoritetit përgjegjës për azilin dhe refugjatët".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.305, datë 21.5.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.97, datë 23.4.2018 "Mbi miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror nga shoqëria ALBGAZ sh.a., për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.31, datë 27.4.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Komisionit Kombëtar Rregullator nr. 4, datë 29.2.2012, “Për përcaktimin e kategorisë së konsumatorëve për disa klientë të veçantë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.32, datë 27.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 17, datë 2.3.2018, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Libohovë”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.33, datë 11.5.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë për shoqërinë Ujësjellës Gramsh sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.34, datë 11.5.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Skrapar sh.a".

Fletore Zyrtare 72 E hënë, 21 maj 2018

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.16, datë 7.5.2018 "Për organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2018, sesioni i dytë".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.17, datë 9.5.2018 "Për procedurat e ndjekjes së arsimit të detyruar nga nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë dhe për arsimimin me kohë të pjesshme në arsimin bazë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.15, datë 7.5.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 2030, datë 16.3.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 679, datë 30.3.2016, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2017-534, datë 27.4.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.24, datë 11.5.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, qarku Tiranë, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.98, datë 30.4.2018 "Mbi miratimin e kontratës për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike, që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve, që përfitojnë nga shërbimi universal, me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.99, datë 30.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit për kërkesat e lidhjes me rrjetin e sistemeve me tension të lartë me rrymë të vazhduar dhe parqet me module të energjisë të lidhur me rrymë të vazhduar (HVDC)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.100, datë 30.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit mbi kërkesat për lidhjen me rrjetin e gjeneruesve".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.101, datë 30.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e Kodit të Rrjetit për ngarkesën".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.102, datë 30.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Kontratës për sigurimin e shërbimeve të balancimit (kapacitetit rezervë dhe energjisë balancuese) të sistemit elektroenergjetik, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018”, midis OST sh.a. dhe KESH sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.103, datë 30.4.2018 "Mbi miratimin e programit të pajtueshmërisë së OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.104, datë 30.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për rishikimin e “Metodologjisë së përcaktimit të çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.105, datë 30.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 1” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.106, datë 30.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 2” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.107, datë 30.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Malësia Solar 3” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Lahë e Poshtme”, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër, me kapacitet të instaluar 2.5 mw".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.7448/5, datë 10.5.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerim i hapësirës së varrezave në fshatin Shenepremte”, Njësia Administrative Tërbuf, Bashkia Divjakë".

Kërkesë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.7226, datë 9.5.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i rrjetit rrugor, Bashkia Shijak”, loti 1".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Jovan Doce".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ilir Gosa".

Korrigjim gabimi material VENDIM I ERE nr.19, datë 19.1.2018 "Korrigjim gabimi material në vendimin nr. 19, datë 19.1.2018, të Entit Rregullator të Energjisë Elektrike, “Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike, që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi të energjisë elektrike, për vitin 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 10, datë 31 janar 2018".

Fletore Zyrtare 71 E enjte, 17 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.240, datë 2.5.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, në emër të Bashkimit Evropian, për IPARD II 2014–2020, asistenca për zhvillimin bujqësor dhe rural, sipas Instrumentit për Asistencën e Paraaderimit, IPA II".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.245, datë 9.5.2018 "Për përcaktimin e masës së financimit, nga buxheti i vitit 2018, për bashkësitë fetare që kanë nënshkruar marrëveshje me Këshillin e Ministrave".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.247, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 400, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të Bashkimit Evropian, me mision trajnues, në Republikën e Malit, në Afrikë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.248, datë 9.5.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 440, datë 16.6.2005, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Akademisë së Shkencave”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.249, datë 9.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 763, datë 2.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e ngjyrës, shenjave dhe përdorimin e mjeteve të Policisë së Shtetit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.250, datë 9.5.2018 "Për një rishpërndarje të fondeve të infrastrukturës vendore dhe rajonale nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në disa njësi të qeverisjes qendrore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.251, datë 9.5.2018 "Për miratimin e letërmarrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit të siguruara nga Sekretariati i Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO) të qeverisë zvicerane, nën Fondin e Besimit me Shumë Donatorë, për fuqizimin e kontabilitetit dhe të mjedisit të mirëbesimit në Evropën Jugore dhe Azinë Qendrore, për projektin e zhvillimit të kontabilitetit në sektorin publik".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.252, datë 9.5.2018 "Për përcaktimin e masës dhe të kritereve për shpërblimin e kryetarit, anëtarëve dhe sekretarit teknik të Këshillit Mbikëqyrës të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë Industriale (DPPI)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.253, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 182, datë 25.2.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurës për përzgjedhjen e rregulluesit kryesor (Lead Manager) dhe/ose huadhënësit për realizimin e huamarrjes me instrumente financiare në tregun e huaj”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.254, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 58, datë 21.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin e disa familjeve që preken nga zbatimi i Projektit “Lidhja e rrugës transballkanike me superstradën Fier–Vlorë” me programe sociale të strehimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.255, datë 9.5.2018 "Për përcaktimin e përbërjes strukturore e të shpërblimit të anëtarëve të Këshillit të Lartë të Sportit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.256, datë 9.5.2018 "Për miratimin e dëmshpërblimit financiar për ish-të dënuarit politikë të regjimit komunist".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.7, datë 11.5.2018 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I, për vitin 2018, grantet “Arsimi”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.8, datë 11.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 8, datë 13.2.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.9, datë 11.5.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 17, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve “Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, të grantit “Shqipëria Dixhitale”, programi “Shqipëria Dixhitale”, shtylla II”".

Udhëzim i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.18, datë 14.5.2018 "Për formatin e formularit të deklarimit dhe pagesës së tatimit mbi lojërat e fatit".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.61, datë 26.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 1” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.62, datë 26.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 2” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.63, datë 26.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Malësia Solar 3” sh.p.k. për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga impianti fotovoltaik në Lahë e Poshtme, Shkrel, Koplik, rrethi Malësi e Madhe, qarku Shkodër".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.64, datë 26.3.2018 "Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “RTS” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga burimi gjenerues i energjisë fotovoltaike, zona Tren–Bilisht, Korçë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.65, datë 26.3.2018 "Mbi miratimin e rregullores për mbrojtjen e informacionit konfidencial".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.66, datë 26.3.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt janar dhe shkurt 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.67, datë 26.3.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin mars 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.68, datë 26.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e një ndryshimi në rregullat “Për alokimin e kapaciteteve të interkonjeksioneve”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.69, datë 26.3.2018 "Mbi refuzimin e kërkesës së shoqërisë “M.T.C. Energy” sh.p.k., për lënien peng në favor të Raiffeisen Bank sh.a. të aseteve të saj, për efekt të ristrukturimit të kredisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.70, datë 26.3.2018 "Mbi heqjen e licencës nr. 123, seria PV11k, shoqërisë “HEC Dunicë” sh.p.k. për prodhimin të energjisë elektrike nga HEC-et “Trebinjë”, “Potgozhan”, “Kalivaç”, “Dunicë 1”, “Dunicë 2”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 27, datë 10.3.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.71, datë 26.3.2018 "Mbi heqjen e licencës nr. 124, seria T11P, shoqërisë “HEC Dunicë” sh.p.k., për tregtimin e energjisë elektrike”, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 28, datë 10.3.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.72, datë 26.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.73, datë 26.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Hydro Seta” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Seta 1+2”, “Seta 3” dhe “Seta 4”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.74, datë 26.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e disa shtesave dhe ndryshimeve të propozuara nga shoqëria OSHEE sh.a. në “Kontratën tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 101, datë 23.6.2016 të Bordit të ERE-s, i ndryshuar me vendimin nr. 147, datë 30.9.2016 të Bordit të ERE-s".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.75, datë 26.3.2018 "Mbi detyrimin e shoqërisë OSHEE sh.a. për nënshkrimin e “Kontratës tip për shitblerje të energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe prodhuesve me përparësi të energjisë elektrike”, të miratuar me vendimin nr. 101, datë 23.6.2016 të Bordit të ERE-s, i ndryshuar me vendimin nr. 147, datë 30.9.2016 të Bordit të ERE-s".

Fletore Zyrtare 70 E mërkurë, 16 maj 2018

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 10.5.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE(1), datë 10.5.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE(2), datë 10.5.2018 "Për vlerësimin e punës së Departamentit të Administratës Publike (DAP) për gjendjen në shërbimin civil për vitin 2017".

Dekret i Presidentit nr.10775, datë 3.5.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10776, datë 3.5.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.257, datë 9.5.2018 "Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të dokumentacionit për subjektet që aplikojnë për statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.6, datë 7.5.2018 "Për përcaktimin e formave dhe procedurës së transferimit të menaxhimit të infrastrukturës së peshkimit".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.15, datë 2.5.2018 "Mbi programet e zhvillimit ekonomik të shoqërive tregtare me kapital shtetëror".

Urdhër i Kolegjit të Posaçëm dhe Apelimit nr.51, datë 9.5.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe të Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.5, datë 27.4.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.7668, datë 8.5.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjeve ndërkombëtare".

Fletore Zyrtare 69 E mërkurë, 16 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.246, datë 9.5.2018 "Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2018–2020".

<

Fletore Zyrtare 68 E hënë, 14 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 241, datë 20.4.2018 "Për miratimin e planit të veprimit 2018–2020, në zbatim të Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, e të Pasaportës së Indikatorëve, krijimin, funksionimin dhe detyrat e Komitetit Koordinator për Zbatimin e Strategjisë Ndërsektoriale kundër Korrupsionit, 2015–2020, dhe Task-Forcës Ndërinstitucionale Antikorrupsion".

