2017

Fletore Zyrtare 60 E hënë, 27 mars 2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.9, datë 21.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 45, datë 19.9.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, “Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja III e grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I, për vitin 2016”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.10, datë 21.3.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 46, datë 19.9.2016 “Për shpërndarjen e financimit për projekte rajonale, thirrja I për vitin 2016, të drejtimit “Kohezioni territorial dhe zhvillimi rajonal”, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi “Zhvillimi i infrastrukturës vendore dhe rajonale”, shtylla I”".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.11, datë 21.3.2017 "Për detajimin e fondit për programin e zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.12, datë 21.3.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve "nr.13, datë 21.3.2017"Për shpalljen e thirrjes për propozime për përgatitje projektesh (projektim), nga granti “Infrastruktura vendore dhe rajonale” programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, për vitin 2017".


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr.15, datë 21.3.2017 "Për shpërndarjen e financimit për projekte të reja, thirrja I për vitin 2017, granti “Arsimi”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I".


Fletore Zyrtare 59 E hënë, 27 mars 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.20, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 478, datë 11.11.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.21, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 5, datë 10.1.2013, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat; nr. 90, datë 17.6.2014, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2014-1861, datë 20.11.2014, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.22, datë 20.3.2017 "Me objekt: konstatimin e cenimit të së drejtës kushtetuese për një proces të rregullt ligjor si rezultat i mosgjykimit brenda një afati të arsyeshëm, përcaktuar në ligjin nr. 49, datë 3.5.2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.23, datë 20.3.2017 "Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-2817, datë 15.7.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr.24, datë 20.3.2017 "Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 24, datë 23.3.2017".


Fletore Zyrtare 58 E premte, 27 mars 2017

Ligj nr.24/2017, datë 9.3.2017 "Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit".


Ligj nr.25/2017, datë 9.3.2017 "Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 1, datë 25.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".


Fletore Zyrtare 57 E premte, 24 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.21, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.22, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Punëve të Brendshme".


Vendim i Kuvendit nr.23, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.24, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Shëndetësisë".


Vendim i Kuvendit nr.25, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore".


Vendim i Kuvendit nr.26, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore".


Vendim i Kuvendit nr.27, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për shkarkimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Vendim i Kuvendit nr.28, datë 23.3.2017 "Për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës për emërimin e ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë".


Dekret i Presidentit nr.10098, datë 24.3.2017 "Për caktimin e datës së zgjedhjeve për kryetar bashkie, Bashkia Kavajë, qarku Tiranë".


Fletore Zyrtare 56 E enjte, 23 mars 2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit "nr.197, datë 15.3.2017"Për një ndryshim në udhëzimin nr. 3, datë 13.2.2017, të ministrit të Arsimit dhe Sportit, “Për zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2016–2017”".


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit "nr.197, datë 15.3.2017"Për datat dhe organizimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2017".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.197, datë 15.3.2017"Me objekt: deklarimin e mbarimit të mandatit të anëtares së Gjykatës Kushtetuese, znj. Vitore Tusha".


Njoftim i Ministrisë së Punëve të Jashtme "nr.197, datë 15.3.2017"Mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.34, datë 15.3.2017"Mbi miratimin e udhëzimit mbi kriteret për përcaktimin e aksesit në hapësirat e depozitimit të gazit natyror".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.35, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e aplikimit për certifikimin e operatorit të kombinuar të gazit natyror të “Albgaz” sh.a".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.36, datë 15.3.2017"Për licencimin e shoqërisë “ENPI Energji” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.37, datë 15.3.2017"Për licencimin e shoqërisë “Balkan Energy Trade” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.38, datë 15.3.2017"Mbi licencimin e shoqërisë “Energji Univers” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kabash”, me fuqi të instaluar 5800 kW".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.39, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.40, datë 15.3.2017"Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Grid Energy” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike".


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë "nr.41, datë 15.3.2017"Për mosfillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “CGC” sh.p.k., në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror (shitje me shumicë)".


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban "nr.1594, datë 10.3.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban në territorin e Bashkisë Vlorë”, faza I".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur "Kërkesë""Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Sali (Mikel) Spahiu".


Kërkesë për shpalljen të vdekur "Kërkesë""Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetasit Elidon Thoma Ndrio".


