2019


Fletore Zyrtare 1 E premte, 11 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr.12, date 9.1.2019 "Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Udhëzim i ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale nr.2, date 4.1.2019 "Për krijimin e regjistrit të ndërmarrjeve sociale dhe rregullat për mbajtjen e tij".

Urdhër i ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.5, date 4.1.2019 "Për delegim kompetencash për miratimin e shërbimeve jashtë vendit për nëpunësit e ministrisë dhe institucioneve të varësisë".

Urdhër i Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar nr.1, date 3.1.2019 "Për delegim të kompetencave".

Njoftim i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme nr.34, date 3.1.2019 "Mbi hyrjen në fuqi të një marrëveshjeje me Europol".

Fletore Zyrtare 2 e martë, 15 janar 2019

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 11045, datë 10.1.2019 "Për dhënie të shtetësisë shqiptare".

Vendim i Këshillit të Ministrave Për miratimin e planit të shpenzimeve, për vitin 2019, të Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura (ERRU)".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 4, datë 9.1.2019 "Për miratimin e kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2020–2022".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 6, datë 9.1.2019 "Për shpronësimin, marrjen në përdorim të përkohshëm dhe vendosjen e servitutit të kalimit për pasuritë e paluajtshme që preken nga projekti “Ndërtimi i pritave të cilat pengojnë vërshimin e lumenjve dhe sigurojnë mbrojtjen e tubacionit, pjesë e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatic Pipeline (projekti TAP)”, në zonat Berat, Skrapar dhe Fier".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 7, datë 9.1.2019 "Për dhënien e bursave për nxënësit e shkollës së mesme profesionale “Peter Mahringer”, Shkodër, për vitin shkollor 2018–2019".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 8, datë 9.1.2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 787, datë 22.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përbërjen e komisioneve eprore të caktimit të aftësisë për punë”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 10, datë 9.1.2019 "Për miratimin e rregullave për prodhimin, importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e substancave ozonholluese, si dhe për importin, eksportin, hedhjen në treg dhe përdorimin e produkteve e të pajisjeve që përmbajnë këto substanca".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 11, datë 9.1.2019 "PPër një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2019 për Drejtorinë e Shërbimeve Qeveritare".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 13, datë 9.1.2019 "Për lirimin dhe emërimin në detyrë të prefektit të qarkut të Elbasanit".