Fletore Zyrtare 67 E enjte, 10 maj 2018

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 3.5.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Autoritetit të Konkurrencës për vitin 2017".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.436, datë 9.5.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 3743, datë 10.7.2017, “Mbi modelet dhe standardet e biletave të transportit rrugor të udhëtarëve” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.85, datë 20.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “AGE Sunpower” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik TOPOJË (Sheq, Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.86, datë 20.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë (Sheq, Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.87, datë 20.4.2018 "Mbi miratimin e rregullores së procedurave për lidhjet e reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me rrjetin e transmetimit; marrëveshjes së operimit në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit, si dhe marrëveshjes së lidhjes në rrjetin e transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe përdoruesit".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.88, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED Solar” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, me kapacitet të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.89, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sonne” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Topojë, me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.90, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “MP-HEC” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Niçe”, me fuqi të instaluar 1.668 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.91, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Wind Power albania” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.92, datë 20.4.2018 "Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga furnizuesi i mundësisë së fundit, për muajin prill 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.93, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Osoja Energy” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Seman-1, Sheq, Marinas, Fier me kapacitet të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.94, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Seman2Sun” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik Seman-2, Sheq, Marinas, Fier, me kapacitet të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.95, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Çaushi Energy” sh.p.k., për modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike me nr. 181, seria PV12K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 122, datë 29.8.2012".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.96, datë 20.4.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e rregullores së veçantë për lëshimin, transferimin dhe anulimin e garancive të origjinës".

Fletore Zyrtare 66 E mërkurë, 9 maj 2018

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.226, datë 8.3.2018 "Për miratimin e udhëzuesit “Për provat klinike” ".

Vendim i Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr.2, datë 10.4.2018 "Për detyrat dhe funksionimin e sekretariateve teknike pranë ministrive dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, të granteve të fondit për zhvillimin e rajoneve".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.34, datë 2.5.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.35, datë 2.5.2018 "Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Union sh.a".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.36, datë 2.5.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet nё Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues tё unifikuar”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.37, datë 2.5.2018 "Për miratimin e dokumentit “Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.4572/8, datë 27.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Rikonstruksion i rrugës unaza Patos”, në Bashkinë Patos".

Vendim (i shkurtuar) për heqje zotësie për të vepruar VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqje zotësie për të vepruar të shtetasit Ilirjan Miha e caktimin e kujdestarit ligjor kërkuesin Elson Miha".

Fletore Zyrtare 65 E hënë, 7 maj 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.213, datë 20.4.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në formën e transfertës për Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.236, datë 2.5.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 149, datë 29.2.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave për punonjësit e Drejtorisë së Shërbimeve Qeveritare”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.238, datë 2.5.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i bllokut të banimit në lagjen ‘Xhevdet Nepravishta’, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.239, datë 2.5.2018 "Për miratimin e rregullave për përcaktimin e ofruesit të shërbimit universal postar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.6, datë 19.2.2018 "Për gjenerimin dhe dhënien e numrave të matrikullimit".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.10, datë 23.2.2018 "Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2018".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.13, datë 26.4.2018 "Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.14, datë 30.4.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 26, datë 4.9.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.342, datë 23.4.2018 "Për delegim kompetence".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.6701/1, datë 7.5.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikimi i qendrës Bajzë Kastrati , loti I”, Malësi e Madhe".

Fletore Zyrtare 64 E premte, 4 maj 2018

Dekret i Presidentit nr.10774, datë 24.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.231, datë 26.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 453, datë 23.6.2005, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së pajisjeve, që përdorin lëndë ozonholluese, të cilat ndalohen të prodhohen e të importohen, si dhe rregullat e procedurat e zëvendësimit të lëndëve ozonholluese në pajisjet ekzistuese”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.232, datë 26.4.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 177, datë 6.3.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”".

Urdhër i përbashkët i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit dhe ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.67, datë 11.3.2018 "Për miratimin e “Planit të veprimit për veprimtaritë minerare me karrierë (guroret)”".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.13, datë 24.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 8/25, datë 14.6.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.77, datë 6.4.2018 "Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike GSA sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.78, datë 6.4.2018 "Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike “Albanian Energy Supplier” sh.p.k. (AES sh.p.k.)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.79, datë 6.4.2018 "Mbi miratimin e marrëveshjes për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike që ka nënshkruar OSHEE sh.a. me shoqërinë e licencuar në aktivitetin e furnizimit me energji elektrike “Noa Energy Trade” sh.p.k".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.80, datë 6.4.2018 "Mbi miratimin e rregullave operacionale për furnizuesin e mundësisë së fundit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.81, datë 6.4.2018 "Mbi miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të treta në sistemin e transmetimit dhe transparencën në sektorin e gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.82, datë 6.4.2018 "Mbi heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “Erald Energjitik” sh.p.k., me nr. 162, seria PV11K, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 91, datë 26.9.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.83, datë 6.4.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Voskopojë”, me fuqi totale të instaluar 1970 kw".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2494/1, datë 26.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Zgjerimi i varrezave publike”, Cërrik".

Fletore Zyrtare 62 E mërkurë, 2 maj 2018

Ligj nr.19/2018, datë 5.4.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian për Programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014–2020".

Ligj nr.20/2018, datë 19.4.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension".

Kërkesë e Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës nr.1304/2, datë 24.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikimi në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë”, “Hartimi i projektit urban, restaurim i monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksioni i objekteve të tjera, Vlorë”".

Fletore Zyrtare 61 E hënë, 30 prill 2018

Ligj nr.13/2018, datë 15.3.2018 "Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto-Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”".

Vendim i Kuvendit nr.66/2018, datë 19.4.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit, “Për një ndryshim në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë””".

Vendim i Kuvendit nr.67/2018, datë 19.4.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".

Vendim i Kuvendit nr.68/2018, datë 19.4.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së Komisioneve të Përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Rezolutë e Kuvendit datë 19.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD) për vitin 2017".

Rezolutë e Kuvendit datë 19.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për vitin 2017".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.208, datë 20.4.2018 "Për rishpërndarjen e numrit të punonjësve organikë në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.221, datë 26.4.2018 "Organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.222, datë 26.4.2018 "Për miratimin e listës së infrastrukturave kritike të informacionit dhe të listës së infrastrukturave të rëndësishme të informacionit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.223, datë 26.4.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.224, datë 26.4.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 332, datë 17. 3.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.225, datë 26.4.2018 "Për emërimin e anëtarëve të Komisionit të Ndihmës Shtetërore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.226, datë 26.4.2018 "Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës dhe shoqërisë “Concord Investment” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Pjesë të ambienteve të Portit të Limjonit”, Sarandë, me nr. pasurie 5/232, zona kadastrale 8641, me sipërfaqe të përgjithshme 5 370 m2, në përgjegjësi administrimi të Portit Detar sh.a., Sarandë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.229, datë 26.4.2018 "Për riorganizimin e shkollës së lartë jopublike “Marubi” në Akademi të Filmit dhe Multimedias “Marubi” dhe dhënien e statusit të veçantë këtij institucioni të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.230, datë 26.4.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës, aktualisht në përgjegjësi administrimi të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për rikonstruksionin e hyrjes kryesore për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë".

Ndreqje gabimi nr.27, datë 4.4.2018 "Ndreqje gabimi në vendimin nr. 27, datë 4.4.2018 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, “Për disa ndryshime në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare””, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 57, datë 24 prill 2018".

Fletore Zyrtare 60 E premte, 27 prill 2018

Dekret i Presidentit nr.10766, datë 20.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10767, datë 20.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.207, datë 20.4.2018 "Për miratimin e listës përfundimtare, të pjesshme, të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Njësisë Administrative Mbrostar Ura, Bashkia Fier, të Qarkut të Fierit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.209, datë 20.4.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 60, datë 31.1.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.210, datë 20.4.2018 "Për krijimin e Fondit në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja Start-Up".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.211, datë 20.4.2018 "Për krijimin e Fondit të Inovacionit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.212, datë 20.4.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.214, datë 20.4.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.215, datë 20.4.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemimi i bllokut të banimit në lagjen “Kadri Qystri”, Lushnjë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.216, datë 20.4.2018 "Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.217, datë 20.4.2018 "Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë te Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, të objektit “Godina e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë”".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.12, datë 18.4.2018 "Mbi mënyrën e aplikimit të njësive të vetëqeverisjes vendore për fonde strehimi".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.11, datë 16.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 2281, datë 4.11.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë; nr. 1732, datë 13.5.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2017-1718, datë 5.7.2017, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.12, datë 24.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 8/25, datë 14.6.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.14, datë 24.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2017-443, datë 8.6.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare nr.72, datë 4.4.2018 "Për disa shtesa e një ndryshim në rregulloren nr. 53, datë 25.6.2009, “Për trajtimin e dëmeve që mbulohen nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm në sektorin e transportit”, të ndryshuar".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.6744, datë 20.4.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjes ndërkombëtare".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6454/12, datë 19.4.2018 "Për një ndryshim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 82, datë 28.1.2015, “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Don Gjon Buzuku”, Korçë, i ndryshuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 831, datë 7.10.2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 82, datë 28.1.2015”".

Vendim për shpalljen të zhdukur VENDIM "Vendim për shpalljen të zhdukur të shtetasit Ervin Hasanaj".

Fletore Zyrtare 59 E enjte, 26 prill 2018

Ligj nr.15/2018, datë 5.4.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 9867, datë 31.1.2008, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave për tregtimin ndërkombëtar të llojeve të rrezikuara të faunës dhe të florës së egër”, të ndryshuar".

Ligj nr.17/2018, datë 5.4.2018 "Për statistikat zyrtare".

Ligj nr.18/2018, datë 5.4.2018 "Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.10, datë 12.4.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 5222, datë 26.6.2015, “Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 926, datë 29.12.2014, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore që privatizohet apo transformohet dhe procedurën e shitjes””".

Udhëzim i ministrit të Sportit, Arsimit dhe Rinisë nr.15, datë 16.4.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 17, datë 3.8.2016, “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuar nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.218, datë 20.4.2018 "Për miratimin e listës së barnave, që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, dhe të masës së mbulimit të çmimit të tyre".

Fletore Zyrtare 57 E martë, 24 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.9, datë 20.3.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.27, datë 4.4.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.4066/2, datë 17.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtimi i shkollës 9-vjeçare Marqinet dhe ambienteve sportive në funksion të saj”, në Bashkinë Vorë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Eduart Belegu".