Fletore Zyrtare 55 E martë, 21 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.188, datë 15.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 555, datë 11.8.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të punonjësve me arsim të lartë në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Spitalin Ushtarak Qendror Universitar, në sistemin e Ministrisë së Mbrojtjes, të punonjësve të infermieristikës në sistemin e Ministrisë së Shëndetësisë e Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe për trajtimin e mjekëve në strukturat e Forcave të Armatosura”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.189, datë 15.3.2017"Për trajtimin me ushqim të punonjësve të Policisë së Shtetit, të studentëve dhe të kursantëve në institucionet arsimore të Policisë së Shtetit, si dhe të shtetasve të ndaluar ose të arrestuar, deri në sqarimin e pozitës së tyre".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.190, datë 15.3.2017"Për transferimin në pronësi të Bashkisë Kolonjë, në njësinë administrative Mollas, të pronës me numër pasurie 321, në zonën kadastrale 2691, me sipërfaqe 19350 m2, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 1087, datë 23.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, në komunën Mollas, të qarkut të Korçës”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.191, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Agjencisë për Zhvillimin Ekonomik Rajonal të godinave dhe truallit funksional të tyre, ndodhur në zonën kadastrale 8210, me numër pasurie 3/74, me sipërfaqe 5 044.85 m2, dhe me numër pasurie 3/183, me sipërfaqe 1 580.89 m2".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.194, datë 15.3.2017"Për shfuqizimin e vendimit nr. 18, datë 13.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për ndryshimin e përgjegjësisë së administrimit të disa mjediseve, nga Ministria e Brendshme Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.196, datë 15.3.2017"Për përcaktimin e mënyrave, formave, kritereve dhe rregullave për organizimin e lojërave të fatit promocionale".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.197, datë 15.3.2017"Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2018–2020".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.198, datë 15.3.2017"Për disa shtesa në numrin e punonjësve për Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës dhe Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për vitin 2017".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.199, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Agjencia e Trajtimit të Kredive te Ministria e Financave, për Degën e Thesarit Sarandë, të një ambienti në pronën nr. 13/125-M7, në zonën kadastrale 8641, me vendndodhje në adresën “Lagjja nr. 1”, në qytetin e Sarandës, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 513, datë 15.8.2007, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Financave për Agjencinë e Trajtimit të Kredive”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.200, datë 15.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Policisë së Shtetit".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.201, datë 15.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve të Policisë së Burgjeve".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.202, datë 15.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.204, datë 15.3.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për Ministrinë e Zhvillimit Urban, dhe transferimin e tij nga Ministria e Zhvillimit Urban te Bashkia Tiranë, për realizimin e pagesës së detyrimit të prapambetur për shoqërinë “Urbaplan”".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.205, datë 15.3.2017"Për miratimin e autorizimit të ndërtimit të centralit elektrik Eolik, dhënë shoqërisë “ALB-Building” sh.p.k".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.206, datë 15.3.2017"Për një shtesë në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.207, datë 15.3.2017"Për shpalljen e Qendrës Historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e të zonës së mbrojtur përreth".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.209, datë 15.3.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban, shesh, park publik, teatri ‘Petro Marko’”, në Bashkinë Vlorë".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.210, datë 15.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 678, datë 16.8.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve të Gojanit, Gjegjanit, Peshqeshit, Ura e Fanit, Fangut”, të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 54 E hënë, 20 mars 2017

Vendim i Kuvendit "nr.17/2017, datë 9.3.2017"Për zgjatjen e afatit të Veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore".


Vendim i Kuvendit "nr.18/2017, datë 16.3.2017"Për kthimin e dosjeve të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e rivlerësimit tek Avokati i Popullit për riplotësim të dokumentacionit".


Vendim i Kuvendit "nr.19/2017, datë 16.3.2017"Për shkarkimin përpara afatit të zonjës Enkeleda Shehi nga detyra e anëtarit të bordit dhe drejtorit të përgjithshëm ekzekutiv të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare".


Vendim i Kuvendit "nr.20/2017, datë 16.3.2017"Për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Drejtues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare".


Rezolutë e Kuvendit "nr., datë 9.3.2017"Për vlerësimin e veprimtarisë së Entit Rregullator të Ujit (ERRU) për vitin 2016".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.192, datë 15.3.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Brendshme të pronës së paluajtshme shtetërore, ndodhur në zonën kadastrale 2573, indeks harte Ko-Mal-C-5 dhe numër pasurie 1-114, për pajisjen e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë” me ndërtesë, për degën vendore të Partisë Socialiste Maliq".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.193, datë 15.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 152, datë 29.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Arsimit dhe Sportit te Bashkia Korçë, të disa mjediseve të pronës me emërtimin “Shtëpia e Ushtarakëve”, me vendndodhje në bulevardin ‘Republika’”, dhe për kalimin në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Punëve të Brendshme, të mjediseve të katit të parë teknik, të pronës me emërtimin “Shtëpia e Ushtarakëve”".


Fletore Zyrtare 53 E premte, 17 mars 2017

Urdhër i Inspektoratit Qendror "nr.26, datë 7.3.2017"Për miratimin e formateve standard për dokumentimin e veprimtarisë së inspektimit për inspektoratet vendore në Republikën e Shqipërisë".


Fletore Zyrtare 52 E enjte, 16 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.187, datë 8.3.2017"Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit".


Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.208, datë 15.3.2017"Për krijimin e Muzeut Kombëtar “Gjethi”".


Urdhër i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë "nr.53, datë 13.3.2017"Për delegimin e kompetencave".


Fletore Zyrtare 51 E enjte, 16 mars 2017

Ligj "nr.21/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 500 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 251, datë 11.3.2010".


Ligj "nr.22/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 10 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 250, datë 11.3.2010".


Ligj "nr.23/2017, datë 2.3.2017"Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së huas dhe projektit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, të përfaqësuar nga Ministria e Financave, e Operatorit të Sistemit të Transmetimit sh.a., si agjencia e zbatimit të projektit, dhe KfW Frankfurt am Main për financimin e projektit “Linja unazore 110 kilovolt e Shqipërisë së Jugut”, nëpërmjet një huaje prej 37 750 000 eurosh, të ratifikuar me ligjin nr. 10 249, datë 11.3.2010".


Dekret i Presidentit "nr.10074, datë 8.3.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare".


Fletore Zyrtare 50 E mërkurë, 15 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave "nr.57, datë 3.2.2017"Për miratimin e programit të përgjithshëm analitik të projektakteve, që do të paraqiten për shqyrtim në Këshillin e Ministrave gjatë vitit 2017".


Fletore Zyrtare 49 E mërkurë, 15 mars 2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.13, datë 20.2.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2015-3429 (390), datë 10.6.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.14, datë 27.2.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 00-2014-2913 (472), datë 18.9.2014, të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr. 2423, datë 20.12.2010, të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 4635, datë 7.6.2010, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; - Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.15, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 80, datë 10.3.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.16, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 142/2015, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar; - pezullimin e zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.17, datë 1.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-2877 (344), datë 28.5.2015, të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë".


Vendim i Gjykatës Kushtetuese "nr.18, datë 6.3.2017"Me objekt: shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 15, datë 19.12.2012, të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr. 00-2015-2122, datë 28.4.2015, të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë".


Fletore Zyrtare 48 E hënë, 13 mars 2017

Rezolute "datë 2.3.2017"Për vlerësimin e punës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale për vitin 2016".