Fletore Zyrtare 56 E premte, 20 prill 2018

Ligj nr.16/2018, datë 5.4.2018 "Për diasporën".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 12.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2017".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 17.4.2018 "Për rregullat e brendshme mbi mënyrën e ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.300, datë 11.4.2018 "Për miratimin e formularit dhe kërkesat e raportit mbi sigurinë e produktit kozmetik".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Rrogozhinë".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 10, datë 21.3.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Vlorë” ".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 41, datë 6.10.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Gramsh”".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Për mosmarrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Shkodër".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.30, datë 30.3.2018 "Mbi mosmarrjen në shqyrtim të aplikimit për miratimin e tarifave të furnizimit me ujë dhe largimit të ujërave të ndotura për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Krujë".

Fletore Zyrtare 55 E enjte, 19 prill 2018

Dekret i Presidentit nr.10753, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10754, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10756, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10758, datë 10.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 23.3.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 1, datë 19.2.2018, “Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.125, datë 23.3.2018 "Për një shtesë në aneksin II, “Mish i freskët”, pjesa 1, të urdhrit të ministrit nr. 328, datë 22.11.2011, “Për miratimin e rregullores “Mbi përcaktimin e kritereve dhe kërkesave për certifikimin veterinar të disa lloje kafshësh dhe mishit të freskët të tyre, të cilat hyjnë në Republikën e Shqipërisë nga shtete të caktuara, si dhe nga territore të tjera në administrim të këtyre shteteve””, të ndryshuar".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.1, datë 10.4.2018 "Për miratimin e programit operacional “Zhvillimi rajonal 2018–2019”, të granteve të Fondit për Zhvillimin e Rajoneve".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.3, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 8, datë 13.2.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.4, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 12, datë 21.3.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.5, datë 10.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 16, datë 12.4.2017, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve që ndryshon vendimin nr. 37, datë 13.7.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte të grantit “Arsimi”, thirrja e dytë, Programi i Zhvillimit të Infrastrukturës Vendore dhe Rajonale, shtylla I, për vitin 2016”".

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.6, datë 10.4.2018 "Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga grantet “Arsimi”, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2018".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.31, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullores “Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.15, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të Kontratës së Shërbimit Universal të Furnizimit me Energji Elektrike për Klientët Fundorë".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetërore nr.79, datë 3.4.2018 "Autorizim i ndihmës shtetërore për projektin “Linja e transmetimit 400 kV Shqipëri–Maqedoni (Fier–Elbasan–Qafëthanë)”, i miratuar me ligjin nr. 101, datë 9.11.2017".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe të Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.4, datë 23.3.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve (dosjeve) të klasifikuara “Sekret shtetëror”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.3656/1, datë 6.4.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës Tip 2 + Tip 4 në Njësinë Administrative nr. 11, Sheshi 11/1”, Tiranë".

Vendim për shpalljen të vdekur VENDIM "Vendim për shpalljen të vdekur të shtetasit Afrim Sinan Buçeza".

Fletore Zyrtare 54 E martë, 17 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.194, datë 4.4.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet KfW, Frankfurt Am Main (KfW) dhe Republikës së Shqipërisë (marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për financimin e shërbimeve të ekspertit ndaj marrësit, në kuadër të programit “Rehabilitimi i konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të eficiencës së energjisë”, financuar nga një fond i veçantë, dhënë nga qeveria gjermane".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.197, datë 11.4.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 584, datë 28.8.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.198, datë 11.4.2018 "Për emërimin në detyrë të një anëtari të Komisionit Kombëtar Rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit e të përpunimit të ujërave të ndotura".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.200, datë 11.4.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë urbane (truall), për ndërtimin e objekteve të hidrocentralit “Osojë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.201, datë 11.4.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rehabilitimi i qendrës së qytetit Fushë-Arrëz”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.202, datë 11.4.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga kategoria e resursit “tokë bujqësore” në “tokë urbane”, truall, për sipërfaqet që preken nga ndërtimi i projektit të rrugëve përgjatë bregut jugor të rezervuarit të Moglicës, të pasurive me numrat 407/1, 408/2, 408/1 e 414, zona kadastrale 3971, dhe të pasurive me numrat 422/1, 423/4, 423/1, 424, 117/1, 127, 113, 121/3, 111, 109, 23/2, 23/7, 30, 31 e 86, zona kadastrale 2937, Qarku Korçë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.203, datë 11.4.2018 "Për miratimin e rekomandimeve prioritare për Prokurorin e Përgjithshëm, në luftën kundër kriminalitetit, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.204, datë 11.4.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Teatrit Kombëtar".

Fletore Zyrtare 53 E premte, 13 prill 2018

Dekret i Presidentit nr.10752, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10755, datë 3.4.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10757, datë 3.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.191, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullit teknik “Pёr etiketimin e energjisё pёr furrat shtëpiake dhe aspiratorët thithës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.192, datë 4.4.2018 "Për miratimin e rregullit teknik “Për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.193, datë 4.4.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet KfW Frankfurt am Main (KfW) dhe Republikës së Shqipërisë (marrësi), përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, për programin e rehabilitimit të konvikteve të Universitetit të Tiranës sipas parimit të eficiencës së energjisë, Shqipëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.196, datë 4.4.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 48, datë 21.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për funksionimin e Këshillit Kombëtar për Aftësinë e Kufizuar”".

Fletore Zyrtare 51 E enjte, 12 prill 2018

Ligj nr.14-2018, datë 3.4.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë për mbrojtjen shoqërore".

Vendim i Kuvendit nr.59-2018, datë 5.4.2018 "Për disa ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 43/2017, “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Autoritetit të Konkurrencës”".

Vendim i Kuvendit nr.60-2018, datë 5.4.2018 "Për zgjedhjen e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi".

Vendim i Kuvendit nr.61-2018, datë 5.4.2018 "Për miratimin e Kodit të Sjelljes së Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë".

Rezolutë e Kuvendit datë 5.4.2018 "Për vlerësimin e veprimtarisë së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2017".

Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 11 prill 2018

Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 11 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.180, datë 28.3.2018 "Për miratimin e kontratës së koncesionit/ppp, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, dhe shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a., për përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit".

Fletore Zyrtare 49 E mërkurë, 11 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 9.3.2018 "Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.9-1, datë 20.3.2018 "Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së përgjithshme që përdorin Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.4023, datë 10.4.2018 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 48 E martë, 10 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.7, datë 28.2.2018 "Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm".

Fletore Zyrtare 47 E premte, 6 prill 2018

Vendim i Kuvendit nr.54/2018, datë 29.3.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.55/2018, datë 29.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 85/2017, “Për zgjedhjen e Byrosë dhe përbërjen e sekretariateve të Kuvendit”".

Vendim i Kuvendit nr.56/2018, datë 29.3.2018 "Për miratimin e strukturës, organikës dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)".

Vendim i Kuvendit nr.57/2018, datë 29.3.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.58/2018, datë 29.3.2018 "Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për realizimin e reformës zgjedhore".

Dekret i Presidentit nr.10751, datë 3.4.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.94, datë 27.3.2018 "Mbi raportimin financiar të shoqërive të ujësjellësve në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.204, datë 30.3.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.10, datë 3.4.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2017-143, datë 21.03.2017 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.24, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave”".

Vendim i Komisionit të Ndihmës Shtetëtore nr.78, datë 5.3.2018 "Për shqyrtimin e kërkesës për ndihmë shtetërore".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2106/1, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit 110/20 kV, Gjiri i Lalëzit”, Durrës".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.5905/3, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Velipojë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3791/1, datë 27.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Ndërtimi i nënstacionit të ri 110/20 kV”, Fier".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2477/2, datë 3.4.2018 "Për shpronësim, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit, për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti, “Ndërtimi i linjës së tensionit dhe faciliteteve të tjera, pjesë e projektit të gazsjellësit Trans Adriatik Pipeline (Projekti TAP) AG”, në zonat Fier, Korçë, Devoll, Berat dhe Skrapar".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6867/7, datë 26.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Për ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit”, në fshatin Zenisht, Bashkia Mat".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6753/5, datë 30.3.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Ndërtim i varrezave të reja”, Bashkia Shkodër".

Fletore Zyrtare 46 E mërkurë, 4 prill 2018

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.182, datë 16.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo revokimit të tyre”, të ndryshuar".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.45, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave për kushtet e shërbimit të furnizimit me energji elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit dhe kushtet kontraktore të furnizimit”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.46, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e programit të pajtueshmërisë së OST sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.47, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të investimeve të shoqërisë OSHEE sh.a. për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.48, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e planit të zhvillimit të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike, për periudhën 5-vjeçare (2018–2022)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.49, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Favina 1” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Voskopojë”, me fuqi të instaluar 1970 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.50, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Smart Watt” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.51, datë 7.3.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Power Elektrik Slabinje” sh.p.k., për lënien peng të aseteve të saj pranë “Raiffeisen Bank” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.52, datë 7.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “Erald Energjitik” sh.p.k., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, nr. 91, datë 26.9.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.53, datë 7.3.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Sonne” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë, me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.54, datë 7.3.2018 "Mbi mosfillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AED Solar” sh.p.k., për licencimin në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë, me kapacitet prodhues 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.56, datë 9.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Draftkontratës tip për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve që përfitojnë nga shërbimi universal, me qëllim mbulimin e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes, për periudhën kohore 1.1.2018–31.12.2018”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.57, datë 9.3.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e draftkontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a., aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit e shërbimit universal/OSHEE sh.a., për periudhën 1.1.2018–31.12.2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, datë 12.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Fletore Zyrtare 45 E martë, 3 prill 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.170, datë 28.3.2018 "Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.171, datë 28.3.2018 "Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.173, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 248, datë 30.4.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuara”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.174, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 47, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në punë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.175, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 48, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.176, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 64, datë 27.1.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.177, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 199, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.178, datë 28.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 27, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të grave dhe vajzave nga grupet e veçanta”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.179, datë 28.3.2018 "Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2018-2020".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.182, datë 28.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 613, datë 27.10.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për Drejtorinë e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.187, datë 29.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Drejtësisë, për rikonstruksionin dhe përshtatjen e ambienteve ku do të ushtrojnë aktivitetin Kolegji i Posaçëm i Apelimit dhe komisionerët publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i Autoritetit të Mediave Audiovizive nr.90, datë 26.3.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.93, datë 30.3.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Fletore Zyrtare 44 E premte, 30 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.184, datë 29.3.2018 "Për hapjen e procedurës së pranimit në kategorinë e ulët drejtuese edhe për kandidatë të tjerë jashtë shërbimit civil, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.185, datë 29.3.2018 "Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.186, datë 29.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Kulturës, për mbulimin e shpenzimeve për realizimin e aktiviteteve, pjesë të kalendarit për vitin 2018, si “Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut”".