Udhëzim i ministrit të Punëve të Brendshme "nr.134 datë 1.3.2017"Përdisa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të këshillit të ministrave, “për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”,të ndryshuar".


Kërkesë për shpalljen të zhdukur "datë "Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Hekuran Abdyl Arixhiu".


Fletore Zyrtare 47 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Këshillit të Ministrave"nr.151, datë 1.3.2017"Përdisa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të këshillit të ministrave, “për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”,të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.156, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 1455, datë 21.5.2008, të këshillit të ministrave, “për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga ministria e mbrojtjes te ministria e punëve të brendshme, për gardën e republikës, të disa mjediseve, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të këshillit të ministrave, “për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi ministrisë së mbrojtjes”, të ndryshuar.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.157, datë 1.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 815, datë 29.11.2007,të këshillit të ministrave, “për miratimin e listës shtesë të inventarittë pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi ministrisë së brendshme, për gardën e republikës”, të ndryshuar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.158, datë 1.3.2017"Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2017, miratuar për kontrollin e lartë të shtetit.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.160, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 634, datë 1.10.2014, të këshillit të ministrave, “për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, të ndryshuar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.162, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 99 ha në objektin “maç-perollaj”,të qarkut të kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “blerimi kosturr 2010” shpk për shfrytëzimin e mineralit të kromit. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.163, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 8.3 hanë objektin “hija e zogajve”, të qarkut kukës, që do të përdoret nga shoqëria “nnt.proing” shpk për shfrytëzimin e mineralit të kromit. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.154, datë 1.3.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 44.7 ha në objektin “blinisht”, të qarkut të lezhës, që do të përdoret nga shoqëria “Balkan basalt” shpk për shfrytëzimin e mineralit të bazalteve".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.165, datë 1.3.2017"Për miratimin e numrit të praktikantëve për kryerjen e praktikës profesionale me kontratë të përkohshme, për periudhën 1 janarderi më 15 qershor 2017 dhe 15 shtator deri më 31 dhjetor 2017, për ministrinë e arsimit dhe sportit.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.166, datë 1.3.2017"Për përcaktimin e autoritetit përgjegjës që administron pikën e vetme të informacionit për ofrimine informacionit minimal për rrjetet e infrastrukturës në nivel Kombëtar. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.169, datë 1.3.2017"Për dhënien e ndihmës së menjëhershme financiare punonjësit të policisë, në rast të dëmtimit të rëndë të pronës, për shkak të detyrës. ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.175, datë 1.3.2017"Për trajtimin me pagë dhe shtesa mbi pagë të punonjësve mësimorë në arsimin parauniversitar.".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.176, datë 1.3.2017"Përdisa ndryshime në vendimin nr. 149, datë 18.2.2015, të këshillit të ministrave, “për pagat e punonjësve të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat,në Ministrinë e Punëve të Brendshme”. ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.177, datë 1.3.2017"Përdisa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 165,datë 2.3.2016, të këshillit të ministrave,“për grupimine njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.178, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 546, datë 18.8.2011,të Këshillit të Ministrave, “për përcaktimin e pagave dhe shtesave mbi pagë të punonjësve të përfaqësive diplomatike të Republikës së Shqipërisë në shtetet e huaja, të atasheve ushtarakë të Forcavetë Armatosura të Republikës së Shqipërisëdhe personelit civil të ministrisë së mbrojtjes, që shërbejnë në përfaqësitë ushtarake të Republikës së Shqipërisë pranë NATO-s, në Organizatat Ndërkombëtare dhe në shtabet ushtarake ndërkombëtare, të punonjësve shqiptarë për kohën që shërbejnë si nëpunës ndërlidhës pranë qendrës seci, të punonjësve shqiptarë për kohën që shërbejnë si oficerë kontakti pranë Ministrive të Brendshme homologe të shteteve të ndryshme të atashuar në përfaqësitë Diplomatike të Republikës së Shqipërisë” ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.178, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 561, datë 16.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së Republikës së Shqipërisë”,të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.179, datë 1.3.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 561, datë 16.8.2006, të këshillit të ministrave, “për pagat sipas gradave për punonjësit, oficerë dhe nënoficerë, të gardës së Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.180, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime në vendiminnr. 881, datë 20.12.2006, të Këshillit të Ministrave, “për përcaktimin e kritereve për funksionet drejtuese dhe për strukturën e nivelet e pagave në Ministrinë e Punëve të Jashtme”, të ndryshuar ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.181, datë 1.3.2017"Për mbylljen e veprimtarisë së Institucionit Të Arsimittë Lartë Jopublik “Kolegji Profesional, Privat, “New Generation””, Tiranë ".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.182, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropianepër Të Drejtat E Njeriut, datë 10.11.2016, për cështjen “Çela dhe Petrela kundër Shqipërisë” (për kërkesën Nr. 15373/15 dhe kërkesën Nr. 3604/16)".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.183, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane Për Të Drejtat E Njeriut, datë 6.10.2016, për cështjen “Shehu Kundër Shqipërisë” (për ankimin nr. 33704/09) ".


Vendim i Këshillit të Ministrave nr.184, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 10.11.2016, për çështjen “Dino Kundër Shqipërisë” (për kërkesën nr. 49976/13)".


Vendim i Këshillit të Ministravenr.185, datë 1.3.2017"Për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, datë 8.12.2016, për çështjen “Grabova kundër Shqipërisë”, kërkesa nr. 35844/14 ".


Fletore Zyrtare 46 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.159, datë 1.3.2017"Për miratimin e standardeve Të projektimit të kopshteve".


Vendim i Kuvendit nr.151, datë 1.3.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “për listën e personave të shpallur Si financues të terrorizmit”,Të ndryshuar".


Fletore Zyrtare 45 E premte, 10 mars 2017

Vendim i Kuvendit nr.19, datë 23.2.2017"Per ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për rindërtimin dhe zhvillimin për financimin e integruar urban dhe të turizmit. ”.