Fletore Zyrtare 43 E enjte, 29 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.12, datë 27.2.2018 "Për organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve për t’u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.13, datë 8.3.2018 "Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2017-2018".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.14, datë 26.3.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e MASR-së nr. 10, datë 23.2.2018, “Për datat dhe organizimin e provimeve të maturës shtetërore 2018”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetases Lumturi Boka".

Fletore Zyrtare 42 E mërkurë, 28 mars 2018

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.9, datë 26.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1562, datë 17.4.2014, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2017-1343, datë 19.7.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.59, datë 15.3.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së OST sh.a. për shtyrjen e afatit të pikës 2 të vendimit të ERE-s nr. 43, datë 15.3.2017, mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike OST sh.a., në përputhje me nenin 54, pika 6, të ligjit nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”, dhe nenin 9, pika 6, të Direktivës 72/2009 EC, mbas marrjes së opinionit të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.60, datë 15.3.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Lucente Koncesionare” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-i “Spatharë”, me fuqi të instaluar 1038 kw".

Fletore Zyrtare 41 E martë, 27 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.152, datë 13.3.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 135, datë 20.2.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për lejimin e Ministrisë së Shëndetësisë për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.157, datë 21.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.158, datë 21.3.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.161, datë 21.3.2018 "Për pagesën e së ardhurës nga papunësia".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.162, datë 21.3.2018 "Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.163, datë 21.3.2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë të përshpejtuar dhe të kritereve për përzgjedhjen e konsulentit që do të asistojë komisionin për negocimin dhe lidhjen e kontratës, ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërive “Çengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Aeroportit të Vlorës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.164, datë 21.3.2018 "Për negocimin me partnerin privat të përzgjedhur nga shoqëria “Albgaz” sh.a., për krijimin e një shoqërie të përbashkët për mirëmbajtjen e rrjetit të transmetimit të ndërtuar nga Trans Adriatic Pipeline AG në territorin e Republikës së Shqipërisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.165, datë 21.3.2018 "Për metodologjinë e procesit të vlerësimit të veprimtarisë kërkimore-shkencore të njësive bazë të institucioneve të arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.166, datë 21.3.2018 "Për rishpërndarje fondesh në buxhetin e vitit 2018, ndërmjet Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrisë së Mbrojtjes, për sigurimin e bazës ushqimore për blegtorinë në zonat e përmbytura në Shkodër".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.8, datë 19.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 59, datë 18.5.2015, të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda Tiranë; nr. 00-2017-578, datë 22.6.2017, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.21, datë 15.3.2018 "Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.17, datë 2.3.2018 "Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Libohovë".

Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.18, datë 22.3.2018 "Për fillimin e procedurës për ndryshimin e metodologjisë për vendosjen e tarifave".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë për të vepruar të shtetases Zafira Kola".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar)1 "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasve Bajram Riza Allamani dhe Esmeralda Bajram Allamani".

Fletore Zyrtare 40 E mërkurë, 21 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 19.2.2018 "Për kriteret, procedurat dhe mënyrën e administrimit të fondit të programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural".

Fletore Zyrtare 39 E martë, 20 mars 2018

Ligj nr.12/2018, datë 5.3.2018 "Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme".

Fletore Zyrtare 38 E martë, 20 mars 2018

Vendim i Kuvendit nr.40/2018, datë 15.3.2018 "Për projektligjin “Për një ndryshim në ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Vendim i Kuvendit nr.41/2018, datë 15.3.2018 "Për zgjedhjen e një Komisioneri të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.42/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.43/2018, datë 15.3.2018 "Për zgjedhjen e një Komisioneri të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.44/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.45/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.46/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.47/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.48/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.49/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.50/2018, datë 15.3.2018 "Për mosmiratimin e një kandidature për Komisioner të Avokatit të Popullit".

Vendim i Kuvendit nr.52/2018, datë 15.3.2018 "Për miratimin e përbërjes së Komisionit Hetimor për të kontrolluar veprimet dhe mosveprimet e organeve shtetërore në parandalimin dhe goditjen e fenomenit të kultivimit dhe trafikut të lëndëve narkotike, përfshirë çështjen për të cilën prokuroria po heton z. Saimir Tahiri, ish-ministër i Brendshëm, ngritur me vendimin nr. 30/2018 të Kuvendit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.140, datë 13.3.2018 "Për transferimin në pronësi të Bashkisë Gramsh, në Njësinë Administrative Pishaj, të pronave me nr. 1274–1297, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 273, datë 18.4.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Komunës Pishaj, të Qarkut të Elbasanit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.151, datë 13.3.2018 "Për miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat për projektin e rrugës Thumanë–Fushë-Krujë–Vorë–Kashar".

Urdhër i ministrit të Brendshëm nr.193, datë 16.3.2018 "Për delegimin e kompetencave".


Fletore Zyrtare 37 E hënë, 19 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.141, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.142, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 926, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet, dhe procedurën e shitjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.144, datë 13.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri elektronik i subjekteve kontrolluese”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.145, datë 13.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri elektronik i kërkesave dhe i përgjigjeve për të drejtën e informimit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.146, datë 13.3.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencive rajonale të shërbimit veterinar dhe mbrojtjes së bimëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.147, datë 13.3.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencive rajonale të ekstensionit bujqësor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.148, datë 13.3.2018 "Për përcaktimin e rregullave të bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave këshillimorë e koordinues institucionalë, strukturave për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës dhe organizatave jofitimprurëse, për realizimin e politikave kombëtare e vendore, si dhe për shërbimet e nevojshme për mbrojtjen e fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.149, datë 13.3.2018 "Për kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për evidentimin e familjes kujdestare për fëmijët pa kujdes prindëror dhe masës së financimit për shpenzimet e fëmijës së vendosur në familje kujdestare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.150, datë 13.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 431, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të dokumentacionit, procedurave dhe të masës për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar e të ndihmësit personal, dhe të strukturave përgjegjëse e të detyrave të tyre në zonat pilot”".

Udhëzim i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.132, datë 16.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 4, datë 21.5.2015, “Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave dhe afateve të vlefshmërisë së licencave për ushtrimin e veprimtarisë së transportit ndërkombëtar detar për automjete dhe/ose udhëtarë dhe shkaqet e procedurat e pezullimit apo të revokimit të tyre”, të ndryshuar".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.15, datë 12.3.2018 "Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të kandidatit nga lista shumemërore për anëtarë në Këshillin e Bashkisë Lezhë z. Suri Damzi, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” ".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.3793, datë 7.3.2018 "Për botimin e datës së hyrjes në fuqi të disa marrëveshjeve".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetasit Xhavid Salia".


Fletore Zyrtare 36 E premte, 16 mars 2018

Ligj nr.8/2018, datë 26.2.2018 "Për ratifikimin e traktatit që themelon Komunitetin e Transportit".

Ligj nr.9/2018, datë 5.3.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 9875, datë 14.2.2008, “Për metrologjinë”, të ndryshuar".

Ligj nr.10/2018, datë 5.3.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për ngritjen e Task-Forcës Mjekësore të Ballkanit".

Ligj nr.11/2018, datë 5.3.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2017, për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtim i dytë fondesh)”".

Fletore Zyrtare 34 E martë, 13 mars 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.127, datë 7.3.2018 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të njësisë administrative Tiranë, të pasurive nr. 8/638 dhe nr. 8/637, me vendndodhje në zonën kadastrale nr. 8270, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 25, datë 9.1.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të pronave të paluajtshme të Bashkisë Tiranë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.128, datë 7.3.2018 "Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.129, datë 7.3.2018 "Për përcaktimin e organizatave të punëdhënësve dhe të punëmarrësve në Këshillin Kombëtar të Punës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.130, datë 7.3.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 997, datë 10.12.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.131, datë 7.3.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, nga fondi rezervë i buxhetit të shtetit për vitin 2018, për projektet dhe aktivitetet në kuadër të Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit - Skënderbeut".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.132, datë 7.3.2018 "Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.133, datë 7.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin e WebGIS për menaxhimin e veprimtarisë arkeologjike në terren të Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.134, datë 7.3.2018 "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për sistemin e integruar bibliotekar dataBKSH".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.135, datë 7.3.2018 "Për miratimin e statutit të shërbimit social shtetëror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.136, datë 7.3.2018 "Për funksionimin dhe administrimin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Shërbimeve të Kujdesit Shoqëror".

Udhëzim i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.2, datë 2.3.2018 "Për zhvillimin e procedurës së prokurimit të përbashkët për shërbimin privat të ruajtjes fizike të godinave për vitin 2018, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, në rolin e organit të deleguar".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.70, datë 9.3.2018 "Për delegim të përkohshëm të kompetencave".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.6454/5, datë 6.3.2018 "Për një ndryshim të VKM-së nr. 82 datë 28.1.2015, “Për shpronësimin për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga rikonstruksioni dhe zgjerimi i rrugës “Don Gjon Buzuku”, Korçë”, i ndryshuar me VKM-në nr. 831, datë 7.10.2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në VKM-në nr. 82, datë 28.1.2015””".

Fletore Zyrtare 33 E hënë, 12 mars 2018

Dekret i Presidentit nr.10737, datë 7.3.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.124, datë 7.3.2018 "Për emërimin në detyrë të disa anëtarëve të bordit mbikëqyrës të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.125, datë 7.3.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1037, datë 16.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e vlerësimit të nëpunësve civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.126, datë 7.3.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 475, datë 8.6.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për pjesëmarrjen e një toge të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë në operacionin ushtarak të NATO-s në Letoni”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.137, datë 28.2.2018 "Për ngritjen e Task-Forcës për evidentimin e pasurive të paluajtshme shtetërore gjatë bregdetit shqiptar, me qëllim investimin në turizmin bregdetar".

Fletore Zyrtare 32 E premte, 9 mars 2018

Ligj nr.7/2018, datë 15.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 43/2015, “Për sektorin e energjisë elektrike”".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.1, datë 6.2.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve të klasifikuara ‘‘sekret shtetëror’’".

Vendim i Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave nr.2, datë 28.2.2018 "Për deklasifikimin plotësisht të informacioneve të klasifikuara ‘‘sekret shtetëror’’".

Fletore Zyrtare 31 E premte, 9 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.130, datë 5.3.2018 "Për funksionimin e Shërbimit Privat të Sigurisë Fizike".

Fletore Zyrtare 30 E mërkurë, 7 mars 2018

Ligj nr.6/2018, datë 8.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”".

Udhëzim i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.1, datë 19.2.2018 "Për miratimin e kërkesave minimale për hartimin e planeve të veprimit për zhurmat".

Udhëzim i ministrit të Brendshëm nr.123, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e ministrit të Punëve të Brendshme nr. 277, datë 29.5.2015, “Për procedurat, dokumentacionin dhe afatet e shqyrtimit për pajisjen me autorizim për armë të subjekteve juridike e fizike, formatin e regjistrit për armët, për subjektin e licencuar për veprimtaritë me armët, për rregullat, procedurat dhe formularin që plotësohet në kohën e realizimit të qitjes eksperimentale dhe administrimin e gëzhojës në një bankë të dhënash”".

Urdhër i ministrit të Turizmit dhe Mjedisit nr.54, datë 1.3.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.591, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.592, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.593, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash për procedurat e prokurimit publik".

Urdhër i ministrit për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.594, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetence".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.5, datë 1.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2017-1162 (88), datë 6.7.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.6, datë 2.3.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2017-78, datë 17.2.2017, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.7, datë 2.3.2018 "Me objekt: Deklarimin antikushtetuese dhe shfuqizimin e neneve 8, pika 2, shkronja “b”, togfjalëshi “për kundërvajtjet penale”; shkronjat “c” dhe shkronja “ç”; 11, pika 2, togfjalëshi “ose në seancë paraprakë”, paragrafi 2; 24, pika 2, togfjalëshi “t’i kërkojë gjykatës pushimin e akuzës ose çështjes, si dhe të kërkojë dërgimin e çështjes në gjyq, sipas rasteve të parashikuara nga ky Kod”; 40, pika 1, shkronja “f”, togfjalëshi “ose gjyqtarit të seancës paraprake”, shkronja “h”, togfjalëshi “në seancë paraprake dhe”; 72, pika 3, paragrafi i parë, togfjalëshi “në seancën paraprake ose”; 139, pika 4, togfjalëshi “gjatë seancës paraprake”; 152, pika 1, togfjalëshi “brenda 15 ditëve nga regjistrimi i kallëzimit”; 171, pika 1, togfjalëshi “ose në fillim të seancës paraprake”; 180, pika 3, togfjalëshi “të seancës paraprake”; 181, pika 6, shkronja “a”, togfjalëshi “ose i kërkon gjykatës pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga neni 329/a i Kodit”, shkronja “b”; 182, pika 1, togfjalëshi “kur procedohet për kundërvajtje penale”; 183, pika 1, togfjalëshi “para gjyqtarit të seancës paraprake”, paragrafi 2, pika 3, shkronja “c”, pika 4, pika 5, togfjalëshi “dhe c”, pika 6, togfjalëshi “të seancës paraprake”, “dhe c”; 184; 185; 186; 187; 188; 224, pika 1, togfjalëshi “në seancën paraprake ose”, 226, pika 1, togfjalëshi “në seancën paraprake”; 228, pika 1, fjalia e dytë e nenit 406/dh dhe 242, pika 4 të ligjit nr. 35/2017, datë 30.3.2017, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Luan Dallaku (Dollaku)".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Shkëlzen Ibrahim Gjoni".

Fletore Zyrtare 29 E martë, 6 mars 2018

Dekret i Presidentit nr.10734, datë 1.3.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.116, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, të Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.117, datë 28.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 421, datë 2.6.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare (të pjesshme) të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shkodër, të Qarkut të Shkodrës”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.118, datë 28.2.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.119, datë 28.2.2018 "Për miratimin e numrit të praktikantëve për kryerjen e praktikës profesionale me kontratë të përkohshme, për periudhën 1 janar deri 15 qershor 2018 dhe 15 shtator deri 31 dhjetor 2018, për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.120, datë 28.2.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rishikim i kalimeve këmbësore (trotuar) dhe i hapësirave publike në rrugën “Gjykatë - Akademia e Marinës - 7 pallatet”, faza I”, Vlorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.121, datë 28.2.2018 "Për lejimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të 11 veprave të Piktorit të Popullit Vangjush Mio, me qëllim ekspozimin e tyre në Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Sala Tiziano, Dorsoduro 909/a – Venecia, Itali".

Fletore Zyrtare 28 E hënë, 5 mars 2018

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.7, datë 19.2.2018 "Për miratimin e elementeve dhe formës së kontratës së shërbimit ndërmjet institucionit të arsimit të lartë jopublik dhe studentit".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.9, datë 23.2.2018 "Për disa shtesa në udhëzimin e MASH-it nr. 21, datë 23.7.2010, “Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar”, të ndryshuar".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.11, datë 23.2.2018 "Për zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor 2018".

Urdhër i ministrit të Kulturës nr.117, datë 16.2.2018 "Për caktimin e fushës së përgjegjësisë dhe detyrave të zëvendësministrit në Ministrinë e Kulturës".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.38, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në rregulloren për ndryshimin e furnizuesit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 113, datë 8.7.2016".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.39, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Wind Power Albania” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.40, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hydro Seta” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Seta 1+2”, “Seta 3” dhe “Seta 4”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.41, datë 23.2.2018 "Mbi fillimin e procedurave për miratimin e rregullave operacionale për furnizuesin e mundësisë së fundit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.10, datë 16.2.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, për shoqërinë Ujësjellës Malësi e Madhe sh.a".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.11, datë 16.2.2018 "Për miratimin e tarifave të shërbimit të furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura, për shoqërinë Ujësjellës-Kanalizime Maliq sh.a".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.12, datë 16.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 15, datë 28.4.2017, “Për licencimin e sh.a. Ujësjellës-Kanalizime Tepelenë”".

Fletore Zyrtare 27 E premte, 2 mars 2018

Vendim i Kuvendit nr.23/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e kryetarit të Komisionit të Prokurimit Publik".

Vendim i Kuvendit nr.24/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.25/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.26/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.27/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.28/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Kuvendit nr.29/2018, datë 26.2.2018 "Për zgjedhjen e një anëtari të Bordit të Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në Shqipëri".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.98, datë 23.2.2018 "Për një shtesë në vendimin nr. 640, datë 7.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin e sporteleve të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor në administrim të Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.99, datë 23.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 982, datë 25.10.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kryetarit dhe emërimin e anëtarëve, përfaqësues të pushtetit qendror, në Këshillin Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.100, datë 23.2.2018 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Tiranë, të pronës nr. 75, me emërtim “AISM, reparti ushtarak nr. 6002”, me vendndodhje në Linzë, Tiranë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.101, datë 23.2.2018 "Për mënyrën e organizimit e të funksionimit të agjencive private të punësimit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.102, datë 23.2.2018 "Për lirimin, mandatimin dhe rimandatimin e disa anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.106, datë 23.2.2018 "Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së grantit nr. TF0A1769, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit të akorduar nga Fondi i Mirëbesimit me Shumë Donatorë, për financimin e projektit të zbatimit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse në Shqipëri (EITI)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.107, datë 23.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 42, datë 17.1.1998, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e statutit të Shërbimit Kombëtar të Punësimit”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.108, datë 23.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 848, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. dhe përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të shoqërive “Albpetrol” sh.a. dhe “Albgaz” sh.a.” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.111, datë 23.2.2018 "Për krijimin dhe funksionimin e fondit social".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.2.2018 "Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore “doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “profesor i asociuar” dhe “profesor” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.114, datë 23.2.2018 "Për përcaktimin e rregullave për emërimin, shkarkimin dhe shpërblimin e kryetarit dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë Kombëtare të Diasporës".

Fletore Zyrtare 26 E mërkurë, 28 shkurt 2018

Ligj nr.4/2018, datë 1.2.2018 "Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës ndërmjet shtetit shqiptar dhe shoqërive “Cengiz Construction & Kalyon & Kolin Construction”, me objekt projektimin, ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Aeroportit të Vlorës".

Ligj nr.5/2018, datë 1.2.2018 "Për ratifikimin e marrëveshjes financiare ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. për projektin me objekt “Studime fizibiliteti, hartim dhe planifikim në nivel përfundimtar dhe studim të ndikimit mjedisor në fushën e infrastrukturës”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3560, datë 23.2.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi i objektit “Linja e re e furnizimit me ujë të Ujësjellësit Durrës”".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE(1) "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Fatjona Petrit Bardhamashi".

Kërkesë për shpalljen e vdekjes KERKESE(2) "Kërkesë për shpalljen e vdekjes së shtetasit Gëzim Sala".

Fletore Zyrtare 25 E hënë, 26 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.21/2018, datë 22.2.2018 "Për caktimin e përbërjes së nënkomisionit të përhershëm parlamentar, “Për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”".