Vendim i Kuvendit nr.20, datë 23.2.2017"Per ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave, "huamarrësi", dhe KfW Frankfurt AM Main, "KfW", për programin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta, rajoni Vlore”.


Fletore Zyrtare nr. 44, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 798, datë 3.3.2017"Për delegim kompetence”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 4, datë 17.2.2017"Për përllogaritjen e përfitimit të ndihmës ekonomike”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 5, datë 17.2.2017"Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6 për qind”.


Udhëzim i përbashkët i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës dhe ministrit të Financave nr. 136/3, datë 15.2.2017"Për një ndryshim në udhëzimin nr. 34, datë 29.12.2014, “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për pajisjen me lejedrejtimi””.


Kërkesë për shpalljen të zhdukur Kërkesë"Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetasit Petrit Çela”.


Korrigjim gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 598, datë 31.8.2016"Korrigjim gabimi në vendimin nr. 598, datë 31.8.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme pronë private që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i bulevardit ‘Jakov Xoxa’, Fier”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 166/2016, datë 7.9.2016, në faqet 20193 dhe 20194”.


Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 3, datë 17.2.2017"Mbi zbatimin e vendimit nr. 955, datë 7.12.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së përfitimit të ndihmës ekonomike””.


Fletore Zyrtare nr. 43, datë 16.02.2017

Ligj nr. 15/2017, datë 16.2.2017"Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”.


Ligj nr. 16/2017, datë 16.2.2017"Për një ndryshim në ligjin nr. 7918, datë 13.4.1995, “Për miratimin me ndryshime të dekretit nr. 1030, datë 23.2.1995, “Për emetimin dhe shpërndarjen e bonove të privatizimit (lekëve të privatizimit)” dhe dekretit nr. 1049, datë 27.3.1995, “Për disa plotësime në dekretin nr. 1030, datë 23.2.1995”, të ndryshuar””.


Ligj nr. 17/2017, datë 16.2.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 18/2017, datë 23.2.2017"Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”.


Fletore Zyrtare nr. 42, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 14/2017, datë 6.3.2017"Për kthimin e dosjeve të kandidatëve që kanë shprehur interesin për të kandiduar për institucionet e rivlerësimit tek Avokati i Popullit për riplotësim të dokumentacionit dhe rihapjen e thirrjes për paraqitjen e shprehjes së interesit nga aplikantë të rinj për pozicionet e të gjithë anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit”.


Dekret i Presidentit nr. 140, datë 27.2.2017"Për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 22, datë 15.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për miratimin e kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal për periudhën kohore 1.1.2017 – 31.12.2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 23, datë 15.2.2017"Mbi miratimin e marrëveshjes së shërbimit të transmetimit të energjisë elektrike ndërmjet OST sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 24, datë 15.2.2017"Mbi miratimin e marrëveshjes së shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike ndërmjet OSHEE sh.a. dhe Furnizuesit të Energjisë Elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 25, datë 15.2.2017"Mbi miratimin e një ndryshimi në vendimin e bordit të ERE-s nr.169 datë 31.10.2016 “Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e disa ndryshimeve në vendimin e ERE-s nr. 103 datë 23.6.2016 “Mbi miratimin e rregullores për procedurat e blerjes së energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve në rrjetet e shpërndarjes dhe të transmetimit dhe për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të shërbimit publik”””.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 26, datë 15.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e kontratës për ofrimin e shërbimeve të zyrtarit të përputhshmërisë”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 27, datë 15.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin dhe miratimin e programit të përputhshmërisë rregullatore”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 28, datë 15.2.2017"Mbi modifikimin e licencës së shoqërisë Komp Energji” sh.p.k., me numër. 248, seria PV14K, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve nr.94, datë 6.10.2014, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC-et “Hurdhas 1”, “Hurdhas 2” dhe“Hurdhas 3””.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 29, datë 15.2.2017"Mbi modifikimin e licencës së shoqërisë “Komp Energji” sh.p.k., me numër 253, seria T14P, miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE nr.102, datë 7.11.2014, për tregtimin e energjisë elektrike”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 31, datë 20.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për përcaktimin e tarifës së shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike aksionet e së cilës zotërohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe të ngarkuar me detyrimin e shërbimit publik KESH sh.a. për periudhën 1 prill 2017 – 31 dhjetor 2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr. 32, datë 20.2.2017"Mbi fillimin e procedurave për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundorë që shërbehen nga Furnizuesi i Shërbimit Universal për periudhën 1 prill 2017 – 31 dhjetor 2017”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 3, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Patos”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 4, datë 3.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr. 26, datë 20.5.2016 “Për licencim sh. a. Ujësjellës Kanalizime Elbasan””.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 5, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Pogradec”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 6, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Kanalizime Gjirokastër”.


Vendim i Entit Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe Largimit e Përpunimit të Ujërave të Ndotura nr. 7, datë 3.2.2017"Për licencimin e sh.a. Ujësjellës Poliçan”.


Kërkesë për shpalljen të vdekur nr. , datë "Kërkesë për shpalljen të vdekur të shtetases Rita Murati”.


Fletore Zyrtare nr. 41, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 161, datë 1.3.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr.409, datë 1.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për ngushtimin e diferencave në masën e pensioneve”.


Fletore Zyrtare nr. 40, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 22.2.2017"Për miratimin e dokumentit “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri. Tema: Emërtimet gjeografike” ”.