Vendim i Kuvendit nr.22/2018, datë 22.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 86/2017, “Për caktimin e kryesive të komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10731, datë 22.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.3, datë 14.2.2018 "Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të Maturës Shtetërore 2019".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.4, datë 16.2.2018 "Për zbatimin e programit të shkëmbimit të studimeve universitare në Evropën Qendrore CEEPUS III në Republikën e Shqipërisë".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.5, datë 19.2.2018 "Për përcaktimin e elementeve përbërëse të raportimit vjetor dhe afatit për raportim të institucioneve të arsimit të lartë".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.96, datë 23.1.2018 "Për miratimin e kushteve të përgjithshme për akses në rrjetet e gazsjellësve të veprimtarive të kërkim-prodhimit".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.30, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për disa ndryshime në marrëveshjen për shërbimin e shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) sh.a. dhe furnizuesit të energjisë elektrike".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.31, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e rregullave për sigurimin e aksesit të palëve të treta në sistemin e transmetimit dhe transparencën në sektorin e gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.32, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AGE Sunpower” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë (Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 1998 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.33, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “Seman Sunpower” sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Impianti Fotovoltaik Topojë (Sheq Marinas), me fuqi të instaluar 2000 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.34, datë 9.2.2018 "Mbi licencimin e shoqërisë “Alesio–2014” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kryezi”, me fuqi të instaluar 1990 kw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.35, datë 9.2.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë “Lengarica & Energy” sh.p.k., për vendosjen e hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo Bank Albania” sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.36, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurave për heqjen e licencës së prodhimit të energjisë elektrike të shoqërisë “HEC Dunicë”, me nr. 123 , seria PV11K, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 27, datë 10.3.2011".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.37, datë 9.2.2018 "Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës së tregtimit të energjisë elektrike të shoqërisë “HEC Dunicë”, me nr. 124, seria T11P, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 28, datë 10.3.2011".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3521/3, datë 20.2.2018 "Për shpronësim për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Sistemimi i bllokut të banimit në lagjen “Çlirimi”, Lushnjë’’".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të zhdukur të shtetases Meri Musabelliu".

Ndreqje gabimi material VKM nr. 72, datë 7.2.2018 "Ndreqje gabimi material në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 72, datë 7.2.2018, “Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 16, datë 9.2.2018".

Korrigjim gabimi material VENDIM I ERE nr.36, datë 6.3.2018 "Korrigjim gabimi material në vendimin e Bordit të Entit Rregullator të Energjisë nr. 36, datë 6.3.2017, “Për licencimin e shoqërisë “ENPI Energji” sh.p.k. në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 56, datë 23.3. 2017".

Fletore Zyrtare 24 E mërkurë, 21 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10730, datë 14.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.81, datë 14.2.2018 "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara".

Udhëzim i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.58, datë 8.2.2018 "Për përdorimin e ëmbëlsuesit ushqimor “E 955 Sucralose”, në produktet ushqimore".

Udhëzim i ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.1, datë 12.2.2018 "Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 25, datë 10.11.2017, “Për regjistrimin e formave të diplomave dhe certifikatave në regjistrin shtetëror të diplomave dhe të certifikatave për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.62, datë 9.2.2018 "Për miratimin e rregullave për marrjen e masave për eliminimin e kafshëve".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.4, datë 14.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si antikushtetues të nenit 91/4, të ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, në pjesën ku parashikon se vetëm femrat mund të përfitojnë periudhë sigurimi për efekt llogaritjeje pensioni, për afatin e kryerjes së studimeve të shkollës së lartë, duke përjashtuar nga kjo e drejtë meshkujt".

Vendim i Entit Rregullator i Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr.2, datë 19.1.2018 "Për licencimin e shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Himarë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.10, datë 19.2.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, kandidatit të listës shumemërore të Partisë Demokratike, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Fejzo Veip Kucuku".

Fletore Zyrtare 23 E martë, 20 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.87, datë 14.2.2018 "Për miratimin e planit të zhvillimit të sektorit të gazit natyror në Shqipëri dhe identifikimin e projekteve prioritare".

Fletore Zyrtare 22 E Hënë, 19 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.75, datë 12.2.2018 "Për miratimin e modelit të financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë dhe kërkimit shkencor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.80, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.82, datë 14.2.2018 "Për ngarkimin e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të Kryeministrisë, ministrive dhe institucioneve të varësisë, për disa mallra dhe shërbime".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.83, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 892, datë 21.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e funksioneve korresponduese dhe kategorizimin për gradat në Policinë e Shtetit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.84, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 1039, datë 4.12.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë këshill” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.86, datë 14.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.88, datë 14.2.2018 "Për krijimin e Qendrës Ndërinstitucionale të Rrjetit Akademik Shqiptar (RASH) ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.89, datë 14.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe përcaktimin e rregullave për transportin rrugor të nxënësve të arsimit parashkollor, profesional parauniversitar dhe të studentëve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.90, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 383, datë 19.5.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave të shpërndarjes së fondit të kompensimit në vlerë për pronarët e pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.91, datë 14.2.2018 "Për procedurat e kryerjes së kontrollit dhe vendosjes së sanksioneve nga Agjencia Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.92, datë 14.2.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Ndërtimi i godinës së re 8-katëshe të mjekësisë së përgjithshme në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.93, datë 14.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 597, datë 1.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe kërkesave të hollësishme për lidhjen e marrëveshjeve vullnetare, ndërmjet organizatave dhe grupeve që përfaqësojnë interesa të caktuar, grupeve të operatorëve ose operatorëve individualë me autoritetet përkatëse për realizimin e një niveli më të lartë mbrojtjeje, sesa ai i përcaktuar në legjislacionin e posaçëm për një përbërës mjedisor” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.94, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 641, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për eksportin e mbetjeve dhe kalimin tranzit të mbetjeve jo të rrezikshme e të mbetjeve inerte” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.95, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 686, datë 29.7.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave, të përgjegjësive e të afateve për zhvillimin e procedurës së Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) dhe procedurës së transferimit të vendimit e deklaratës mjedisore”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.96, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 372, datë 18.5.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave të komunikimit, konsultimit dypalësh dhe vendimmarrjes për lejen e mjedisit të tipit A, për funksionimin e instalimit të vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe që ka mundësi reale të krijojë efekte negative të konsiderueshme në mjedisin e një shteti tjetër ose menjëherë pasi i kërkohet nga ky shtet” ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.97, datë 14.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 419, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKL-ja”".

Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Evis Ahmetlli".

Fletore Zyrtare 21 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.22 datë 30.1.2018 "Mbi ankimin e shoqërisë OST sh.a. në lidhje me vendimin e bordit të ERE-s nr. 210, datë 28.12.2017, “Për miratimin e tarifës së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike nga OST sh.a. për vitin 2018”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.23 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e “Rregullores për ndryshimin e furnizuesit në sektorin e gazit natyror”.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.24 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip të aktivitetit të tregtimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisënr.25 datë 30.1.2018 Mbi miratimin e licencës tip në aktivitetin e furnizimit të gazit natyror.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.26 datë 30.1.2018Mbi licencimin e shoqërisë Energji Ashta sh.p.k. në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.27 datë 30.1.2018 Mbi licencimin e shoqërisë HEC Llëngë sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga: HEC Llënga 1, me fuqi 1730 kw; HEC Llënga 2, me fuqi 300 kw; dhe HEC Llënga 3, me fuqi 1500 kw, me fuqi totale 3530 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.28 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Luçente Koncesionare sh.p.k., për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Spatharë, me fuqi 1038 kw.

Vendim i Entit Regullator të Energjisë nr.29 datë 30.1.2018 Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Rej Energy sh.p.k., për modifikimin e licencës së prodhimit të energjisë elektrike, me nr. 177, seria PV12K, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-s nr. 120, datë 29.8.2012.

Fletore Zyrtare 20 E Premte, 16 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 12, datë 12.1.2018 "Për miratimin e dokumentit të programit buxhetor afatmesëm 2018– 2020, të rishikuar".

Fletore Zyrtare 19 E Mërkurë, 14 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.17/2018, datë 8.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për statusin e minatorit (punonjësve të minierave në nëntokë)”".

Vendim i Kuvendit nr.18/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.19/2018, datë 8.2.2018 "Për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Rezolutë e Kuvendit REZOLUTE, datë 8.2.2018 "Për qëndrimin e Shqipërisë mbi statusin e Jerusalemit".

Dekret i Presidentit nr.10725, datë 8.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47/1, datë 11.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin, të drejtat, detyrat dhe funksionimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, për vlerësimin e personave me aftësi të kufizuara dhe Komisionit Mjekësor të Përcaktimit të Verbërisë”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.10, datë 7.2.2018 "Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.14, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.15, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”".

Vendim i Bankës së Shqipërisë nr.17, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në rregulloren “Për instrumentet e pagesave elektronike”".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3608/1, datë 12.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i bllokut të banimit në lagjen “Xhevdet Nepravishta””, Lushnjë".

Kërkesë për shpalljen të vdekur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të vdekur të personit të zhdukur Haki Sherif Klari".

Fletore Zyrtare 18 E hënë, 12 shkurt 2018

Ligj nr.1/2018, datë 25.1.2018 "Për një ndryshim në ligjin nr. 7651, datë 21.12.1992, “Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”, të ndryshuar".

Ligj nr.2/2018, datë 25.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”".

Ligj nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së grantit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, si administrator i fondeve grant, të siguruara nga qeveri të ndryshme, nën Fondin e Përbashkët Europian të Ballkanit Perëndimor, për projektin e detajuar të linjës hekurudhore Durrës–Tiranë dhe vlerësimin financiar/ekonomik të të gjithë rrjetit hekurudhor në Shqipëri, të ratifikuar me ligjin nr. 63/2015".

Dekret i Presidentit nr.10724, datë 7.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.38, datë 6.2.2018 "Për delegim kompetencash".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.3/2018, datë 6.2.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 1966, datë 26.9.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan; nr. 1861, datë 15.5.2014, të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë; nr. 00-2017-633, datë 4.5.2017, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.Dhënien e një shpërblimi të drejtë për zgjatje të procesit gjyqësor tej afatit të arsyeshëm dhe ligjor, në bazë të nenit 71/ç, të ligjit nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave nr.77, datë 9.2.2018 "Për delegim kompetencash".


Fletore Zyrtare 17 E premte, 9 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10722, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vendit vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Dekret i Presidentit nr.10723, datë 7.2.2018 "Për shpalljen e procedurës së aplikimit për plotësimin e vakancës së parakohshme të krijuar, për vendin vakant gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë".

Fletore Zyrtare 16 E premte, 9 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.67, datë 7.2.2018 "Për miratimin e buxhetit për Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.68, datë 7.2.2018 "Për kufijtë dhe kriteret e përcaktimit të shpërblimit që i përgjigjet pagës së përfituar në natyrë dhe që i shtohet pagës për pushimet vjetore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.69, datë 7.2.2018 "Për miratimin e kushteve dhe të procedurës për përcaktimin e furnizuesit të mundësisë së fundit me gaz natyror".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.70, datë 7.2.2018 "Për mbylljen e veprimtarisë së shkollës së lartë universitare jopublike “Justicia”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.71, datë 7.2.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 825, datë 7.10.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve e të procedurave për dhënien e lejes për hapjen, mbylljen dhe funksionimin e institucioneve private të arsimit parauniversitar, në të cilat zhvillohen edhe lëndë fetare apo ku mësimi zhvillohet edhe në gjuhë të huaj”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.72, datë 7.2.2018 "Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së financimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.74, datë 7.2.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 307, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor”".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.45, datë 5.2.2018 "Për delegim kompetence".

Fletore Zyrtare 15 E enjte, 8 shkurt 2018

Dekret i Presidentit nr.10718, datë 6.2.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.56, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e kategorive konkrete të grupeve të pafavorizuara".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.1, datë 2.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugëve “Naftëtari”, “Kristaq Lacka” dhe “Qemal Stafa””, Bashkia Kuçovë".

Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018 Tabelat e VKM nr.37, datë 24.1.2018 "Tabelat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 37, datë 24.1.2018, “Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2018”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 9, datë 31 janar 2018".

Fletore Zyrtare 14 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Kuvendit nr.10/2018, datë 1.2.2018 "Për mosmiratimin e projektligjit “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 69/2012, “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar".

Vendim i Kuvendit nr.11/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.12/2018, datë 1.2.2018 "Për rrëzimin e listës së dytë në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.13/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.14/2018, datë 1.2.2018 "Për ngritjen e nënkomisionit “Për administratën publike”, në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut".

Vendim i Kuvendit nr.16/2018, datë 1.2.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të kuvendit”, të ndryshuar".

Urdhër i Kuvendit nr.1, datë 2.2.2018 "Për delegimin e kompetencave".

Dekret i Presidentit nr.10715, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10716, datë 29.1.2018 "Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".

Dekret i Presidentit nr.10717, datë 30.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Udhëzim i Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.138, datë 30.1.2018 "Për miratimin e treguesve dhe kritereve, të përfshira në kontratën e performancës (model tip), për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve".

Udhëzim i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.4, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 20, datë 28.9.2012, “Mbi përcaktimin e standardeve të dokumentit për vërtetimin e sasisë së prodhimit për qëllime të përcaktimit të nivelit të detyrimit të akcizës”".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.2, datë 31.1.2018 "Me objekt deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.2722/2, datë 31.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i oborrit të shkollës “Ali Demi”, Vlorë".

Kërkesë e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3052/2, datë 1.2.2018 "Për shpronësim, për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Sistemim, asfaltim i sheshit midis pallateve në lagjen “Skënder Libohova””, Lushnjë".

Fletore Zyrtare 13 E martë, 6 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.55, datë 31.1.2018 "Për miratimin e Marrëveshjes Grant, ndërmjet Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në emër të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit Global për të Luftuar SIDA-n, Tuberkulozin dhe Malarien, për programin “Përshkallëzimi dhe Sigurimi i Qëndrueshmërisë së Përgjigjes Kombëtare ndaj HIV/SIDA-s”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.57, datë 31.1.2018 "Për monitorimin shkencor pasvaksinal të kafshëve të vaksinuara në kuadër të projektit “PAZA”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.58, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për qendrat kulturore në diasporë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.59, datë 31.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunimin në fushën e diasporës".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.60, datë 31.1.2018 "Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2018 në njësitë e qeverisjes qendrore".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.61, datë 5.2.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit".

Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike VENDIM (i shkurtuar) "Vendim (i shkurtuar) për heqjen e zotësisë juridike për të vepruar dhe caktimin e kujdestarit për shtetasen Flora Aliaj (Dedaj)".

Fletore Zyrtare 12 E hënë, 5 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.50, datë 31.1.2018 "Për miratimin e programit të reformave ekonomike (ERP) 2018-2020".

Fletore Zyrtare 11 E premte, 2 shkurt 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.46, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 518, datë 20.9.2017, “Për kalimin në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Drejtësisë të një pjese të godinës ku ushtron veprimtarinë Kontrolli i Lartë i Shtetit, për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, institucion i rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i parashikuar nga ligji nr. 84/2016”, të ndryshuar, dhe nr. 497, datë 13.9.2017, “Për dhënien në përdorim të përkohshëm, pa shpërblim, të ish-godinës së Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve, nga Ministria e Kulturës Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisionerëve Publikë, institucione të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, të parashikuara nga ligji nr. 84/2016”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.47, datë 31.1.2018 "Për kompensimin e qirasë së banesës për strehimin e prokurorit të caktuar të kryejë përkohësisht detyrën dhe funksionet e Prokurorit të Përgjithshëm".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.48, datë 31.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 250, datë 24.4.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Rendit Publik”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.49, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 499, datë 19.7.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Divjakë, të qarkut të Fierit, dhe për disa ndryshime në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.51, datë 31.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 786, datë 9.11.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat e përzgjedhjes dhe rastet e shkarkimit të anëtarëve si dhe rregullat e organizimit e të funksionimit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.52, datë 31.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 218, datë 11.3.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe rregullave për shfrytëzimin, në sipërfaqe dhe nëntokë, të zonave që janë ngjitur, me lejet ekzistuese dhe ndryshimin e koordinatave për lejet minerare të përcaktuara në hapësirë me tri koordinata”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.53, datë 31.1.2018 "Për lejimin e lëvizjes jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të veprës së artit në pikturë “Mbjellja e pemëve”, të autorit Edi Hila, pjesë e fondit të Galerisë Kombëtare të Arteve, e cila do të jetë pjesë e ekspozitës “Edi Hila-Monography”, që organizohet në Muzeun e Artit Modern në Varshavë, Poloni".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.54, datë 31.1.2018 "Për miratimin e rregullores së funksionimit të Këshillit Kombëtar për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijës".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.4450/6, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit: “Sistemim, asfaltim i rrugës “Belul Berisha”, në Bashkinë e Elbasanit".

Kërkesë e Ministrisë së Brendshme nr.5088/13, datë 29.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bllokut të pallateve në Xhabije”, Bashkia Shkodër".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KORRIGJIM GABIMI UDHEZIMI nr.32, datë 29.12.2017 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sali (Mikel) Spahiu".

Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.46, datë 31.1.2018 "Korrigjim gabimi në udhëzimin e ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr. 32, datë 29.12.2017, “Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 17, datë 3.8.2016, “Për procedurat dhe kriteret për njohjen dhe njësimin në Republikën e Shqipërisë, të diplomave, certifikatave, gradave shkencore dhe titujve akademikë të lëshuar nga institucionet e huaja të arsimit të lartë dhe institucione të tjera të autorizuara, jashtë vendit”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 246/2017, datë 24.1.2018".

Fletore Zyrtare 10 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Kuvendit nr.3/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.4/2018, datë 25.1.2018 "Për rrëzimin e listës në bllok të kandidatëve të përzgjedhur për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”".

Vendim i Kuvendit nr.5/2018, datë 25.1.2018 "Për emërimin e zotit Idlir Gjata anëtar i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare".

Vendim i Kuvendit nr.6/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zotit Helidon Bushati anëtar i Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.7/2018, datë 25.1.2018 "Për zgjedhjen e zonjës Adriana Berberi anëtare e Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës".

Vendim i Kuvendit nr.8/2018, datë 25.1.2018 "Për një shtesë në vendimin e Kuvendit nr. 90/2017, “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, të ndryshuar".

Dekret i Presidentit nr.10714, datë 26.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.19, datë 19.1.2018 "Mbi çmimin vjetor të blerjes së energjisë elektrike, që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi të energjisë elektrike, për vitin 2018".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.20, datë 19.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e tarifës së transmetimit të gazit natyror, nga shoqëria Albgaz sh.a., për vitin 2018".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.827, datë 17.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të MoU me Azerbajxhanin".

Fletore Zyrtare 9 E mërkurë, 31 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.37, datë 24.1.2018 "Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik, të projektakteve që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave, gjatë vitit 2018".