Fletore Zyrtare nr. 39, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 128, datë 22.2.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.7, datë 11.1.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme për vitin 2017 në njësitë e qeverisjes qendrore’” ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 129, datë 22.2.2017"Për caktimin e anëtarëve të Komisionit të Përzgjedhjes së Projekteve në turizëm ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 131, datë 22.2.2017"Për përcaktimin e listës së mallrave të zgjedhura dhe metodën e llogaritjes së indeksit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 132, datë 22.2.2017" Për miratimin e projektit pilot për masat për nxitjen e të nxënit, të vijueshmërisë dhe përparimit të nxënësve të shkollës 9-vjeçare “Naim Frashëri”, Korçë, për vitin shkollor 2016-2017.”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 133, datë 22.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 14.4 ha në objektin “Lajthizë”, të qarkut të Lezhës, që do të përdoret nga shoqëria “Bledi”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të kromit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 134, datë 22.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 1.18 ha në njësinë administrative Surroj, bashkia Kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Vllaznimi Deda Import-Eksport”, sh.p.k., për ndërtimin e fabrikës së pasurimit të kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 135, datë 22.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 38.6 ha në objektin “Leshnica”, bashkia Kukës, që do të përdoret nga shoqëria “Llagnat”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të hekur-nikelit ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 136, datë 22.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe pakësimin në volum të sipërfaqes në ngastrat 41A, 42 dhe 43A, në objektin e quajtur “Bistricë”, të ekonomisë pyjore “Dhrovjan”, Delvinë, që do të përdoret nga shoqëria “Delgi”, sh.p.k., për shfrytëzimin e mineralit të gips alabastrit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 137, datë 22.2.2017"Për përcaktimin e kritereve bazë të sektorëve që do të mbështeten dhe të masës së përfitimit nga fondi i programit për bujqësinë dhe zhvillimin rural, për vitin 2017”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 138, datë 22.2.2017"Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Elektronik Shëndetësor Kombëtar” ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 140, datë 22.2.2017"Për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të z. Albert Damjaneci”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 141, datë 22.2.2017"Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike ”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 142, datë 22.2.2017"PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT“STANDARDET SHTETËRORE PËRSPECIFIKIMET TEKNIKE TËINFORMACIONIT GJEOHAPËSINORNË SHQIPËRI. TEMA: EMËRTIMET GJEOGRAFIKE”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 143, datë 22.2.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rijetësimi i qendrës së qytetit Delvinë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 144, datë 22.2.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikimi urban i qytetit të Pukës””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 145, datë 22.2.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikualifikim urban Spile, Himarë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 146, datë 22.2.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr.575, datë 10.7.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave pёr vlerёsimin dhe dhёnien me koncesion/ partneritet publik privat”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 147, datë 22.2.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi nga Ministria e Punëve të Brendshme te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të Depos nr.3 dhe Kapanonet nr.1, pjesë përbërëse të pronës me emërtimin “Agjencia Lundër”, dhe për disa ndryshime në vendimin nr.413, datë 11.7.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme (Drejtorisë së Përgjithshme të Rezervave të Shtetit)”, të ndryshuar”.


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 179, datë 11.1.2017"Për dokumentacionin e aplikimit për licencë dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe/ose shfuqizimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së Agjencisë së Udhëtimit dhe Operatorit Turistik”.


Udhëzim i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 1192, datë 13.2.2017" Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 179, datë 11.1.2017 “Për dokumentacionin e aplikimit dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe revokimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së Agjencisë së Udhëtimit dhe Operatorit Turistik” ”.


Fletore Zyrtare nr. 38, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 121, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Belgjikës dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 122, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, Shtabit të Komandantit Suprem të Aleatëve të Atlantikut dhe Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/ stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 123, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Sllovenisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi.”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 124, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Republikës së Portugalisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandës Supreme Aleate për Transformimin, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës për kryerjen e operacioneve/stërvitjeve të NATO-s, dhe të notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 125, datë 22.2.2017"Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit, ndërmjet qeverisë së Mbretërisë së Norvegjisë, Shtabit Suprem të Fuqive Aleate në Evropë dhe Shtabit të Komandantit Suprem të Aleatëve të Atlantikut, në lidhje me mbështetjen e shtetit pritës, për kryerjen e operacioneve të NATO-s, dhe notës së pranimit për t’u bërë pjesë e këtij memorandumi”.


Fletore Zyrtare nr. 37, datë 16.02.2017

Vendim i Kuvendit nr. 10/2017, datë 9.2.2017"Për miratimin e Programit të Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021”.


Fletore Zyrtare nr. 36, datë 16.02.2017

Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 4, datë 15.2.2017"Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit nr. 2, datë 23.2.2016 “Për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja””.


Urdhër i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 101, datë 6.1.2017"Për miratimin e rregullores për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe përbërjen e Komisionit të Standardizimit të Veprimtarive Turistike”.


Urdhër i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nr. 1011, datë 6.2.2017Për miratimin e modelit të certifikatës dhe dokumentit identifikues zyrtar të udhërrëfyesit turistik".


Fletore Zyrtare nr. 35, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 155, datë 1.3.2017"Për marrjen e masave për evidentimin dhe vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga lëkundjet e tokës në njësitë administrative Zharrëz, Patos (fshati Dukas), Bashkia Patos, dhe Kuman, Bashkia Roskovec”.


Fletore Zyrtare nr. 34, datë 16.02.2017

Ligj nr. 14/2017, datë 16.2.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 81/2016 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme””.


Dekret nr. 10041, datë 28.2.2017"Për shpallje ligji dhe dhënien e pëlqimit për hyrjen në fuqi menjëherë të ligjit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 167, datë 1.3.2017"Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Për plotësimin dhe detajimin e projektit të rikualifikimit urban të Pazarit të Ri, markatës së mishit, fruta-perimeve dhe sheshit ‘Avni Rustemi’, Tiranë””.


Vendim i Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 1.2.2017"Për miratimin e rregullores “Për mbikëqyrjen e konsoliduar””.


Fletore Zyrtare nr. 33, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 99, datë 15.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr.718, datë 29.10.2004, të Këshillit të Ministrave, “Për listën e personave të shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 100, datë 15.2.2017"Për dhënien në përdorim të përkohshëm, nga Ministria e Mbrojtjes Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, për “Albcontrol”, sha-në., të disa objekteve dhe sipërfaqeve, truall funksional, brenda territorit të pronave nr.223, me emërtim “Reparti ushtarak nr.3028”, me vendndodhje në PortoRomano, Durrës, dhe nr.805, me emërtim “Reparti ushtarak nr.6614/5”, me vendndodhje në malin e Krujës, Krujë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 101, datë 15.2.2017"Për kohën e punës dhe të pushimit në Policinë e Shtetit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 102, datë 15.2.2017"Për kalimin në përgjegjësi administrimi, nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve te Ministria e Punëve të Brendshme, të pasurisë së paluajtshme “Dega e Tatimeve Delvinë”, me qëllim pajisjen me ndërtesë të subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për degën vendore të partisë socialiste Delvinë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 104, datë 15.2.2017"Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr.1481, datë 12.11.2008; nr.1657, datë 24.12.2008; nr.100, datë 27.1.2009; nr.450, datë 6.5.2009; nr.611, datë 11.6.2009; nr.677, datë 18.6.2009; nr.706, datë 23.6.2009; nr.805, datë 22.7.2009; nr.1038, datë 14.10.2009; nr.1134, datë 18.11.2009, nr.1283, datë 23.12.2009; nr.125, datë 17.2.2010; nr.404, datë 26.5.2010; nr.549, datë 7.7.2010; nr.646, datë 28.7.2010; nr.118, datë 17.2.2011; nr.359, datë 4.5.2011; nr.513, datë 1.8.2012; nr.472, datë 30.5.2013; nr.490, datë 18.6.2013, nr.501, datë 10.6.2015; nr.474, datë 3.6.2015; nr.615, datë 7.7.2015; nr.699, datë 29.7.2015; nr.823, datë 7.10.2015; nr.882, datë 30.10.2015; nr.1094, datë 28.12.2015; nr.446, datë 15.6.2016, për miratimin e kalimit të pronësisë së disa parcelave ndërtimore në favor të poseduesve të objekteve informale, të ndryshuara”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 105, datë 15.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr.60, datë 1.2.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Shërbimit Social Shtetëror”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 106, datë 15.2.2017"Për një ndryshim në vendimin nr.425, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve dhe të dokumentacionit të nevojshëm për pranimin e personave në institucionet rezidenciale, publike dhe jopublike, të përkujdesjes shoqërore”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 107, datë 15.2.2017"Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr.114, datë 31.1.2007, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e masës së kontributeve të personave që vendosen në institucionet rezidenciale publike, të shërbimeve të përkujdesit shoqëror”, të ndryshuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 108, datë 15.2.2017"Për miratimin e rregullores “Për mbrojtjen e fëmijëve në punë””.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 109, datë 15.2.2017"Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë e të Bordit të Akreditimit dhe për përcaktimin e tarifave për proceset e sigurimit të cilësisë në arsimin e lartë”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 110, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 1.065 ha, në fshatin Ternovë, të qarkut të Dibrës, që do të përdoret nga shoqëria “Chrome Invest”, sh.p.k. për ndërtimin e Fabrikës së Pasurimit të Kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 111, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 85 ha, në objektin “Gjinaj”, të qarkut të Kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “Info Metal Plast-al”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të nikelit silikat”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 112, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes pyjore prej 16.92 ha në objektin “Kapit”, të ekonomisë pyjore “Surroj”, të rrethit të kukësit, që do të përdoret nga shoqëria “Mineral Falkon”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit të kromit”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 113, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin nëvolum të sipërfaqes prej 2.397 ha në ngastrat e ekonomisë pyjore “Petran Zavalan”, në Përmet, për ndërtimin e HEC-ve “Lengarica 1” e “Lengarica 2”, nga shoqëria “Lengarica & Energy”, sh.p.k”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 114, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 6.5 ha në objektin “Bratila”, të ekonomisë pyjore “Vidhan-Skëndërbegas”, të rrethit Gramsh, që do të përdoren nga shoqëria “Victoria Invest Internacional”, sh.p.k. për ushtrimin e aktivitetit minerar në shfrytëzimin e mineralit të harcburgiteve”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 115, datë 15.2.2017"Për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqes prej 99.7 ha në objektin “Zaloshnje”, të qarkut Berat, që do të përdoret nga shoqëria “Zaloshnja Fiorentina”, sh.p.k. për shfrytëzimin e mineralit qëlqeror të mermerizuar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 116, datë 15.2.2017"Për mënyrën e paraqitjes, formatin dhe përmbajtjen e etiketimit të produkteve zëvendësuese të qumështit të gjirit”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 5, datë 9.2.2017"Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 1 “Shqipëria dixhitale”, programi “Shqipëria dixhitale”, shtylla II, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 32, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 130, datë 22.2.2017"Për indeksimin e pensioneve”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 6, datë 9.2.2017"Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 2 “Arsimi”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 7, datë 9.2.2017"Për shpalljen e thirrjes së parë, për financimin e projekteve nga granti 6 “Rehabilitim mjedisor, gjelbërim dhe pyllëzim”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 31, datë 16.02.2017

Ligj nr. 8/2017, datë 2.2.2017"Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”.


Ligj nr. 12/2017, datë 9.2.2017"Për disa shtesa në ligjin nr. 9874, datë 14.2.2008, “Për ankandin publik”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 13/2017, datë 9.2.2017"Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit të Ministrave të Bosnjë- Hercegovinës, mbi transportin detar tregtar”.


Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 98, datë 15.2.2017"Për përcaktimin e procedurës së kalimit nën administrimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të materialeve arkivore të ish-Sigurimit të Shtetit, që gjenden në Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Shërbimin Informativ të Shtetit dhe në autoritetet e tjera publike”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 4, datë 9.2.2017"Për shpalljen e thirrjes së parë për financimin e projekteve nga granti 1 “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I, pjesë e Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, për vitin 2017”.