Fletore Zyrtare 8 E martë, 30 janar 2018

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.1, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Albanian Green Energy sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 63, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike (bllok motorë-gjeneratorësh të ushqyer me biomasë të lëngshme)”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.2, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “E Vento S.R.L Albania” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 60, seria NPM08, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.3, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Biopower Green Energy sh.p.k, mbajtëse e licencës nr. 64, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.4, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “ERS - 08” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 59, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me erë” ".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.5, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë Alb Wind Energy, mbajtëse e licencës nr. 53, seria NPM08P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.6, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit për realizimin e kushteve të vendosura nga ERE shoqërisë “Hera” sh.p.k., mbajtëse e licencës nr. 49, seria NPM07P, “Për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale eolike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.7, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të shpërndarjes së gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.8, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e licencës “tip” të aktivitetit të transmetimit të gazit natyror".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.9, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë Hydro Power Plant of Korça sh.p.k., për vendosje të hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë, pranë Intesa Sanpaolo Bank".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.10, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kërkesës së shoqërisë HEC-i Dragostunje sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosje të hipotekës mbi ato të paluajtshme, që do t’i përkasin HEC-it Dragostunje (asete që do t’i shërbejnë veprimtarisë së licencuar; ndërtesa, pajisje dhe gjithë sistemin e prodhimit dhe shpërndarjes), në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.11, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Lengarica & Energy sh.p.k., për miratimin e vendosjes së hipotekës mbi asetet që disponon, në favor të Intesa Sanpaolo Bank of Albania sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.12, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë M.T.C. Energy sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe vendosjes së hipotekës për asetet e paluajtshme të ardhshme apo të tashme, në favor të Raffeisen Bank sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë së dhënë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.13, datë 10.1.2018 "Për fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë Alesio-2014 sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kryezi, me fuqi të instaluar 1.99 mw".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.14, datë 10.1.2018 "Mbi shtyrjen e afatit të tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria Albgaz sh.a., miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 90, datë 7.6.2017, si dhe kontratës së transmetimit të gazit natyror të lidhur mes Albpetrol sh.a. dhe Albgaz sh.a".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.15, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së shërbimit universal të furnizimit me energji elektrike për klientët fundorë".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.16, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.17, datë 10.1.2018 "Mbi fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit konfidencial”".

Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.18, datë 10.1.2018 "Mbi miratimin e “Rregullores së procedurave të paraqitjes së planit të investimeve nga operatorët e transmetimit dhe të shpërndarjes së gazit natyror”".

Kërkesë e ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë nr.3837/3, datë 5.1.2018 "Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i rrugës së Pyllit të Sodës, Vlorë”".

Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s Ndreqje gabimi "Ndreqje gabimi material në vendimin e bordit të ERE-s, nr. 200, datë 24.11.2017, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 220, datë 15.12.2017".

Fletore Zyrtare 7 E premte, 26 janar 2018

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.3, datë 23.1.2018 "Për vlerësimin e mallrave për qëllime doganore".

Fletore Zyrtare 6 E enjte, 25 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.18, datë 12.1.2018 "Për subvencionimin e lidhjes së kontratave dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.34, datë 24.1.2018 "Për planin vjetor të pranimit për vitin 2018 në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil.".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.35, datë 24.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për licencimin e arkivave privatë”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.36, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 673, datë 22.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për riorganizimin e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.38, datë 24.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 413, datë 25.6.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të shitjes së trojeve në përdorim, sipërfaqe të domosdoshme dhe trojeve shtesë funksionale të ndërmarrjeve, shoqërive tregtare, të objekteve shtetërore të veçuara, të privatizuara, të objekteve apo ndërtesave të shitura të ish-kooperativave bujqësore, si dhe të ndërtesave të ndërtuara në bazë të lejeve të ndërtimit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.39, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 378, datë 26.4.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i bllokut të kufizuar nga rrugët: “Sulejman Delvina”, “Medar Shtylla”, “Skënder Luarasi”, “Grigor Heba” dhe “Gjik Kuqali”, Tiranë””".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.40, datë 24.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 803, datë 29.12.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për kompensimin e familjeve të fshatrave Zall-Mëner dhe Bulçesh, komuna Zall-Bastar, që preken nga ndërtimi i ujëmbledhësit të Bovillës”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.41, datë 24.1.2018 "Për elementet e programeve të studimit të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.42, datë 24.1.2018 "Për miratimin e ndryshimit të statusit nga kategoria “Tokë bujqësore” në “Tokë urbane”, truall, të pasurive me numrat 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12, 29/13, 29/14, 29/15, 29/16, 29/17, 29/18, 29/19 dhe 35/32, zona kadastrale 3365, fshati Shetaj, Njësia Administrative Ishëm, Bashkia Durrës".

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.1, datë 19.1.2018 "Me objekt shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 615, datë 27.2.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2016-1671, datë 25.5.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi)".

Fletore Zyrtare 5 E mërkurë, 24 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.32, datë 19.1.2018 "Për përcaktimin e funksioneve të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe të strukturave të shërbimit të jashtëm në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.23, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Shëngjin”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.24, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës të sigurisë portuale të Autoritetit Portual Durrës”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.25, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Terminalin Vlora-1 (PIA)”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.26, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në Portin Detar Vlorë sh.a.”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.27, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturave të sigurisë portuale në sh.a. Porti Detar Sarandë”".

Urdhër i ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë nr.28, datë 8.1.2018 "Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e strukturës së sigurisë portuale të Terminalit të Hidrokarbureve Romano Port sh.a. Durrës”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.47, datë 11.1.2018 "Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 2365, datë 26.11.2008, “Mbi zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 277, datë 18.6.1997, “Për përfitimet nga statusi i të verbrit”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Kulturës nr.24, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në udhëzimin nr. 5166, datë 20.10.2016, “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të tjera shtesë në sqarim të kritereve të parashikuara në nenin 133, si dhe përcaktimin e kushteve dhe procedurës së marrjes së licencës ose ripërtëritjen e saj, në bazë të nenit 134, të ligjit nr. 35/2016, datë 31.3.2016, “Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me to”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.5, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet në Qarkun Elbasan, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.6, datë 15.1.2018 "Për dhënien e mandatit të deputetit të Kuvendit të Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Berat, për plotësimin e vakancës së njoftuar nga Kuvendi i Shqipërisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.989, datë 19.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Artan Sherbet Spanjolli".

Kërkesë për shpalljen të zhdukur KERKESE1 "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Fatmir Bruzja".

Fletore Zyrtare 4 E martë, 23 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10712, datë 18.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.23, datë 17.1.2018 "Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, në kuadër të anëtarësimit në Bashkimin Evropian".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.24, datë 17.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Ministrinë e Brendshme, për blerje të automjeteve për prefektët e qarqeve".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.25, datë 17.1.2018 "Për miratimin e kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2019–2021".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.26, datë 17.1.2018 "Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2018, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.27, datë 17.1.2018 "Për miratimin e metodologjisë për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të prodhuar nga gjeneratorët e vegjël me burime të rinovueshme nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve të ngurta, që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.28, datë 17.1.2018 "Për emërimin e anëtarëve të bordit të menaxhimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.29, datë 17.1.2018 "Për emërimin në detyrë të drejtorit të Galerisë Kombëtare të Arteve ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.31, datë 17.1.2018 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për rehabilitimin e lumit Gjanicë”, Fier".

Urdhër i Kryeministrit nr.13, datë 18.1.2018 "Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për përgatitjen e ndryshimeve të legjislacionit për përmirësimin e punës me dokumentet në Republikën e Shqipërisë".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.6, datë 10.1.2018 "Për delegim kompetence".

Udhëzim i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.1, datë 16.1.2018 "Për disa shtesa e ndryshime në udhëzimin nr. 10, datë 9.3.2015, “Për përcaktimin e procedurave për menaxhimin nëpërmjet fondit kombëtar të bashkëfinancimit të buxhetit të shtetit, për projektet IPA”, të ndryshuar".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.519, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 4, në Njësinë Administrative Dajt, sheshi D2”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.520, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 2, në Njësinë Administrative nr. 6, sheshi 6/6”".

Kërkesë e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë nr.521, datë 17.1.2018 "Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga “Ndërtim i ri i shkollës tip 1 + tip 4, në Njësinë Administrative nr. 9, sheshi 9/1”".

Fletore Zyrtare 3 E enjte, 18 janar 2018

Dekret i Presidentit nr.10707, datë 4.1.2018 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.8, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 426, datë 15.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen, funksionimin dhe detyrat e Komisionit Kombëtar për Nomenklaturën”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.9, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 501, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Mbrojtjes”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.10, datë 12.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 502, datë 13.9.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrisë së Brendshme”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.11, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 83, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin dhe funksionimin e Agjencisë për Zbatimin e Reformës Territoriale”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.13, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kalendarit të menaxhimit të shpenzimeve publike për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.14, datë 12.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 198, datë 4.5.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave”, të ndryshuar ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.15, datë 12.1.2018 "Për miratimin e tarifave për shërbimet elektronike të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.16, datë 12.1.2018 "Për miratimin e listës së veprimtarive që ushtrojnë ndërmarrjet sociale ".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.17, datë 12.1.2018 "Për financimin e shërbimeve shëndetësore spitalore nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor për vitin 2018".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.19, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Moikom Zeqo".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.20, datë 12.1.2018 "Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Leonardo Frrokaj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.21, datë 12.1.2018 "Për disa shtesa në vendimin nr. 709, datë 29.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor 2014–2020”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.22, datë 12.1.2018 "Për miratimin e kritereve për certifikimin e veprimtarisë së agroturizmit".

Urdhër i ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural nr.1, datë 5.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Urdhër i ministrit të Drejtësisë nr.128, datë 5.1.2018 "Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të Ministrisë së Drejtësisë".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.275, datë 9.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje ndërkombëtare".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.418, datë 11.1.2018 "Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".

Fletore Zyrtare 2, E premte, 12 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.4, datë 9.1.2018 "Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2018, miratuar për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.5, datë 9.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 308, datë 21.5.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e paketave të shërbimeve shëndetësore që do të financohen nga fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor në shërbimin spitalor”, të ndryshuar".

Urdhër i drejtorit të Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.7, datë 5.1.2018 "Për delegim të kompetencave".

Urdhër i Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.4, datë 3.1.2018 "Për delegim kompetencash".

Autorizim Kryetarit të Gjykatës së Lartë nr.3, datë 3.1.2018 "Për delegimin e detyrave të nëpunësit autorizues (NA)".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.3, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Gledjon Rehovica, me detyrë deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr.4, datë 5.1.2018 "Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Aqif Rakipi, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”".

Fletore Zyrtare 1, E mërkurë, 10 janar 2018

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.1, datë 4.1.2018 "Për një ndryshim në vendimin nr. 187, datë 8.3.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.2, datë 8.1.2018 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 921, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për personelin e administratës doganore”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.3, datë 8.1.2018 "Lirimin nga detyra të Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Shtetit".