Fletore Zyrtare nr. 30, datë 16.02.2017

Udhëzim i përbashkët i ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe i ministrit të Mirëqenies Sociale nr. 517, datë 24.1.2017"Për akreditimin e programeve të kualifikimit të udhërrëfyesit turistik dhe miratimin e krediteve minimale të programit për edukimin profesional në vazhdim”.


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 824, datë 10.2.2017"Për miratimin e marrëveshjes së performancës, kontratës së performancës (model Tip) për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”.


Udhëzim i ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës nr. 837, datë 10.2.2017"Për miratimin e metodologjisë për kriteret dhe procedurat për shpërndarjen dhe përdorimin e subvencioneve shtetërore për ofruesit e shërbimeve në sektorin e ujësjellës-kanalizimeve”.


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 902/3, datë 10.2.2017"Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit, “Vija bregdetare e qytetit të Vlorës, faza I, shtesat troje, pjesa lindore””.


Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Urban nr. 1027, datë 16.2.2017"Për shpronësim për interes publik të pasurive të paluajtshme, pronë private që preken nga realizimi i projektit, “Rikualifikim urban, shesh park publik, teatri ‘Petro Marko’ ””.


Vendim i shkurtuar nr. , datë "Vendim (i shkurtuar) për shpalljen të vdekur të shtetasit Maksim Likaj”.


Fletore Zyrtare nr. 29, datë 16.02.2017

Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 1, datë 9.2.2017"Për disa ndryshime në vendimin nr. 44, datë 19.9.2016, të Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve, i ndryshuar”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 3, datë 9.2.2017"Për drejtimet prioritare të politikës dhe kalendarin e programeve të financimit të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, për vitin 2017”.


Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017"Për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 30, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në Këshillin e Bashkisë Elbasan, z. Gani Hida, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 35, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në Këshillin e Bashkisë Maliq, z. Tomor Prenjasi, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Fletore Zyrtare nr. 28, datë 16.02.2017

Dekret i Presidentit nr. 9997, datë 6.2.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Dekret i Presidentit nr. 10003, datë 10.2.2017"Për dhënie të shtetësisë shqiptare”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 31, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Lezhë, z. Rrok Rroku, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 32, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Rrogozhinë, z. Zija Mema, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike””.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 33, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Shkodër, z. Muharrem Shkjau, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojn funksione publike”.


Vendim i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nr. 34, datë 7.2.2017"Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publik, anëtar në këshillin e Bashkisë Malësi e Madhe, z. Robert Dajani, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.


Fletore Zyrtare nr. 27, datë 20.02.2017

Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 7, datë 7.2.2017"Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2015-3078(369), datë 16.9.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 8, datë 7.2.2017"Me objekt: Kontrollin e pajtueshmërisë me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të: - nenit 469/4 të Kodit Civil të vitit 1929 (pasojat që prodhon ende) me këtë përmbajtje: “Por në rast që fëmijët e adoptuem ose të paslindurit e tyre konkurrojnë me të atin ose me amën e adoptuesit, ose me të dy bashkë, këta të fundit trashëgojnë një të tretën, dhe kur konkurrojnë me motrën ose me vëllamë e adoptuesit ose me të dy bashkë, trashëgojnë një të katërtën.”; - nenit 486, paragrafët 1, 2 dhe 3 të Kodit Civil (pasojat që prodhojnë ende) me këtë përmbajtje: “Kur bashkëshorti lë fëmijë legjitimë, bashkëshorti tjetër merr si trashëgim uzufruktin e një pjese trashëgimore baras me atë të secilit fëmijë, duke u llogaritë edhe bashkëshorti vetë në numrin e fëmijëve. Në qoftë se me bashkëshortin konkurrojnë fëmijë natyralë dhe legjitimë, uzufrukti i bashkëshortit asht një pjesë baras më atë që i takon secilit nga fëmijët legjitimë. Kjo pjesë uzufrukti në asnjë rast nuk mundet me qenë ma e madhe se ¼ e trashëgimit, dhe mund të shpërblehet në mënyrën e caktueme në nenin 548.””.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 9, datë 7.2.2017"Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimeve nr. 12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr. 2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2014-1861, datë 11.7.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lart”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 10, datë 13.2.2017"Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 259, datë 5.5.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; nr. 849, datë 11.4.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr. 00-2015-468, datë 26.2.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; - Pezullimin e zbatimit të vendimit nr. 259, datë 5.5.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Dibër; - Dërgimin e çështjes për rigjykim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibë ”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 11, datë 13.2.2017"Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën të vendimit nr. 00-2014-3261 (470), datë 18.9.2014 të Gjykatës së Lart”.


Vendim i Gjykatës Kushtetuese nr. 12, datë 15.2.2017"Me objekt: Shfuqizimin si të papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë të vendimit nr. 00-2016-1269, datë 14.7.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhomë Këshillimi); - Pezullimin e ekstradimit të shtetasit Afrim Tarelli deri në një vendimmarrje të drejtë dhe përfundimtare të çështjes”.


Fletore Zyrtare nr. 26, datë 20.02.2017

Ligj nr. 6/2017, datë 2.2.2017"Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 7746, datë 28.7.1993, “Përhidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar”.


Ligj nr. 7/2017, datë 2.2.2017"Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”.


Ligj nr. 9/2017, datë 2.2.2017"Për një ndryshim në ligjin nr. 9288, datë 7.10.2004, “Për ratifikimin e konventës “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”””.


Ligj nr. 10/2017, datë 2.2.2017"Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen për masat eshteteve portuale për të parandaluar, frenuar dhe eliminuar peshkimin e paligjshëm, të paraportuar dhe të parregulluar”.


Ligj nr. 11/2017, datë 2.2.2017" Për ratifikimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Drejtësisë së BE-së”.


Vendim i Kuvendit nr. 12/2017, datë 9.2.2017"Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhor”.


Udhëzim i ministrit të Arsimit dhe Sportit nr. 2, datë 8.2.2017"Për disa ndryshime në udhëzimin nr. 18, datë 11.8.2016, “Për procedurat e aplikimit të kandidatëve nga Republika e Kosovës, kandidatëve me orgjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, si dhe kandidatëve me statusin e të verbrit, invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik, të jetimit, si dhe romët dhe egjiptianët në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, me kohë të plotë, në institucionet e arsimit të lartë, në vitin akademik 2016–2017””.


Fletore Zyrtare nr. 25, datë 16.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 91, datë 8.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 546, datë 27.7.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e ndryshimit të statusit, nga tokë bujqësore në tokë truall, për ndërtimin e Stacionit të Transferimit të Mbetjeve të Bashkisë Pogradec”.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 92, datë 8.2.2017 "Për heqjen nga fondi pyjor e kullosor publik dhe pakësimin në volum të sipërfaqeve pyjore e kullosore publike, që do të përdoren nga shoqëria TAP-AG për ndërtimin e seksionit tokësor të Gazsjellësit TAP, për sektorët 5B dhe 5C, në qarqet Korçë dhe Berat."

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 93, datë 8.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Sistemimi dhe asfaltimi i rrugës së gazit”, Bashkia Divjakë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 94, datë 8.2.2017" Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Shtesat e varrezave publike Sharrë”, Tiranë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 95, datë 8.2.2017 "Për dhënie pensioni të posaçëm shtetëror z. Ilir Pernaska".

Korrigjim gabimi në vendim i Këshillit të Ministrave nr. 529, datë 20.07.2016" "Për shpërblimin e pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, për sipërfaqet takuese, që preken nga ndërtimet informale”, botuar në Fletoren Zyrtare nr. 141.


Fletore Zyrtare nr. 24, 06.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 89, datë 8.2.2017 "Për kalimin e së drejtës së pronësisë për parcelat e objekteve të legalizuara dhe kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme që preken prej tyre".


Fletore Zyrtare nr. 23 E merkure, 15.02.2017

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 58, datë 3.2.2017 "Për ngritjen, në Shqipëri, të Qendrës së Ekselencës së NATO-s për studimin e fenomenit të luftëtarëve të huaj".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 70, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarit të pasurisë së paluajtshme, pronë private, që preket nga realizimi i projektit “Ndërtim, sistemim dhe asfaltim i rrugëve e trotuareve”, në Bashkinë e Hasit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 71, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksion i shëtitores ‘Ali Pasha’, restaurim i fasadave, ndriçim, sistemim trotuaresh”, Bashkia Tepelenë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 72, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Rikonstruksioni dhe asfaltimi i rrugëve të lagjeve në Kodër–Vorë, loti 1”, Bashkia Vorë".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 73, datë 3.2.2017 "Për shpronësimin, për interes publik, të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga realizimi i projektit “Zgjerimi i varrezave publike”, Bashkia Elbasan".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 80, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Shijak, të pronës nr. 1131, me emërtim “Ish-spitali”, me vendndodhje në Shijak, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar, dhe në vendimin nr. 839, datë 22.7.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Shijak, të qarkut të Durrësit”.

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 81, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi, nga Ministria e Mbrojtjes te Bashkia Vlorë, të disa objekteve dhe të disa sipërfaqeve nga trualli funksional i pronës nr. 904, me emërtim “Akademia e Detarisë”, me vendndodhje në Skelë, Vlorë, dhe për një ndryshim në vendimin nr. 515, datë 18.7.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme shtetërore, të cilat i kalojnë në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Mbrojtjes”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 82, datë 8.2.2017 "Për përcaktimin e procedurave të dorëzimit vullnetar të armëve të zjarrit të çdo lloji dhe trajtimin e tyre nga strukturat e Policisë së Shtetit".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 83, datë 8.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimin nr. 687, datë 5.10.2011, të Këshillit të Ministrave, “Për organizimin, kompetencat dhe funksionimin e Agjencisë së Administrimit të Pasurive të Sekuestruara e të Konfiskuara, si dhe mënyrën e administrimit të pasurive të sekuestruara e të konfiskuara”, të ndryshuar".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 84, datë 8.2.2017 "Për një ndryshim në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 85, datë 8.2.2017 "Për përcaktimin e rregullave për prodhimin, shpërndarjen dhe pajisjen e udhëtarëve me bileta transporti rrugor".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 88, datë 8.2.2017 "Për kalimin në pronësi të Bashkisë Tiranë, të pasurisë me nr. 2/292, vol. 35., fq.3, ZK8160, me emërtimin “Parku i lojërave për fëmijë në Rrugën e Elbasanit”, aktualisht në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes".

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 90, datë 8.2.2017 "Për disa ndryshime në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 204, datë 19.2.2009, nr. 616, datë 11.6.2009, nr. 1039, datë 14.10.2009, nr. 389, datë 19.5.2010, nr. 435, datë 24.4.2013, nr. 494, datë 19.6.2013, nr. 685, datë 16.8.2013, nr. 760, datë5.9.2013, nr. 869, datë 10.12.2014, nr. 258, datë 25.3.2015, nr. 449, datë 27.5.2015, nr. 616, datë 7.7.2015, nr. 801, datë 30.9.2015, nr. 910, datë 11.11.2015, nr. 220, datë 23.3.2016, nr. 378, datë 25.5.2016, nr. 529, datë 20.7.2016 dhe nr. 563, datë 29.7.2016 “Për shpërblimin e pronarëve për sipërfaqet takuese të pasurive të paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimet informale”".

Udhëzim i ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë nr. 1, datë 3.2.2017 "Për procedurën e hedhjes së të dhënave në arkivin e Regjistrit Elektronik Kombëtar të Aftësisë së Kufizuar".

Urdhër i ministrit të Integrimit Europian nr. 5/1, datë 20.1.2017 "Për delegim kompetence".